(1928 רטפנ) הצבורטסואמ יולה לאיחי ריאמ 'ר

םינואגה ילודגמ .הצבורטסואבו ץיבונרקסב ברה ,קוטשלאה יולה קחצי םהרבא 'ר לש ונב
.ויפ תארוהל ופיצו תובשתו תולאשב וילא ונפ לבת יווצק לכמ .םדוקה רודב הרותה ירידאו
יפ לע ס"שב תומלש תויגוסו ל"זח ירמאמ שרפל גהנ .הנימב תדחוימ תופירחב ןייטצה
.די בתכב וראשנ םיירקיעה וירוביח .םיכבוסמו םיקימעמ תונובשח

.םש יעודיו םילודג םינבר םהיניב .ורצחל וכשמנ םידיסחו םידימלת יפלאו ,אלפומ ןשרד

רחאל ספדנש "הרות רוא" ורפסב דוחייבו ,םיבר םירפסב םירסמנ ולש תודיסחה ירבדמ
.'זדולב ןייד ,שובייל הדוהי ףסוי יבר ודימלת ידי לע ,ותריטפ

יבר ונב אלימ וירחא ומוקמ תא .הנש 77 ןב אוהשכ (1928) ח"פרת רדא ט"י םויב רטפנ
.קסלשאנ לש הבר ,לאקזחי

 תוכן

            היסטוריה             מחשבת ישראל             חסידות