(1870 רטפנ) רדנסכלאמ ןהכה ךינעה ךונח 'ר

רבחתנש ,שחיה רפס"ב טרופמב הרסמנ הלש ןיסחויה-תלשלשש ,הקיתע םינבר תחפשמל ןב
.קסרמטולב ברה ,ןהכה סחנפ יבר ויבאל (1798) ח"נקת תנשב דלונ .ויאצאצמ דחא ידי לע

יברל עסונ היהו ,ץינשארפבו ראוודיבונב תונברב ךינעה ךונח יבר שמיש הנש שמחו םירשע
ישודיח" לעבלו קצוקמ לידנמ םחנמ יברל ףופכ היה ותריטפ רחאל .החסישפמ םנוב החמש
,רדנסכלאב בשייתה אוהו ,םידיסח יפלא וירחא והנ ןורחאה הז לש ותוקלתסה םע ."ם"ירה
.לודג ידיסח זכרמל הכפהש

ומשרנ וירבדמ םיבר .רפס לכ ריאשה אל ויתובושתמ תודחאו הבוש-תבשל תחא השרד דבלמ
ןהכה לידנעמ 'ר י"ע דחי וסנוכ םה ."תמא תפש"ה לעב י"ע םהמ קלחו וידיסח ידיב ורמתשנו
."הבוטל הבשח" רפסב רזעלא ילתפנ 'רו ןיוועל

.ת"ורומדאל הנפ אל ןהכה לשיפ לאיחי םירפא 'ר ודיחי ונב .(1870) ל"רת 'ב רדא ח"י םויב רטפנ
.ץנילאמב הקיצי תיב לעבו םיסכנ ריתע היה

 תוכן

            היסטוריה             מחשבת ישראל             חסידות