(1841 רטפנ) להואמ םיובלטייט השמ 'ר

ותוריעצב .בורובזמ שריה יבצ יבר ויבאל היצילגב רשא לשימשפב (1759) ט"יקת תנשב דלונ
תשירד" לעב ,יולה הירא הדוהי יבר לצא כ"חאו בוסבלוקמ ףסוי יבר ודוד לצא הרות דמל
.בוזירטסב "הירא

עדונ ןילבולל הנושארל אבשכ .רודה ילודג תצרעהל הכזו ,יוליעכ ומש םסרפתנ רענ ונדועב
-תיבב שורדל הזוחה תדוקפב והודביכ ,דגנתמכ והוריכה יכ םאו ,"לזרב שאר לעב" יוניכב
.קהבומה ודיסחל ךפהו הזוחב קבד אוה .היעמוש לכ תא האילפהש השרד תסנכה

םימסרופמה הרותה ילודג םע ת"וש ירשקב דמעו ,םיבר םידימלת ול ויה רבכ 17 ןב היהשכ
רשא להוא תונברל רבעשכ .קידצכו ןואגכ םסרופמ היה רבכ הבינישב ברל הנמתנשכ .רתויב
.ותרזעו ותצע תא שקבל ואב םייוג וליפאו ,םיפלא וילא ורהנ ,הירגנוהב

ץוצינ ול היהש ורמא םידיסחה ברקב .המוצע העפשה התייה ותחכותל .בר ינשרד חוכב ןייטצה
.הלואגל הייפצמ ותעד חיסה אלו םילשורי ןברוח לע לבאתה דימת יכ ,איבנה הימרי לש

:וספדנ וירפסמ
,"השמ בישה" ת"וש
ל"זח תודגאו ך"נת לע םיקלח העברא ,"השמ חמשי"
.םיליהת לע "השמל הלפת"ו

לעב ,ץינשיוו לש הבר ,ץישפיל בייל הירא יבר ונתחו ,טעגיס לש הבר ,ןסינ רזעילא יבר היה ונב
.םירחאו "בל ביטיי" לעב ודכנ ,אקסילמ יבצ יבר :ונמנ וידימלת לע ."האליע יבד הירא" ת"וש

.(1841) א"רת זומת ח"כב רטפנ
 תוכן

            היסטוריה             מחשבת ישראל             חסידות