(1802 רטפנ) בוסוקמ ךורב 'ר

ררבל לדתשה ויבתכבו הלבקב תובר קסע ותוריעצ ימימ .רתסנה תרותב לודגו גלפומ ןדמל
,ןלשימרפמ לידנמ םחנמ יבר דיעמ א"פקת תנשב .תירלופופו הלק הרוצב היתודוס יקמע תא
המכ תחא הציחמב ותא ההש ךורב יברש ,לארשי-ץראל וימי ףוסב הלעש ט"שעבה דימלת
- וינפל עיצהו םימי
בטיה ןיינעה ריבסהל ונושל לע 'ה תרותו - הלבקה תמכחב ןישבודמ ןיקותמ ןילימ"
."תוריהבהו תוכזה תילכתב

העפשה תרכינ וירפסב ,קסבמיטמ לידנמ םחנמ יבר לש ודימלת ךורב יבר היה תודיסחב
,ןלשימרפמ לידנמ םחנמ יבר ,שטירזממ דיגמה ,ט"שעבה תורותמ איבמ אוהו הקזח תידיסח
.אירב ןויגה לעבו אלפומ ןשרד ,ץורח רפוס היה .םירחאו בוסוקמ ןמחנ יבר

לש ךרדבו תכשומ הרוצב ,האנ ןונגסב םיבותכה "הדובעה דומע"ו "הנומאה דוסי" וירפס
ינש ידי לע ד"ירת ץיבונרשטב קר וספדנ ,ורוד ילודג םהל ומיכסהש תניינעמו החונ הרבסה
.ותב ןב ץ"כ לכימ לאיחי יבר ןב רזעילא יברו םהרבא יבר ונב ןב השמ יבר :וידכנ

.(1802) ב"מקת ןוושח ג"יב רטפנ ךורב יבר

 תוכן

            היסטוריה             מחשבת ישראל             חסידות