(1790 רטפנ) תוילגרמ ריאמ 'ר

,תודיסחה רחא הטנ ותודליב דוע .ץיבולזאי לש הבר ,תוילגרמ שריה יבצ יבר ןואגה לש ונב
ותוא דביכש ,ט"שעבל קהבומ דימלת היה .בוד קחצי יבר ,םינשב ונממ לודגה ויחא םע דחי
לודגכ םסרופמ היהש ,ריאמ יברב דואמ הראפתה הריעצה תידיסחה העונתה .דאמ וברקו
:םיבושחה םיינרותה וירוביח לשב הליהתל אצי ומש .הרותב
האנלופ) הרות ישודיח ינש קלחו ,תובושתו תולאש ןושאר קלח ,םיקלח ינשב "םיביתנ ריאמ"
;(א"נקת
;(ה"נקת האנלופ) תווצמ ג"ירת לע "םלוע רוא"
.(ט"נקת םש) ע"וש יקלח 'ד לע "רשיהו בוטה ךרד"
."זעובו ןיכי דוס" אוה ידיסחה-ילבקה ורפס

.(1790) נ"קת זומת 'יב רטפנ הב ,הארטסואב וימי ףוסבו בובלב ד"בא היה ריאמ יבר

 תוכן

            היסטוריה             מחשבת ישראל             חסידות