תידיסחה הניגנה

(היתוניגנו תידיסחה תורפסה יפ לע)

ןוזלדיא יבצ םהרבא

הקירמא ידוהיל הנשה רפס
ןיטשפרש יבצו בולוביר םחנמ תכירעב
א"צרת קרוי וינ

.הניגנה לא הכישממו תודיסחה תעונת ידסימ לש םתוסחיתה תא ראתמ הז רמאמ :ריצקת
.תינחור תולעתהל םדאה תא האיבמש ןויכ 'ה תדובעב בושח קלח הווהמ הניגנה

הניגנ ,תודיסח :חתפמ תולימ


אלא ,דוע אלו .םעה ותוא תניגנב המתוח תא העיבטמ םעו םע לכ ייחב תיממע תינחור העונת לכ
הניגנ לש סופיט םג זא ,םישדח םיסומינו םייתוברת תודסומ ,םישדח םיכרע תרצוי העונתהשכ
.םעה ותוא לש ירוקמה יניגנה רמוחה דוסי לע םעה תניגנב השדח הרוצ הווהתמ ,רצונ השדח
.לארשי תניגנ תודלותב םג שגפנ הזה ןויזחכו םייתוברתה םימעה תוניגנ לכב ונא םיאור הז ןויזח
.םעפל םעפמ ובוחב תוללוחתמה חורה תורעס דה ,איה םעה לש שפנה תעבה הניגנה יכ

'ר לש ודוסימ ,תידיסחה העונתה ,הריבכה תיממעה העונתה הליחתה הנש םיתאמל בורק ינפל
התלודג ימי ךשמב .םידוהי ינוילימ היפנכב רורצתו הפוריא חרזמב ללוחתהל ,בוט םש לעב לארשי
תונשלו הירחא םיהונה בל יקמעמ ךות לא רודחל החילצה ,ונימיל בורק דע וכשמנש התוטשפתהו
,טרפב םדאה לעו ללכב םלועה לע םהיתופקשה תא ,תאזה הטישה תודוסי יפ לע ,םבל ישחר תא
אלא ,תסנכה תיב תניגנ לע העיפשהש קר אל תאזה העונתה .תירסומה םתגשה תא וליפאו
."תידיסחה הניגנה" הל םיארוקש ,תירבעה הניגנב שדח סופיט ,השדח הריצי הרציש

תיניגנ הריציל העיפשמ הרות לככ רשא ,תאזה העונתה תרות קר אל התיה התריציל םרוגהו
םירתו ,התרותב דאמ בושח םוקמ הניגנל הל הביצקה תודיסחהש םושמ רקיעב אלא ,השדח
ןיאל תוקבדתהו החמש ידיל :תודיסחה דוסיו רקיע ידיל םיעיגמ ודי לעש יעצמא תגרדמל התוא
.ףוס

םושמ הילע ורזג שדקמה תיב ברחשמ אלא .םלועמו זאמ לארשיב הניגנה התיה הבושח ,םנמא
רמזל וריתהו "םימעב ליג לא לארשי חמשת לא" םושמ תינוליח הניגנ לע ורזג .ןברוחל רכז
וליפא הניגנה לע ורסא םאלסיאה תנומא ידסימש העשב .אוה ךורב שודקל תוחבשתו תוליפת
התשענ הניגנל םיברעה תקושת בורמ ,ןמזה ךשמב ךא ,הרוסא התיה בר ןמז ךשמבו ,הליפתב
.םימלשומל רתיהכ

לע ,דוסהו הלבקה תודוסי לע איה היונב אלא ,ןיאמ שי ןיעכ ,השדח הריצי תודיסחה ןיא ,עודיכ
ללכ יכ .ונמז ינפלש לארשיב הלבקה תורוקממ באש אוה ףאו ,י"ראה הילע עיבטהש הרוצה יפ
םג הנהו .לארשי תודלות ךותב ינשה יטוחכ םירבוע תוילאירהו תויטסימה :םימרזה ינשש ,ונל
,עודי .הליפתה תונווכלו המשנה יולעל בושח יעצמאל הניגנה תא המש י"ראה לש הלבקה תטיש
ירישמ םידחאו ,ויריש .והומכ תושעל וידימלת תא םג ררועו ,תימראב םיריש רבח ומצעב י"ראהש
:ןוגכ ,דאמ ומסרפתנ ,וידימלת
,"ןיחבשב רמזא"
,"אתדועס וניקתא"
;"אלכיה ינב"
,"ידוד הכל"
,"םלע ןובר הי"
."שפנ דידי"
תודידי ריש בהואה רישי קשחה תובהלתהבש םירקיה םיפנעה ןמ דחא"ש ,בתוכ וידימלתמ דחא
."וינפל

אבומ .תירסומהו תיטסימה תורפסב דאמ הבושח הניגנה התיה ,וירוגו י"ראה ינפל בר ןמז םנמא
:םידיסח רפסב
םיענש ןוגינ ותואב רומא ללפתתשכו .םינוגינ רחא ךל רוקח ףיסוהל לכות אל םאו ..."
אצומ ירחא ךבל ךושמיו הנווכב ללפתת זאו .ךתליפת רומא ןוגינ ותואב ,ךיניעב קותמו
,בלה תא חמשמה ןוגינ חבש ירבדל ,בלה תא הכבמש ןוגינ הלאשו השקב ירבדל ,ךיפ
."ךבבל האורש ימל החמשו הבהא הפל הפ ךיפ אלמי ןעמל
:רמאנ רחא םוקמבו
ימ רהזיו ...םלועל אב אלש ול יואר ולוקמ הנהנ אוה ךורב שודקה ןיאו םיענ ולוקש ימ"
חבשל םיענ ולוק ארבנ ךכלו ,איה הריבע יכ ,םירכנ םינוגינ רמזי אלש םיענ לוק ול שיש
."הריבעל אלו וארוב

ףא ,הזב ןייטצמ דוחיב "רהוז"ה הנה ,הניגנל בר ךרעו בושח םוקמ ןתינ םילבוקמה ירפסב םא
לע .ך"נתהמ תקנוי בוש וזו ,תישרדמה תורפסמ םיחוקל וב םיאבומה םינינעהמ הברהש יפ לע
המגודל .הניגנ תולוק העברא אלא וניא םימשה אבצ לכו ,הריש רמוא ולוכ םלועה לכ ,רהוזה יפ
:הדיקפתלו הניגנה ךרע לע רהוזה ירבד תא איבנ
אתנגב אייקידצ םע אעשעתשאל יתא אוה ךירב אשדוקו ןופצ חור רעתאו אליל גלפתא ךכ"
ןיחתפו ןירמזמב והלכו ארמזל איליל תוגלפב ןנממד ןוניאל אטמו שיקא ןופצ חור ןידכ ,ןדעד
אתריש ןירמא ןנירחא והלכ ןידכ ארוהנב ארפצד אתורדק רבחתמו ארפצ יתא דכו .אתריש
.(80 דומע ,תישארב) "היל ןיעייסמ ןיכאלמ ראש לכו אעיקר יבככ לכו

:שרדמה ירבד הזל הוושה
םילבנו תורוניכ םהידיב ןיזחואו [םיקידצה] םהינפל םידמוע תרשה יכאלמ םיפלא ףאו ..."
דקרמו ומצעב דמוע אוה ךורב שודקהו הדועסב םהינפל םיננרמו ריש ילכ לכו םיתלצמו
."ומע םהינפל םידקרמו ולאמשמו ונימימ תולזמו םיבכוכו הנבלו המחו .הדועסב ומצעב

לע דיפקמ רהוזה .'וגו שודק :םירש םיכאלמהש ,'ו קרפ ,איבנה והיעשי הארמ תא הוושה הזלו
:םיענ תויהל ךירצש לוקה
ןינרחאל ברעיד אתומיענ אלק היל איעב אלקב אוה ךירב אשדוקל אחבשל יעבד ןאמ לכ"
.(198 'ומע ,יחיו) "אלק אמראל םוקי אל ואל יאו ,היל ןיעמשד

:לארשימ הריש םידמול תרשה יכאלמש ,רמוא שרדמה ומכ רהוזה
והלכו אתריש ירמאו והייראמל ירמזמד אעיקרב ימנ יכה אעראב תורמשמ אכיאד אנווגכ"
לארשיד אתעשב" .(ט"נק ףד ,אציו) "ןחבשותו ןירישד ןרדסב אלכו ןוילא לבקל ןילא ןימייק
ןיירשמ תלת ישנכתמ ןידכ ,אתולצד ארודסו ןחבשותו ןירישד ארודס אתשינכ יבב ירדסמ
ןחבשותו אתריש ןוניאב אתתל ינקתתמד לארשיד ארודסכ ינקתתמ והלכו ...אילע יכאלמד
.(262 'מע המורת) "לארשי ילצמ אקד אתולצ איההבו

:רמוא שרדמהו
:אוה ךורב שודקה םהל רמוא ...הלעמל הריש רמול םישקבמ תרשה יכאלמש העשב"
עיגמשכו ...ינב לארשי לש ןתחבשתו ןתריש לוק הליחת ןיזאאו עמשמאש דע ...ושירחה
לוק בישקהלו עומשל ןותחתה עיקרה ינולח לע דמוע ...רשה ל"אעימש ,ריש רמול ןמז
?ןכ ןישוע המ ינפמו ...תושרדמ יתבמו תויסנכ יתבמ ,ץראה ןמ םילועה תוחבשתו תוריש
ארקנ המלו ...הרישב לארשי הליחת ןיחתופש דע הריש רמול תרשה יכאלמל תושר ןיאש
תולועה תוחבשתו תוריש לוק עמושו רעשו רעש לכב דמוע אוהש ינפמ ל"אעימש ומש
."תושרדמ יתבו תויסנכ יתב ךותמ

תיא" :שאב םיפרשנ דימ םדיקפת תא ואלמש ןויכמו ,הניגנ םשל קר םיארבנש םיכאלמ םנשי
אצוצינב אתריש איהה ימייסמ דכ ילטבתמ ןוניאו ,אוה ךירב אשדוקד ימק אתריש ןירמאד ןיכאלמ
:הריש רמוא דובכה אסכ .(50 דומע ,ארקיו) "אלכא אשאד
...דובכה אסכ ינפמ זחואש דע ןגה עקרקמ ץוענ הז דומעו 'א דומע עיקרה עצמאבו ..."
.(542 דומע ,םש) "רהוז רוא ךשמנש דע דרויו הלוע ןגנמ דומעהו

וליפאו ."הרמזו הריש הלהת םויו םוי לכב ררושמ דובכה אסכש ..." :טילחמ שרדמה םג ןכו
תרופכ יאה לע אטמ תיחנ הווה דכו תיחנ הווה אננע" :םינגנמ ויה תרופכה לע ויהש םיבורכה
היחילש לאירבג" םג .(ט"נ ףד ,תומ ירחא) "אתריש ורמאו והל ישקאו ןיבורכד והייפדג ןירעתמו
תונגנמש תויתוא עבראמ ,רומאכ ,בכרומ םשה .(242 דומע ,אושנ) "הודחב ןגנלו ררושל ךירצ
:ןתניגנ דוס תא עדי ךלמה דודו
רישבו ,ה"י והיאד לופכ רישב ,'י והיאד טושפ רישב ,ןינוגנ ינימ 'דב רנכב היב ןגנמ הווהו"
.(454 דומע ,סחנפ) "ה"והי והיאד עבורמ רישבו ,ו"הי והיאד שלושמ

:התוא עדי אוה קרו ונבר השממ תכשמנ הנוילעה הרישה
הרישה ...הריש השמו ריש ורמא ןניאו אשנ ינבד והיניעב ףוקכ השמ יבגל והלכ יאיבנ לכ"
.(568 דומע ,ךליו) "אוה ךירב אשדוקד אתריש ...תאזה

ףד ,םש) "ןיריש ראש לכ לילכד אתריש ,אתמילש אתריש רמימל לארשי ןינימז" אובל דיתעלו
ארטסמ איה תובצעה יכ ,החמשו תוררועתה ידיל האיבמ איהש ,אוה הניגנה ךרע רקיעו .(ו"פר
:(מ"ק ףד ,המורת) רהוזה רמואו .ארחא
ארעצבד בג לע ףאד ,דודד היחבש אמלע ינב לכל האזחאל םיפיזה אובב ...דודל רומזמ"
."אוה ךירב אשדוקל ןחבשותו ןיריש רמול לדתשמ הווה ,הירתבא יפדר ווהו הווה

םיטויפ טייפל י"ראה לדתשה הז םשלו ,תבשב הניגנב תוברהל הלבקה ילעב וקדקד טרפב
אוהש לבוקמו .י"ראה יחבשב אבומכו ,ליעל רכזומכ ,וידימלת לע םג עיפשיו תבש דובכל תורימזו
בור יכ ברה רמאו ...ץיבקלא יולה המלש ...דסיו רבח רשא חבשמו האנ טויפ רמוא היה"
,הלכ תסנכהל ךומס תבש ברעב תחא םעפו" ."ידוד הכל" אוהו ,תמאה לא םימיכסמ וירבד
דסוימ ןומזפו ,ובה דודל רומזמ ליחתהו ,תבש לבקל ידכ ..תפצ ריעל ץוח וידימלתו ברה אצי
."האנ ןוגינב ךלמ 'הו תבשה םויל ריש רומזמו תבש תלבקל

תלבקל רמז ילכב שמתשהל וליחתה רשא דע ,תבש תלבקב הברה רמזל גהנמה טשפתה תפצמ
:הרשע עבשה האמה ףוסב הפוריאב לבוקמו םסרופמ היה הזה גהנמהו .תסנכה תיבב תבש
תבשה םילבקמ תולהק המכבו םימיענ םירישבו הלודג החמשב אוה תבש תלבק ןכלו..."
."תבשב תובצעה ונל רסאנו ,דחי םיררושמו םינגנמה םע רמז ילכב תסנכה תיבב

:אצנגממ ראייש ץריה 'ר תודעכ ,הניגנב תבש לבקל תולהק המכ וגהנ ח"יה האמה ףוסב דועו
,רמז ילכב תבש לבקלו רמזל וגהנ םהבש הלודגבו תויסנכ יתב העשת ...גארפ ק"קב"
...תסנכה תיבב תבש לבקל ...וניתלהקב םיגהונ ויה םינומדק םימיב ...םולשב יאוב דע קרו
"רמז ילכב

ויה תורצ םופקתשכ םעפ לכב ,תאז לכב .תבשב תורימזב תוברהל לארשיב גהנמה היה ללכבו
ונקת הז םושמ .תבשב וליפאו ללכב הניגנב םיטעממ
...םינוגינ 'גמ רתוי תבשב ררושל הברי אל ןזח םוש יכ קוחו הריזג ..קסירבב ג"פש דעוב"
ץלעסב י"ת דעובו" ."םינוגינ 'ד ןגנל ול תושר ...הנותח וא תוישרפ 'דו שדוח שאר תבשב
דעובו ...הפוח לילב םא יכ רמז ילכ לארשי תיבב עמשי אלש ונקת תורצהו תופידרה ירחא
תיבב עמשי אלש ,ונתנידמב השענש לודגה ןברוחה לע לבאתהל הנקתה ושדח םש ו"טת
"הלכו ןתח יטומזמב וליפא ,םויהמ תחא הנש רמז ילכ םוש לארשי
:רמאנ א"ת תנשמ אשיימריוו תונקתב ןכו
."דחא ןוגינ קר רתוה תובוטה תותבשב ןכ םא אלא תבשב ןוגינ םוש ןגני אל עובקה ןזחה"

רשפא יא הדעלב רשא דע ,ךכ לכ הבושח הגרדמל הניגנה תא המירה תודיסחה קר םלוא
(ך"קת-ס"ת ךרעב) בוט םש לעבה ,תודיסחה דסימ .םיהלא תדובעל תוררועתהו הנווכ ידיל עיגהל
ןגנמה תובשחמ תא ןיבהל וחכב היהש וילע םירמוא .הניגנל לודג ךכ לכ ךרע ןתנש אוה אוה
לכימ 'ר ,םהמ דחאו וידימלת תא םדמלמו םינוגינ טקלמ היהש ,תרפסמ הדגאה .ןגנש העשב
שרוד היה בוט םש לעבה ידאילמ ןמלז רואינש 'רל םרסמו בוט םש לעבהמ םלבק ,בושטאלזמ
בבחמ היהו ,םילבוקמ םיגהנמב ליקמ היה ךכ םושמו ,"יעב אבל אנמחר" רמול ליגר היהו הנווכ
םויב בוט םש לעבה לש תסנכה תיבב לילחב ללחמ דליב השעמה ןוגכ ,ץראה םע לש ותנווכ
.םירופכה
תיבל ירפכ ידוהי אב םיארונ םימיב .בושטידרבמ קחצי יול 'ר לע הדגא הנשי וז השעמל המוד
התאו ,תיב ףלאה ךינפל ירה ,םלוע לש ונובר :רמא .תיב ףלא םא יכ עדי אלש ,ולש תסנכה
לעבה םשב ורמא ןכו .המימשה הלוע הז לש ותליפתש ברה רמאו .ונממ תוליפת רדס ךמצעב
,ומע קדקדמ ךרבתי םשה ןיא ,תובהלתהבו הלודגו הבר הבהאב ארוק אוהש םדא" :בוט םש
."יוארכ םרמוא ןיאש ףאו

םייתד םיגהנמ המכב םידיסחה דצמ הלודג תולשרתהל המרג בוט םש לעבה לש ותפקשה
השמל הלבקל ובשחנש ,תוליפתלו הרותל הלבוקמה הניגנה לוזלזב םגו ,ךרעה ילק ,םילבוקמ
ואיצוהש םרחב ,ךכיפלו .('בו 'א ךרכ ,"תירבעה הניגנה תודלות" ירפסב יתראבש יפכ) יניסמ
:שוריפב רמאנ ו"מקת תנשב םידיסחה לע הקארקב
אבורמ שורפ תויהל ובל תא אלמש םהמ דחא םוש לע םלועמ הארנ אלו עמשנ אלו ..."
םינומדק םימכח ונל ועבטש המו הליפתהמ חסונ הזיא ו"ח תונשל ומצעל המב ול תונבל
תוקירשבו ...תונוש תועונתב ללפתהלו הניגנב תונשל וא ,ל"ז א"מר ברה תמכסה יפ לע
."ףכ לא ףכ תאכהבו םיתפש

לישממ היה בוט םש לעבה .תודיסחה ידסימ תעדל דאמ תובושח ויה תורכזנש הליפתב תועונתה
,המוד רבדה המל לשמ
םיאורה יאדו ...םימה ןמ ומצע תא איצויש תועונת המכ הארמ אוהו רהנב עבוט םדאל"
ומצע ליצמ אוהש וילע ץצולתהל ןיא תועונת השועו ללפתמשכ ןכ .ויתועונת לע וצצולתי אל
."הליפתב ותבשחממ לטבל תואבה תופילקה םהש םינודזה םיממ

יחבשב אבומכ ,ותליפת תעשב בוט םש לעבה לש תונושמה ויתועונת רבד לע םירופסה םיעודיו
:(ג"עקת-ז"קת) ידאילמ ז"שר לע םג םירפסמ ךכו .בוט םש לעבה
הכמ היה ותליפת תעב ...תומלוע שיערמ היה רובצבו ...דאמ הליהבמ התיה ותליפת"
לתוכה לע ונקת ןכ לעו .ללכ שיגרמ היה אל אוהו וידימ םד לזונ היהש דע לתוכב וידיב
"םיכר םידגב

:בושו
םעפ .לוקב קעוצו ץראה לע ללוגתמ היה המוצע תולעפתהל אב היהשכ היה וכרד ..."
..דאמ לודג לוקב קעצ ,ןבל תא םתעדיה :קוספל עיגהשכו אציו תשרפב הרותב ארק תחא
."ונעדי :ןוגינבו לוקב רמאיו ץראהמ םק ךכ רחאו ,העש יצח ומכ ללוגתנו ץראל לפנו

:ידאילמ ז"שר רמוא ךכ םושמ
,שממ וחכ לכב 'ה ינפל ושפנ ךופשל הנווכב הליפתה תדובעב ...םדא לכ ךירצ ךכליהו ..."
,המוצע המחלמב הנווכה םיענומה ובש תימהבה שפנו ופוג םע םחלהלו ,שפנה יוצימ דע
הליפתה תעשב םגו ומויב םוי ידמ תיברעו תירחש ,הליפתה םדוק רפעכ םתתכלו םשטבלו
."רשב תעיגיו שפנ תעיגיב ומצע עגייל

:(ם"רת-ד"עקת) ז"ש םייח 'ר ודכנ ןב לע רפוסמ ןכ ומכ
המכ ...םיעמושה בל רבוש היהש דע תולעפתהבו שערב דאמ האלפנ התיה ותדובע"
."םיבהל ינפ ויה וינפו דקרו זזפו הנאו הנא ךלה הרשע הנומשה עצמאבש ותוא ואר םימעפ

ריכזהל יאדכ םלוא .היקידצו הילודגמ המכ לע תידיסחה תורפסה איה הרישע הלא םירופסב אצויכ
םוקמ לע םידמוע ויה ךפיהלו ,תועונתל ודגנתהש ,טעומ רפסמב אלא םניא םאו ,םהיניב ויהש
יברה" ארקנה ,ידאילמ ז"שר ןב בוד 'ר ןוגכ ,תועש המכ ךשמב םיממודכ םתליפת תעשב דחא
תועש 'ח הליפתב דומעל לוכי היהש ,ז"שר ידימלתמ ,ןייטשפא יולה קיזייא קחצי 'ר וא ,"יעצמאה
."העונת םוש ילב שממ םמוד ןבאב תופוצר

הז וגהנמב וזחא וירחא .םינוגינב ךיראהלו הביתה ינפל רובעל ליגר היה ומצעב בוט םש לעבה
,דחוימ ץ"ש היה (ג"לקת-ע"ת ךרעב) שטיריזממ דיגמה בוד 'ר ,ומוקמ אלממל םלוא .םיקידצה בור
.ילופינאמ ביל הדוהי 'ר
םיבהוא ויהש דיגמה רמאו .הלעמל םיניד קיתממ היה ולוק תקיתמבו ...ירא לוק היה ולוק"
היהש תעבש היה ולש הניגנה ןינעו הליפתה תעב הברה ןגנמ היה םגו .ולוק תא הלעמל
."תונווכה לכ בשחמ היה הביתל הבית ןיב ןגנמ

,ראופמ הליפת לעב היה ,דיגמה דימלת ,קצולופמ לאירזע 'ר ןכו
םיעמושה תובל לכ ךשמ רשא דע ,םיענו לודג לוקב בלה תוריקמ ללפתמ היה אוה יכ"
."םימלועה לכ ארובב קבדהלו םלועה ילבה סואמל

ןומימ המלש .הרמזב ויפ חתופ דיגמה היה ,וידימלת תביסמב ,הדועסה תעשב ,ותיבב םלוא
,שטיריזממ דיגמה תיבב ורוקבמ רפסמ
קידצה ןתנ הדועסה םות ירחא .םיבוסמה ןיב שדוק תימוד הררש הדועסה תע לכב יכ"
ןנובתיו וחצמ לע ופכ תא םש ןכ ירחא .חורה תא הממורמו הרדאנ הניגנמהו - ולוק רישב
רשא ירחאו ,ך"נתהמ דחא קוספ וינפל רמול ונתאמ דחא לכל קידצה הווצ זא ...המ ןמז
."השרד שורדל יברה לחה ,ותוצמכ ונישע

םשל ומצעל ורמזמ היהש ןוגינ ול רבח ,(ז"לקת-א"קת) ךאלמה םהרבא 'ר ,דיגמה לש ונב
ונבל ורסמ אוהו ,אנכש םולש 'ר ונבל השוריב רבע הזה ןוגינה .שפנה תוכפתשהו תוררועתה
לילב ןוגינה תא רמזל גיהנה ארוגידסל ובשומ תא קיתעה ןורחאהש רחא .ןיזירמ לארשי 'ר
הלבקב ראשנ ןוגינה .ותריש תעשב םיבהלתמ ויה םיבוסמה םידיסחהו ,הדועסה תעשב תבש
.הזה ןמזה דע "יניזירה ןוגינ" םשב

התיה ,םינש לבוימ רתוי תצק ,ידאלימ ז"שר לש ותריטפ רחא דע בוט םש לעבה לש ותריטפ ןמזמ
ןוגה קלח סופתל התחלצה םורמל העיגה הבו ,הילודג לכ ולעפו ויח הב .תודיסחב הילעה תפוקת
תא דמול םדא םכותמ רשא רתויב םיבושחה םירפסה ורבחתנ וז הפוקתב .המואה יסולכואמ
.םינושה הינווג לכל תודיסחה תרות

םהמו ,הניגנה ךרעל עגונב םתעד תא ועיבה ,"םיקידצ" םהל וארקש יפכ וא ,םילודגה בור
םיטקלמ ויהש שי ,רמולכ ,םמעט יפ לע םנקתלו םירז םינוגינ ףוסאל וא םינוגינ רבחל ולדתשהש
תעד יפל הלודג תובישח הז ןינעל שיו .הניכשה יפנכ תחת לא םתוא םיסינכמו םירכנ םינוגינ
:(א"נקת-ץ"ת) ס'הרש ביל 'ר לע רפוסמ ךכ .םיקידצ המכ
םיערק שובל םינש 'ח ןב רענ םש האר .ריעל ץוחמש השרוחב לייטל ביל 'ר ול ךלה .."
הרישה לכיהמ ,השודק ,ההובג המשנ וב שיגרה .םיזווא רדע העור הצחמל םוריעו
ףילאקמ קיזייא 'ר לודגה ןגנמהו םסרופמה יברה השענו הז ןטק העור לדג ...הרמזהו
השודקה שרושל םריזחמו הפילקה ידימ םירקיה םינוגינה ךכ רחא ליצמ היהש ,(הירגנוה)
םינוגינל בישקמ היה ,רעיל םוי םוי עסונ היהש ,גהונ היה ...הז קידצ .םשל םיכייש םהש
םסינכמו םינוגינה םתוא ספות היה .םהילילחב םימזפמו םיעורה םירמזמ ויהש םיקותמה
הובג םוקממ ,םיאב םה השודקה ןמ םלועבש םינוגינה לכ יכ .השודקה לא הרזח ךכ רחא
,החמש םוש תעדוי הניא איה .םינוגינ תעדוי הניא האמוטה .הניגנה לכיה םשב ארקנש
ארטסה איה ,הפילקה תושרב ולפנ ןושארה םדא לש ואטח ידי לע .תובצעה רוקמ איה
."הניגנה תוצוצינ" םג ולא םע דחי םישודקה תוצוצינה לכ ,ארחא

הניגנה לש ןידדונה תוצוצינה תא השודקה ךות לא ריזחהל אופא התיה ףילאקמ קידצה תלועפ
.ףילאקמ קידצה השוע היה הזמ רתוי דועו .האמוטה לש התושרב דנו ענ תניחבב איהש ,הקותמה
היה תחא םעפ ,לשמל .השודקה ךותל ריזחמ היה םינוגינה לש ןושלה וליפא אלא ,םינוגינה קר אל
:וז הריש חתרומו עורק בלב רמזמ היהש דחא העור עמשו רעיב
,וטזיב סיורג יוו ,דלאוו ,דלאוו
;וטזיב טייוו יוו ,זיור ,זיור
,ןעוועג סיורג יוזא טינ דלאוו רעד טלאוו
.ןעוועג טייוו יוזא טינ זיור יד טלאוו

קידצה עמששכ .שודק ןוגינ ול אציו "הניכש"ב "זיור"ו "תולג"ב "דלעוו" ףילחהו קידצה ול ךלה
ןוגינ רמזמ יאפילאקהש העשבש ,רמא ,קותמה הנוגינ םע וז הריש הנושארה םעפב ץישפארמ
םימחר יכאלמ לש ןיתכ ,ןיתכו .םימחרה רוקמ ררועתמו םינוילעה תומלועב שער השענ יזא ,הז
ונל ןתנש ךורב :םירמואו ול םיסלקמ םהו ,םוקמבש ולכיהב ס'הרש ביל 'ר לש וינפ לבקל םיאב
.םימעפ המכ וספדנו תואחסונה ינשב םעה יפב ראשנ רכזנה רישה .תאזה הרקיה שפנה תא

ברהש העשב .דאמ םיענו ברע לוקב םג ברה תא הננח ..החגשה"ש ,רפוסמ ידאילמ ז"שר לע
."הפב הרמזהו הנרה האב הקושתהו הבהאה תולגתה ידי לע"ו ,"שפנהו בלה תולעפתה ידיל אב
ארעתאל שנ-רב יעבו" רישו ןוגינ לוק עומשל יהלא גונעת ןיעמ המשנה תשגרמ םידיסחה תעדלו
,אליעלמ תירזגתא אתמשנד ןיגב יכ ...ןגנמה ןגנכ היה ,אשידק חור יולע ירשמל אתולצו אתיירואב
.(םילגלגה רישו תרשה יכאלמ לש) "רישו ןינוגינב הליגר איה

רונכה ירתימ ןיבמ םיאצויה תולוקכ ,דאמ םימיענו םיכר תולוק ויתפש ןיבמ וטלמתה םעפב םעפכו
ורדחו ,בל תחקול תינומראה הידולימל...דכלתהו ךולה וכלה תולוקה .הצורחו הלק די םהב תעגב
םג ...שדוק תדרח םתוא עמושה חור תא ואלמו המשנה ירדח לא ,שפנה ךות לא קומע קומע ודריו
ויבאש ,רפסמ ,בוד 'ר ,ונב .ויפמ הריש הקספ אל ללפתהל דמוע ברה היהשכ
התולעב המשנ לכו" ."לארשי תומשנ ר"ס ללוכ ותויהל ,ןוגינ ינימ לכב אתולצב ןגנמ היה"
,ל"נכ תוימצע תולעפתה תניחב איהו ,אקוד רישה ידי לע אוה הבצוח רוקממ השרשב
ינימ לכב ןגנמ היה ןכ לע .מ"ר אוה לכל לכהו ןוילעה גנועב השרש יפכ םיגונעתב הבהאב
יתלב אקוד תימואפ תולעפתה תוחכ איהש ןוגינה תולעפתה תוהמ ןיבהל שי הליחתו .ןוגינ
."ללכ ילכש ןוצרו הריחב

תועצמאב יכ ,ורפס ."ןוגינב אלא חתפתאל ושר והל תילד ןילכיה תיא" םילבוקמה תעדל יכ
עיגתש דע תולכיהה ראשל םשמו ,הניגנה לכיהל םעפב םעפכ ברה שפנ תממורתמ ןהה תוניגנה
רשפא יאש המו" .םוקמה ינפל הריש םירמואו םידמוע תרשה יכאלמ םשש ,דובכה אסכל ףוס ףוס
."ריש ידי לע גישהל רשפא תאז ומלעהו וקמע םצועל ,חומבש לכשה ילכב גישהל

ןיבש דוסה ילעבו ,תדחוימ בל תמושתב ברה תניגנל םיד"בחה םידיסחה וסחייתה ןכ לעו
הטיש ונב ,ההובגה התגרדממו הניגנה דוסמ המ ץמש גישהל םתנומא יפל וכזש ולא ,םידיסחה
.תוריפסה תוגוודזהב הרוקמש הטיש ,"ברה תניגנ" םשב תעדונה תחא הניגנ דוסי לע המלש
:הז ןפואב ןוגינה תא שרפל שיו .ע"יבא דגנכ ,הזה ןוגינב םיקלח העברא םנשי ,םתעד יפל
,לפש דמעמב הנותנ התויהל הרעצ תא העיבמ שפנה ."שפנה תוכפתשה" איבמ 'א קלח
.ארחא ארטסב ,תובצעב הסופת
.הכומנה התגרדממ תולעתהל שפנה תוצמאתה ,"תוררועתה" עיבמ 'ב קלח
,תוליצאה תומלועל תממורתמ שפנהשכ ,"תובהלתה" עיבמ 'ג קלח
.תוימשגה תוטשפתהו ףוס ןיאב "תוקבד" עיבמ 'ד קלחו
,אחורב אחור ,האליע תוקבדתהב תאז הרמז תעשב יברה קבד" ד"בח ישנא תנומא יפל יכ
ודכנ .וידימלתו וינבל השוריב רבע הזה ןוגינה ."ףוס ןיא תומצע םייחה ייחב שפנה תורשקתהבו
ןוגינ ןינגנמשכ" יכ ,הרצב ןותנ היהשכ אוצמ תע לכב ורמזל ליגר היה ץיוואבוילמ לדנמ םחנמ 'ר
."לודגה וניבר לש עודיה ןוגינב ררושל ליחתה ךכ רחא ...םש אוה ומצעב ןוגינה לעב זא ולש
םושמ ,הלכשהה רש וילע סעכ ,ו"רת תנשב גרוברטפב הפסאב רכזנה לדנמ 'ר היה רשאכ
וניבר תא וליבוהו" הווצו .לארשי ידליל רפס יתב דעב עיצה הלהש םידומלה תינכתל דגנתהש
ןכ ומכ ."ונקז ןוגינבו האלפנ תוקיבדב ...החנמ ללפתהל ליחתה ...סופת רותב רחא רדחל
תקיפדבו ...ןקזה ר"ומדא ןוגינבו לוקב עמש תאירק ארק" לדנמ 'ר ןב טסופאקמ ל"יר לע םירפסמ
אוהש ,בלה תולעפתה ןינע אוה ומצעל אוהשכ ןוגינה" יכ ,רבס ידאילמ ז"שר "עבצאה לע לדוגא
."הפה רובדב קלחתמש םדוק דבלב בלה ןמ אצויה אוה לוקהש ,רובד אלב לוקה תכשמה קר
לכ ,הז דבלמ ."ללכ רובד אלב לוקב אוה אכלמד אפוגמ באתשהל םתולעב תומשנ לש רישהו"
,רמזמ לודחל תעו התוא רמזל תע ,העובק תע םג חרכהב הל שי עובק טסקט הל שיש הניגנ
םה םידיסחה ינוגינ ךכ םושמ .ןמזב אלו םוקמב אל היולת הניא התריצי יפ לע וז הניגנש דועב
ןיאו ,תודיסחה השדחש שודיח אוה ללכ םילמ ילב הפב םינוגינ רמזל .םילמ ילב םינוגינ בור יפ לע
.םע םוש תניגנב אתמגודכ

רמאמה ךשמה