7 'סמ ןויליג
תבטב ה"כ
ס"הנפל 1370
הריציל א"צש 'ב

ןויליגל אובמ

:םלועב תוערואמ
רטפתה תובשומה רש
ודיגמ לע םיצחול םכשמ וריבחה
םיירצמ יבחרב תיתד הכפהמ
םיינידמ םיכוביס ררוג דרמה
וריעמ טלמנ לבג ךלמ
םירצמל תיתח תחלשמ
תופנ יצחו 14 שבכ וילוליבוש
!םירבעל תוומ-םירצמל םיירצמ
יבתב גרוהל אצוה לודגה ןהכה
שמשה ריע ןותאתחא הכנחנ
דחא לאל םירע שולש
ןענכב םירצמ ןוטלש טטומתמ
םילשורי תא הניפ םירצמ ביצנ
תירגואב שערב םיגורה יפלא
ךלמב תושקנתה ןויסינ
ררחושו ספתנ םידרומה שאר

:לארשי תוערואמ
ןענכב םירפא ינב ינש וגרהנ

:םלועב טושימ
ברחת אל תירגוא

:הירוטסיה
םירצמ לע םירבעה תעפשה

:תועדו תונומא
שמשל ןונמה
תירצמה תונמואב הכפהמ
?םירצמ תא י"נב "ושבכ" םאה

:םימוליצו תופמ
המחלמה תותיזחב בצמה

:ןזואל הפמ
...ש םירמוא

:הנפוא
םירצמב םישנ

:תועדומ חול