(1936 רטפנ) ןיזדארמ ךינעה ןושרג 'ר

היהש ,"בקעי תיב" ס"החמ ,הציבזיאמ ר"ומדאה ,בקעי יבר ויבאל (1839) ט"צקת תנשב דלונ
.רתסנבו הלגנב רידא ןואג .הציבזיאמ "חולשה ימ" לעב ,ףסוי יכדרמ יבר לש ורוכב ונב

רדסמ תוינשמל ביבסמ ידומלתה רמוחה לכ תא זכרמה ,"תורהט ירדס" לודגה ורוביח לע
תא תוקחל ונויסינ לשב ןיררוע ואצי (תולהאו םילכ לע ספדנ) ארמגה תמגוד יפ לע תורהט
.ארמגה

םירפס וז הלאשב רביח .הליג רשא ,תלכתה תילגתל רשקב םג וילע וקלח ורוד ילודגמ םידחא
ךותמ ויתוריקחו ויתוקידב דוסי לע ,"לוח ינומט ינופש"ו "תלכתה ןיע" ,"תלכתה ליתפ" :םידחא
ונונגסב ,הנונשה ונושלב .ןוזלחה תא עבק ןכא יכ ,תיעדמ החכוה חיכומ אוה םירפסו תועיסנ
.ויבירי חא חצנל חילצה תופנעה ויתועידיבו עצקוהמה

:וספדנש וירוביח רתימ
,םידעומה לע ,םיקלח 'ב ,"םירשי דוס"
,רהוזה לע "יכונחה תראפת"
.םייח תוחרא לע "אתודיסחב ןילמ רשע"
.סופדה רוא תא ואר אל דועו ם"במרה ,ימלשוריהו ילבבה לע וישודיחמ םיבר

םהיתויציצב םיאשונ וידיסח .םיפלאל עיגה ויצירעמ רפסמ .הציבזיא ךרדב ךישמה תודיסחב
עשוהי םהרבא יבר ויחא רחא וידיסח וכלה ותריטפ םע .א"נרת תבט 'ד םויב רטפנ .תלכת טוח
.פ"רת טבש ו"כ םויב םילחב רטפנש ,לישעה

.(1936) ו"צרת טבש ו"כב רטפנ ,"ףסוי תראפת" ס"חמ ,רזעלא ףסוי יכדרמ יבר ,ודיחי ונב

 תוכן

            היסטוריה             מחשבת ישראל             חסידות