(1859 רטפנ) קצוקמ לידנמ םחנמ 'ר

ךלפבש יארוג הרייעב (1787) ז"מקת תנשב דלונ ,קצוקמ קידצה ,ןרטשנגרומ לידנמ םחנמ יבר
ונדועבו ,הרותה יכרב לע ןנוחמה ונב תא ךניח ,תודיסחל ףירח דגנתמ ,שובייל 'ר ויבא .ןילבול
.וישרפמו ס"שב יקב היה רבכ ,ג"י ןב ,רענ

יבר לש םדימלתל ךפהו תודיסחל לדנמ םחנמ יבר ךשמנ בושמוטב ונתוח תיבב ובשי תעב
ברקב דוחייב ,םיבר םיצירעמ ומצעל שכר ךרבאה .ןילבולמ הזוחהו החסישפמ םינוב החמש
ורצח תא הנבש רחאל םהינומהב וילא ועסנש םהו ,םילודגה םינדמלהו םיריעצה םידיסחה
.רדנסכלאמ ךינה ךונח יברו "ם"ירה ישודח" לעב ,רוגמ םיקידצה םג ונמנ וידימלת לע ,קצוקב
םירשע .םיקידצ המכ לש םתודגנתה וררוע ,םימותסה וייוטיבו ותבוגת תרוצ ,תירוקמה וכרד
.שיא ינפ תוארל הצר אלו ולהואב דדובתה תומימת הנש

.החלצה תוחפב לבא ,דוד יבר ונב אלימ ומוקמ תא .(1859) ט"ירת טבש ב"כ םויב רטפנ

ורדוסו וטקול לודגה ןקלחב .םיבר םירפס ינפ לע תורזופמ לידנמ םחנמ יבר לש ויתורות
."הנומא תמא"ו "הרות להא" םירפסב
 תוכן

            היסטוריה             מחשבת ישראל             חסידות