(1772 רטפנ) שטירזממ דיגמה רב בד 'ר

ויבא י"ע חלשנו םילענ תונורשכב ןנוח ותודלי ימיב רבכ ,(1704) ד"סת תנשב שטאקולב דלונ
לעב עשוהי בקעי יבר עדונה ןואגה לש הלודגה הבישיל הרות דומלל ,ינע דמלמ ,םהרבא יבר
הז רפכב .הל ךומסה רפכב דמלמ שמיש ןישרוט ריעב השיא אשנש רחאל .בובלב "עשוהי ינפ"
.הלבקה סדרפל סנכנ ףאו הרותב ויתועידי תא םילשהו ביחרה

.עונכשה ןורשכבו רובידה חוכב ןייטצה .אנבודבו ץירוקב כ"חאו ןישרוטב דיגמ שמיש
.קהבומה ודימלתל היהו וילא ברקתה ט"שעבה הלגתנשכ

הכפהש ,שטירזמב בשייתה אוה .ומוקמ אלממל ובר ןוצרכ דיגמה רחבנ ט"שעבה תריטפ רחא
םיפיטמ חלש םוקמ לכל .התרגסמ תא הביחרהו העונתה הלדג ותגהנה תחת .תודיסחה זכרמל
וידימלת לע .הל הצוחמ ףאו ןילופ תנידמ לכב תודיסחל תושפנ ושעש ,וידימלת ןיבמ םיריבסמו
יברו הקלמש-לאומש יבר םיחאה :םהיניב ,םש-יעודי םינברו םיקידצ ,הרותב םילודג םג ונמנ
יבר ,ידאלמ ןמלז רואינש יבר ,לבונרשטמ םוחנ יבר ,בושטידרבמ קחצי יול יבר ,ץיברוה סחנפ
.םירחא םיברו קסנ'זלמ ךלמילא יברו ,ילופינאהמ אשוז יבר םיחאה ,קסבטיומ לידנמ םחנמ

המלש יבר ודימלת ידיב דוחייבו ,םירחא י"ע ורסמנו ומשרנ וירבד ,םירפס בתכ אל דיגמה
:דיגמה םש לע םיארקנה םירפסב קצולמ
.(ד"מקת ץיראק) בקעיל וירבד דיגמ (א
.(ב"סקת ץיראק) הרות רוא (ב
.(ט"נרת ןיטאשוה) תמאה רוא (ג

יבר ודיחי-ונב .(1772) ג"לקת ולסכ ט"יב רטפנ הב ,ילופינאהב בשייתה ותריטפ ינפל טעומ ןמז
.ךאלמה םהרבא

 תוכן

            היסטוריה             מחשבת ישראל             חסידות