5 'סמ ןויליג
ןסינב ב"כ
ס"הנפל 1520
הריציל 2240

ןויליגל אובמ

:לארשי תוערואמ
."עשפמ םיפח יינב" :בקעי
םירצמב ורסאנ בקעי ינב
ודיגמב ביבאה ןחלופ

:הירוטסיה
ןועמש תא ההיז ירצמ דקפמ

:םלועב תוערואמ
תרפל עיגה סומתות הערפ
!שארמ העדי הרטשמה
םימשאנה תא רקוח תנפצ
תנפצב ךמות םירצמ בור
ץראה תופנכ לכמ
התלדב וערי םירז םיעור
םירצמב המאלהה
ךלוהו טשפתמ םזיחנעפה
"םולש אובי ןוחצינה תובקעב"
!םיימש-יטנא תויפ ומתסי
"!בערב םימשא םירבעה"
!םירצמ יביוא - לארשי ינב
םלועה םסא - םירצמ

:םלועב טושימ
קנעה קסילבואה םקוה ךכ
תומולח םלוח ונניא תנפצ
?בקעי ינב םה ימ
גילפהל ןכומ הכיסנה יצ

:םישיא
תנפצ לא בקעי תרגא

:ןזואל הפמ
...ש םירמוא