(1800 רטפנ) בוקלריסמ םירפא םייח השמ 'ר

הדיחיה ותב ,לדא ומאלו לאיחי ויבאל ,(1748) ח"קת תנשב ךרעב דלונ םירפא םייח השמ יבר
והארו הבר הבהא ובהאש ,לודגה ובס יכרב לע ךנחתהל דוע הכז .'זובזימ ריעב ,ט"שעבה לש
ןושרג םהרבא יבר וסיגל תעדונה תרגאבו ,ודכנ ךוניחל ובל םש ומצע ט"שעבה .ויעושעש דליכ
."דומילה תילכתב לודג יוליע" אוהש ,וילע דיעמ אוה בוטוקמ

ףסוי בקעי יברו שטירזממ דיגמה לש םליצב םירפא םייח השמ 'ר ףפותסה ובס תריטפ רחא
ינוע ךות ,שמיש הב ,בוקלידסב בשייתה המ-ןמז רובעכ .םהיפמ הרות דמלו ,האנלופמ
םויב רטפנ הב ,'זובזימל עסנ ותריטפל ךומס .הנורחאה ותנש דע דיגמו בר ,טעומב תוקפתסהו
.ט"שעבה ובס לש להואה די לע רבקנו (1800) ס"קת תנש רייא ז"י

םימעפ ספדנ זאמו ,ע"קת ץירוקב לאיחי בקעי יבר ונב ידי לע ספדנ "םירפא הנחמ לגד" ורפס
בגא וידימלתו ט"שעבה תרות תרסמנ וב ,תודיסחה לש דוסיה ירפסמ אוה "לגד"ה .תודחא
.הנמאנו הנוכנ הרבסהו תקיודמו האנ האצרה
 תוכן

            היסטוריה             מחשבת ישראל             חסידות