4 'סמ ןויליג
ןוושחב 'ה
ס"הנפל 211
הריציל א"סק'ב

ןויליגל אובמ

:ץראב תוערואמ
ךלמיבא-קחצי מ"ומ חתפנ
קחצי ילהואב ךוסכסה ףירחמ
"ררג ימ תא טעמת הלעתה"
ררג לחנב הדובעה הקספוה

:םלועב תוערואמ
דרמ זירכמ הסומ-אכ
םירצמ תמדא תא ררחשנ
םיסוסקיהה ירוציבב
םישלופ לש שדח לג
םיבשייתמ םירוחה
.חצרנ יבת ךלמ ער-ננ-קס
ןעוצב הלהב
שעג רה ץרפתה
תורצק תועידי
ונתיישעת תחירפ
םישופיחה וקספוה
הלפנ לבב
לבב הלפנ דציכ
?ןוטלשה תא םיסאקה וחקייה
תיתשביה ןווימ תומישר

:םלועב טושימ
?םיתחה םה ימ
תוחוכה יסחי
.ונתיאל רזוח רותפכ יאה

:תועדו תונומא
בקעיו ושע םע ןויאר

:תורפס
לבב לדגמב - לבה לכה
רמוש תורפסב העורו רכיא

:תועדומ