9 'סמ ןויליג
ןסינב ד"י
ס"הנפל 1234
הריציל 2526

ןויליגל אובמ

:םלועב תוערואמ
םייוגב געלל התייה םירצמ
םירצמב תויושגנתהו תומוהמ

:לארשי תוערואמ
השמ תארקל תאצוי הרופצ
תודליימה יתש רכזל דובכ
ףסוי תאווצ המייקתנ
ףרטצמ בר ברע
ויצעוי תא קיעזמ הערפ
םיתיסמ האיציה ידגנתמ
התוכוס םיענ םיטבשה
?רבדמה ךרדב
לודגה ךובמה
!םירצממ םיאצוי הלילה
הערפ םע שגפנ השמ
ןענכ יבשוי תא הזחא הדרח
תללותשמ תורוכב תכמ
תוכמה ןיינע תא ריבסמ ןרהא
ריעצ ידיב יאבצה דוקיפה
םהילגד לע לארשי יטבש

:ןזואל הפמ
תוצמ םיבנוג םידלי

:הירוטסיה
לארשי ינב תודלות הלא

:עדמ
םירצמב םיבשחמ ךכ

:תועדומ
תחקל רשא םירצמ תזיב
םיאצויל תוארוה
דלי דבא - הפוחד העדוה
לארשי הנחמב םישנל העדוה

:היפרגויב
םרמע ןב השמ ייח