(1872 רטפנ) ןילראקמ ןורהא 'ר

לודגה ןרהא יבר לש ונב היהש ,ןילוטסמ רשא יבר ויבאל (1808) ח"סקת תנשב דלונ ןרהא יבר
ןילראק ידיסח שארב דומעל והורישכה תוקדצבו הרותב ותגרדו תוישיאה ויתונוכת .ןילראקמ
לבקל ידכ וילא ורהנ תובברו ,שדוקה חור לעבכ םסרפתנ .ההובג המרל ותגהנה תא תולעהלו
.ךלמה דוד לש ותמשנ ול התייהש וילע ורמא ורוד יקידצ .ותרות ירבדמ םשבתהלו ותכרב תא

."ןרהא תיב" ורפסב וסנוכ ולש הרותה ישודיחו ויתושרד

וואלרעפ רשא יבר ,דיחי ןב ריאשה .בונילמ ריעב (1872) ב"לרת ןויס ז"י םויב רטפנ ןרהא יבר
ירבד"ו "ךלמילא ירמא" לעב קסיזדורגמ אריפש ךלמילא יבר לש ונתח היהש ,(ינשה) ןילוטסמ
."ךלמילא

;ילופיסאלזמ דוד יברל ,הרופצ ,הנושארה ,םימסרופמ םיקידצל ואשינ ןרהא יבר לש ויתונב יתש
.הרוגידסמ בקעי םהרבא יברל ,םירמ ,הינשהו

 תוכן

            היסטוריה             מחשבת ישראל             חסידות