שטירזיממ דיגמה בוד 'ר

אנהכ םהרבא

תודיסחה רפס
ב"פרת השרו
(תורעהה אלל ספדוה):רמאמה ןכות
'א חסונ - ט"שעבה לא לודגה דיגמה ברה ברקתנ ךיאה .1
'ב חסונ - ט"שעבה לא לודגה דיגמה ברה ברקתנ ךיאה .2
'ג חסונ - ט"שעבה לא לודגה דיגמה ברה ברקתנ ךיאה .3
ברל דיגמה תא ולבקיש םימשה ןמ וידימלתל םיווצמ ויה ט"שעבה לש ותריטפ רחא .4
שנועה .5
דיגמה לש ודימלת ןילבולמ הזוחה השענ ךיאה .6
דיגמה לא קסניזילמ ךלמילא 'ר ברקתנ ךיאה .7
המשנו ףוג .8
דיגמה ידימלת סחנפ 'רו אקלימש 'ר םיחאה .9
דיגמה תברק .10
העפשה .11
םירבדה תרשע .12
הדימ דגנכ הדימ .13
דיגמה תיבב ל"ז י"ראה תא האר אינתה לעב ברה .14
הלק העש וליפא עשר והובשחי אמש ששוח דיגמה .15
םירחא דעב םינוילעב ותומצעתה תמחמ אבה םלועב וקלח דבאמ דיגמה .16
רונתה יקיסמ לש ןתחיש .17
דיגמה לע םידגנתמה דצמ תופידרה לש םשורה .18
ךיאהו ,םימכח תנשמ לעב לש ותב םע ךאלמ םהרבא 'ר ןמלאה ונבל דיגמה ךדישש ךיאה .19
ימי לכ ךשמב םולחב התא רבדמו תמאה םלועמ ותריטפ רחאל אבו וז ותלכל בישחמ היהש
הייח

גיהנמ היה רשא ,שטירזיממ דיגמה לש וייח לע הרצק הריקס תאבומ רמאמב :ריצקת
,דיסח ותויה ינפל ויתודלותמ טעמ רפסמ רמאמה בתוכ .ט"שעבה תריטפ רחאל תודיסחה
םינבר וילא וברקתנ ךיאה ,וכרד ךישממל הנמתנ דציכו ט"שעבל דיגמה ברקתה דציכ
.'וכו םידגנתמה תומחלמ ,ויפואו ותומדל םיוק ,וידימלתל וכפהו םימסרופמ

;ןילבולמ הזוחה ;םידגנתמ ;תודיסח ;לודגה דיגמה ;שטירזיממ דיגמה בוד 'ר :חתפמ תולימ
.(רפס) בקעיל וירבד דיגמ ;ךאלמ םהרבא 'ר ;אינתה לעב ;קסנזילמ ךלמילא 'ר


"דיגמה" וא "לודגה דיגמה" וא "שטירזיממ דיגמה" ול ןירוק תודיסחה םלועב - םהרבא ר"ב בוד 'ר
.ט"שעבה לש ותריטפ רחא תודיסחה גיהנמ היה - םתס

בורק התיה ותדיל .תועידי הברה ןיא ט"שעבה םע ותשיגפ ינפלש הפוקתב דיגמה לש וייח לע
הרייעה דילי היה אוה .םינש רשע ט"שעבה ןמ שישק היהש הלבקב רסמנ ךכש ,ע"ת תנשל
.(אינילווב קצול ריעל הכומסה) ןישטרוט
ומא התיה .םינש 'ח ןבכ זא היה אוה ,ויבא תיבב הקילד התיה םעפש ,םירפסמ ותודלי ימי לע
:ןבה הל רמא .הברה תרעטצמ
?ךכ לכ רעטצהל ןיכירצ תיבה ףרשנשכ -
ילש סוחייה ןליאו ,ףרשנש ילש ןיסחוי בתכ לע אלא ,תרעטצמ ינא תיבה לע אל ,ו"ח - :ול הרמא -
.רלדנסה ןנחוי 'ר לע הלוע היה
!ינממ סוחייה ליחתי ,ןכ םא - :רענה ריזחה -

היהו י"ראה תטיש רחא ךורכ היה ,ורודבש םידמולה לככ .רתסנבו הלגנב לודג ןדמל היה בוד 'ר
ושילחה תוינעתהו םיפוגיסהש ,ךכ ידיל רבדה עיגה .השעמב םג אלא ןויעב קר אל הל רכמתמ
.וילגרב ךשוממ ילוח ידיל והואיבהו וחוכ

םעפש ,םירפסמ .ונבור ריעל ךכ רחא רבע ןישטרוטמ .תודמלמב ותרייעב קסוע היה הרואכל
הינסכאב עמש .ונבורמ ןרהא 'ר ברה לש ונתח ,"ףסוי דוסי" לעב ,אקסוי 'ר ןישטרוטב ןסכאתנ
אל .דואמ הנהנו דמלמה לש וירבדל בישקה .םירענ ינש םע דמלמ קסעתמ הציחמל רבעמש
:ונתוחל רפס ונבורל רזחשכ .וינפ לבקו וילא סנכנו קפאתהל לוכי
.םלועב דיחי אוהש םכח דימלת ןישטרוטב יתאצמ -
.ןאכ והקיזחנו וירחא חלש - :ונתחל רמאו ,לודג רישע היה ןרהא 'ר ברה -
.ןישטרוטל וירחא חלש -
ןרהא 'ר ול ןתנ .ונבורל אב ךכ רחא ."ןמז"ה עצמאב וידימלת תא בוזעל לכוי אלש בוד 'ר בישה
.וקופיס יד ול בצקו שיבכה בוחרב הריד

.חלממ לודג סמ ימולשת ןקית סכודה :היהש השעמ םושמ ונבורמ רוקעל חרכומ היה ןמז רחאל
סכודה הצרו םהילע ונישלה .סכודה לש וז ותנקתמ החונ בוד 'רו ןרהא 'ר לש םתעד התיה אל
.ונבורמ ורקע .תוקלמב םשנועל

.ונבורב בוש בשייתה ןמז רחאל .שטירזימל רבע םשמ .אפירק הרייעב בשייתה בוד 'ר

ויהש םיחיכומו רסומ ידיגמ ךרדכ ,ותסנרפ תודיגמה התיהש ינפמ אל בוד 'רל ןתינ "דיגמ" יוניכה
הולשב בשיל בהוא היהש הארנ וייחמ ,הברדא .םוקמל םוקממ לארשי תוצופתב עוסנל םיליגר
הזב אצויכ .םידיסחל גיהנמ השענשכ ,ןמז רחאל לבק "דיגמ" ראותה תא .תועיבקבו דחא םוקמב
.תורחא םירעב םג וא םבשומ ריעב "תודיגמ" לבקל םגהנמ היהש םיקידצה ראש לצא םג וניצמ
שטירזימ ק"קד םירשימ דיגמ" הרש ןב ביל 'רל ןתנש הצלמה תרגא ףוסב ,לשמל ,םתוח אוה ךכו
ןמ ךפהה דיגמה היה העובק הבישיל ותבהא ןיינעב .תחא תבב תוליהק יתש - ,"ץירוק ק"קדו
דחא םוקמב ומצע עקות היה דיגמה לבא .םוקמל םוקממ וימי לכ עסונ היה ט"שעבה :ט"שעבה
ןילוח תוחישמו לודגה ןומהה ןמ קחרתמ היה אוה .וידימלת םע ונמז הלבמו דדובתמ היה םשו
ינש :יול תשודקה ודימלתמו ט"שעבה וברמ ךפהה היה הזב םג .השעמה ימי תשש לכב וליפא
םילעמ ויה ךכב המ לש םירבד ךותמו ,לפשה םלועה ינינעמ םדא לכ םע רפסל םיבהוא ויה הלא
.ןוילעה שרושל םירובידה

הז ןיינעב .ועדותנ ךיאהו הזל הז דיגמהו ט"שעבה ועדותנ ובש ןמזה לע תוקיודמ תועידי ןיא
התברה ךכיפלו תיממעה הדגאה לע ביבח היה הז טנמומ .םינוש תוחסונב הדגא ירבד ורייתשנ
רבכ םסרפתנש רחא ,ט"שעבה לש תונורחאה ויתונשב תודיסחה תובא ושגפנ ,הרואכל .וב לפטל
עיפשהו לודג םשור דיגמה לע השע ט"שעבה .ז"יקת תנשל ביבס היה הז ערואמ .םלועב וביט
ההשש ןמזה ךשמב .ט"שעבה תטישב זחאו י"ראה תטישב ולגרה דיגמה בזעש דע ,ךכ לכ וילע
.ויתואצוהל הבוצק הכימת ול עבק אוה :הריתי הביח ט"שעבה ול הארמ היה זוביזמב דיגמה
ול ןתנ ,ט"שעבהל דיגמה שיגהש "שפנ ןוידפ" לע הבושתב :הפיו דחוימ ןפואב הנתינ הבצקה
ןוידפ" לבקל הכזש ידיחיה היה דיגמהש קפס ןיא .עובשל דחא לבור ,"שפנ ןוידפ" ןכ םג ט"שעבה
תויהל הכזש דע ,ברה לש םידימלתה לכ ךותמ דיגמה הלעתנ ךכ רחא .ט"שעבה ידימ "שפנ
ערואמ לע םיקתוש ,הדגאה ירבד וליפאו ,תורוקמה .ותוקלתסה רחאל ט"שעבה לש ומוקמ אלממ
ךותמ םילק םיזמר קר .וז ההובג הגרדמל דיגמה הלעש ,רבדה היה ךיאה ונל םיעידומ םניאו הז
:הרובחה ךותב התיהש תיאשחה תוקבאתהה ןיינעמ תצק םילגמ םידיסחה ינושאר לש םהיתוחיש
'ר לע .ועבטב ןדפק היהש תמחמ גיהנמה תויהל הכז אל - םישחלתמ ויה ךכ - תודלותה לעב
לוכי היה ירהש ,וילא ט"שעבה רחא הגהנהה הרבע אלש לע רצימ היהש םירפסמ ץירוקמ סחנפ
לש ותדוגא לכמ - :רמוא היהו ,("םייניע רואמ" לעב) לבונרישטמ םוחנ 'רכ ןוגה דימלת חיוורהל
.הז יאטיל לע קר רעטצמ ינא יברה

לש וז תורחתה ךותבש אלא ,ללכ םיכוכיח ילב גיהנמ יונימ לש הז ןיינע רבע אלש עמשמ ןאכמ
.דיגמה לש ודצ לע ןוחצינה היה םידימלתה

םינומ .ול ויה םידימלת הברה .תודיסחה תעונת לש השארב דיגמה דמוע היה הנש הרשע םיתש
ילעב ,"אינתה" לעב ןמלז רואינש 'רכ תיפוסוליפ הבשחמ ילעב ויה םהיניב .םיעברא םרפסמ
,קסילאקמ םהרבא 'ר הנליוומ ןואגה לש ורבח ,ץיוורוה סחנפ 'רו אקלימש 'ר םיחאהכ הכלה
.םיבושח םימכח ידימלת המכ דועו

םיבתכהו ,ויפמ ועמשש המ םמצעל םימשור ויה וידימלת .הרות ירבד ומצעב בתוכ היה אל דיגמה
םיקוספ לע ויתושרד ץבוק קצולמ המלש 'ר ודימלת איצוה ךכ רחא .תוקתעהב םלועב םירזוח ויה
ונוצר יפ לע התיה הז רפס תאצוה .(בוד :תובית יפוס) "בקעיל וירבד דיגמ" רפסב ל"זר ירמאמו
.ותמדקהב המלש 'ר רפסמש ומכ ,םלועב רפס ריאשהל הצרש ,דיגמה לש

תיבבש ,רמוא היה "אינתה" לעב ברה .ונמיה ורייתשנ אלש טעמכ םיסנ ישעמו םיתפומ ירופיס
היה אלו םילספסה תחת םיחנומ ויה םיתפומה לבא ,ילדב שממ שדוקה חור םיבאוש ויה דיגמה
אל "אינתה" לעב ברה לש וייחב תרחואמה הדגאה תקסוע התייהשכ .םהיבגהל תוחשל יאנפ
םיתפומה איבהל תחרכומ התיהו ,דיגמה תעפשה יפ לע םיתפומ ויחבש ךותל סינכהל הלכי
תויהל ידכש האר - םירפסמ ויה ךכ - ושדק אסכ לע "אינתה" לעב ברה בשישכ :רחא םוקממ
.בושטולזמ לכימ 'רמ הז עוצקמב לבקו ,םיתפומ םג ךירצ יבר

.ט"שעבה תא םיצירעמ ויהש ומכ דיגמה תא ךכ לכ םיצירעמ ויה אלש ,שגרומ הדגאה ירבדב
לש ותלעמ תכרעה ןיבו ט"שעבה לש ותלעמ תכרעה ןיב שרפה השועו רבוע הציצח לש וק הזיא
דיגמה לא וידימלתמ םינש םע לבונרישטמ םוחנ 'ר עסנ תחא םעפ :םירפסמ ,לשמל ,ןכ .דיגמה
ךלה םולש תלבק רחא .ךאלמ םהרבא 'ר ונב םע דיגמה בשי םולש לבקל וסנכנשכ .שטירזיממ
תולעפתהב הינסכאל ואב העש רחאל .דיגמה לצא וראשנ וידימלת ינשו ולש הינסכאל םוחנ 'ר ול
'ר םהל רמא .לאוגה תאיב דע ונבו דיגמהכ דוע היהי אל םתרעשה יפלש ,םוחנ 'רל ורמאו הלודג
אלו היה אל ט"שעבה ,םנמא ?אב רודו ךלוה רוד ,שמשה אבו שמשה חרזו בותכ אלה" :םוחנ
"היהי - חישמ אובישכ" רובידה לע רזחו "!היהי - חישמ אובישכו ,לאוגה תאיב דע ותומכ היהי
.םימעפ שולש

םיסחייתמ ויה םידגנתמה וליפא .לארשי תוצופת לכב לודג םש ומצעל דיגמה הנק םוקמ לכמ
הנליוובש םידגנתמה ויהש אלא ,ומע תוארתהל הצור היה הנליוומ ןואגהש ,םירפסמ .דובכב וילא
.םא דובכ תריזגב דיגמה לא ךליל וילע הרסאש ,ומא ידי לע ןואגה לע ועיפשהו ךכב םיעירפמ
.וימסקב דיגמהל העטה ט"שעבה יכ רמוא היה ןואגהש ,םירפסמ ויה םידגנתמה

וררימ ,ב"לקת תנשב וליחתהש ,םשארב הנליוומ ןואגה םע ,םידגנתמה לש תומרחהו תופידרה
ט"י) קרפ ותואב ותריטפלו וימי רוצקל ירקיעה םרוגה ויה ולא תוערואמש רשפאו ,דיגמה ייח תא
.םלועה ןמ (ג"לקת ולסכ

דיגמה השעש םירפסמ ויה םינקזה .רטפנ םשו ילופונאב םינורחאה וימיב יח היה דיגמה
שטירזימב רבקנ בקעי 'ר :ט"שעבה ידימלתמ היהש ,ילופונאמ בקעי 'ר םע ןיפילח שטירזיממ
.ילופונאב רבקנ דיגמהו

:בותכ ורבק יבג לעש ןויצה לע
יקולאה רשנה 'יל סנא אל זר לכ רתסנבו הלגנב לודגה נ"הואמה ג"הבכשר ר"ומדא נ"פ
רטפנ ה"הללז םהרבא 'רב בוד 'ר ה"ומ וניברו ונירומ אוה אלה תפומ שיא אשידק אניצוב
.ולסכ ט"י ג"לקת תנש

'א חסונ - ט"שעבה לא לודגה דיגמה ברה ברקתנ ךיאה .1
ראב ק"קמ לידנמ 'ר אב תחא םעפ .דואמ הלחו ,תופוצר תבשל תבשמ םימעפ 'ח וא 'ז םצ דיגמה
סנכנ .שדח-סנרפהל ךומס ןטק תיבב רד היה דיגמהו .שדח-סנרפה לצא ןסכאתנו ,ןישטרוט ק"קל
ויניעב ובטוהו ,דחא דימלת םע דמלש ,דיגמה ירבד עמשו ולש תיבה לעב לש רודזורפל לידנמ 'ר
ט"שעב שיש ותלעמ עמש אל םאה" :ול רמא .דואמ הלוח אוהש הארו וילא סנכנו ,ולש םירובידה
"!םדאב חוטבמ 'הב תוסחל בוט" :בישה ".ותוא אפרי וילא עסיי ?םלועב

ילכ יתיארו ןישטרוט ק"קב יתייה" :רמאו ,דיגמה לש וחבשב רפס ט"שעבה לא לידנמ 'ר אבשכ
".ילא אוביש וילע םיעוגעג יל שיו םינש המכמ ותוא יתיאר" :ט"שעבה רמא ".הפי

.ט"שעבה לא עסיש והוצחל ויבורקש יתעמש ךא .ט"שעבה לא דיגמה אבש ךיא תוחסונ המכ שי

.ותוא אפריש דיגמה שקב .םולש ול ןתנ .ןייעמו ותטימ לע בשוי ותוא אצמ ט"שעבה לא אבשכ
אציו ,השלוח תמחמ העיז וילע הלפנ "!תוצמ םילכוא ילש םיסוס ןיא" :רמאו ,ט"שעבה וב רעג
:ול רמאו וילא ותוא ארק ,םינשב ךר דחא שיא האר .חונל תיבה ינפלש הבטצאה לע בשיו ץוחל
שיאהו ".רגה תא םתבהאו קוספה םייקמ וניא המל ,ול רומאו ט"שעבה לא ךל ,ךממ השקבב"
השעו ,ול רמול ארי היהו ,ט"שעבה לא סנכנו וילע וימחר ורמכנ .ילופונאמ בקעי 'ר היה אוהה
,הרוחש הרמ לעב ,דחא שיא" :רמא ותכילהבו ,חורבלו תאצל רזחו תיבה הצק דע ךלהו המכחב
ןמ אציו "."רגה תא םתבהאו" םייק אל המל ,ותלעמ םורל רמואש יתוא שקבו ,תיבה ינפל בשוי
.םירובידב ותוא תואפרל הצרו ותוא סייפו וילא אציו םישנא הרשע ט"שעבה ףסא דימ .תיבה

ודגנכ בשוי היהו ,תועובש ינש ומכ וילא ךלוה היה ט"שעבהש ,ץולוואפ ק"קד ןושרג 'רמ יתעמש
יכ ,םירובידב ךתוא תואפרל הצור יתייה הליחתב" :וילא ט"שעבה רמא ךכ רחא .םיליהת רמואו
לכב םיבוה ב"י ול בצקו ,הריד ול ןתנו ".תואופרב ךמע קוסעל ךירצ ינא וישכעו ,תמייק האופר איה
.ויתואצוהל עובשו עובש

אלו .'סותו ארמגב םילפלפמ ויה םימעפ .ורקבל תע לכב וילא םיכלוה והילא 'רו ל"נה בקעי 'ר ויהו
ט"שעבה לא ךלוה היהו ,אירבהל ליחתה טעומ ןמז רחא .תושילח תמחמ ט"שעבה לא ךליל לוכי
.ונחלוש לע בסמ תויהל

חלשו ,הווקמל םימעפ שולש ךלה ט"שעבהו .םויה יצח דע ותוא םיררועמ ויהו ,ףלעתה תחא םעפ
,םימודא םישולש ךסב ,טנאמיד תארקנה הבוט ןבא ונממ הנקו ,תואסרפ 'ג קוחר ,דחא ןודא לא
.ורקבל םירכזנה ורבחו בקעי 'ר וילא ואב הז רחא .תותשל ול ונתנו ושתכו
.רבד םתוא הנע אלו "?תופלעתה ול היה המ ינפמ" :ותוא ולאש
".ףלעתהל ליחתהו ,תיבל אבו ,ההשו אצי" :ורמא .הלילב אצי אל םא ,תיבה ישנאל ולאשו
"?היה ןכיה" :ותוא ולאש
ןטק רכו בשוי ותוא יתאצמו יתאבו ,הליל תוצחב ולש יאבגה תא ירחא חלש ט"שעבה" :םהל רמא
!ןה - :יתרמאו ?הלבקה תמכח תדמל :יתוא לאשו .ךפוהמ םיבאז לש רועב שבולמו ,ושאר לע
בותכ היה רפסהו .הז רפסב וינפל רמאל יתוא הווצו ,ןחלושה לע וינפל חנומ דחא רפס היהו
וינפל יתרמא ."םינפה רש ןורטטמ יל חס ,י"ר רמא" :הלחתה התיה רמאמ לכלו ,םינטק םירמאמב
עזעדזנ ךכ ךותבו .ינפל רמאו - !ךינפל רמוא ינא .אוה ןכ אל - :ט"שעבה רמאו ,דומע יצח וא דומע
ביכשה םירובידה ךותבו .הדימעב רמאו - !בשוי ינאו ,הבכרמ השעמב םיקסוע ונחנא :רמאו ,םקו
.םיארונ םידיפלו םיקרב יתיארו תולוק יתעמש קר ,ותוא יתיאר אל בושו .לוגיע ומכ הטמב יתוא
".ףלעתהל יתלחתה דחפה הזמו .דואמ יתדחפתנ .תועש יתש ךרע ךכ היהו

ברה יפמ יתעמש ןכש .הרותה תלבק היה הזש ,יל המודמכ ,בתוכה ינא רמואו
תולוקב ,ותמשנל ךיישש המ ,ותרות ט"שעבהמ לבקש האנלופ ק"קד דיסחה
."שודקה רהוזב רמאנכ ,רמז ילכ ינימ לכב" :ןושלה הז רמוא היה דועו .םיקרבו
יתעמש לבא .הרותה תלבקב "רמז ילכ ינימ לכב" רוכזיש ,רהוזב יתיאר אל ינאו
."טרפב ט"שעבה לבק ןכ ,ללכב הרותה לארשי ולבקש ומכ" :ןושלה הז ברהמ

דיגמהל ולאשו ורזח .םהל רמאו שריפו ,רהוזה ןמ רמאמ ותלוגס ישנא ט"שעבהל ולאש תחא םעפ
אוהש ,םתא םירובסכ" :םהל רמא .ט"שעבהל ורפס .ט"שעבה רמאש ומכ ןווכמ שוריפה היהו ,ל"ז
"?הרותה ומצעב עדוי

אלו ,ותוא ךרביש ושאר תא ט"שעבה ןיכרה ךכ רחא .ט"שעבה ותוא ךרב ,ט"שעבהמ ל"ז עסנשכ
.דיגמה ותוא ךרבו ,ומצע לש ושאר לע ןתנו ודי תא ט"שעבה חקל .הצר

'ב חסונ - ט"שעבה לא לודגה דיגמה ברה ברקתנ ךיאה .2
ןיידע היה אל זאו .וילגרב הלוח היהש ,דאבסלראקל הנש לכב ,עודיכ ,עסונ היה שטירזיממ בוד 'ר
היה הנש לכב הנהו .וילע הרס רבדמ בוד 'ר היה ט"שעבה לע םירבדמ ויהשכו ,ט"שעב ידימלתמ
.ולצא ןסכאתמו עשוהי ינפה ןואגה לא דאבסלראקל וכוליה ךרדב רס בוד 'ר

שרדמה תיב לצא דחא שיא דמע ,ותבישיב וידימלת םע דמול "עשוהי ינפ"ה היהשכ ,תחא םעפ
ןואגהמ שקבמ הלגעב בשויה שיאהש ,ול רמול ןואגה לש שרדמה תיבל ותרשמ תא חלשו ותלגעב
אובי" :םיברלש הרות לטבל לוכי וניאש תרשמהל ןואגה בישה .ול רתס רבד יכ ,הצוחה ולצא אציש
".דומילה םויס דע ןיתמיו שרדמה תיבל אוה
".םיברלש הרות וליפא החוד אוהש ,ךכ לכ ץוחנ רבדה" :שיאה בישה
"?ךכ לכ ץוחנ רבדה והמ" :רמאו םולש ול ןתנ ,הצוחה שיאה לא ןואגה ךלה
ותרות דובכ םייסישכ .םינש רשעמ רתוי ריעה לכל תופרט ליכאמ םכלש טחושה הנה" :שיאה רמא
".ומצעב הדויו טחושה רחא ףכת חלשי דומילה
ימ שיאהל לואשל ןמז ןואגהל היה אלש דע ,ןואגהמ תוריהמב עסנ וירבד תא שיאה םייסש רחא
לכמ טחושה הדוהו טחושה רחא חלשו ודומיל ןואגה םייס ףכת .הזה הארמהמ ןואגה אלפתנ .אוה
.לכו

.ועמש תא עמשש ,ט"שעבה והזש ןואגה ןיבה

תיבל תרשמה תא חלשו שרדמה תיב לצא דמע ,םעפה דוע שיאה אב םישדוח המכ רחאל
ולצא היהש שיאה והזש השארו הלגעה לא ןואגה ךלה ףכת .הצוחה אציש ןואגה לא שרדמה
'ר ןואגה ותרות דובכ לצא ןסכאתי רשאכ" :ןואגהל שיאה רמא .טחושה ןודנב ןמז הזיא ינפל
".ילצא אוביש אל םא וילגרב אירב היהיש רשפא יאש ימשב ול רמאי בוד
.אוה ימל לואשל ןמז היה אלש דע ,תוריהמב םעפה םג עסנו

.ט"שעבה רוריבב אוהש "עשוהי ינפ"ה ןיבה

ותעיסנ תעשב הנשו הנש לכב וכרדכ ,"עשוהי ינפ"ה לש ותיבל בוד 'ר אב םישדוח המכ רחאל
הנמאנ יתצע" :ףיסוהו "!ט"שעבה אלא הז ןיא" :רמאו בוד 'רל "עשוהי ינפ"ה רפיס .דאבסלראקל
.ןכ םג בוד 'ר הזל םיכסה ".אוה קיר רבד אל יכ ,ט"שעבה לא עסיש

.אתיירואד ןיזר ונממ לבקו ,ודימלת השענו ט"שעבה תא עסנ

עסנ הנש רחא .ןכ השע - .דאבסלראקל עוסנל התא ךירצ תחא םעפ דוע :ט"שעבה ול רמא
."עשוהי ינפ"ה לצא ןכ םג ןסכאתנו

ינפה ותוא לאש .םיאנתה דחא ומכ ט"שעבה תא בוד 'ר אילפהו ,ט"שעבה ןיינעמ םהינש ורבד
וישכע דע" :בוד 'ר ול רמא "?וצרותי ךיא ?ט"שעבה לע ודובכל ויהש תוישוקה לכ ןה ןכיהו" :עשוהי
ןמואי אלש ,וריכמ ינאשכ ,וישכע לבא .וילע תושקהל ךייש היהו םישנא ןיב שיאל ותוא בשוח יתייה
ןיא ,ותוהממ המ ץמש וליפא גישהל ונל רשפא יאו ,םורמ יכאלממ אלא ,השיא דולי אוהש טעמכ
".רבד תושקהל די ונל

'ג חסונ - ט"שעבה לא לודגה דיגמה ברה ברקתנ ךיאה .3
םימעפ המכ דיגמה לא עסנ .ודיב הלע אלו ודצ לא דיגמה תא ךושמל עגייתמ ט"שעבה היה הברה
היה ששוח .ט"שעבה לא עוסנל אלש ידכ ומצעל איצממ דיגמה היה תואלתמא המכ .ליעוה אלו
.המודכו ,ותבכעמ ותואירב תשלוח ,הרות לוטיבל

הברה םישנ דיגמה האור .תוקתפה תליטנ תעשב ט"שעבה לא אב .זוביזמל דיגמה עסנ ףוסבל
גהונ ט"שעבהש ול המדנ .ךכב המ לש םינינעב םישנה ןתוא םע תוכורא לייטמ ט"שעבהו ,תודמוע
רחמל - .וילא רשקתיש יבר היהי הזכה - :וירוחאל דיגמה עתרנ הזה רבדה הארמל .שאר תולק
היה .הדירפה תכרב לוטל ט"שעבה לא סנכנ םוקמ לכמ .התיבה רוזחל הלגע לעב ול רכש
רפסמ רמאמ ךתעיסנ םדוק יל רומא" :ט"שעבה ול רמא .ותטימב השעמ תעשב בכוש ט"שעבה
".רהוזה
.רמאו ונוצר דיגמה השע
".המשנ ילב ףוגכ איה ךתרותש אלא ,תשרד הפי" :ט"שעבה ול רמא ,םייסשכ

דיגמה הארש דע ,םיחמש םירבדה ויה .ומצע רהוזה רמאמ ותוא אוה ריבסמ ט"שעבה ליחתה
.ותטימ םע ריוואב חרופו םמורתמ אוהש ט"שעבהל
.ט"שעבה לא לודגה דיגמה רשקתנ דמעמ ותואב

תא ולבקיש םימשה ןמ וידימלתל םיווצמ ויה ט"שעבה לש ותריטפ רחא .4
ברל דיגמה
לש ונב יאושנב ןאכב היהשכ ,ץניל ריע הפ רמאש ,בושטולז ק"קד לכימ לאיחי 'ר ברהמ יתעמש
המכחה תונייעמ ול וארהו ,ונממ דומלל ךליו ברל ט"שעבה תא לבקיש םימשה ןמ ול ווצש ,באז 'ר
.וילא םיכלוהש

המכחה תונייעמ ןתואש ול וארהו ,ברל בוד 'ר לודגה דיגמה תא לבקיש ול ווצ ט"שעבה רטפנשכו
.דיגמה ברה לא םיכלוה ט"שעבה לא ןכל םדוק ןיכלוה ויהש

שנועה .5
םרג אטח הזיא ול עידויש ת"ישהל ללפתה ,םלועב םסרופמ השענש לודגה דיגמהל עדונשכ
.הז שנוע ול אוביש

דיגמה לש ודימלת ןילבולמ הזוחה השענ ךיאה .6
השע .הרות עדויו בוט םלע היה קחצי בקעי 'ר ונבו ,טוצנאלב רד היה ןילבולמ יברה לש ויבא
םגו תועמ ןתנ ויבאל םגו םידגב ןתחל ןיכה ריבגה .דחא ריבג םע תרחא ריעמ ךודיש ומע ויבא
.םלועה גהנמכ הלכה לא ועסנ הנותחה ןמז עיגהשכ .תואצוהל
תא יתיאר אל ינאו ,הנאריש דע השיאה שדקל רוסאש ורמא ל"זח" :ויבאל ןתחה רמא םשל ואבשכ
".הלכה
".התוארל לכות ,בוט" :ויבא ול רמא

,תורחא תולותב תרבחב תטשוקמ ,הלכה האב .הלכה תא תוארל הצור ןתחהש ,ןתוחמה לא חלש
אל" :ויבאל ןתחה רמא .הלכה תוסכל ךליל ןיכירצש רבדל וליחתה הז רחא .ול התוא הארה ויבאו
".ךלא
"?המלו" :ויבא ול רמא
".החצמ לע ברעו יתש יתיארש ינפמ" :ול בישה

.הזוחל ותוא קיזחמ היה אל לבא ,םימש אריו רשכ םדא אוה ולש םלעהש עדי באה
:ויבא ול רמא
.םיברב ורבח ינפ ןיבלי לאו שאה ןשבכל ומצע תא ךילשיש בטומ :ורמא ל"זח אלה ?תרבד המ"
".ןיאושינה לע הברה ואיצוהש םג המו ,הלודג השוב םהל השעת הפוחל ךלת אל םא
"?יתיארש המ יתיאר אלה ?השעא המו" :ול רמא
".ואל - ואל םאבו ,בוט המ - המע רודל הצרת םא ךכ רחאו ,הפוחל המע ךלנ" :ויבא ול בישה

.הפוחל וכלה
- .בוט היהי אמתסמו ,ריבג תיבב ותוא יתראשה אלה - :ובלב בשחו ,ותיבל ויבא עסנ רקובב
,ךכ רחא לבא .תאז המ ועדי אל יכ ,ול םיקתוש ויה הליחתמ .התוא תוארל וליפא ץפח אל אוהו
טג הל ןת ךיניעב הבטוה אל םא ?יתב תא שייבת המל" :ונתוח ול רמא ,תועובש וזיא רחאל
".ךכרדל ךלו םיעורקה ךידגב תא ךל ריזחא ינאו ,ןירוטיפ
.טג הל ןתנ

".בוד 'ר ברה לא ךלא .רעצ תמחמ תומי םיעורק םידגבב יבא לא אובא םא" :בשח הז רחא
תאריו הברה הרות וב עלבנשכ ,הז רחא .הלילו םמוי הרות םש דמלו ,םינש עבש םש ההשו ךלה
.טוצנאלל ויבא תיבל רזח ,םימש

דיגמה לא קסניזילמ ךלמילא 'ר ברקתנ ךיאה .7
דיגמה תא םישמשמ ויהש םידיסחל רבח השענ םינשב ךר ןיידע היהשכ ליסוז םלושמ 'ר קידצה
תוחבשותו תורימז םיענמ היה םשו רעיבו תואובחמב דדובתמ היה ליסוז םלושמ 'ר .שטירזיממ
ויחאו .ההותו ויתונויערב עקושמ םדאכ הארנ היה דימתו ,הזע הבהאבו תובהלתהב ךרבתי םשל
דומלתב קסעתמ היהו ,השעמ ישנאו םידיסחה תרבחל זא חפתסמ היה אל ןיידע ךלמילא 'ר ברה
רהרוהמו םמוש ךלוה אוהש ,ותוגהנתהב ויחא תא ךלמילא 'ר הארשכ .םידמולה ךרדכ ,הרות
,יחא" :ליסוז םלושמ 'ר ול ריזחה .תורזב ךכ לכ גהנתמ אוה המל ותוא לאש ,ויתונויערב רידת
".לכה עדתו ןיבת הכותמו ,האלפנ הישעמ ךל רפסא

םש היה .הזע הבהא והובהא הנידמה ינב לכ .אלפנ םכחו לודג ךלמ היה תחא הנידמב
וזיא - :ותבשחמב הלע םימיל .ותכאלממ רשעתנש ,גלפומ רישע דחא הכאלמ לעב הנידמב
אלא ימלועב יל ןיאו ,ירוענמ יתבהא אל םדא ינב תוגונעת ןה ?הזה ברה ןוהב יל שי תלעות
רוכמל ובלב ךלמנ ?ברה יפסכמ יל שי המ ןכ םא .שבלא רשא שובלמהו לכוא רשא םחלה
ןמ תויהל ודיב הלעיש דבלבו ,ונוה לכ תא רזפי םש .הכולמה ריעל עוסנלו ושוכרו ונוה לכ
עסנו םירקיה ויצפח לכ רכמ :השעו רמא .ךלמה ינפ רואמ םיגנעתמהו תוכלמל םיבורקה
תונמתה וזיא שי םא שורדלו רוקחל םהינגסו ריעה ירש ןיב רזוחו ךלוה היה .הכולמה ריעל
אל וז הרשמ םג ךא .ךלמה תיב ירונת קיסמ תויהל :תחא תונמתה שי יכ והועידוה .תוכלמב
וא וז תונמתה יל המ - :ובלב הכאלמה לעב רמא .ורקיב ץפח ךלמה רשא שיאל אלא ןתנית
ךלמש ידכבו יכלמל יתבהאמ ישוכרו ינוה יתרזיפ יכונא ןה .יל איה תחא ?תרחא תונמתה
ינולבקיש םהינגסו םירשה דחשל ידכב ינוממ תיראש רזפל ילע וישכע .יניע הניזחת ויפויב
םירשהו ,ודיב הלע רבדה - .ךלמה ינפ האור היהא יכ ,גנוע ישפנ אצמת הזבו ,וז תונמתהל
.ךלמה לש ףרוחה תיבב םירונתה קיסמ והומש

יפב המ עומשל ,םש היה ךלמה רשא רדחה ירוח לא ונזוא הטמ היה רונתה קיסמ היהשכ
ךפהתמ היהו .גזוממו עצוממ וא טעמ וא בר אוה םא ,בוט אוה תיבה םוח םא :ךלמה
יפל גזוממ תיבה םוח היהש ,ךכ ידיל רבדה איבה .וכלמל חור תחנ תושעל ויתולובחתב
תא ןיכהל ,ותדובע דבוע היה םויה לכ .רתוי אלו תוחפ אל ,ךלמה בהא רשאכ הדימה
.םוי םוי הווש םוחה היהיש ידכב ,לקשמבו הדימב םיצעה

.הז לע וירש תא לאשו ,םוי םוי והגנעמה ,תיבה םוח גזמ לע ךלמה אלפתה םיבר םימיל
לכ רכמו שאכ וב הרעב ךלמל ותבהא רשא שיא היה ךלמה תנידמב יכ ,רבדה ול ורפס
הכולמה ריעל אב רשאכו ,והתרשל לכוי ןעמל ,ךלמל ותדובעב ושוכרו ונוה זבזבו ול רשא
וניא םגו .ךלמה לש ףרוחה תיב ירונת קיסמ תויהל אלא תונמתה םוש וליבשב האצמנ אל
ךא .הרשמה התוא קר ומכש לא ומש ןכלו ,המכח םוש ןיבמ וניאו ,ןושל אלו בתכ אל עדוי
ןעמל תומילש ידיל הכאלמה איבהל ויתולובחת םוי לכב קימעי ךלמה לא ותבהא בורמ אוה
.ותדובעמ ךלמה גנעתי

היהי ,ותומכ ןמאנ בהוא ינפ האריש ידכ ,אוהה שיאה תא וינפל איבהל םהילע ךלמה הווצ
.לודג לכש רבו םכח ונניאש יפ לע ףא ,היהיש ימ

"?יבוהא ,ךל השעא הלודגו רקי המ" :והלאשו ,דואמ ךלמה וילע חמש .ךלמה ינפל אב
,יל היה לודג שוכרו בר ןוה .יתצפח אל הלודגו רקי" :חור תונעבו הבר הבהאב שיאה והנע
,ךלמה יל תואי תאזב קר .ךלמה תא תרשל איה יתקושת לכ .יכלמל יתבהאמ יתרזיפ לכהו
".הבהאה חור ,יחור יברקב רעבתש העש לכב יכלמ ינפ תוארל לכוא יכ

אלמל דואמ ול היה רצ לבא ,וילא ותבהא בור לע דואמ חמש וירבד תא ךלמה עומשכ
םיכומנה וידבעל טרפבו .וידבע יניעל עגר לכב תוארהל ךלמל אוה דובכל אל יכ ,ותלאשמ
:ךלמה ול רמא .ךלמה יסומינמ הז ןיא ,וצריש עגר לכב וינפל םיאב ויהיש ,םילפשהו
תיילעב ךל השעתש ,םיכסא יאנתה הזב ךא .ךנוצר ךלמל רשפא יא הז רבדב ,יבוהא"
לכבו ,תברקמ תיכוכז םש ךל דימת יכ ,ינפ תא האור אהת המש ךרדו ,ןטק רוח תיבה
אל ךתואו ,יתוא הארתו הז םוקמב ףיקשת ךכלמ תא תוארל ךתבשחמ לע הלעיש העש
".שיא הארי

אלמ ובל היהש םעפ לכבו .היוחתשהו הדיקב ול הדוהו וילא ךלמה תבוט לע שיאה חמש
םשמ טיבמו תברקמה תיכוכזה העובק התיה םשש םוקמה לא רהממ היה ךלמה תבהאמ
.ומוקמל בשו גנעתמו וכלמ ינפ

ךותב .םיאורקה שארב היה ודיחי ונבו ,וירש לכל לודג התשמ ךלמה השע םהה םימיב
ךלמה דמעמב תעדו לכשה ילב םירבד ויפמ איצוה ,ןייב ךלמה ןב לש ובל בוטכ ,התשמה
ותיבמ והשרגו ,םירשה ינפלו וינפל הניב ילב רבדי יכ ,ונב לע דואמ סעכ ךלמה .םירשהו
לכ ךלמה ויבא ינפ הזחי לבלו ,שדוח רשע םינש ןמזל ויבא תיבמ שרוגמ אהיש וילע הווצו
.םימיה ןתוא

קיסמ ךיאה םימעפל האור היה .לוכי אלו ,ויבא ינפ תוארל םילודג םיעוגעג ךלמ ןבל ול היה
רבדה לע והלאש .המ רבד לע ומוקממ טיבמו ויבא תיב תיילעב ושאר סינכמ םירונתה
תרשל ואוב רחאו ךלמה לא אבש םדוק והרק רשא לכ תא םירונתה קיסמ ול רפס .הזה
ןב שקב .הז םוקממ ךלמה תא הארי הצריש העש לכב יכ ,ותא ותבוט לכ תאו ךלמה תא
ול ןתנ שיאה .דואמ ול בוהאה ויבא ינפ תא האריש ,אוה םג טיבהל שיאה והנתיש ךלמה
.גנעתהו ךלמה ינפ תא םשמ האר ךלמה ןבו ,ותשקב תא

יל ןיאו ,לכס שיא ינא .ךיבא ןחלוש לעמ תשרגנש ,ךלמה ןב ,ךל יא" :ךלמה ןבל שיאה רמא
אב אהי יתומכ שיא יכ ךלמל אוה ןויזבו ,ןושל אלו בתכ אל עדוי יניאו ,הניב אלו המכח אל
וב ךרדש הז רוח תושעל ודסחב ינווצ יכ ,הז עושעשו גנוע יל ןתינ - ,עגרו עגר לכב וינפל
,תעד רבו םכח ךנה ,ךלמה ןב ,התאו - ,ךלמה ינפ תא תברקמ תיכוכז ידי לע תוארל לכוא
רבדמ אהתש ךבל םושל ךילע השק היה ,ךלמה ינפל הנושאר םיבשויה םיאורקה ןמ התאו
!המילכו השוב התואל יוא .םילבהו םילטב םירבד רבדת אלשו ,תעדו לכשהב ךלמה ינפב
ןוצרכ אלש רבד ךיפ איצוי אלש ,ךרוביד ינפוא לע החיגשה ךליאו םויהמ :ינודא ,ינעמש
זאו ,םימאות ויהי ךיתפשו ךיתובשחמ אלא ,ךיתובשחמל רז אוהו רבד רבדת אלשו ךיבא
".ויפויב ךלמה ךיבא תא ךיניע הניזחת םינפ לא םינפו ךלמה ינפל רידת בשוי אהת

ןיא יכ עדוי התא !יחא יחא" :ותונתוונע לדוגב ויחאל רמא ,לשמה תא ליסוז םלושמ 'ר םייסשכ
.ותוארל לכואש דע שפנ תעיגיו בר למעב דבע תדובע דובעל ינכירצ ןכל ,המכח אלו הרות אל יב
,ךתליפתו ךדומילו ךרוביד לע הפי חיגשהל אלא ךירצ ךניא ,התא גלפומ םכח דימלתש ,התא לבא
םיבשויהמ היהת זאו ,הליפתו הרותב רבדמ התאש םירובידה לכ םע ךבלו ךיתובשחמ ויהיש
".םיחצנ חצנלו דעל ומש ךרבתי ,וינפ יאורמו תוכלמב הנושאר

.קהבומ דימלת ול היהו שטירזיממ דיגמה לא ליסוז םלושמ 'ר םע ךלמילא 'ר עסנ זא

המשנו ףוג .8
םדוק - :ריזחה .דמל המ והולאש לודגה דיגמה לא הנושארה םעפב ותעיסנמ אקלימש 'ר רזחשכ
לכות המשנהש יתדמלו יתיאר וישכע .המשנה תא לובסל לכויש ידכ ףוגה תא ףגסמ יתייה יתעיסנ
םככותב ינכשמ יתתנו" בותכה רמאש והזו .ףוגה ןמ שורפל ללכ הכירצ איה ןיאו ףוגה תא לובסל
.ףוגה תא המשנה לעגת אלש ונייהד - ,"םכתא ישפנ לעגת אלו

דיגמה ידימלת סחנפ 'רו אקלימש 'ר םיחאה .9
טרופקנרפ ק"קב תונברה אסכ לע דחיב ושקבתנ סחנפ 'רו אקלימש 'ר םיחאה םישודקה םינברה
ק"קמ תדבכנו הלודג הליהק התיה ןיאמ לע טרופקנרפ ק"קש תויהבו .גרופשלוקינ ק"קבו ןיאמ לע
ק"קב היהי ימו מ"דפפב תונברה אסכ לע בשי ימ ,םהיניב תוליהקה ישנא ועירכה אל ,גרופשלוקינ
,ויחאמ שישק היה אקלימש 'ר יכ םגהו .םהיניב ועירכי םמצעב םינברה ינשש וקספו .גרופשלוקינ
ויחא לבא .מ"דפפ ק"ק לש תונברל רתוי ןוגה אוה סחנפ 'ר ויחא יכ רמא ותונתוונע בורב הז לכ םע
לודגה ברהמ ורטפי רשאכש ,םהינש ומיכסה ףוסבל .ונממ לודג אוהש יפל ,ויחאב הלודגה הלת
ונממ ולאשי םגו .ושעי ןכ רוזגי רשאכו ,שודקה ויפ תא ולאשי שטירזימ ק"קד םירשימ דיגמה
.ותנבה לע דומעל ולכי אלש ,רהוזהמ דחא רמאמ

אוהש ויחאל רמא דחא לכ יכ ,שארב ךלי ימ ,הז םע הז םיניידמ םיחאה וליחתה ברה תיבל ואבשכ
לודג אוה יכ ,שארב ךלי גרופשלוקינ ק"קד ברה" :ןושלה הזב דיגמה ברה רמא דימ .ונממ לודג
".םיחאה

הווצ רופיסה םייסשכ .וילכיהו וידבע םע וגהנמו דחא רשב השעמ ברה םהל רפיס םינפל סנכנשכ
.רהוזה רמאמ ונממ ולאש אלו .םולשב וכליש םהל

לשמ אוהש החוקפ ןיעב וארו ,הלטבל רפס אל יאדווב יכ ,וירבדב ובשייתנ םהלש הינסכאל ואבשכ
.וירוב לע רהוזה רמאמ וניבה םכותמו ,הצילמו

דיגמה תברק .10
:רפס דיגמה ידימלתמ דחא
היהשכו .ונתשקב לכ ואלמתנ ריעה לש המוחת ונרבעש טעמכ ,שודקה וניבר לא םיעסונ ונייהשכ
לכמ אצמנ םא לבא .דיגמה לש ותיבל ונסנכנשכ ףכת אלמתמ היה בלב ץפח הזיא דוע ררועתמ
.עוגרמ ול אצמ דימ דיגמה ינפ האר ךא - ובל ךותב תוקקותשה וזיא ול רייתשנש םדא דוע םוקמ

העפשה .11
תוזחל ונל יד .וניבר לצא הברה ההתשנ אל - :םהיניב ורמג .דיגמה לא םידחא םידימלת ועסנ םעפ
- .ושדוק ינפ

הישעמ דיגמה םהל רפיס .וינפ לבקל דיגמה לא וסנכנ םהו ,ץוחב םהל ןיתמיש הלגעה לעב לע ווצ
ךל עס - :הלגעה לעבל ורמאו ואצי .םהל ושרפ ךכ רחאו ,וירבד ועמש .תובית עבראו םירשעמ
- .ךירחא ךלנ ונאו ,טאל

לכ הלגעה רחא ןיכלוה ויה .ושדוק יפמ ועמשש היישעמה ירבדב ןיחיסמו הלגעה רחא ןיכלוה ויה
םכל יד אל - :רמאו םהילא ושאר הנפה ,הלגעה לעב דמע רחשה דומע הלעשכ .הלילה לכו םויה
- !תירחש תליפת ןמז םג רחאל םתא םיצורש אלא ,בירעמו החנמ ללפתהל לומתא םתחכשש

.וירבדל וניזאהש דע עבראו שולשו םיתשו תחא וירבד לע רזח

םירבדה תרשע .12
תומיב םעפו ץיקה תומיב םעפ ,הנשב םימעפ 'ב דיגמה לא עסונ היה ילופונאמ ליסוז םלושמ 'ר
.םישדוח 'ג העיסנ לכב ההוש היהו ,ףרוחה

'ר חרכוהו הרדסה ריבעמ היה דיגמה .רקובב 'ו םויב דיגמה לא ליסוז 'ר אב ,ףרוחה תומיב םעפ
.הרדסה תרבעה םייסש דע םולש תלבקב ןיתמהל ליסוז

:דיגמה ול רמא םולש תליאש רחא ףכת
- .ךתיבל הרזחב םויה דוע עסיתש ךילע ינרזוג ,יאמיחר ישוז 'ר -
יל ןתיש יאנתב אלא יברה תרזגל םיכסהל לכוא אל .םישדוח השולש לש ןמזל יתאב ירה ,לבא -
- .םישדוח השולש ךשמב ולצא לבקמ ינאש המ יפכ העפשה חוכ יברה
ךילע .הצרתש המ הנממ איצוהל לכות בל הילא םישת םא .הכרדה ךל ןתא ,דיגמה ריזחה ,בוט -
.בנגמ םירבד העבשו קוניתמ םירבד השולש דומלל

:קוניתמ םירבד השולש
.הרוחש הרמ וב ןיאו ,דימת חמש אוה קוניתה (א
.דחא עגר וליפא לטב בשוי וניא קוניתה (ב
.היכבב חתופ אוה דימ ,ןטק רבד וליפאו ,ויבאמ רבד שקבל אב אוהשכ קוניתה (ג

:בנגמ םירבד העבש
.הלילב אוה ותדובע רקיע בנגה (א
.ינשה הלילב גישהל לדתשמו לצעתמ וניא דחא הלילב ודיב ושקובמ הלע אל םא בנגה (ב
.הז דעב הז םשפנ םירסומו הז תא הז םיבהוא וירבחו בנגה (ג
.קפסב לטומה רבד לע וליפאו ןטק רבד לע וליפא ושפנ רסומ בנגה (ד
.ודיבש המ וריכי אלש ,הלילב בנגש המ םניח יצחב רקובב רכומ בנגה (ה
- !עדוי וניא - :תחאב אוהו םישק םייוניע ינימ לכו תואכה אוה לבקמ .ותבינג לע הדומ וניא בנגה (ו
.רבד םושב הנפילחי אלו ול הפי ותונמוא בנגה (ז

הדימ דגנכ הדימ .13
.תונוידפ םעפב םעפ ול איבמו וילא עסונ היהש ,דחא ןסכומ היה ילופונאמ ליסוז 'רל

"?יברה ןכיה" :לאש .תיבב והאצמ אלו ליסוז 'ר לא אב םעפ
".לודגה דיגמה לא ,ולש יברה לא עסנ" :ול וריזחה
".לודגה לא עסא ,וילא עוסנל יל המל ןכ םא ?יבר ול שי ןכ םג יבר ?ךיאה" :ההימתב רמא

.התיבה רזחו שפנ ןוידפ ול ןתנ ,וילא סנכנ .לודגה דיגמה לא עסנ
.דרוי השענ ףוסבלו ,ןיכלוהו ןיטטומתמ ויקסע וליחתה ןמז ותואמ
"!םדוקה ךבר לא עס ?ךבר תא תבזע המל" :תמערתמו ותקיצמ התשא התיה

ןתונ היהש ןמז לכ :המת אוה וישכעו .ףוס דעו הליחתמ השעמה ול רפסו ליסוז 'ר לא בוש עסנ
אלה ?רשויה אוה ךכ יכו" :םייסו .הטמ הטמ דרי שודקה וברל ןתנש רחאו ,רשעתמ היה ליסוז 'רל
"!ונממ לודג אוה שודקה וברש הדומ ומצעב ודובכ

לכ :טושפ רבדה הז לכ םעו ,תוגרדמ ףלאב ינממ לודג יבר יאדובש" ליסוז 'ר ול בישה "ךל עד"
ךל םג ןתונו הדימ דגנכ הדימ ךמע גהנתמ ה"בקה היה ,ליסוז ומכ ,היהיש ימל ןתונ תייהש ןמז
".םיסחוימ ול שקבל ןכ םג ה"בקה הצור ,םיסחוימ ךל שקבל תלחתה התאשכ לבא .היהיש ימל

דיגמה תיבב ל"ז י"ראה תא האר אינתה לעב ברה .14
טשפומ היהו ,וב רבד 'ה חורו ונורג ךותמ תרבדמ הניכש התיה הרות ירבד רמוא דיגמה היהשכ
.שממ םלועהמ

קיספה הרימאה ךותב .םעפ לכבמ רתוי םלועהמ טשפומ אוה דיגמהש אינתה האר תחא םעפ
.העש יצח ומכ רמולמ

לכ הז םע הז ורבדו דיגמה לצא אבו ,הזה םלוע לש םישובלמב שבולמ דחא שיא סנכנש האר
.עמש אל ורבדש המ .העש יצחה

ול רמאו ,אוה ימ שיאה לע סחנפ 'ר לאש .דיגמה לצא םש הדועסב ןכ םג סחנפ 'ר היה ןמז ותואב
.ל"ז י"ראה והזש

הלק העש וליפא עשר והובשחי אמש ששוח דיגמה .15
םימי 'ג ךשמבש םכילע ינרזוג ,ינב" :םהל רמא ,ונבורב דיגמה לצא אירבחה התייהשכ םעפ
".לבור םיפלא תשולש לש םוכס יל ופסאת
תבש ידגב וליפא רוכמנ םאו ?הזכ לודג םוכס לוטנ ןכיהמ ,וניבר" :םיהמתו םיהות םידימלתה ויה
"!הז םוכס ונידיב הלעי םאה ,וניצפח לכו ונלש
".יתושרב םוכסה היהיש דבלבו וחקיתש ןכיהמ וחקית .יל ךייש הז ןיא" :ברה ריזחה
םיאור .ןוממה וסינכהו ברה לא ישילשה םויב ואב .םוכסה ותוא ואיבהו הביבסב אירבחה ינב וצופנ
לטנ "!םיפלאה תשולש ךל אה" :רמאו וילא הנפ ,דיגמה והארשכ ,ףכת .דחא םדא סנכנ הנהו םה
.ול ךלהו תועמה שנרב ותוא

יתייה - !ילש םיפלא 'ג יל ריזחת ,יבר - :עבותו ילא אב מ"סה" :אירבחל רפסמ דיגמה ליחתה
תמיתחב ךלש הקתפה ירהו ?וזיא לאוש התא - :יל אוה רמוא - ?םיפלא 'ג וזיא - :ויתלאשו המת
".הרות ןידל ברה לא ךלנ יזא קלסל הצרת אל םא :ךדי

ויהי ךינפל םידמוע ןידה ילעב ויהשכ :הקספש הנשמה ירבדל ןווכתמ אוה יאדוב :רהרהמ יתייה
רחאו ,תחא הציחמב ומע היהאו דחא עגרל עשר תוחפה לכל היהאש הצור אוה - ,םיעשרכ ךיניעב
!ינדוצת אל התאו םיפלאה 'ג ךל ןתא :יתעדב יתרמג זא .ןלהל רבכ ינכשמי ךכ

םירחא דעב םינוילעב ותומצעתה תמחמ אבה םלועב וקלח דבאמ דיגמה .16
דע וילעמ תוטנל הצר אלו ,דחא הלוח רובע הליפתב שטירזיממ דיגמה ריצפהו הברה תחא םעפ
לא בישה דימ לבא .דואמ להבתנ :הז רובע ב"הועב וקלח דבא יכ םימשה ןמ ול ועידוה .אפרתיש
לארשי רובע ללפתהל תעה האב וישכע .אבה םלועל תופצל דוע יל יא ןכ יכ הנה - :רמאו ,ובל
.ללכ תופצל יל ןיא יכ ,אבה םלעב לומג תובשחמ םוש ילב ,תמאב 'ה לא קועזלו

רונתה יקיסמ לש ןתחיש .17
ןיאש ,ויפב היה ליגרו ,םיניוצמ םישנא קר םידימלת תניחבב וילא ברקמ לודגה דיגמה היה ,עודיכ
ןמ הברה ויה .הרוהט הבהל ןילעמ ויהיש ידכב הקלדה קר ןיכירצו םיפי הוועש לש תורנ אלא ולא
המכ ויה דועו .םכרד וכרד ןיאש הארו דיגמה הפצש תמחמ ,ואבש תמועלכ םירזוח וילא םיאבה
תרשל ידכ לודגה דיגמה לש ותברקב םייורש ויהש אלא ,םידימלת לש הלעמל ועיגה אלש םיכרבא
ןמ ןכ םג וז הדובע התיהש יפל ,רונתה יקיסמ םשב םיריעצה ןתואל ןירוק ויהו ,וידימלת ינפלו וינפל
.םהב ןיקסוע ויהש םירבדה

רדחבש ךיאה הנישה םדוק עמוש היה ,ןמלז רואינש 'ר ,םידימלתה ןמ דחאש עריא הלילב םעפ
ןיינעב ןיחיסמ ויה בגאו רונתה יקיסמ ןמ השולש םתדובעב ןיקסועו רונתה לצא ןיבשוי ויה ךומסה
.קחצי תדיקע

אב וליא והשעמכ השוע היה אל ימ ?וניבא םהרבאל ךכ לכ ןיחבשמש הז המ" :רמאו דחאה חתפ
לע יווצ םוש םהל אוביש ילבמ םשה שודיק לע םשפנ ורסמש םלועב ויה המכ ?ת"ישהמ יווצה ול
"?הזב םירובס םתא המ !הז
תשודק רובע םהל שיש המ לכ ונתיש לארשי ינב לצא ללכ לודג רבד הז ןיא ,יתעדל" :ינשה רמא
".ם"וכע לש ונב היה ירה םהרבא לבא .םישודקה םהיתובא תודממ םהב שי ירהש ,'תי ומש
"?ומע רבדו ומצעבו ודובכב ת"ישה וילע הלגנש העשב הזל היה ךרע וזיאו" :ןושארה ריזחה
ההשיש ילבמ ,וכרדל דימו ףכת ךלהו רקובב םיכשה ירה ,לבא" :רמאו ורובד ינשה ךישמה
".הלק העש וליפא ותיבב קחצי םע
,רקובה דע ללכ ןיתממ יתייה אל ,וישכע ךרבתי ויפמ יוויצה ילא אב וליאו" :בוש ןושארה וכרפ
".ורבד רחא אלמל ,הלילה עצמאב ,דימ זרדזמ יתייהש אלא
תא ךנב תא תכשח אלו" דועו ,"יתעדי התע יכ" רמוא בותכה" :הרובחבש ישילשה רמאו הנע
םהרבא לש ודיב זחוא ךאלמה היהש העשב וליפאש ,עמשמ "ינממ" ןושלה ןמ ."ינממ ךדיחי
רתוי דוע ,שיגרמ היהש ומכ םייחב ונב קחצי ראשייש החמשה ךכ לכ שיגרמ םהרבא היה אל
התע יכ" רמוא בותכהש המ ונייהו .םוקמ לש ונוצר ודי לע אלמתנש החמשה לדוג ,ןכל םדוקמ
"!םהרבא לש ודיב רבכ זחוא ךאלמה היהשכ ,התע - ,"יתעדי

.םולכ וריזחה אלו ,ינשה םגו הרובחבש ןושארה וקתתשנ

.ןצופצפו םיצעה קונקנק לוק קר עיגמ היה וינזואל .רבד עמוש ןמלז רואינש 'ר היה אל רתוי

דיגמה לע םידגנתמה דצמ תופידרה לש םשורה .18
,קחצי יול 'ר לע תונושמהו תולודגה תופידרה קסניפ ק"קב םידגנתמה ושעשכ ,ב"לקת תנשב
דואמ םיקיצמ ויה םידגנתמה םלוא לודגה דיגמה תיבב בשוי היהו ונבורל ול ךלה ,יול תשודק לעב
רבדה קחצי יול 'ר רפיס .הזמ ועידוהל ונבורל בתכמ ותיב ינב ול וחלשו ,קחצי יול 'ר לש ותיב ינבל
קחצי יול 'ר ארקי ,םידימלתה ללכ בשומב ,תודועסה תעשב שדוק תבשבש םלוכ ומיכסה .וירבחל
.םולכ בישה אל דיגמה ךא .השע ןכו .דיגמה ינפב בתכמה תא

לכ ךופהל אלא ,הצע םוש ואצמ אל .םמצעב הצע סכטל תבש יאצומב םידימלתה ודעוותנ
שדחה ברה לע דוחייבו .ןידה ןכ יכ ,םמצעב םימירחמה לע תדכ אלש םתוא ןימירחמש תומרחה
קיצמו ותיב ינבו שודקה ברה תא הזבמ היהש ,קחצי יול 'ר םוקמב קסניפב הנמתנש ,רודגיבא
'ט דמעמ ותואב םש ויה .ותקזח לע ססבתהל אוה לכויו קסניפמ םתריד תא ורקעיש ידכ ,םהל
םא םיקפוסמ ויהו ,םדועיוב םהמיע היה אל אוה לבא .ירישעה היה אינתה לעב ברהו ,םידימלת
תא וינפל ארקשכ ,קחצי יול 'רל םולכ בישה אל דיגמהש תמחמ ,םהמיע ףתתשהל אינתה הצרי
,הרות ןיד יפ לע םהל תושעל ךירצ המ אינתה תא ולאשיש ,םידימלתהמ דחא איצמה .בתכמה
וז האצמהו ,ןכ ושע - .אקנוורפ יוהל והיא אתרגאד אניירק - :ול ורמאי זא ,"ךכו ךכ" בישישכו
.ושעש המ ושעו ,אינתה םהמיע ףתתשנכ .םהל החילצה

רמא .םידימלתה וציקה .ןיקפוד דיגמה לש םייבקה לוק עמשנ ךכ ךותב .ןושיל םידימלתה ובכש
"?הז הלילב םתישע המ ,ינב" :דיגמה םהל
".תאזכו תאזכ ונישע ןכ לעו ,לבסה חוכ לשכ" :םידימלתה ובישה
היהיש תע לכבש ,םתחוורה תאז ךא .םכלש שארה םתדספה הזבש ועדת" :דיגמה םהל רמא
".הנוילעה לע םידיסחה די היהת םידגנתמהו םידיסחה ןיב תקולחמ

.דיגמה ברה רטפנ ,ג"לקת ולסכ ט"י ,וז הנש ךותב :הווה ךכו

תנשמ לעב לש ותב םע ךאלמ םהרבא 'ר ןמלאה ונבל דיגמה ךדישש ךיאה .19
רבדמו תמאה םלועמ ותריטפ רחאל אבו וז ותלכל בישחמ היהש ךיאהו ,םימכח
הייח ימי לכ ךשמב םולחב התא
.(םהרבא 'מ ברה תשא ,לודגה םירשימ דיגמה ברה תלכ יפמ עמשש ,םחנמ 'מ ברהמ יתעמש)
:םהל רמאו ריעה יבושח ינשל (שטירזיממ דיגמה) ארק ,ל"צז םהרבא 'ר שודקה ונב ןמלאתנשכ
,םימכח תנשמ רפס לעב ,לווייפ 'ר ברה תב היחיש ינבל וכדשתו ץינמירק ק"קל ועסיתש יתשקב"
".ןאכל התוא ואיבתו

ברהל היהיש ,דובכ ידגב םגו ,םיסוס םע הבוט הלגע םמצעל וניכהו ,םהילע הווצ רשאכ ושע דימ
ףכת ,םכרדמ וחנשכ .הינסכא תיבב ודמעו ץינמירק ק"קל ואב .םהימעפ ךרדל ומשו ,תראפתל
,הסנרפ קסע םושב קוסעל אלש וכרד היה ברהו .לווייפ ר"הומ ברה תיבל וכלה ,הליפתה רחא
קוסעל תיבה תרקע התיה איה ותשא קר .תולילה תוברל ,םימיה לכ הרותב קוסעל םא יכ
.תסנכה תיבמ האב ותשא הנהו ותיבל ואבשכ .הסנרפב
"?םתאב ןיאמ ,יחא" :הרמאו ,םולשל םהל הלאש
".שטירזימ ק"קמ" :ורמא
"?רחא רבד וא ,ןתמו-אשמ הזיא ?ןאכ םכישעמ המ" :הרמא
.בורקמ ןמלאתנש ונבל אשניתש םכתבב רבדל ונתוא חלש לודגה וניברש ךיא ,השעמה הל ורפס
תב התיה הלותבה יכ םג המו ,ועמש תא העמש אלו ברה תא העדי אל יכ ,היניעב קוחצל היה -
תעצה יוביר רחא .םתב תא ךדשל םיכודיש רחא רוקחלו שפחל םתעד לע ןיידע הלע אלו ,הנש ב"י
?יל תפכיא המ ,יתיבב אוה ילעב םשה תרזעב אלה" :הרמאו ,הינזואב םהירבד וסנכנ םירבדה
".השעי ויניעב בוטכ

ןיינעה רשיש דע ,םהירבד וינפל ועיצה ותיבל אבו שרדמה תיבל לווייפ ר"הומ ברה רחא וחלש
ורמא ,םיאנתה בותכל וליחתהשכ .בוט לזמב םיאנתה בותכל רפוסה אוביש ווצ דימו ,וינפל
ןפוא םושב רשפא יאש ורמא ןיאושינה ןמזב קר - "ךלמה לע ובתכ םכיניעב בוטכ" :םיחלושמה
התלע אל ןיידעש טרפבו "?שדוח ב"י הלותבל ןינתונ ל"זר ורמא אלה" :ונעט םהו .ןמזה ביחרהל
לע" :םיחלושמה ובישה .ןכומה ןמ תעצומ הטימו םידגב הל ןיאו ,בורקב האישהל םתבשחמ לע
ונמע עסית איה םא יכ ,הנותחה ןמז ביחרהל ןפוא םושב רשפא יא לבא ,םידיפקמ ונא ןיא תאז
ידכב ,לווייפ 'ר ברהש המכסה התיהו .תאזל םג ומיכסה רבדה אצי 'המ רשא ירחא ".דימו ףכת
.הנותחה לא עסית המא םע הלכהו ,ותיבב ראשיי ,ודומלתמ לטבי אלש

.ךכל ותפתנש םהל היה תאז המ ,םמצע לע תינתוחמה לש היניעב האילפ התיה ךרדה לכב הנהו
םולש ןתילו ןהינפ לבקל ,ףטו םישנו םישנא ,לודג דעו ןוטקמ ריעה ישנא לכ ואב .ונבור ק"קל ואב
,שטירזימ ק"קל ןאובב ,ךכ רחא .טעמ תינתוחמה לש התעד הררקתנ .לודגה ברה לש הלכהל
ןאובבו .ןתארקל ואציש םע בור ינפמ טאל ךליל וחרכוהש דע ,ףטו םישנא ריעל ץוחמ ןתארקל ואצי
לבקל ונבו אוה אציו ,ברה תיב דגנ ואבש דע ,םולש ןהל ןתיל ןתארקל םישנה לכ ואצי הריעה
.ןהלש הינסכאל ועסנ ךכ רחא .םולש ןהל ונתנו ןהינפ

הנותחה רחא .ךלמה דיכ הרות ירבד ורמאו ,הלודג החמשב התשמה ימי תעבשו הנותחה התיה
.תאזכ העמש אלו התאר אל םלועמ יכ ,הבר הוודחב התיבל תינתוחמה העסנ

.דואמ ותלכ תא בריק ברהו
תא חקיל ושקבו ,םינפ יאושנו םינקז ,ןירדהנס םיבשוי םשו ,לודג ןילקרטל הסנכנ הנהו המלח םעפ
.ןיד תיבה ינפל תונעט המכ הנעטו םהינפל הקעצ .הנממ הלעב

.ול הרפס אל ברה תיבב התיה יכ םגהו .םדא םושל הרפס אל לבא .םולח הנהו הציקה

,םולחה ותוא בוש המלח ישילשה הלילב .רבד הרפס אלו ,םולחה ותוא ןכ םג המלח ינשה הלילב
ותוא םינתונ ןכל ,דואמ תוחוכנ ךיתונעטש ינפמ ,יאר - :הל ורמא ףוסבלש דע ,םהינפל הנעט איהו
.הנש הרשע םיתשל הנתמב ךל

היתונעט רובע התוא ךרבו ןח תואושת לדוג ברה הל ןתנ ,רקובב ברה לא האבשכ ,ותרחמל
.ול התלע ןכו .הנש ב"י ונב ןמז וכיראהש ,תוחוכנה

רבד הזיאב וא םתרצ לכב תאז לכ םעו .יח לכל םייח קבשו םימשל ברה הלע םינש המכ רחאל
.תושעל המ הל הווצמ היהו םולחב הילא ברה הלגנ היה ךרטצמה

לכ לע ,וא ,ךתרידב ותריד ףילחיש וא ךלעבל ירמאת" :רמאו ,הילא םולחב אב 'ו לילב תחא םעפ
אל המל" :רמאו ,הזב חיגשה אל .הלעבל הרמא רקובב ".ךלש רדחב ולש םירפסה דימעי ,םינפ
.הלילב םירפסה םע ורדח ףרשנ םיברה וניתונוועבו "?ךל רמאו יל רמא

והונימו לודג דובכב ותוא ולביק בוטסאווח ק"קל ואובב .הנידמב םהרבא ר"הומ ברה עסנ הז רחא
אבשכ .םיארונ םימיל םשל ןכ םג אובתש ותשא רחא חילש חלש .םימד תקיספ ול ונתנו ברל
רקובב ".בוטסאווח ק"קל ולא תולגעב יעסית לא" :הל רמאו הילא םולחב דיגמה ברה אב ,חילשה
עסיתש היה םנוצר יכ ,ןהכ ביל הדוהי 'רו םלושמ 'ר םיקידצה ןיב לודג שער היה .עוסנל הנאמ
.םהב החיגשה אל איה לבא .קידצה לש ונוצר אלמל םשל

ק"קל חילש וחלשו ,בוטסאווח ק"קב ,םש םיקולא ןורא זנגנ םיברה וניתונוועבש דע םימיה וכרא אל
וריתסה םה לבא .םהמ רתוי תוארל הביטיה השיאהש ,דואמ הנממ םיקידצה ושייבתנו ,ילופונא
אלש ןפואב ,שידק רמאיש ידכב ,ןטק היהש ,םולש ר"הומ ברה הנבל רבדה וליג קר ,הנממ רבדה
תיבל ךלילו םכשה רקובב םוקל הנב תוזירז היניעב הומת היה התמכח בורמ איה לבא .ומאל הלגי
תיב לתוכל המצע תא הכמס ,תסנכה תיבמ הכלה רשאכ ,ךכיפל .הזב ליגר היה אלש המ ,תסנכה
הליפתה רחאש דע ,רבדה רוריב לע הדמע אל לבא .םותי שידק הנב רמוא םא עומשל שרדמה
ךיא לתוכה ירוחאמ יתעמש אלה ?ךירבד תא ריתסמ התא המ" :הרמאו ,םירבדב ותוא התתיפ
.הלעב לע הלבאתהו ,תמאה הל תולגל חרכוה ".םותי שידק תרמאש

ולביק םשל האובב .הלעב ןובזיע לבקל בוטסאווח ק"קל העסנ תולבא ימי תעבש רובע רחא
ונימולש ישנא לכ ולכאו ,הלש הינסכאב הדועס תבש התאב ושע הדובכלו ,לודג דובכב התוא
.ןימוחנת הלבק אל איה לבא ,טעמ המחנל ידכב ,הדובכל םש

,השפנ רמב ,איהו .גוהנכ ,תורימז ורשו ריעה ישנא לכ טעמכ םשל ופסאנ תישילשה הדועסב
לודג ןילקרט הנהו ,םולחב הארו המנמנתנ .תיב לעבה תשא םע הדובכ הטימ לע הבוצע הבשי
חמש ,םירהצב שמשכ ריאמ ,תיבל םהרבא 'ר ברה הלעב אבו דחא חתפ החתפו ,רדוהמו האנ
רמא .ןחלושה ביבס ובשי "!ובש ,יתובר" :םהל רמא .םינפ יאושנ םינקז המכ וסנכנ וירחא .דואמ
ןידהו ,הריתי תושירפב יתגהנש םירבד המכ לעו ילע תמוערת הל שי ,היחת ,יתגוז הנה" :םהל
הנה" :םהינפל דוע רמא ".םלש בלב ךל לוחמ" :הרמא ".םכינפל הליחמ הנממ שקבמ ינאו .המע
.הדיב בכעל לכוא אלו ,םינש ד"כ תב ,הרוחב איהש טרפבו ,רחא לעבל אשניתש הריתה הרותה
התיבל אובתש םדוק יאדווב הינבו ,ילע הירוסחמ לכ זא ,רחאל אשניהל אלש םיכסת םא לבא
".בוט דמעמ דחא לכל היהי
.וירבדמ המחנתנ יכ ,דוע הל ויה אל םימעזנה הינפ דימו ,הציקה

התיהו הידי השעמב הכרב חלש 'הו ,היתונבלו הינבל םיכודיש הל ונמדזנ דימ התיבל האבשכ
תעשבו .התוכרטצה לכמ םולכ הל רסח אלש ןפואב ,הל היהש תונחה ןמ דובכב תסנרפתמ
.השעת המ הל דיגהל דיגמה ברה דימת הילא הארנ היה ךרוצה

התוא תחקל ויניעב בטוהו ,לבונרישטמ םחנמ 'ר לודגה ברה לש ותשא התמ בר ןמז רחאל
ןיידע היה אוה יכ ,ןכ םג ויניעב רשיו ,ותב ןתח היהש ,םולש 'ר ברה הנב םע ץעייתנו ,השיאל
.ומאב רבדל םולש 'ר ברה תא חלש .םינשב ךר

חתפ לע דמוע ל"קוצז ברה ויבאו ,רדוהמו האנ לודג ןילקרט הנהו ,םולש 'ר ברה םלח ךרדב
סנכיל ובל ואלמ רשא והזיאו הז אוה ימ" :רמואו לודג לוקב קעוזו גגה לע וידי יתשו ןילקרטה
"!ילש ןילקרטב

.םולשב ותיבל רזח .םיעיגמ םירבדה ןכיה דע ןיבהו ץיקה


לפרק הבא         חזרה לתוכן         לפרק הקודם