ט"שעב לארשי 'ר

אנהכ םהרבא

תודיסחה רפס
ב"פרת השרו
תורעהה לש תיקלח הטמשהב ספדוה:רמאמה ןכות
ט"שעבה תדיל .א
'א חסונ .1    
'ב חסונ .2    

ט"שעבה לש ולודיג .ב

הלבקה תמכחב ותעידי ול האב ןכיהמ .ג

ותנותח רחא וייחו ט"שעבה יאושנ .ד

ט"שעבה הלגתנ דציכ .ה

םיתפומ .ו
.ולוכ םלועה לכ האור אוה רהוזה 'סב טיבמ ט"שעבהשכ .1
אב אוהש דע ול ךכזמו וב רשקתמ אוה הרות ירבדב םדא םע רבדמ ט"שעבהשכ .2
.םמלועל ורטפנ םיקידצ לש תומשנ האורו האובנ תגרדמל
םילוחה תא גישמ אוהש תמחמ ,םיאפורה םתוא םישאיימש םילוח אפרמ ט"שעבה .3
.תוינחורב
.וידגנתממ םילוח אפור ט"שעבה היה ךיא .4
.תוומה ךאלמ ידימ הלוח ליצהל ליבשב ולש אבה םלועו הזה םלוע ןכסמ ט"שעבה .5
.בושיה ןמ ןיקיזמ דירטמ ט"שעבה היה ךיאה .6
.בוח ךותמ ןדנ קלסמ ט"שעבה .7
.םילפש םירבדב וליפא האורו ןינעתמ ט"שעבה .8
.ףשכמ אלו תפומ לעב אוה ט"שעבהש םיעדוי םירכנה םג .9
.בוסוקמ םייח 'ר רפיסש ט"שעבהמ השעמ .10

םשה תדובעו הליפת .ז
.הליפתה תעשב ט"שעבה תדער .1
לע וליפאו םייח ילעב לע ,םדא ינב לע ותולעפתהמ עיפשמ אוה ללפתמ ט"שעבהשכ .2
.םיממוד
.שדוק תבש ברעב החנמ תליפת .3
םירופכה םוי תליפת .4
.תסנכה תיב לש דוסיה םה םיטושפ םיללפתמ .5
.יעב אבל אנמחר .6

םידגנתמה תוברקתה .ח
.תוצרא עברא דעו ינפל ט"שעבה .1
.סיקרופ דוד 'רו סיצוק באז 'ר ט"שעבה לא וברקתנ ךיאה .2
.סדיק השמ 'ר ומשו הרותב םילודגה ןמ דחא ט"שעבה לא ברקתנ ךיאה .3
.ט"שעבה לא ברקתנש גלפומ ןדמל דחא דמלמב השעמ .4
.בוסוקמ ןמחנ 'ר ט"שעבה לא ברקתנ ךיאה .5
תראפת 'ס לעב ,בונטאסמ ףירח לארשי 'ר לבוקמה ברה ט"שעבה לא ברקתנ ךיאה .6
.לארשי

םייקנארפהו יבצ יתבש תעונת .ט
.יבצ יתבש לע ט"שעבה .1
.םימי תדמח רפסה לע ט"שעבה .2
.דומלתה תפירש לע הרזגהו םייקנארפה םע םיחוכיוה םשור תחת ט"שעבה .3

םהיתולילעו םירכנה .י
.םייוגה תא ןובשחב םיעטמ םהש לארשי לע גרטקמה יפ םותסל ןווכתמ ט"שעבה .1
.םד תלילעמ םתוא עונמל ידכ םירמכל סייפמ ט"שעבה .2
.עשר רמוכ ינפמ ריהז היה ט"שעבה .3
.בלסאז ריעב םד תלילעב השעמ .4
שודיק לע ולבסש ןירוסיה לדוגמ ט"שעבהל ורפסו ואב םישודק לש םהיתומשנש ךיאה .5
.ךרבתי ומש
.םירכנ םע תחא הרידב רד אוהש ינפמ ידוהי לע הלילע האבש שי .6

ט"שעבה לש ויפואל .אי
.ונוממב ט"שעבה השוע היה המ .1
.הקדצל ונוממ רזפמ .2
.חיר ןהל שי תועמ .3
.תוילגרמ ריאמ 'ר לש ויתונורכזמ .4
.דובכה ןמ חרוב ט"שעבה היה ךיאה .5
."הבוטל וז םג" תדימו ט"שעבה .6
.ט"שעבה לש תועימקו שטיבוהורדמ קחצי 'ר .7
.תועימק בתוכ היה ךיאה .8
.םיטחושה םע גהונ היה ךאיה .9
.לארשימ דחא לכ לע תוכז דמלמ ט"שעבה .10
.לארשי לש ןתחמשמ הנהנ ט"שעבה היה ךיאה .11
.ןיפוגיס אלו ,הטרחו בלה תריבש אוה הבושתה רקיע .12
.ןואג הידעס וניברו ט"שעבה .13
.ותרות ירבד תביתכ לע דיפקמ ט"שעבה .14
םיקידצה יחבשב רופיס לע .15

ט"שעבה לש ותריטפ .בי
.ותריטפמ תצק

רמאמה בתוכ .ותריטפ דע ותדילמ ט"שעבה ייח רופיסב קסוע ונינפלש רמאמה :ריצקת
,ותולגתה ,ויאושינ ,הלבקב ותעידי ,ט"שעבה לש ולודיג :םיאבה םיאשונה תא טרפמ
יבצ יתבש תעונתב ותמחלמ ,וידגנתמ סחי ,'ה תדובעבו הליפתב וכרד ,השעש םיתפומ
.ותריטפו ויפואל םיוק ,םירכנל וסחי ,םייקנארפהו

םיטסיקנרפ ;םיקנארפ ;יבצ יתבש ;תודיסח ;זוביזמ ;בוט םש לעב ;ט"שעב :חתפמ תולימ


תנש ךרעל דלונ אוה .(בוט םש לעב=) ט"שעב הנוכמה ,רזעילא ןב לארשי 'ר היה תודיסחה דסימ
.פוקא הריעז הריעב ס"ת

.הדגא ירבדב תופלועמ םינושארה וייח לע תועידיה

םירפסמ ויה .הרייעה ינב לש הקדצה ןובשח לע לדגתמ היהו ויתובאמ םתייתנ ותודלי תישארב
היה םשו ,רעיל םעפ לכב חרוב היהו ,ודמלמ רדחב ןדקש דימלת היה אל ותודלי ימיבש ,וילע
תוקוניתה ךילומ היה :דחא דמלמ לצא אנכוד שיר רבכ השענ הנש ב"י ןב .ובל ירוהרה םע דדובתמ
םליגרמו תסנכה תיבל םהמע ךלוה היה םגו ,םהיתבל רדחה ןמ םריזחמו דמלמה רדחל םהיתבמ
תינשגרהו הגונעה ושפנ .הזב אצויכו ,"ןמא" ,"ומש ךורבו אוה ךורב" תיינעב הליפתב ףתתשהל
.דואמ ותוא םיבהוא ויהש ,תוקוניתה תא וירחא תכשומ התייה

םויב :םדא ינב ראש ךרדכ אלש גהנתמ היה ןאכ םג .שרדמה תיבב שמשל רזוע השענ ןמז רחאל
רע היה הלילבו ,הנישב הלבמ היה יאנפה ראשו ,וילע תלטומה ותכאלמ הרצק העשב השוע היה
ויה ויתונורשכ .רתסנב םג הלגנב םג קרפ ותואב קסוע היה ,הרואכל .םימש תדובעבו הרותב עגיו
.תועידי הברה שוכרל ודיב הלעו םיפי

.ותשא וילע התמ ותנותח רחא בר אל ןמז .השיא אשנ ח"י ןב

.איצילגב תורייע המכב קסוע היה וז הסנרפב .םידמלמה לצא אנכוד שיר בוש השענ ךכ רחא
קוחר אל ,טסולט ,תחא הרייעב ומצע תושרב דמלמ השענו ומצע ינפב רדח ול רדס ןמז רחאל
.ידורב ריעמ

םסרופמ השענ ,הפי שפנ לעבו הרות לעבו חקפ היהש ,וב ויהש תובוט תולעמ המכ תמחמ
.ןיררוב ינידב שילשל וב םירחוב ויה ,הרייעב

'ר יניעב ןח אצמ דמלמה לארשי 'ר .בוטוקמ םירפא 'ר ,בושח םדא תוררוב ןידב ול ןמדזנ םעפ
ושע .ויניעב בטוהו ןיינעה וינפל עיצה .השורגה ותב תא השיאל ול ןתיל טילחה זלהו ,םירפא
'ר ,הלכה יחא לא לארשי 'ר ךלה דעוימה ןמזב .םואתפ םירפא 'ר תמ ידורבל וכרדב .םיאנת
ותרותב םסרופמ היהו ידורבב זולקה ימכחמ היה ןושרג םהרבא 'ר .ותשא אשיל ,ןושרג םהרבא
הנינגא שובל אוהשכ וילא אב לארשי 'ר .לודג דובכ ול םיקלוח ויה ורוד ינבר .רתסנבו הלגנב
לע רזחמ ינעל ןושרג םהרבא 'ר והבשח סנכנשכ .םיינעה םירכיאה ןישבולש ךרדכ ,העורק
ותמיתח וילע התייהש ,םיאנתה בתכ וסיכמ איצוה לארשי 'ר לבא .הבדנ ול ןתיל הצרו םיחתפה
הלכה התייהש ינפמ ,ךודישה לע םיכסהל ןושרג םהרבא 'ר חרכוה וחור תרומל .םירפא 'ר לש
.ול אשניל הטילחהו חונמה היבא ןוצר לע רובעל תששוח

סרח הלעהו ,הרות ודמלל ןושרג 'ר הצר .ץראה םעו טושפ םדאל שפחתהל וכרד היה לארשי 'ר
הכלמ ינפל עיצהו ,הז ץראה םעמ רטפיל הצר .םטמוטמ חומ לעבו סג אוה וסיגש ול הארנ יכ ,ודיב
הל ךלתש וא הלעבמ שרגתתש וא :הלא יתשמ תחא הל רחבתש - ותוחא םש היה ךכ - הנח
רוקעל הרחבו ,שרגתהל התצר אל .היחא לע הפרח הטעמ אהת אלש ידכ ,רחא םוקמב ומע רוגל
.ואצמי רשאב תויחל וכלהו הלגעו סוס ןושרג םהרבא 'ר םהל הנק .רחא םוקמל ידורבמ הלעב םע
השיאהו ,הלגעה לע סימעמו טיט רפוח היה לעבה .בוטוקו בוסוק ירע ןיב ,ןיטפראקה ירהב ובשייתנ
.קחודב םתסנרפ התייה הזמ ,תרכומו ריעל טיטה הכילומ התייה

םייח לש בצמה ותואב תינחור הסנרפ קופיס לארשי 'רל ול היהש הדגאה תרפסמ תאז תמועל
םשה תדובעב הברה קוסעלו תודדובתה ייח תויחל ול רשפא היה ירהש ,אוהה ןמזב יח היהש
.ךרבתי

.םינש עבש וללה םייחה וכרא הדגאה יפל

וז הסנרפב םג לבא .'ץיבולזאי הרייעל ךומסה ,'ץיבוליסק רפכב טחוש לארשי 'ר השענ ךכ רחא
תקסעתמ התייה - "ליח תשא"ה התייה איה .רפכב המ'צירק לש רכוח השענו ,בר ןמז דימתה אל
.תודדובתה ייח םש ול יח היהו רעיב ףירצ ול הנב אוהו - הסנרפב

ריכהל םהמ דמל .רעיב ,עבטה קיחב םהמע רידת יוצמו םירכיאה םע ברועמ היה םינמזה ןתואב
ותוא קיסעמ היה הז עוצקמ .םילוח תאופר יכרוצל םהב שמתשהלו םיבשע ינימ המכ לש עבטה
ויתוסנרפ ינימ לכ בוזעל ותעדב רמג ףוסבל .ותלועפ רקיע הז ןיינע השענ םימיה ךשמב .הברה
.םילוח תאופרב השדחה ותלועפ הליחתה ןאכו ,טסולט הרייעב בוש בשיתנ ."םש לעב" תושעילו
.הביבסה לכב םסרופמ השענ

תוצופתב הברה םייוצמ ויה תומש ילעב .תישעמה הלבקה ידלי "תומשה ילעב" ויה הליחתמ
הפוקתה התואב .םתלועפב םיקסוע ויהש תומש ילעב םייוצמ ויה הפוריא ברעמב םג .לארשי
םירבוע םדא ינב הברה ויה .םמצע ידי לע םיאמורמ ויה םהמ המכש ,םיאמר האלמ הפוריא התייה
םימלוח ויה הברה .תועימקו םישחל ידי לע םירתס תורצוא תולגל םחוכב שיש םמצע לע םיזירכמו
ךופהל תורשפאה לע םירהרהמ ויה עדמה ינואגמ המכ .םייחה םסו םיפוסוליפה ןבא תאיצמ לע
.הרוחשה המכחה וא הנבלה היגמה תרזעב בהזל ףסכ

יאלוזא דוד ףסוי םייח ברה ומכ לודג ןדמלו בושח םדא ,לשמל ,לפטמ היה םש לעב לש קסעב
תלוגס ,"לארשי עמש" עלבתש השיאל ןתנ ח"לקת תנשב :"םילודגה םש" רפסה לעב ,(א"דיח)
.םירכנה ןיב וליפא (Divino) "יהלא" רותב םסרופמ היה א"דיח ,ע"מרה

,(Falk) קלאפ םייח בקעי לאומש 'ר ,ןודנולמ םש לעבה :רחא ןיממ "םש לעב" לע ןאכ ריכזהל יאדכ
המכב ובשומ עבוק היה הליחתה .אילודופב Podhayce ריעמ היהש םירעשמ .הינלופמ יהי ואצומ
רפסמ de Rauzow ףארגה .םיתפומו םיטהל ישעמב תוחומה קיסעמ היהו ,הפוריא ברעמב תומוקמ
אילפסיווב .םיעודי םישנא המכ יניעל השעש ,איגמבו הלבקב קלאפ לש ויתולועפ לע ויתונורכיזב
.םירתסנ תורצוא תולגל וחוכב שי יכ עידוהש יפל ,ףשכמ ןידכ ,הפירשב ונוגל הררשה ילעב וצר
תיבו הכוס םע תיב ול הנב :וימי לכ עקתשה ןאכ .ןודנולל חורבלו םשמ רוקעל חרכוה ךכיפל
ירפסב םג ןיינעתמ היה אוה :תועוצקמ המכמ םירפס הברה ול סניכ .םינזח ינש ןימזהו ,תסנכה
םתסו םיסכודו םיכלמ ינב .תפומ לעב רותב תוירבה םע ברועמ היה .המודכו היפוסוליפ ,קודקד
ויתואלפנ ישעמב םיחיסמ ויהש ,ךכ ידיל עיגה ומוסרפ .וילא םינופ ויה ההובגה הביבסה ןמ םישנא
ויה .הברה הקדצ ןכ םג קלחמ היה לבא ,הברה ןוממ ףסאמ היה .סיראפב םירצונה תוביבסב
תסנכה תיבב הלפנש ,הקילד קיספהש וילע םירפסמ ויה ,לשמל ,ןכ .םיתפומ הברה וילע םירפסמ
התייה ותיבבש הרונמה .חתפה ףוקשמ לע ודיב בתכש תויתוא עברא לש חוכב ןודנולבש לודגה
ותיבב ומצע רגס םעפ .תעל תעמ תקילד ידכ הב היהש ןמשה תדימב תועובש השולש תקלוד
והואצמו םישנא הרשע לש ןינמ ורדחל וסנכנ הז ןמז ףוסב .הקשמו לכאמ ילב תועובש השישל
לש ץיצ וחצמ לעו בהז לש תלשלש וראווצ לע ,בהז לש תפנצמב רתכומ ושאר ,אסיכה לע בשוי
.םישודק תומש םיבותכ וילעו ףסכ

סופיטמ םש לעבה היה וללה תוצראב םלוא .הניארקואו הינלופב תומש ילעב םיחיכש ויה דוחייב
תומש לש תועימק ידי לע אוה םג םנמא לעופ היהש ,יממע אפור לש סופיט היה הז :תצק רחא
ומכ ,םירחא םיעצמאב םג האופרה עוצקמב זחוא םש לעבה היה הז םע דחיש אלא ,םישחלו
ויה בורה לע .םיירפכה םיאפורהו םיפשכמה תוביבסב עודי היה םביטש ,םינוש םימסו םיבשע
.םהב םיזוחא ויהש םילוחה ךותמ םיקובידו םיצל שוריגב םיקסעתמ תומשה ילעב

לעב לאוי 'ר ומכ ,תורפסלו הרותל סחי םהל ויהש םישנא ויה הניארקואו הינלופבש תומשה ןיב םג
תדובע יניינעב העודי הטיש וליפא התייה לאוי 'רל .ט"שעב לארשי 'ר לש ורוד ןב ,שטומאזמ םש
לכ :םהירפס לע תומכסה לבקל םירבחמ ןכ םג וילא םינופ ויה .םידימלת ול ויה םגו ,רסומו םימש
.ורודב םסרופמו בושח םדא היה ךכ

לש תואופר ידי לעו תועימק ידי לע םילוח אפור היה :ליגר "םש לעב" לארשי 'ר םג השענ הליחתמ
.אינילוו אילודופ ירעב הברה םסרפתנו הברה החמתנ .הלאב אצויכו ,םיבשע

היה ףוגה תאופר םע דחי .טושפ םש לעב לש קסעב קר ינחורה וקופיס יד אצמ אל לארשי 'ר לבא
תוכזב .הנומאה יכרד תאו םייחה יכרד תא ויברוקמו ויריכמל הרומ היה :שפנה תאופרב םג קסוע
הז יוניכ ,"בוט םש לעב" םשב ול ןירוק ויה ךליאו אוהה ןמזה ןמו ,ויוניכל תפסות לביק וז ותלועפ
םש" הנקש םדא אוהש אלא ,ליגר "םש לעב" יקסעב קסוע הז םדא ןיאש ,דמלל אב ותבחרהב
גהונ היה ,"םש לעב" לכ ומכ :דואמ לארשי 'ר לע ביבח היה "בוט םש לעב" יוניכה .ומצעל "בוט
ףיסוהל ליחתה וישכעמ לבא ,"םש לעב" תוביתה ומש רחא ותמיתחב ףיסוהל רבעשל אוה םג
.ט"שעב :ןרוציקב "בוט םש לעב" תוביתה ותמיתחב

הליהק התייה וז ריעב .(אילודופב) 'זובי'זמ ריעב בשייתנו ומוקמ םג הניש ט"שעב השענשכ
ריע ריכזמ ןקינורכה .הרותה ילעב ילודגמ ויהש ,הינברב תמסרופמ התייהש הקיתע תידוהי
."הרות לש הרוא" :דחוימ ראותב ,ט"תו ח"ת תוריזגב ולבסש תוליהקה ראש תמישר ךותב ,וז

.הנש א"י ,הרוסמה יפל ,ותרות ץיברהו ט"שעבה יח 'זובי'זמב

םהייחב ויתוכרדהו ויתוארוהל םיקוקז ויהש ,םיטושפ םישנא וילא ךשומ ט"שעבה היה דחא דצמ
,הלוגס ידיחיו םינבר ,תורפסב םיקסועו הרותה ילעב םג וילא םירהונ ויה רחא דצמו ,םיישעמה
,הנוגה הרובח ול ביבסמ הפפטצנ ךכ .ותמכחלו ותרותל םיבישקמו וינפל םיבשויו םיאב ויהש
םימגתפ תרוצב תנתינ התייה וז הרות .ןירועישל ותרות הל ףיטמו השארב דמוע ברה היהש
.המודכו םילשמ ,תירבעה תורפסה ךותמ תוטטיצ לע םיישרדמ םישוריפ ,םירצקו םיפירח
רוביחב םיקסוע ויהש םתוא .םבלב ברה ירבד םיעבוק ויהו םילודג םינבשק ויה םידימלתה
.םהירוביח יניינע ךותב ברה תורות םיצבשמ ויה םירפס

,וירפס ךותב ויפמ עמשש ט"שעבה ירבד תא עבק אוה .ץ"כ ףסוי בקעי 'ר היה םידימלתבש לודגה
יאדכ ףסוי בקעי תודלות לעבה לש וירבד לע ."ףסוי בקעי תודלות" םסרופמה ורפסב דוחייבו
ששוח אוהש םידחא תומוקמב ירהש ,ויפמ ואציש ומכ ט"שעבה ירבד תא איבמ אוהש ,ךומסל
:לשמל ,רמוא אוה דחא םוקמב .ךכ לע שוריפב לצנתמו אב אוה ברה לש ןונגסה וא ןושלה תחכשל
,םירבדה תא איבמ וניאו ,ומצע ינפב ריינב םיקרפ ישאר יתמשרו םיארונ םירבד ירוממ יתעמש"
."םיקרפ ישאר" אלא ומצעל םהב םשר אלש תמחמ

וימגתפמ המכ איבמ ,ונקז יכרב לע לדגתנש ,םירפא הנחמ לגד לעב ,ט"שעבה לש ודכנ םג
.וירבדו

.ותרותו ט"שעבה לש ויתובשחמ תורודל ורמתשנ ךכ

.ך"קת ןוויס 'ז רטפנ ט"שעבה
ט"שעבה תדיל .א
'א חסונ .1
ותשאו אוה ויה .רפסל ךומס ,איחאלאוו תנידמב רד היה ,ט"שעבה לש ויבא ,רזעילא 'ר ברה
בורמו ,תרחא ריע לא הטלמנ ותשאו ,היבשב ותוא וחקלו ריעל םיללוש ואב תחא םעפ .םינקז
.התסנרפ התייה הזמו ,תדלימ תישענ התוינע

וינודא תא תרש .םש ותוא ורכמו ,םידוהי םש ןיאש םוקמ ,הקוחר הנידמל םיאבשה והוכילוה
םויב חונלו תובשל תושר ול ןתיש וינודא ינפ שקב .ותיב לע והדיקפהו ,ויניעב ןח אשנו ,הנומאב
ול הלגתנו ,ושפנ תא ליצהל ,חורבל הצר םימיה ול וכרא רשאכ .ותלאש תא אלימו ,שדוק תבש
."וז הנידמב תויהל התא ךירצ ןידע יכ ,העשה תא קוחדת לא" :םולחב

הנתמב רזעילא 'ר ברה תא ןתנו ,ךלמה ץעויו הנשמה םע ןיינעו קסע הזיא ונודאל היה תחא םעפ
דחוימ רדח ול ןתנו ויניעב ןח אצמ הנשמה לא אב רשאכ דימו ,ויניעב ולידגהו ותוא אילפה .ול
אצי יזא ךלמהמ הנשמה אב רשאכ םא יכ ,םלועב תוריש םוש וילע לטומ היה אלו .םש בשיש
ןמזה ךשמ ותוא לכבו .םילודגה םירשה גהנמ היה ןכ יכ ,וילגר תא ץוחרל םימ לפסב ותארקל
.ולש דחוימ רדחב הליפתו הרותב קסוע היה

יסיסכט אהיש ךיא וצעייתיש ידכב ץעויה רחא חלשו ,הלודג המחלמ וזיא ךלמל היה תחא םעפ
תותמא לע דומעל ולכי אל ,וילע דומעל השק ןיינע היהש תויהבו .תיחשמהו בצמה ,המחלמה
ךלה .הרצ תעב דומעל לכוי אל רשא הנשמה לע המחו ףצק ךלמה אלמתנ .תושעל ךיא רבדה
,וילגר ץוחרל םימ לפסב ותארקל רזעילא 'ר ברה ךלה ותיבל אבשכ .ותיבל ףעזו רס הנשמה
?םיפעוז ךינפ עודמ ,ינודא" :וילא ברה רמא .םיפעוז םינפב ובכשמ לע בכשו .לביק אלו ,וכרדכ
ושפנ ךילשה ,וקדצהב ץפחו ונודאל ןמאנ תרשמ ותויהב ,לבא .הנשמה וב רעג ."יל אנ רפס
:ונודאל רמא .ערואמה לכ ול רפסל הנשמה חרכוהש דע ,םיתשו םעפ וילא אבו דגנמ
םשהמ לאשאו הקספה הנעתא ינא .המחלמ שיא 'ה יכ ,םינורתפ םיקולאל אלה"
."אזר ילג אוה יכ ,אנד אזר לע ךרבתי

.בטיה רואיבב לכל רשאכ לכה ,היהיש ךיא ,המחלמה ינפוא לכ והובישהו ,םולח תלאש יפ לע לאשו
לא ךלה דימו ,דאמ ויניעב בטוה .םימשה ןמ והורוהש 'ה תצע לכ ול רפסו ונודא לא אב ותרחמל
.לכל רשאכ לכה ול רפסו ."הצועיה הצעה תאז ,ךלמה ינודא" :רמאו הנע .הבר החמשב ךלמה
:רמא ,הנשמה ירבד לכ תא ךלמה עמש רשאכ
עיפוה רשא יהולא שיאמ אל םא ,ישונא לכש הז ןיאו ,ץעוי אלפמ איה הצעה וז הנה"
ךיתעדי ינא הנהו .האמוטה חורמ - ךפהל וא ,יהותיא אל ארשב םע ןוהרדמ יד וילע
."התא ףשכמ םא יכ תאז ןיא .ןפוא םושב יהולא שיא ךניאש

והשעו רזעילא 'ר ברהל ךלמה והלדג .ערואמה לכ ול רפסלו תמאה לע תודוהל הנשמה חרכוהו
רשא םוקמ לכב .חילצמ השוע אוה רשא לכו ותא 'ה יכ החוקפ ןיעב האר יכ ,ויתומחלמב אבצ רשל
ילוא ?ופוסב היהי המ :ובלב ול לפנ ךכ ךותב הנהו .דאמ חילצמ היה ותמחלמ םוחלל ךלמה וחלש
אב הנהו ."וז הנידמב תויהל התא ךירצ ןידע" :םימשה ןמ ול וליג - ?ומוקמ לא חורבל תעה התע
תא השיאל ול ןתנו ,ויניעב ןח אצמ יכ ,ץעוי ול תויהל ומוקמ לע ךלמה והמש זא .הנשמה תמו םויה
םא ףאו .ותיבב בשי אלש תולובחתה לכ הארו ,םשה תרזעב ,הב עגנ אל ברה לבא .הנשמה תב
ואצמשכו ,רודל ידוהי םוש יאשר היה אל ל"נה הנידמב הנהו .ללכ הב עגנ אל ותיבב היהש ול ןמדזנ
יל רומא" :ותשא ול הרמא תחא םעפ .םינש המכ ךכ היה אוהו .תומל ותד התייה דחא ידוהי הזיא
אלש יל יעבשיה" :הל רמא "?ץראה לכ ךרדכ ימע גהונ התא ןיאו יב תעגנ אלש ,יב תאצמ םומ המ
וצראל ותוא החלש דימ ."יכנא ידוהי" :הל רמא .ול העבשנ ."תמאה ךל רמואו ,םדא םושל ילגת
הלגנ ךרדב ותויהב .ולצא היה רשא לכ וחקלו ךרדב ותוא וללש םיטסל לבא .דאמ בר בהזו ףסכב
ךב רשא לארשי - םיוקי וילעו ,לארשי יניע ריאיש ןב ךל דלוי הז תוכזב" :ול רמאו ל"ז והילא ול
תעל ט"שעבה םהל דלונו ,םייחב םשה תרזעב התייהש ותשא תא אצמו ותיבל אב ."ראפתא
.הנש האמל ךומס םהינש ויהשכ ,םתנקז

'ב חסונ .2
םירמוש בישוה רפכה הצקב :לודג םיחרוא סינכמ היהו ,רפכב רד היה ,ט"שעבה יבא ,רזעילא יבר
חרואה גאדי אלש ידכ ,בוט ול היהי םשו ולצא ךליש ול ורמאי חרוא הזיא אוביש דימ יכ םהל הווצו
,לכאש םדוק ,דימ הנוגה הבדנ ול ןתנ וילא חרואה אבש רחאו .ןיריכמ ול ןיאש םוקמב הנפי אנא
הזיאב ותוסנל ומיכסהו ,ולש תובוט תוגהנה םימשב דואמ וחבש תחא םעפ .החמשב לכאיש ידכ
ךלתש בוט אל" :ל"ז איבנה והילא ול רמא ."ךלא ינא" :מ"סה רמא "?ותוסנל ךלי ימ" :ורמא .רבד
אתבש" :רמאו אבו ,ולימרתו ולקמב ינע תומדב תוצח רחא תבשב ל"ז והילא ךלה ."ךלא ינא .התא
.ושייבל הצר אלו ,ןלבס היה רזעילא 'ר לבא .תבש ללחמכ ,ץוחל ושרגל היה יוארהמ .גוהנכ ,"אבט
ןכ םג ול ןתנ רקבב 'א םויב .הכלמ הולמ תדועס ןכ ומכו ,דובכב תישילש הדועס לוכאל דימ ול ןתנ
וגהנמ תא ל"ז והילא האר רשאכ .ושייבל אלש ,תבש לוליח ןיינעמ ללכ ול ריכזה אלו ,הנוגה הבדנ
ןבל הכזת הז רכשבו ,ךתוסנל יתאבו ,איבנה והילא ינאש ךל עד" :ול רמאו וילא הלגתה ,בוטה
."לארשי ינב יניע ריאיש

.ט"שעבל הכזט"שעבה לש ולודיג .ב
,ירנ ריאת התאש האור ינא הנה" :רמאו ועורז לע וחקל .תומל ויבא תע העיגה .למגנו לדג דליהו
."רבד םושמ ארית אל ןכל ,ךתא 'הש ךימי לכ רוכזת רוכז ,ינב יבוהא ,לבא .ךתוא לדגל יתיכז אלו
.ויבא תריטפ רחא דליה לדג ךכ

דמלמל ותוא ונתנו ומע דסח ולמג ,םהיניעב דואמ ויבא שפנ הרקיש ינפמ ,ריעה ישנא הנהו
.רפסה תיבמ חורבל הז רחאו םימי המכ דומלל היה וכרד לבא .דאמ ודומילב חילצה .והדמליש
,וילע חיגשמ ןיאו םותי אוהש ינפמ רבדה ולתו ,רעיב ודבל בשוי והואצמו וירחא םישפחמ ויה
חרוב היהש ,םימעפ המכ היה ךכ .דמלמה לא םעפה דוע והואיבהו ,חלושמ רענ אוה ךכיפל
.דמלמל ותוא ןתילמ ושאייתנו רבדה ררקתנ ןמזה ךשמהב רשא דע ,םש דדובתהל רעיל

תיב לש תוקונית איבהלו ךילוהל דמלמ-רזוע תויהל ומצע תא ריכשה .ץראה ךרדכ אלש דליה לדג
.םיענ לוקב "ןמא"ו השודקו "אבר הימש אהי ,ןמא" רמול תסנכה תיבל ןכילוהלו דומלתה תיבל ןבר
תע לכבו .אטח וב ןיאש לבה אוהש ,ןבר תיב לש תוקונית םע ,שדוקה תדובע ותדובע התייה תאזו
התייה ותדובע יכ ,קוחרמל עמשנ היהו בר קשחבו םיענ לוקב ןהמיע רמזמ היה תוקוניתה תכילה
,שדקמה תיבב םירמוא םייוולה ויהש רישהמ ומכ הלעמל לודג תחנה היה יכ ,הלעמל הלעמל הלוע
ארייתנו ,םיעיגמ םירבדה ןכיה דע ןיבה יכ ,םכותב ןטשה םג אבו .הלעמל לודג ןוצר תע התייהו
םע ט"שעבה תכילה תעבו .דחא ףשכמב ןטשה שבלתנ .ץראה ןמ עלבתיש תעה עיגת ןפ ושפנל
םלוכ וסנו םהילע לפנו ,קאלוקלוו תארקנה היחל ךפהתנ םיענ רמז לוקו בר קשחב תוקוניתה
.דימתה לטבתנו ,ןלציל אנמחר ,ילוחל ולפנש םהמ שיו ,ודחפמ

ךלהו ויקולא 'הב קזחתנו .ותא 'ה יכ ,רבד םושמ אריי אלש ,ל"ז ויבא ירבד ט"שעבה רכז ןכ ירחא
דומעי אוה יכ ,ודי לע םידליה תא ונתיש םבל לע רבדו ,תוקוניתה לש םהיתובא ,םיתב ילעב לא
ועמש ?דאמ לודג ןווע אוהש ,ןבר תיב לש תוקונית הז ליבשב ולטבי המלו .'ה םשב והגרהיו וילע
הלפנ הנירו ליגבו םיענ לוקב רישב םידליה םע ךלה רשאכו .קזחו בוט לקמ ודיב חקל .וירבדל
תלטומ ףשכמה לרעהש אצמנ ותרחמל .התמו החצמ לע הכהו הילא ץר .העודיה היחה םהילע
.ץראה לע ותלבנ

אוה היה םירועינ שרדמה תיב יבשוי ויהש ןמז לכ :וכרד היה ךכו .שרדמה תיבב רמוש השענ זאמ
ינב וררועתיש תעה האבש דע ,המת הדובע ותדובע דבעו ןשיה רועינ יזא םירועינה ונשישכו ,ןשי
.אפיסל אשירמ הלילה לכ ןשי אוהש ויה םירובסו ,ןשיל אוה רזח זא ,םדאהלבקה תמכחב ותעידי ול האב ןכיהמ .ג
(האנלופ ק"קד ברה ןב בוקשאר ק"קד ברה ןושמש 'ר ברהמ יתעמש)
םש אצמו תחא הרעמל םדא 'ר אב תחא םעפ .םדא 'ר ומש ארקנו דחא שיא היהש ,השעמ
.אתיירואד ןירתסו ןיזר םהש םיבתכ

תיבב רד היה אוהו .אובל רסיקה ול חיטבה .הדועסל רסיקה תא ל"נה םדא 'ר שקב תחא םעפ
התייהו ,רחא ךלמ ליבשב הדועס ןיכה דחא ךלמ יכ םדא 'ר הארש ,היה הדועסה ןיינעו .דואמ ןטק
,הבוט תיכוכז לש תוילע ךלמה השעו .םילודג ןירטלפ הנבי הז ןמז ךותבש ידכב םינש יתש הנכהה
,ןאכלו ןאכל םימב ןיטטושמ םיגדו ,םימה תמא תכלוה תוילעה לעו ,רדוהמו בוט ,לאטשירק ןירוקש
,ךלמה דובכ יפל םיתרשמו תואקשמו תוליכאו ,בהזו ףסכ לש (םילכ ישימשת) ןיצנידירק ןיכהו
.הדועסל רסיקה תא םדא 'ר שקב הז םוילו ,הדועסל ךלמה אובי םוי הזיאל ןמז וליבגהו
אנוש דחא רש הכולמה ירש ךותב היה .הדועסל םדא 'ר לא הכולמה ירש לכ םע רסיקה עסנ
'רל ול ןיאש עדיש ,השוב ול היהי יכ ,הדועסל עסיי אלש רסיקה תא תותפל הצרו ,דואמ לארשיל
ורזחיש ןכ םג ותוא התפמ היה ךרדבו ,עסנו וילא עמש אל רסיקהו .הדועס אלו ןירטלפ אל םדא
םאו הדועסל המ ןיכה םא תוארל דחא רש חלש ןכ יפ לע ףאו .ןכ םג וילא עמש אלו ,רסיקה רצחל
.רסיקה עסנ ןכ יפ לע ףא .םדוקמ היהש ומכ ול שי ןטק תיבש ,רמאו חילשה אב .ותיבב םוקמ שי
.הנושארבכ הבושת בישהו חילש דוע חלש ,ריעל ךומס אבשכ
וירש םע רצחל סנכנו ,הלודג רצחו םילודג ןירטלפ האר םדא 'ר םש רדש בוחרל רסיקה אבשכו
דחאו דחא לכ םיתרשמה ודבעו .םיתפרב םתוא דימעהל םיסוסה לכ םידבעה וחקל דימ .וידבעו
.בוט לכ ותשו ולכא .םימליא םלוכ ויהש קר ,הנמתנש המ לע
רחאו ."םילכהמ ילכ םוש ןאכמ םכמ דחא חקיי אלש קר ,םכנוצרכ ותשו ולכא" :םדא 'ר םהל רמא
סיכב ודי חיניו - הצור ינא הז רבד :ינפל רמאי הצריש המ דחאו דחא לכ" :םדא 'ר רמא ךכ
."רבד ותוא אצמיו ולש םידגבבש
רשה ותואל עיגהשכו .הכולמה ירש לכ ושע ןכו .ולש דגב סיכב אצמו - רבד רמאו רסיקה ליחתה
סיכ ךותב ודי ןתנשכו ."ךלש דגבה סיכב ךדי םיש" :ול רמאו ,רבד הזיא ןכ םג רמא לארשי אנוש
ותוא תוחדל רסיקה הווצ .לודג ןוחרס היהו ,תפנוטמ ודי תא איצוהו ,ודי תא ףניט ולש דגב לש
.םדא 'א ינפל ןנחתהל ליחתה .ליעוה אלו םימב ודי תא ץחר .ץוחל
ךידי ויהי - ואל םאו ,בטומ - לארשי אנוש רתוי היהת אלש ךילע לבקת םא" :םדא 'ר ול רמא
רחאו .וקיחב ןמטו דחא ץנידירקמ תוסוכ יתש לטנ רסיקהו - - .וילע לבק ."ךייח ימי לכ תופנוטמ
ועיגהשכו .ותשו ולכאש המו ,תוסוכ יתש םא יכ ןהב רסחנ אלו ,ןירטלפה ומלענ רסיקה עסנש
ורזחו ,תונכהה לכ םע ןירטלפה ומלענש ,השענש שודיחה עדונו םלועב (םינותיעה) ןיטיזגה
ןיטיזגה ועיגהשכו - ,ותשו ולכאש המו תוסוכ יתש ורסחנש קר ,תומלשב לכה םמוקמל ןירטלפה
ןירטלפה ונל איבהש דחא ידוהי ילצא שי" :הכותב בותכו ל"נה ךלמה לא תרגא חלש ,רסיקה לא
."ךלש תוסוכ יתש ךל חלוש ינא ןמיסלו .תוניכהש הדועסב ונלכא ונאו ,ךלש

"?אקחוד יאהב ןירעטצמ היהנ יתמ דע" :םדא יברל ותשא ול הרמא תחא םעפ
תאש ומכ שובלמ טומה ןמ ילטתו הזינגה לא יכל יצרתש דגב הזיא ?ךתשקב המ" :הל רמא
.תיבל הסינכהו ,הנוצר יפכ שובלמה טומה ןמ החקלו רדחה לא הכלה ."תשקבמ
."אמלע יאהב קחודה תא לובסל ונל בטומ" :רמאו ,ריזחתש הב ריצפה
.שובלמה תא הריזחהו ,ןכ התשע

ןב לארשי 'רל םרסמיש ול ובישהו ,ולש םיבתכה רוסמל ימל םולח תלאש םדא 'ר השע וימי ףוסב
,םהל יואר ךניא לבא ,םיבתכ ידי תחת שי הנה" :ודיחי ונבל הווצ ותומ םדוק .פוקא ריעמ רזעילא
ד"י ןבכ אוהו ,רזעילא ןב לארשי ארקנה שיא אצמת םשו ,פוקא תחא ריע רחא רוקחת םא יכ
."בוט ירה ךמע דומליש הכזת םא .ותמשנ שרושל םיכייש םה יכ ,םיבתכה תא ול רוסמתו ,םינש
הלגע ,תולעמה לכב םלשומו דומלב לודג גלפומ היהש ,ודיחי ונב חקל םדא 'ר ברה תריטפ ירחא
.פוקא ריעל עיגהש דע ,ריעל ריעמ עסנו םיסוסו
ץבקל ךתנווכ ןיא ,הארנה יפל ?ךלוה התא ןאלו התא ןיאמ" :והולאש .שדח-סנרפה לצא ןסכאתנ
."ןוממ
הפ השיא אשיל ותוקלתסה ינפל ילע הווצו ,םסרופמ קידצ היה ל"ז חונמה יבא הנה" :ול בישה
."וירבד לכ םייקל ינא חרכומו ,פוקא ק"ק
יניעב ןח אשנ יכ ,דחא דיגנ םע ךדתשנו ,םיכודיש המכ וינפל ועיצה .הימוה ריעה לכ תישענ דימ
.ויאור לכ

תרשמ אוהש ,לארשי תא םא יכ אצמ אלו שקבמ אוהש שיאה רחא שפחל ליחתה הנותחה ירחא
והזש תויהל לוכיו ,ורבכ וכות ןיאש ול הארנ החוקפ ןיעב וב לכתסהש רחא לבא .שרדמה תיבב
:ונתוחל רמא .שקבמ אוהש שיאה
הנטק הציחמ ותלעמ יל אנ השעי .דומלל לכוא אלו ,לובלבה ילע השק ךתיבב הנה"
."הליפת אהת םש הניר םוקמבו ,רדסכ םש דומלל לכואש שרדמה תיבב
,רבדה תושעל ונתוח רחא אל .וירוב לע דומעיש ידכב ,לארשי םע דימת יוצמ היהיש התייה ותנווכו
.ול םלשי ותחרט דעבו .ברה ונתח תא תרשיש לארשיל הווצ םגו .דאמ ויניעב רקי יכ

לע דמע ט"שעבהו .ןשי ןכ םג אוה וליאכ ומצע ברה ןב השע ,םלוכ ונשישכ ,הלילב תחא םעפ
דמע ישילשה הלילב .םיתשו םעפ םדא 'ר ןב ןתוא ןחב .הדובעה לעו הרותה לע ,וכרדכ ,ודמע
השעו ,וינפל חינהו םיבתכהמ דחא סרטנוק חקלו ברה ןב דמע .םדרנ ךכ ךותבו ,דמלו ט"שעבה
וב דמל .דאמ עזעדזנ סרטנוקה תא הארו ט"שעבה רועינ רשאכ .דוע ןשי אוה וליאכ ומצע תא
שיאה והזש רוריבב הארש דע ,ךכ םעפה דוע ברה ןב השע רחאה הלילב .וקיח ךותב ועינצהו
:רמאו ול ארק זא .םיבתכה ול רוסמל ויבא וילע הווצש
םה םיבתכה לכ הנה .ךל רוסמאש וילע הווצו ,ולא םיבתכ יל חינה ל"ז יבא ינודא"
."ימע דומלתש ,ינודא יניעב ישפנ אנ רקית ,ךממ השקבב ךא .ךינפל
:ול בישה
םוש ךממ רכינ היהי אלו ,ךתלוז םדא ןב םוש עדי אלש ,יאנתב לבא .רבדה בוט"
.ושע ןכו ."םדקמכ ךתוא תרשל ילע הווצתש םא יכ ,העונת

ץוחמ גישהל רשפא םא .הרתי תושירפב תויחל תעכ הצור ינא" :ונתוחל ברה ןב רמא ךכ רחא
רוכשיש ונתוח תא שקב םג .ןכ השע ."הדובעה לעו הרותה לע םש בשא ,דדוב תיב הזיא ריעל
הז םגו .תוחילשב וחלשל ךרטציש תע לכב ותוא תרשישו אתווצב ומע בשיש לארשי רענה תא
ורמא ,ברה ןב םע דמול לארשי 'רש הליהקה ישנא ואר רשאכ .דואמ דבכנ שיאה יכ ,השע
ךלוה אוה וישכעש םהל הארנ יכ ,והברקיו ןאכל ברה ןב אוביש ול המרג ויבא תוכז יאדוובש
.ותשא התמו םימיה וכרא אל לבא .השיא ול ונתנו ,םיבוט ךרדב

לכ םגו (תובושת ,םיקסופ ,ארמג) ת"פגב ךרוצה לכ םש ודמל םתודדובתה תיבב ובשייתנ רשאכ
.תישעמ תיהלא הלבק התייה םדא 'ר לש םיבתכב הנהו .שדוקה יבתכ
.רבד הזיא םניביש ידכב הרותה רש תא דירויש ט"שעבה תא ברה ןב שקב תחא םעפ
."ו"ח הנכס תויהל לכות זא הנווכב ו"ח העטנ םא" :רמאו ט"שעבה ותוא החד
ושעו .תבשל תבשמ הקספה ונעתה :וינפ תא בישהל לוכי אלש דע ,םוי םוי וב רצפ אוה לבא
:ט"שעבה קעצ דימו ,תועודי תונווכ ונווכ שדוק תבש יאצומבו ,יוארכ תוליבט
יניעב תקזחוהש ,התא ןכל .ריעה לכ תא ףורשי יאדוובו ,שאה רש דריו וניעט !יו ,יו"
הרהמ יכ ,םשפנ תא וליציש ריעה לכ לאו ךנתוח לא הרהמב ךל ,לודג דיסח םלוכ
."ריעה ףרשית
.הווה ךכו

.תפומ שיאלו יהלא שיאל םלוכ יניעב דואמ לדג שיאהו

אוה לבא .ברס ט"שעבה .הרותה רש תא דירויש ט"שעבהב תינש ברה ןב רצפ םימיה וכרא רשאכ
רשאכ ,שדוק תבש יאצומבו .ל"נכ הקספה ונעתה .ונוצר תושעל חרכוהש דע םימי המכ וב ריצפה
:ט"שעבה קעצ ,תועודיה תונווכ ונווכ
לע קזחתנ יכ ,ונתווקת תאז לבא .הז הלילב התימ ונינש לע הרזגנ הז רובעב ,ההא"
ןל) !אניד לטב - אניד תב יזא .הניש םעט םועטל אלש ,הלילה לכ תונווכ ןווכל ונדמע
אהיו ,אתומד ארטסמ איה הניש ירה - ו"ח םנמנתנ םא לבא .(ןידה לטב - ןידה
."ירמגל ונילע טולשל רבד-לעבל הזיחא
הארשכ .טעמ םנמנתנו ושפנ לע דומעל ברה ןב לוכי אל רקובה רוא םדוק לבא .הלילה לכ ןכ ושע
והורבק .ליעוה אלו ותוא םיריעמ ויה .םואתפ ףלעתנש לודג שער השעו הצורמב ץר ,ט"שעבה
.לודג דובכב

הכותב חינהו ,החתפנו ןבאה תא עיבשה יכ ,רהב תחא ןבאב ט"שעבה רגס םיבתכה ןתואו
.הרגסנ בושו םיבתכה

חקיל חוכ יל שי" :ותנקז תעל רמאש ,האנלופ ק"קד חיכומה ןמ עמשש ,ונתלהקד ברה רמאו)
,רמאו ."םתוא חקיל הצור יניא ,םתוא רגס ט"שעבהש ינפמ לבא .םמוקמ יתעדי יכ ,םשמ םיבתכה
דיבו ה"ע וניבא םהרבא דיב םיבתכה ,רמאו .ט"שעבהל תישימחה םעפב ולגנ םיבתכה ולאש
.(ןונ ןב עשוהיותנותח רחא וייחו ט"שעבה יאושנ .ד
דמלמ םש השענו ,ידורב ק"קל הכומסה הליהקל םשמ ךלה .תרחא ךרד ט"שעבה ול חקל הז רחא
םיכתחנ ויה הליהקה ירבד לכש דע ,לודג םכחו גלפומ ןדמל היה יכ ,םלוכ יניעב ןח אצמ .ליעוהל
ילעב ינשו ,טפשמ רואל איצומ היה אוהו וילא םיאב ויה םישנא ןיב ביר היה רשאכ .ויפ לע םירמגנו
יניעב בטייש םבל לע רבדמ היה ותמכח בורב יכ ,ומע םלש םבל היה - בייחהו יאכזה - ןידה
.םלוכ

היה (םירפא) 'ר ברה ויבאו ;ידורב ק"קב ןיד תיב שאר היה בוטוקמ ןושרג (םהרבא) 'ר ברה הנהו
םע רבדו םשל (םירפא) 'ר ברה אב .םש ט"שעבה היהש ,הליהקה ישנאמ דחא םע םירבדו ןיד ול
:שיאה רמא .הרות ןיד יפ לע םהיניב רומגל ידורב ק"קל ותא עסיש וניד לעב
אוביש םעפ לכב רשא ,קדצ ןייד אוהו ,הרותב גלפומ דחא דמלמ הפ ונתא שי הנה"
וינפל אנ אובנ .בטיה קספה ריבסמ אוה יכ ,ומע םלש םבל םידדצה ינש זא וינפל ןיד
."ידורב ק"קל ומע עסא זא ותלעמ יניעב בטיי אל םאו ,וניתונעט תא רדסנו
שדוקה חורב האר וינפל (םירפא) 'ר ברה אבשכ דימ .ט"שעבה ינפל ואבו ותצעל עמש שיאה
וינפל רמוא ןוגה חרוא םהינפל אבכ ,םילודגה םידמולה ךרד היה זא הנהו .וגוז תב איה ותבש
םירחא םיטשפ המכ דועו .הלודג תופירחב טשפ ם"במר הזיא לע וינפל ט"שעבה רמא .טשפ
םהיתונעט ןידה ילעב ורדיס ןכ ירחא .ושפנב ושפנ הרשקנו וירחא ושפנ הכשמנש דע ,וינפל רמא
תמא טפשמ ,םטפשמ רואל איצוה העש ומכ ןמזב .םיבר םיכוסכסו תונעט םהיניב היהו ,וינפל
יונפ אוה ט"שעבהש ול עדונ ךכ ןיב .דואמ והבהאו (םירפא) 'ר יניעב דואמ אלפנ רבדה .ותמאל
:ול רמאו רתסב ט"שעבה לא אב .השורג תב התייה ולו ,השיא אשיל ךירצו
"?יתב תא אשיל ותלעמ יניעב רשכי ילוא .השיא אשיל הצור ותלעמש יתעמש הנה"

:ול בישה
ךרטצנ ןכל ,יב םיצפח םידיגנהמ םיבר וז הליהקבש תויהב לבא .רבדה בוט"
יל םיביטימ ויהש ירחא ,םינפ זיעהל לכוא אל יכ ,שיאל עדוי לבל רבדה ריתסהל
םיאנתה ירושיק בותכנ יזא ,הזב ותלעמ ןוצר םאו .הלעמל יתוא םיאשנמו דימת
יתרות םע אלו ,ימע ךודיש השעיש ,ומע לפוכ ינא תאז םגו .תודיחיב בוט לזמל
םתס בותכיש אלא ,תולעמה בורו יחבשב הבריש ןפוא םושב ינוצר ןיא יכ ,יתמכחו
."רזעילא 'מב לארשי 'מ
ובתכ אלו ,םתסב םיאנתה ירושיק בוט לזמב ובתכו ,וירבד לכל םיכסה ושפנב ושפנ הרשקנש רחא
.םדא םושל רבדה עדונ אלו ,םוקמ םש

ועידוה .ומלועל רטפנו ,וב תומי רשא וילוח תא ךרדב הלח ותיבל (םירפא) 'ר ברה תעיסנבש עריא
לכ לבקו ,הרות ןידכ ודיפסהל ויבא לא אב .בוטוקמ ןושרג 'ר לודגה ברה ונבל ידורב ק"קל רבדה
ברה לש ותוחא איהש ,ותב תא ךדישש ךיא םיאנתה אצמ ךכ ךותב .ודי תחת אצמש םיבתכ
השעי ךיאהו ,םסרופמ שיא היה ויבא יכ ,ויניעב הומת היהו ,לארשי ומשש שיא הזיא םע ג"רהומ
רבדה רפס .ותחפשמו ומוקמ עדונ אלש ,ינומלא ינולפ םע :תאז םגו ?אגרד תוחנ םע ךודיש
."הז רחא רהרהל ןיא וניבא יניעב רשכוה רשא רחא" :הרמא .ותוחאל

."ימוקמ לא בושאו ךלא" :רמאו םיתבה ילעב לא אב .תודמלמה ןמז רובעיש דע ןיתמה ט"שעבהו
.ותנווכ תאז אל יכ ,םהילא הנפ אל אוה לבא .דוע םלצא היהיש ןתמו רכש ול ובריש ובל לע ורבד
תא הניש םג .הבחר הרוגחו הרצק הנינגאב םיקירה דחאב ושובל תא הנישו שפחתה הז רחא
םהילע דמוע אוהו וינפל ןיבשוי ןיניד יתב ינש הנהו ,ג"רהומ תיבל ידורב ק"קל ךלה .ונושלו ומעט
חקל .ינע שיא אוהש ג"רהומ ברה רובס היה .חתפה לצא דמע .םהינפל םיאבש ןינידב דימת ןייעל
תא ול הארה ,דחא רדחל ומע ךלה ."ךילא יל רתס רבד" :ט"שעבה רמא .ול ןתיל הצרו הטורפ
דואמ להבתנ ,וירובדו ותוסכו שיאה תא ברה הארשכ ."יתשא תא הבה" :ול רמאו ,םיאנתה
הבישה .ערואמה לכ תא הל רפסו ותוחאל ארק ?ל"ז ויבא השע תאז המ :הארמה לע םמותשנו
אערז יל היהי ילואו .רבדה אצי 'המ יאדווב .וירחא רהרהל ןיא ,תאז השע וניבאש רחא" :ול הירמא
םע םדוקמ רבדל ונוצרש ט"שעבה רמא הפוחה םדוק .הנותחה ןמז וליבגהו ,ןכ ושע ."אילעמ
אלש התוא עיבשהו ,לכל רשאכ לכה ,תמאה הל הלגו רתסב ותשא םע רבד .ל"זר רמאמכ ותשא
.הלודג תוקחדב היהתש ןינדיעו ןדיע הילע ורבעי םא וליפא ,ללכ הזמ הלגת

רבדה ריתסה אוה לבא .הרות ירבד הזיא לבקי ילוא ,ומע דומלל ג"רהומ ברה הצר הנותחה רחא
:ותוחאל ברה רמא .המואמ לבקל לוכי וניא וליאכ ומצע השעו
ואל םאו ,בוט ירה ונממ שרגתהל יצרת םא .ךשיאמ הלודג הפרח יל שי תמאב הנה"
."הפרח ךילע תאש לכוא אל יכ ,ורוגת רשאב רוגל ומע יעסתו סוס ךל הנקא -

דדובתהל ךלה אוהו ,םש רוגל םוקמ ט"שעבה הל עבק .וכלהתה רשאב וכלהו הז רבדל המיכסה
,הלגעהו סוסה םע וילא האב התייה עובשב םימעפ 'ג וא 'ב :התסנרפ היה הזו .םילודג םירה ןיב
תוקספהב רידת הנעתמ היה ט"שעבהו .ריעל טיטה הכילומ התייה איהו ,טיט רפוח אוה היהו
םוחמ הפאנ היהו ,םימו חמק םשל ןתונו ץראב המוג רפוח היה לוכאל הצר רשאכו .תולודג
.תודדובתהב היה םימיה לכו .ותינעת רחא ולכאמ לכ היה הז .שמשה

םעפ .הרזג ץרא םא יכ ,ןורדמ ילבו קומע איג םהיניבו ,דואמ דע םילודג םירה ויה םירהה הנהו
םידמוע ויה ,ינשה רהה לע ,רחא דצמו .םירהה לע ךלוה היהו ,תוננובתהה קמועב סנכנ תחא
לופי יאדוב :ורמא ,הבשחמה קמועב רהה ףוסל ךלוה אוהש ,קוחרמ ותוא וארשכ .םיללוש םיטסל
ךלהו רושימ השענו וינפל ינשה רהה ברקתנ איגל ךומס אבשכ לבא .םירביא קוסיר ול היהיו איגל
רהה םעפה דוע ברקתנ ,איגל ךומס אבשכ ,ותריזחבו .םדקמכ םירהה ינש וקלחנ רחאו .קוחרמל
שיא אוה יכ םיטסילה ואר .ותריזחבו ותכילהב םימעפ המכ היה ןכ .רושימ השענו ורבחל דחאה
ביר הזיא םהל היה םא האלהו זאמ .ערואמה לכ ול ורפסו וינפל ואבו ומע ומילשהו ,ותא 'הו יהולא
.םהיניב הרשפ השוע היה אוהו ,וינפל םיאב ויה םהיניב הנעט וא

הנה" :ובלב רמא .םהמ דחא יניעב קספה בטוה אלו ,וינפל ןודל םינלזג ינש ואב תחא םעפ
:השע ןכו ."ותוא גורהל ינוצר תא אלמא ןשי היהישכ לבא .ער ול תושעל רשפא יא רע ט"שעבהשכ
אלו ,ותוא ופטח דימ .ושאר תא ךותחל םודרקה תא םירהו וילא ןלזגה אב ןשי ט"שעבה היהשכ
חוכ םגו ,םייח תמשנ וב הרתונ אלש טעמכ ,םיעצפו תורובח ,תוירזכא תוכמ והוכהו ,ימו ימ עדי
תורובח אלמ ,םדב ךלכולמ וינפל הכומה תא הארו ותנשמ ט"שעבה ץיקה .ונממ לטינ רובדה
ךלה .רבד ול בישהל חוכ וב היה אלו "?הזה רבדה ךל השע ימו ?התא ימ" :והלאשו ,םיעצפו
.וכרדל ט"שעבה

.ערואמה לכ ט"שעבל רפס ,ונתיאל טעמ ןלזגה בששכ ,ותרחמלט"שעבה הלגתנ דציכ .ה
עסנ ,תולגתהל בורק תעה העיגהו םירהה ןיב תודדובתהב בשיש םינש עבש ט"שעבל ורבע רשאכ
ןכיהו" :םולשל ותוחא תא ברה לאש םאובב .ןושרג ר"הומ ברה וסיג לא ידורב ק"קל ותשא םע
לע םימחר אלמתנ ."ונובבס תובר תורצו ,ריעל ריעמ ונייה םיכלוה" :ול הירמא הבישה "?םתייה
.וינפל תרשמ היהיש חקל ט"שעבה תאו ,ותיבל ךומס םבישוה ,ותוחא

דירוה ט"שעבהו ,ברה ןשי ךכ ךותב .הלגעה לעב תויהל והחקלו ךרד וזיאב ברה עסנ תחא םעפ
ריעהו ,םיסוסה םשמ איצוהל ןפוא םושב היה רשפא יאש דע ,טיטו שפר אלמ םימ םגאל םיסוסה
ואיצויש םילרע איבהל רפכל ותוא חלשי םא :הרצ םתרצ יכ ברה האר .ןושרג ר"הומ וסיג תא
ומצעב אוהש ותעדב ךלמנ .תעד רבל ותוא קיזחמ היה אל יכ ,ץפח ובלש םוקמל ךלי - םיסוסה
םע םשמ רזחו ,רפכ הזיאל ךלהו ,טיטהו שפרה ךותל הלגעהמ דריל חרכוהו ,םישנא איצמהל ךלי
.ודגנ עסונ אוה הנהו ןושרג 'ר האור ותכילהב .טיטהו שפרה ךותמ םיסוסה איצוהל םישנא המכ
אל יכ ,ונממ לבקל רשפא יא וז תוריש וליפא" :ןושרג 'ר ברה רמא "?םשמ ךאיצוה ימ" :ול רמא
."הכאלמ םושל חלצי

ומצעל הנב יכ ,הבר תומילש הנק םשו ,םש סנרפתיש רפכ הזיא וליבשב ןושרג 'ר רכש ךכ רחא
תבשמ קר .עובשה לכ ,תולילה תוברל ,םימיה לכ דמולו ללפתמ היה םשו ,רעיב תודדובתה תיב
.הליבט תיבו ץחרמ תיב ןכ םג ול היהו ,תבשל ןבל ידגב ןכ םג ול היה םשו ,ותיבל אב היה תבשל
םיחרוא םיסינכמ ויה .הידי השעמב החלצהו הכרב חלש 'הו ,הסנרפב הקוסע התייה ותשאו
אב אוהו וירחא תחלוש איה התייה חרוא הזיא אב היהשכו .לודג דובכב םתוקשהלו םליכאהל
.רבד ונממ ועדי אלו .וינפל שמשמו

לש דעומה לוחב ,תחא םעפ .שדוחה לכ ריעב היה הנשה שארל ריעל אבשכ ,היה וכרד הנהו
.אקווד חרזמ לתוכב ללפתהל היה וכרדו .ןיליפת חינמ וניאש ןושרג 'ר האר ,תוכוס
"?םויה ןיליפת חינמ ךניא עודמ" :ןושרג 'ר והלאש
."התימ בייח דעומה לוחב ןיליפת חינמש ימ לכש ,שטייט ירפסב יתיאר יכ" :בישה
ךלה .היהיש המ עדוי ימ הזמ תויהל לכויו ,זנכשא ירפסמ אבו הרומ אוהש ,הז לע דואמ ברה ףצק
ןיאש אלא ,םימש אריל םהיניעב קזחומ היה יכ ,רסומ ירבד ול רמאיש ,הליהקה לש ברה לא ומע
,הזוזמה תא ןושרג 'ר קשנ ברה תיבל ואבשכ .דואמ לודג קידצ שיא היה ברהו .אטח ארי רוב
ברה תיבל וסנכנשכ םלוא .הז לע םג וילע ןושרג 'ר זגר .הקשנ אלו הזוזמה לע ודי חינה ט"שעבהו
בשיו וינפ לע הווסמה בישה ךכ רחאו .וינפל םקו לודג רוא ברה הארו ,הווסמה תא ט"שעבה ריסה
ול המדנ אוה םימעפש ,אוה המ עדי אל יכ ,דואמ ברה להבתנ .םימעפ המכ השע ןכ .ברה ול
ברה חקל ,הזוזמהו ןיליפתה רובע וינפל ןושרג 'ר לבקשכ .תוחפ םדאל - םימעפו שודק םדאכ
לבא ,ול תולגל ט"שעבה חרכוה ."תמאה יל הלגתש ךילע ינרזוג" :ול רמאו רתסב ט"שעבה תא
יתחכוה" :ןושרג 'ר לא ברה רמא ץוחל םאובב .ללכ הזמ הלגי אל אוה םגש ברה לע רזגו רזח
תא קדבו ברה ךלה ."ומות יפל השוע אוה יכ ,הטישל ץוח רבד השעי אל יתעדל .תחכותב ותוא
.הלוספ התייהש התוא וארו הזוזמה

'ג םויב היה וכרדב .ובר לא עסנ ןושרג 'ר ידימלתמ דחאש ןמדזנ ותולגתהל ךומס תעה האבשכ
,םיסוסה יל ןיכת ,לארשי" :חרואה רמא הליכאה רחא .לודג דובכב ותוא ולבקו ט"שעבה לצא
.הלגעב םיסוסה רסאו וירבדכ ט"שעבה השע ."דימ עסאש
םשמ עסנשכ לבא .ויניעב קוחצל היה "?ןאכ תבוש ותלעמ היה םא היה המ" :חרואל רמא הז רחא
רבשנ הנהו .וכרדל עסנו ןפואה לטנו ט"שעבה לא רזח .דחא ןפוא ולצא רבשנ הסרפ יצח ךרד
דע הברה תובס ול ונמדזנ 'ו םויב םג .'ה םויו 'ד םוי םג הזב בכעתנש דע ,תינש םעפב ןפוא ולצא
ךותב ?ירפכה םע ןאכ השעי המ יכ ,הז לע דואמ רעטצמ שיאה היה .רפכב םש תובשל חרכוהש
.תולח ב"י השוע ט"שעבה תשא הנהו האר ךכ
"?תולח ב"י ךל המל" :הל רמאו דואמ אלפתה
שודיק השוע יחא יתיאר רשאכו .אוה רשכ םדא ?ךכב המ ,ץראה םע אוה ילעב םא" :ול הבישה
."ןכ םג ילעבל השוע ינא ,תולח ב"י לע
.ץחרמ םלצא שי םא התוא לאש
."הליבט תיב םגו ,שי" :הרמא
"?הליבט תיב םכל המל" :רמא
."הווקמל םוי לכב ךלוהו רשכ םדא אוה ילעב" :הרמא
.החנמ ללפתהל תעה העיגה .םש ובוכיע לע דואמ רעטצמ חרואה היה הז לכ םע
"?ךלעב היא" :רמא
,בירעמו תבש תלבקו החנמ ודבל אוה ללפתה ."רקבהו ןאצה םע הדשב אוה הנה" :הרמא
ושובלו ומעט הניש ותיבל אב רשאכ .ותודדובתה תיבב ללפתה אוה יכ ,ט"שעבה אב אל ןיידעו
דמע - "!הווה ךכו ,ןאכ תובשתש יתרמא ינא ,האר" :חרואל רמאו "!אבט אתבש" :רמאו ,ורובידו
השעי םאש ,ובלב רמא הז רחא .ללפתמ אוה וליאכ ומצע תא תוארהל ידכ לתוכה לא ט"שעבה
השעיש חרואה תא דביכ ןכל .תמאה ןיביו חרואה הארי - וכרדכ האלפנ תוקיבדב ומצעב שודיק
החמשב הלילה תדועס ולכא .ולצא הבשי ותשא :םיירפכה ךרדכ לוכאל ןחלושה לא ובשי .שודיק
.ובלמ ורעצ חיסהל לוכי אל חרואה לבא .בל בוטו
השעמה לכ ול רפיס .תומש תשרפ התייה זאו "!הרות ירבד ונל רומא ,יבר" :ט"שעבה וילא רמא
- - .ןחלושה לצא הטמה תא חרואהל ועיצה הדועסה רחא .וטושפכ ,הערפ דיב םירצמ תולגמ
היה יכ ,רונתה לא ץר .רונתה לע תרעוב הלודג שא הנהו האר אוהו ,חרואה ץיקה הלילה יצחב
.והוריעה .ףלעתנו וירוחאל ףחדנ .לודג רוא הנהו אוה האור .רונתה לעש םיצעה ורעבש רובס
.ויניעב אלפל היה ."תישרוה אלש המב לכתסהל ךל היה אל" :ט"שעבה ול רמא

בל בוטו חמש אב - ותיבל ואובב .וכרדכ ,םש ללפתהל ותודדובתה תיבל ט"שעבה ךלה רקבב
,וכרדכ ,אבר אשודיק השעו ,"אתדועסל רמזא" רמזו ,הנאו הנא ותיבב ךלהו ,שאר תאישנב
המ חרואה עדוי היה אל .הרות ירבד רמאיש חרואה תא שקב הדועסה ךותב .האלפנ תוקיבדב
ינא" :ט"שעבה בישה .טשפ יפ לע רמאמ וינפל רמא .לבלובמכ טעמכ היה יכ ,וינפל רמאיש
אב החנמה רחאו .ותודדובתה תיבל ךלה הדועסה רחא ."רמאמה הז לע רחא שוריפ יתעמש
השעו בירעמ וללפתה .םלועמ ןזוא ןתעמש אל רשא ,אתיירואד ןיזר ,הרות ירבד רמאו תולגתהב
.וכרדכ הלדבה

תכ לא ךליש םא יכ ,תאז ול הלגי אלו ןושרג 'ר ברה לא עסיש וחרוא לע ט"שעבה רזג הז ירחא
:ןושלה הזב רמאיו ,הליהקד ברה לא םגו ריעב ויה רשא םילודגה םידיסחה
."הריעה ואיבהל וירחא וכלתש יוארהמ .םכתליהק תוביבסב לודג רוא שי הנה"
.שיאה הז אוה ט"שעבה יכ םלוכ תעדב רמגנ ,ברה םגו םידיסחה לכ ,הלאה םירבדה ועמששכ
ולש רפכל םלוכ וכלה .רשיו בוט לכהש ררבתנ התעו ,וילע םהל היהש תואילפה לכ לע ורכזנ
.ותארקל ואצי םהש העשב ריעל עסנו םדוקמ תאז האר ט"שעבהו .הריעה אוביש ותוא שקבל
ולבקו וילע והובישוהו תונליא יפנעמ אסכ רעיב ושעו ,דחא םוקמל םלוכ ודרי הזב הז ושגפשכ
.הרות ירבד םהינפל רמא ט"שעבהו ,םהילע ברל ותואםיתפומ .ו
.ולוכ םלועה לכ האור אוה רהוזה 'סב טיבמ ט"שעבהשכ .1
היה .ט"שעבה דגנ ןיידע ויהש םישנאה םתואמ היה אוהו ,לודג דחא רחוס היה זוביזמ ק"קב
.תולעמה ראשבו דומילב גלפומ םכח דיחי ןב רחוס ותואל

העברא וזכ העיסנב בכעתהל היה וכרד .הרוחס תונקל אלסירבל דיחי ןבה עסנ תחא םעפ
ינב ורעטצנ .ללכ העידי םוש ונממ היה אלו ,תועובש הרשעמ רתוי בכעתנ וז םעפו ,תועובש
:הלעבל ,רחוסה תשא ,ומא הרמא םעפ .הז לע דואמ ותיב
עבראמ שממ ,וילא םיעסונ ולוכ םלועה לכ ?ט"שעבה דגנ ךבל השקמ התא הז המ"
ויפ תא לואשל ותיבל ךליל ךנוצר ןיא התאו .תולועפ םהל השוע אוהו ,ץראה תופנכ
."אוה קיר רבד אל יכ ,וננב רובע שורדלו
.תאזל ובל תש אל אוה לבא

ט"שעבה לא שדוק תבש ברעב ךלה .ותשא ןוצר תושעל חרכוהו ,דואמ ותצליא םימיה תוברב
אלו ונממ העידי םוש יל ןיאו אלסירבל ידיחי ינב עסנש תועובש הרשעמ רתוי הז ,יבר" :רמאו
:רחוסל בישהו ,וב ןייעו ותוא חתפו ,רהוזה 'ס ול ואיביש ט"שעבה הווצ דימ ."ול התלע המ ונעדי
ןימאה אל ."תחא הסרפ ונריעל ךומס רפכב תובשי וז תבשו ,םולשו םייחב םשה תרזעב אוה ךנב"
.םינפל םינפה םימכו ,םהלש םיעוגעגה בור ונבמ םלענ אל ירהו ,ךכ תויהל לכוי ךיאה יכ .וירבדל
םע .ותיבל תבשל אוביש ידכב ושקביש המ הלגע דעב ןתיו המואמל ויניעב בשחנ ףסכ ןיא יאדובו
םדוק אובי ילוא ,הלילה דע םש בכעתהל והווצו ל"נה רפכל דחא לרע חלש אתלימד אחוורל הז לכ
."םולכ ךנבמ הארנ אלו עמשנ אל" - ,הנוע ןיאו לוק ןיאש רמאו הרזחב לרעה אב הלילב .הלילה
םהב ןיאש םירבד ייותפ וירבד לכ ,םדוקמ יתרבד רשא רבדה אוה" :ותשאל רחוסה רמא זא
."שממ

יצחב רפכ ותואל אבו ,ךרדב םימעפ המכ הלגעה הרבשנ ונב לצא :השעמה היה ךכ תמאבו
.ותיבל ונב אב ,שדוק תבש יאצומב ,ףכתו .הלילה

הליחמ ונממ שקבו ט"שעבה לא ךלהו ,םיקידצו םינכ םה ט"שעבה ירבד לכ יכ ,ערפמל האר זא
:ט"שעבה ול רמא .השעמה ול רפסו ,ערה ןושל וילע רבדש לע
ףוסמ וב טיבמ םדא היה תישארב ימי תששב ה"בקה ארבש רוא אלה ,הטוש"
ינאשכ ןכל .הרותב - ?וזנג ןכיהו ,אובל דיתעל םיקידצל וזנגו ,ופוס דעו םלועה
."האורב הגשא אלו ,ולוכ םלועה לכ האור ינא רהוזה 'ס חתופ

אוהש דע ול ךכזמו וב רשקתמ אוה הרות ירבדב םדא םע רבדמ ט"שעבהשכ .2
.םמלועל ורטפנ םיקידצ לש תומשנ האורו האובנ תגרדמל אב
.(קינלשטיט ק"קד ד"בא קאלפ 'רמ יתעמש)
אוהו ,בקעי ןיע וינפל רמאיש יזנכשא ףסוי 'ר וגרוח ןתחל ט"שעבה הווצ ,תבש יאצומב ,תחא םעפ
ןיעמ דחא רמאמ לע הרות ט"שעבה רמא דחא םוקמב .בקעי ןיעה ויפמ עמשו הטימה לע בכש
,םירשימ דיגמה תא ףסוי 'ר האר הרימאה ךותב .בקעי ןיע וינפל רמאו ףסוי 'ר רזח ךכ רחא .בקעי
תבש ידגב שובל תיבל סנכנש ותוא הארו ,ןכל םדוק הנש יעבר 'ג ךרע רטפנש ,ףסוי 'ר ןכ םג ומש
.ודיב והטמו ,םייחב ומכ ךלוה אוהו "!וניברל בוט עובש" :םר לוקב רמאו ,תעבגמו ושאר לע
האר אל בושו וינפ לע ודי תא ט"שעבה ריבעה .ודימ בקעי ןיעה לפנו דואמ דרחתנ ותוא הארשכ
.ותוא
.ןכ השע ."דצה ןמ ךלו רנ ךדיב חק" :ט"שעבה רמא

ךכ רחא .ומע רבדמ ט"שעבהש ףסוי 'ר עמשו .רתוי וא העש יצח ומכ רטפנה םע ט"שעבה ההש
."ילא אוב ,(יזנכשא) שטייאד":ןושלה הזב ול רמאו ףסוי 'רל ט"שעבה האר
.בקעי ןיע דוע וינפל רמאו אבו
'ר דיגמה טחש םאה ?תדחפ המל" :ול רמאו ,וילע םערתהל ט"שעבה ליחתה דומילה ךותב
"?ותומ רחאל ונממ תדחפש ,וייחב ךומכ שטייאד ףסוי
"?ותוא יתיאר תוכז וזיא תמחמ" :ףסוי 'ר ותוא לאש
ונינש ונרשקתנו ירובידב ךתוא ךכזמ יתייהו ,ךינפל יתרמא ינאו ינפל תרמאש ינפמ" :ול רמא
םגו ,ימע רבדמש המ עמוש תייה ךלכשב קזחתמ תייה וליאו .ותוא תיאר הז תמחמו ,דחאל ונייהו
תורכיה ומע ךל היהש אלא ,דוע אלו .ךל בישמ היה אוהו ץפח ךבלש המ לכ ותוא לאוש תייה התא
."תודימתב ותוא האור תייהו

רומאכ ,קידצ תמשנ ןיאורשכ ,האובנ תגרדמ איה יכ ,רבדה הז לע דואמ רעטצמ ףסוי 'ר היה
.לאטיוו םייח 'רל השודק ירעש רפסב

"?ותוכרטצה המו אב המל" :ט"שעבל ףסוי 'ר לאשו
."אב ולש תוכרטצה ליבשב" :רמא

תא גישמ אוהש תמחמ ,םיאפורה םתוא םישאיימש םילוח אפרמ ט"שעבה .3
.תוינחורב םילוחה
אב .רבדל לוכי הלוחה היה אל בושו ,ידוהי ,לודג רוטקוד ותוא שאייש דחא הלוחב השעמ
ליחתי ףכתו רשב לש קרמ קר ול ולשביש רמאו ,הלוחה לא ותוא וארקו םוקמ ותואל ט"שעבה
.אירבהש דע ותוא אפירו ,לוכאל קרמ ול ונתנ .רבדל
תויהל רשפא יא ןידיגה ןתואו ,ןידיגה ול ולקלקתנש עדי ?ותוא אפיר ךיא" :רוטקודה ותוא לאש
."האופר םהל
שי .תוינחורב הלוחה תא יתגשה ינאו תוימשגב הלוחה תא תגשה התא" :ט"שעבה ול רמא
םדאשכ .השעת אל תווצמ ה"סשו השע תווצמ ח"מר ןדגנכו ,םידיג ה"סשו םירביא ח"מר םדאב
,ןידיג הברה ןילקלקתמ השעת אל הברה לע רובעישכ :דגנכש דיגה וא רבאה לקלקתמ ו"ח םגופ
הלביקו ,הבושת המצע לע לבקתש המשנה םע יתרביד .הנכסב םדאהו ,םהב עבונ םדה ןיאו
."ותוא תואפרל יתלכיו ,ןידיגהו םירבאה לכ ונקתנ הזבו ,הילע

.וידגנתממ םילוח אפור ט"שעבה היה ךיא .4
לש ותעמשמל םירס ויה םהמ םינש .'ה יאריו םיגלפומ םידמול םיחא השולש ויה תחא ק"קב
ולש אינסכא התייה ל"נה ק"קב ט"שעבה היהש םעפ לכב .ול דגנתמ היה ישילשהו ,ט"שעבה
ריע התואל אב תחא םעפ .ישילשה חאה םולשל שרודו לאוש היה םעפ לכבו ,םיחאה ינש לצא
המ" :ןושלה הזב ישילשה חאה םולש לע ריעה ישנא תא לאש אינסכאל סנכנש םדוקו ,'ה םויב
שרע לא לטומ אוהש ול ורמאו ,ויניעב םירשבמכ ויהיש םלועהש ןירובס ויה "?ילש דגנתמה םולש
.ותא ןיא ןכ םג רובידה חוכו יווד
:הלאש ןושלב םיחאה ינשל רמא ,שדוק תבש ברע ,'ו םויבו .ורקבל ולצא ךליל ךירצש ברה רמא
"?שדוק תבשב םכיחא לצא םש ללפתהל לכוי רשפא"
ןבאכ לטומ אוה תעכ לבא .ולצא ללפתהל ברה תא חינמ היה אל יאדווב אירב היה םא" :ורמא
."ללפתהל דחוימ רדח םש שי יכ ,רשפאו רשפא יאדווב ?ול תפכיא המ .ןיכפוה הל ןיאש
החנמ ,שדוק תבש ברע ,'ו םויב םש ט"שעבה ללפתה .הרות רפסו שדוק ןורא םשל איבהל ווצ
הרותה תאירק םדוק .תוצח רחא תועש 'ב דע הליפתב ךיראהו ,תירחש ללפתה רקובבו ,בירעמו
.ססוג אוה הלוחהש ךיא הללי לוק עמש דימו ,ומצע תא ררקל ידכב רודזורפל ךלה
.הלוחה לצא בשיו ."הלוחה תא רקבל ךלנ" :וישנאל רמא
הלאש .ברה די ךותל ודי הנתנ .םולכ הל הנע אלו "?ברהל םולש ןתונ ךניא עודמ" :ומא ול הרמא
:ברה וב רעגש דע ,קתש אוהו םימעפ המכ ךכ ונממ לאש .קתשו ,ארמג דמל םא הלוחה תא ברה
"?םולכ יל בישמ ךניאו ךממ לאוש ינאש ,ךלש ץרא ךרד אוה ןכיה"
."ארמג יתדמל" :ול בישה זא
"?ןירוסי ךילע ןיביבח רמאמה אצמנ תכסמ וזיאב" :ול לאש
."תוכרב תכסמב" :ול רמא
"?םש רמאנ המו" -
."ןרכש אלו ןה אל" :ול רמא
"?ןירוסי ךילע ןיביבח" :ברה ול לאש
."ןרכש אלו ןה אל" :בישה
.הימקואו הידי היל בהי "!ךדי יל בה" :ברה ול רמא
טעמ ומצע שיבליש ברה הווצ הז רחא .השע ךכו .הטימה ןמ וילגר דירויש ברה ול הווצ ךכ רחא
םלוכ םע ףסומ ללפתהו הליפתה תיבל ומע ךלה הז רחא .והווצ רשאכ רבד לכ השע .וידי לוטיו
.ךרבתי םשה תרזעב אירבהו

.תוומה ךאלמ ידימ הלוח ליצהל ליבשב ולש אבה םלועו הזה םלוע ןכסמ ט"שעבה .5
(ונתלהקד ברהמ יתעמש)
ט"שעבה קסע .הנשה שאר םדוק הלחו ,םיארונ םימיב ט"שעבה לצא היה שטירזימ ק"קד שוביל 'ר
התימ ןמיס ללכ האר אלו ,הנשה שאר לש הלילה םגו הנשה שאר ברע לש הלילה לכ ותאופרב
,עמש אלו ט"שעבהל ועידוה .דואמ שוביל 'ר שלחנ ,הליפתה תעב ,שרדמה תיבל ךלהשכו .ו"ח
וילא קעצ ,ט"שעבה הנפ אל יכ שטירזימ ק"קד קחצי 'ר הארשכ .לוקב וילא קועצל םיארי ויה יכ
תוומה ךאלמ אצמנו ,ותיבל הצורמב ךלהו "?יל ורמא אל המל" :רמאו ט"שעבה הנע .לודג לוקב
.אירבה ףכתו ודיב שוביל 'ר תא ט"שעבה חקל .תוומה ךאלמ חרבו הפיזנב וב רעג .ובג לע דמוע
.תוומה ךאלמ ו"ח בושי אמש ,ותיבב ותוא חינהל ארי יכ ,שרדמה תיבל וכילוה

אל יכ רמאו ,אבה םלועמו הזה םלועמ ותוא תוחדל וצר הז רבד לעש ,ט"שעבה רמא ךכ רחא
.התימ ינמיסד םוש םדוקמ הלוחב האר אלש ,םואתפ רבדה וילא אבש תמחמ אלא ,הז רבד השע
."הז רבד יתישעו ילע יבל הווד ,תוומה ךאלמ םואתפ יתיארשכו"

.בושיה ןמ ןיקיזמ דירטמ ט"שעבה היה ךיאה .6
.(האנלופ ק"קד ברהמ םגו ונתלהקד ברהמ יתעמש)
וחרכוהש דע םישנה תא םידיחפמ ויהו ,םיצל ינש םישנ לש תסנכה תיבב וארתנ וראבזיא ק"קב
םש דמלו תסנכה תיבב בשיו ונתליהק לש םירשימ דיגמ םייח 'ר ךלה .תסנכה תיב תא בוזעל
תיבב ןלו ט"שעבה אב .ט"שעבה רחא חלש .ולש םידלי ינש וקיזהו וכלה .םיצלה תא םשמ שריגו
ןושיל ובשישכ .ןכ ושע .ותניל םוקמל ולצא םידליה תא איביש הווצו ,יבצ 'ר רפוסה םע תודדובתה
אלש דע .ט"שעבה שארל ינשה רבעב בכש רפוסהו ןחלושה שארב ט"שעבה לש בכשמה היה
."ידוד הכל" רמזמ אוה ךיא ט"שעבה לע וצצלו חתפה לצא ודמעו תיבל ןיקיזמה ינש ואב ,ונשי
תחת ושאר תא בחתו האר ןכ םג רפוסהו "?תיארה" :רפוסל רמאו ותטימ לע בשיו םק ט"שעבהו
."יל החינה" :רמאו ט"שעבה לש רכה

"?םיכלוה םתא ןכיהל" :םהל רמאו םהב רעגו בכשמה ןמ ט"שעבה ץפק .םידליה לא וכלה ךכ רחא
לש ןוגינב "ידוד הכל" רמזלו ץצולתהל תינש םעפ וליחתהו "?ךל תפכיא המ" :ורמאו ודחפ אל םהו
םיננחתמ וליחתה .םוקל ולכי אלו ץראל ןיקיזמה ינש ולפנ ,השעש המ ט"שעבה השע .ט"שעבה
:רמא .וינפל
םירביא וקוזינ יכ ,ןיא רבעש המ" :דחאה רמא "!ואירבי םידליהש וארת ףכת"
."ןאכב ותלעמ םורש אוה םלזמ ךא ,רמגה דע םקיזהל ונאב וישכעו ,םיימינפ

:ובישה "?תסנכה תיבל םתאב המלו המו ךיא" :םתוא לאש
היה ורמז תעבו ,סאב ןירוקש ררושמ ול היהו ,תסנכה תיבב ללפתמ היה ןזחה"
ינשמו ,וילע ורהרה םישנה םגו ,רוהרה ול היהו ,םישנה יניעב בטייש ותנווכ
."תסנכה תיבב םה ונייחו ,הבקנו רכז ,ןיקיזמ ינש ונחנא ונארבנ וללה םירוהרהה

.םש םייוצמ םדא ינב ןיאש םוקמ ,תחא ראב לצא םוקמ ט"שעבה םהל ןתנ זא

.בוח ךותמ ןדנ קלסמ ט"שעבה .7
.(ל"ז יבצ 'ר רפוסה יפמ עמשש דחא שיאמ יתעמש)
הלדגתנ המותיה .םתיבב ולדגש המותיבו םותיב סיצוק באז 'ר םסרופמה םע ךדתשנ ט"שעבה
העיגהשכ .ןדנל םיבוהז תואמ יתש ט"שעבה קספ .באז 'ר תיבב לדגתנ םותיהו ט"שעבה תיבב
יתשמ קלסיש דע ,יוסיכל ןתחה םע ךלי אלש ,ט"שעבהל באז 'ר רמא ,יוסיכה םדוק ,הנותחה
:ול בישה "?זלה ךסה יל ןימאמ ךניא" :רמאו ,קחצמכ ט"שעבה יניעב היה .קספש םיבוהז תואמ
,ומע דומלל ילצא ןתחה קיזחהל ךירצ ינא יכ ,ירובידמ הנשא אלש ,ידיד אתונמיהב"
."הרות ןיא חמק ןיא םאו

ןיי תיחולצ ול ןתיל הווצו דובכב ט"שעבה ובישוה .ץינימירקמ ביל 'ר ט"שעבה תיבל אב ךכ ךותב
,ותאיב תילכתמ ט"שעבהל רפיסו ביל 'ר חתפ ךכ רחא ."ןמא" ט"שעבה הנעו וילע ךריבו ,תותשל
,תואסרפ 'ח זוביזמ ק"קמ קוחר דחא ןודאמ תרגא ול הארהו ,וירחא חלש ריעה לש רסימוקהש
קלסישו ,ודי תחתש בוח רטשה יפכ ,םייובש ןוידפמ םיבוהז ףלא ול בייח ט"שעבהש וילא בתכש
לא לזרב לש תואלשלשב ותוא דירוי ףכת ול קלסי אל םאש ,רסימוקה רמאו ,אקווד דימו ףכת ול
.דימו ףכת קלסיש ול עידוהל וחלשו .הצרא רבד לופי אלו ,ל"נה ןודאה

.ותבכרמ רוסאל לודג לוק הווצו ודבעל ףכת ארק ביל 'ר לש ויפמ ולא םירבד ט"שעבה עמששכ
לא אובל ךמצע זרזתו ,ל"נה ךסה ול קלסתו ןודא ותוא תא עסית דימו ףכת" :ביל 'רל רמאו
עסנו וירבדמ ובישה אל ךא ,ביל 'ר לש ויניעב אלפנ רבדה היה .ותיבל ךליל וחינה אלו ."יוסיכה
רפיסו ומע םינפ הארתהו ,וריכמו ועדוי ול היה ,תחא המ'צירקב ,ךרדה םאב .ןודא ותוא לא ףכת
.המ'צירקה לעבל אלפ היהו .וכרדל דואמ זפחנ היה ךא .ותעיסנ קסע ול

.םהלש הדועסה תועיבק תעשב םירהצב ןודאה לא אבו עסנ
.ןודאה תיבל אבו הדועסה רמג דע ןיתמה
."ןה" ול בישהו ,ט"שעבהמ תועמ ול איבה םא ףכת ןודאה לאש

רמאו ,קוליסה היהי ןפוא הזיאב ובלב המת ביל 'רל היה .תותשל שבד ימ ול ןתנו דובכב ובישוה
.ל"נה ךסב לבקיו ויסוסמ בוט סוס ןודאה יניעב בטייש ט"שעבה תנווכ ילוא :ובלב
.רחא רדחל ומע ךלהו ."רתס רבד ךמע רבדל ךירצ ינא" :ןודאהל רמאו ותעדב הלע ךכ ךותב
:ןושלה הזב ןודאהל רמא
לש ןוממ הטורפ הווש וליפא ץופחת אלו ,דואמ ןמאנו קידצ שיא התאש יתעדי"
עיגמ ןיא ןובשחה יפ לע ילוא .עבות התאש ךסה ךל קלסל הצור ינא תעכו .םירחא
."לזגב ו"ח לשכיתו הזכ ךס םייובשהמ
:ןודאה ול בישה
שנועמו לזגמ יתוא ליצמ התאש הז לע ךיתבהא הלודג הבהא ,לודג ןח תואושת"
."אבה םלוע
קרזו ט"שעבה לש בוח רטשה לטנו ,תונובשח בשחו ,ודפנש םינסכומה לש תורבושה שפיח ףכתו
.שאה לע ותוא
.םימודא רשע דחא ול ןתנו ."םיבוהז ינש ט"שעבהל עיגמ ,הברדא" :ביל 'רל רמאו
."םיבוהז ינש דוע עיגמ" :ביל 'ר ול רמא
ןמ וליצהש ויניעב ושפנ הרקיו םינפ ול אשונ וניאש לע הביחו הבהאב ומע רבדל ןודאה ףיסוהו
רפסל הלגעה ןמ ץפק ל"נה המ'צ'ירקל ואובב .וכרדל ביל 'ר עסנו ,םיבוהזה ינש ול ןתנ .לזגה
.תואלפנה
."השעמה רפסמו ךרדב ההתשמ זלה הטושה" :רמואו ותיבב רעוג ט"שעבהו

יל ןת רהמ .יתעדי" :ט"שעבה ריזחה .ערואמה רפסל הצרו ט"שעבה לא ביל 'ר אב הז רחא
.ותרזחב ךרדב דמעש זגרו ."יוסיכ תושעל םויה רחיא יכ ,תועמה
.חמש היהו - "הנותחה ןמז תעכ" :רמא ךכ רחאו

.םילפש םירבדב וליפא האורו ןינעתמ ט"שעבה .8
.(ונתליהקד ברהמ יתעמש ךכ רחאו ימאניסמ ביל 'רמ יתעמש)
לש הרוחס האלמ הולדג (הלודג הלגע) הקירב םע אלסירבמ ןבל הדש ריעל ינונח אב תחא םעפ
רמאו ,הלגעה ןמ םיסוסה תא ריתהל הווצו ,הלילב תונחה חותפל הצר אלו ,הליל אבו ,רמצ גרא
בנג אב .הרוחסה םע הקירבה ץוחב בזעו ?וזכ הלודג הקירב ונייה ,הלגע בונגל לכוי ימ :ובלב
םע הלגעה הבנגנש ואר רקובב .הרוחסה לכ םעו הלגעה םע חרבו הלגעל םירחא םיסוס רסאו
.בנגה וגישה אלו ואצמ אלו םיכרדה תשרפ לעו תובוחרה לכב שפחלו ץורל וליחתהו ,הרוחסה
הזוזמה לצא דמוע אוהש ותוא אצמ ט"שעבה לא חילשה אבשכ .ט"שעבה לא תרגא רחוסה חלש
ידימ תרגיאה ט"שעבה לבק .הלימ תווצמב ותוא ודבכ יכ ,הלימ תירבל ינ'זארד ק"קל עוסנל הצורו
.חילשה ןיתמה ."רוזחאש יל ןתמה" :ול רמאו חילשה

םע הלגעה יכ קוחרמ האר ריעל ךומס אבשכ .ריעל עסנ רקבה תויהבו ,ךרדב ןל ט"שעבהו
:רפוס יבצ 'רל רמאו ,תרחא ךרדב ריעל ןכ םג האב הרוחסה
."םיסוסה ינש םע תעסונה הלגעה האר"
."האור ינא" :יבצ 'ר רמא
אובנשכ .הבנגנש ,הכותבש הרוחסה םע וז הלגע רובע אוה ילא וחלשש חילשה" :ט"שעבה רמא
."ולצא הבונג איה יכ ,הרוחסה םע הלגעה ךל ןתיש ול רמאתו ולש הינסכאל לאשת ריעל

ול רמולו זיעהל לוכי אל .ללפתמו דמוע אוהש הארו ולש הינסכאל ףכת יבצ 'ר ךלה ריעל ואבשכ
.רבדה ול רפסו ט"שעבה לא יבצ 'ר רזח .רשיו םת שיאכ ללפתמ היהש ינפמ ,ט"שעבה הווצש ומכ
."הרוחסה םע ול עסי יכ ,ךל ףכת" :ט"שעבה ול רמא
ףורש ןיי התש םא תיבה לעבל לאש .רקובה תדועס לכואש ותוא אצמו תינש םעפ יבצ 'ר ךלה
.(הטורפ לש עבטמ אוה לודג) םילודג ינש דעב םא יכ התש אלש רמאו ,םיבנגה ךרדכ ,הברה
.ותיבל תוינקיר םידיב םעפה דוע ונממ ךלה .ץראה לכ ךרדכ
םיצרה לכ ורבעש דע םימי השולש רעיב דמעש ,םינמיסה לכ ול רומאו ךל" :ט"שעבה ול רמא
."ינ'זארד ריע דע ןלש תונילה לכ ול רומא .ינולפ םוקמב ןל ךכ רחאו םישפחמהו
:רמאו ,בנגה ידי ולשרתנ זא ,םינמיסה לכ ול רמאו יבצ 'ר ךלה
."הרוחסה םע הלגעה חק .רבדה ןכ ,תמא"
.הרוחסה םע הלגעה תא רומשיש תיבה לעבל יבצ 'ר הווצ

.הלימ תירבב לוכאל ךלא ,םיינע ראשכ ינע ינא וישכע :ובלב בנגה רמא ךכ רחא

.ותלעמ םור לע יל השק הלודג הישוק :רמאו ,ט"שעבה לצא בנגה דמע שבד ימ ותשו ולכאשכ
םג תוארל לכוי םתסה ןמ ,םתנילו םמוקמו םיבנוג םיבנג ךיא האורו עדוי ותלעמ םורש ןוויכמ
"!םיבוט םירבדב טיבהל בוט רתוי ?םילפש םירבד לא טיבהל ול המלו .הלאמ םיבוט םירבד

.הרותה רמג אלו ,החנמה תליפת דע וז הישוק לע הרות ט"שעבה רמא

.ףשכמ אלו תפומ לעב אוה ט"שעבהש םיעדוי םירכנה םג .9
החדנו (הריכחה) הדניראה לע הפסוה ןתנו דחא שיא אב .זוביזמ ק"קל ךומס דחא ןסכומ היה
ןסכומה םג ,ןודאה הווצ .םלשל המב ול היה אלו רפכה לעבל בייח ראשנו ,רפכה ןמ ןסכומה
.ט"שעבה לא ןשיה ןסכומה עסנ ןכ יפ לע ףא .םוקמ םושל רפכה ןמ עסיל ותוא וחיני אלש ,שדחה
."ףושיכ ךל תושעל ףשכמ לא עסנ" :רמאו ,ןודאה לצא וילע ןישלה שדחה ןסכומהל הזמ עדונשכ
.הסיפתל ונב תא חקלו ןודאה סעכ

ואצמ אלו וז ריעל וירחא עסנו ,הקנימק ק"קב היה יכ ,ותיבב ט"שעבה תא אצמ אל ןשיה ןסכומהו
.ךרדב וגישהו ויחא עסנ .ותיבל ט"שעבה עסנ יכ ,םש
."יתיבל ירחא ךתעיסנ גוהנ ?ךרדב תושעל לכוא המ" :ט"שעבה ול רמא
דחא רהנ לא ואב ."ןיתמהל יאנפ ןיא" : רמא ,הסיפתל ונב תא ןודאה ספתש ט"שעבה האר ךרדב
.ןכ השע ."רצבמל ךל רפכה לא אובתשכ ףכתו .ךתיבל ךל" :ול רמא רהנה ןמ ותאצב .וב לבטו

חלשו ,הסיפתה ןמ ונב תא שריגו ,ויפשכב ול קיזי אמש ארייתנ ןולחה ןמ ןודאה ותוא הארשכ
.השע ןכו .ול רשא לכ םע רפכה ןמ ותוא שרגל ודבע

:ןושלה הזב ט"שעבה לע הבר הנלבוקב זוביזמ ק"קד רסימוקהל תרגיא ןודאה חלש ךכ רחא
."ףשכמ ךלש ריעב קיזחמ התאש רשאב"
אל םאו .ףשכמ וניא אוהש ,ט"שעבה תא סייפלו ץמאתהל זוע לכב האר" :רסימוקה ול בישה
."םימשה ןמ שנעית ונסייפת

.תופועו םיחמק ינימ לכ םע הלגע הנתמב ול חלשו ,וסייפל ןודאה חלש ףכת

.בוסוקמ םייח 'ר רפיסש ט"שעבהמ השעמ .10
התייהו ,וילא האב תחא םעפ .ט"שעבה לא םעפ לכב עוסיל הכרד היה םינב תכושח תחא השיא
ןמז רחאלו ,הל העסנ .רכז ןב הנש התואב הל היהיש ט"שעבה הל חיטבהו ,וינפל הברה הכוב
.דואמ ראות בוט היה קוניתה .רכז ןב הדלי
םע האובב .ותוא ךרביש ט"שעבה לא ומע העסנ ,דליה תא לומגל ןמזה עיגהשכ ,םינש יתש רחאל
וריזחיש רמא ךכ רחא .והקשנו והקבחו דליה תא הדימ חקיל ט"שעבה הווצ ,ט"שעבה ינפל דליה
.תוגופה ןיאמ השפנ רמב הכוב השיאה התייה .דליה רטפנו ,התיבל העסנ .דליה תא הל
אלש ט"שעבה הנממ שקב - !ידלי תא גרה ודובכ - :הלודג היכבב וילא האבו ט"שעבה לא העסנ
.ךל רפסא רשא תא אנ יעמש - :הל רמאו ,הכבת

םעפ .ידוהי אוהו ץעוי ךלמל ול היה .םינב ול היה אלו ,רידא ךלמ היה תחא םעפ
יסיסכתב וליפאו ,םיניינעה לכב יצעוי אוה התא אלה" :ולש ץעויל ךלמה רמא
ול רמא ."הכולמה ריאשהל ימל יל ןיאו םינב יל ןיאש המב הצע יל הנת ,המחלמ
וליעוי םידוהי םא" :ךלמה ול רמא ."םידוהיה ןמ ץוח ךל ליעוהל לכויש ימ ןיא" :ץעויה
,םיסמה םהל לוחמת םא" :ץעויה ול רמא ."תוינונראהו םיסמה םהל לוחמא הזב יל
םשה תאמ ושקביש ךתנידממ םידוהיה לע הרזג רוזגת אלא .םינב ךל אהי אל הזמ
זא .ךתנידמב ידוהי םוש אצמי אל ואל םאבו ,רכז ןב וז הנשב ךל היהיש ךרבתי
םאבש ,ותנידמ ידוהיל ריעו ריע לכל חלשו ,ךכ רזג ךלמה ."הזמ היהיש המ הארת
ףקותב האצי הרזגה .ותנידמב ידוהי םוש אצמי אל זא רכז ןב וז הנשב ול אהי אל
דע תוכבלו םיליהת רמולו תונעתהל וליחתה הרזגה רבד םידוהיל עדונשכ .בר
העמשכו ,ןדע ןגב םינש המכ התייהש השודק המשנ האב .םורמל םתקעצ התלעש
לפשה םלועל ךלא ינא"" :הרמאו ,ךרבתי םשה ינפל החטתשה לארשי ינב תקעצ
התואב :הווה ךכו ."לארשי ינב לע הלודג תונמחר יל שי יכ ,ךלמה לצא ןב תויהל
.החמשו הרוא התייה םידוהילו ,רכז ןבב הכלמה הדקפנ הנש
,דואמ קזחו לודג חומ ול היה .גוהנכ ,ומע דומלל וליחתהו ךלמ-ןבה למגנ ךכ רחא
עדת" :ויבאל רמא תחא םעפ .הנושארה םעפב ספות היה ומע םידמול ויהש המו
ודמליש דואמ ץופחא .םהמ האנה םוש יל ןיא ימע םידמולש םידומילה לכמש ,יבא
."האנה יל אהיש דומיל ימע
ךל אהת ודומילמו ךמע דמליש (רויפיפאה) טספופה לא חלשא" :ויבא ול רמא
."האנה
.בוהאה ודיחי ונב םע דמליש וילע רזג ךלמהו אב טספופה
תאמ לאוש ינא תחא הלאש ,םנמא .ךלמה תרזג םייקל ינא חרכומ" :טספופה בישה
ימו ,רגוסמו רוגס זא ינאו ,עיקרל הלוע ינאש םוי לכב תועש יתש יל שי הנה :ךלמה
וז הרזג רוזגת ןכל .ךלמה תד איה ךכו ,ושאר תא בייחמ אוה העש התואב ילא אבש
."וז הרזגב היהי אוה םגש ,דואמ ךל ביבחה ךנב לע וליפא
.ונב לע ןכ רזגו ,ול חיטבה ךלמה

,טספופהמ רתוי ודומילב יקב היה טעומ ןמזבו ,ךלמ-ןבה םע דומלל טספופה ליחתה
אלה" :ותעדב ךלמ ןבה בשייתה ךכ רחא .השודק המשנל יוארכ ,לודג חומ ול היה יכ
,םיתעש יתוא תוארל אלש קפאתהל לכוי אלש דע ,ךלמה יבא יניעב דואמ ביבח ינא
יתשב השוע טספופהש המ הארא אל עודמו ,טספופה ןמ רתוי ינא עדוי הרותו
אצמ .תועש ןתוא ךותב תותלדה תא חתפו ,תוחתפמ ומצעל השע - ?וללה תועש
.םישרפמ םע ארמג דמול ןיליפתו תילטב ףטועמ בשוי טספופה תא
םתעדב ובשייתה הז רחא .ידוהי אוה רשא רבדה עדויש דחפמ ףלעתנ טספופה
תא תכשומה ארמג ךמע דמלא" :ול רמא טספופהו ,םדא ןב םושל רבדה תולגל ילבל
."שבדמ הקותמהו בלה
.ושפנ בישמ הזה דומילש הארו ומע דומלל ליחתה
"?םלועה תא העטמ התא עודמ" :טספופל ךלמ-ןבה לאש
."ייח ימי לכ ןכ תויהל ינא חרכומ ךכיפל ,הזב יתונש בור ורבעש ינפמ" :ול בישה
עדוי התאו .ידוהי תויהל הצור ינא יכ ,רייגתהל ךיא הצע יל ןת" :ךלמ-ןבה ול רמא
."תועש יתש וליפא יתוא תוארל אלש קפאתהל לכוי אל יבאש
לבקי ימ עדתש ידכב ?ןב ךל היהיש תשקב המל :ךיבאל רמאת" :טספופה ול רמא
םוקמ םושב יתייה אל דועו ,םימיל ריעצ ינאו ,ןקז שיא התא התעו !הכולמה ךירחא
ינא יכ יתעדי םנמא .ךלש םירשהו ךתנידמ תוארלו עסיל ץופחא דואמ .ךתנידממ
תאזל .הז תא הז תוארל ילבל תועש יתש וליפא לובסלו קפאתהל לכונ אל התאו
תא הז תוארל ילבל קפאתהל לכונש דע ,הגרדהב ונמצע תא ליגרהל ונא םיחרכומ
."ךלש םירשהו הנידמה תוארל עסיל לכוא זא ,םימי שדוח דע הז

ילבל םמצע תא ליגרהל וליחתהו ,ךלמה יניעב בטוהו ,ךכ ויבאל רמא ךלמ-ןבה
תוארל עסנ זא .שדוח דע הז תא הז תוארל אלש ולגרתהש דע ,הז תא הז תוארל
ורמאב ,ותיבל רוזחיש ןולגעה לע הווצ הנידמה לש רפסה לא ואובב .הנידמה תא
ךרד רבע ךלמ-ןבהו .הכולמה ריעל רזח ןולגעה .בר ןמז ןאכ בכעתהל אוה ךירצש
בשוי היהו ,ותיבמ חקל יכ ,ותייחמל ול ויה תועמ .רייגתהו תרחא הנידמל לובגה
.דמולו םינש המכ שרדמה תיבב
.םיליאמשמו םינימימ םשו .ןוילעה םלועל אב .םייח ונל קבשו רטפנ ןמז רחאל
שפנ תוריסמ הל התייהש השודק המשנ לע םיאטח רמול לכוי המו ימ ,םנמא
?לארשי ינב רובע
ךכיפל - "!םינש יתש תירכנ לצא קנוי היה אלה" :רמאו דחא גרטקמ אב תאז לכ םע
דוע תילארשי לצא קנוי אהיש ידכב הזה לפשה םלועה לא דוע דריל חרכומ היה
.םינש יתש

.רכז ןב ךל יתחטבהו ,םינב ךל ןיאש ינפל תיכב תאו :השיאל רמאו ט"שעבה ףיסוהו
?םינש יתש השודק המשנ הקינימ תייהש ךל תפכיא המ


.זוביזמב ט"שעבה לש ושרדמ תיב


קרפה ךשמה


חזרה לתוכן         לפרק הקודם