(1824 רטפנ) ץינולמ והילדג 'ר

הממ םיבר םירבד ורפסב איבמ אוהו ,האנלופמ חיכומה ביל הדוהי יבר לש קהבומה ודימלת
.האנלופמ ףסוי בקעי יבר תאו שטירזממ דיגמה תא םג שמיש .ויפמ עמשש

טהול ןשרד היהו ,רוביד ןורשכב םג ןייטצה .תודיסחה ינושאר ןיב םינדמלה ילודג לע הנמנ
.ץינולב וימי ףוסבו ,תלופאירמו ילופורטסוא תוליהקב תונברב ןהיכ .ויעמוש תא ביהלמו

בורו הכרע לדוג לע םיבהלנ םירבד ףאו םיאנ תונויער םיליכמה ,הרותה לע וישודיחו ויתושרד
הייפצו ,תולגה תורירמו עור לש הקומע השגרה ךות ורמאנש ,לארשי-ץרא לש התשודק
ינב ידי לע (ו"עקת בושטידרב) "ןח תואושת" רפסב ותריטפ רחא וספדנ ,הלואגל תידימת
.ותליהק

אלימ ץינול תונברב ומוקמ תא .(1824) ה"פקת ולסכ ט"כ םויב רטפנ קחצי יברב והילדג יבר
.הדוהי לאומש יבר ונב

 תוכן

            היסטוריה             מחשבת ישראל             חסידות