6 'סמ ןויליג
רייאב 'ח
ס"הנפל 1470
הריציל 2290

ןויליגל אובמ

:םלועב תוערואמ
ריהזמ עסמ עציב הערפ ליח
הלובחתב הלפנ ופי
...!המש חמי
יאבצ רצבמ - ןאש תיב
ודיגמב עירכמ ןוחצינ
ןוזמ אוביל תקקזנ םירצמ
םלוע שובכל אצי לודג טילש
ירצמה אבצה
"יסוסקיה לגרמ היה תנפצ"

:לארשי תוערואמ
ףסוי לש ונורא ירחא
תורובקל םויה אבומ ףסוי
םינורחאה וימי
ויתולגרמל "םיתמה רפס"
?לארשיל סחיב הנפמ לוחיה
םירצמ ליחב ותרשי אל םירבע
םירצמ תאיציל אבנמ ףסוי

:תועדו תונומא
םיתמל ךירדמ
סיריסוא ינפל "יודיו"ה

:ןזואל הפמ
...ש םירמוא

:היפרגויב
ףסוי תודלות הלא