(1772 רטפנ) ןילראקמ לודגה ןורהא 'ר

שטירזממ דיגמל ךלוה ,םיקסופו ם"שב הבחר העידיב ןייטצמה יאטילה שרדמה תיב ךינח
.ןמאנה ודימלתל ךפוהו

אל" ?דיגמה תיבב תיאר שודיח המ :םידומלה לספסל וירבח ותוא םילאוש שטירזממ ובוש םע
תצפהל רסמתה ובל םוח לכב ,םולכ אלו עדוי יניאש ינא עדוי התע - ןרהא יבר בישה - "םולכ
חיכוהל ,תודיסחה יפיקתמ ינפב דומעל תדחוימה ותוחילש ,אטיל תנידמב רקיעב ובר תרות
םשב העודיה ,העונתב תדחוימ הלוכסא דסיימ אוה ,םהינפ לעמ הווסמה ריסהלו םתועיבצ תא
דומלל הפטהה :וישודיחמ דחא .המוצעה התובהלתהב דחוימב תנייטצמה ,ןילראק תודיסח
.ןגנ בהואו עדוי ,הקזח תיטויפ הייטנ לעב ."המכח תישאר" רפסב רקיעב ,רסומ ירפסב ןויעו
:וילע רפיס דיגמה ורומ
,םירישה ריש תא ול דחוימ ןוגינב ,םירהצב תבש ברעב רמוא ןרהא יבר היהשכ"
וקספ תרשה יכאלמ ,םינוילעה תומלועה וקתתשנו הלעמ לש אילמפב שער השענ
ונוגינל בישקהלו ןיזאהל ,תורייש ,תורייש םיצבקתמ ויהו ה"בקה ינפל הריש רמולמ
."ןוגינה םלועמ חקלנה ,קותמהו םיענה ,שודקה

תארימ ףרשנ" יכ וילע ורמא רודה יקידצ .(1772) ב"לקת ןסינ ט"יב ,36 ןב קר ותויהב רטפנ
."ארובה

.ןילראקמ המלש יבר ודימלת היה וכרד ךישממו ושרוי

 תוכן

            היסטוריה             מחשבת ישראל             חסידות