(1828 רטפנ) ץינזוקמ העירב םיקילא השמ 'ר

השוז יבר תא דוחייבו ,רודה יקידצמ םירחא םג שמיש .ץינזוקמ לארשי יבר לש ודימלתו ונב
יבר ויחא תוגהנתהו ויתוכילה לע רפסמ ףאו ,וירפסב איבמ אוה וירבדמ הברהש ,ילופינאהמ
.קסנ'זילמ ךלמילא

:םילודגו םיבר םירפס רביח
השמ ראב
השמ תעד
השמ תלהק
השמ תניב
השמ הטמ
השמ יקרפ
השמל הלפת
.השמ לחיו
.םמשב םאיבמ אוהש ,םיבר םיקידצ לש הרות ירבד םיעקושמ וירפסב

יפל ,ץינזוקב ומוקמ תא אלימ לודגה ויבא תריטפ רחאו ,הצבורטסואב םירשימ דיגמכ ןהיכ
.ריעה ינבמ םיבר לש םתודגנתה ףא לע ,ןילבולמ הזוחה תערכה

.ץינזוקמ רזעילא יבר ונב שרי ומוקמ תא .(1828) ח"פקת לולא ב"י םויב רטפנ

 תוכן

            היסטוריה             מחשבת ישראל             חסידות