(1807 רטפנ) בוסאסמ ביל השמ 'ר

לאומש יבר לש קהבומה ודימלת ,ךרעב (1745) ה"קת תנשב בקעי יבר ויבאל ידורבב דלונ
.ודי ךותמ ודי הזז אל הנש הרשע שלש ךשמבש ,גרובשלקינמ הקלמש

םיסרטנוקב םקלחב וספדנש ,ס"שה תותכסממ המכ לע וישודיח רביחו הלגנב םג לודג היה
ףוסבו "םלשה ל"מרה תרות" ,(ז"ירת רימוטי'ז ,ז"טרת ץיבונרשט) "ל"מר יטוקיל" םינטק
הימחנ ברה ויאצאצמ דחא י"ע םינוש םירפס ךותמ וירבד יטוקיל םע דחי םלש די-בתכ ךותמ
.(א"פרת הניו) םיקלח השלשב "ל"מר ישודח" םשב בוסאסמ אריפש

יבא" ראותב הנוכ אוהו ,םילבוסלו םיינעל גאודכ ,לארשי בהואכ םסרופמ בייל השמ יבר
.םייובש ןוידפו הקדצ ישעמב ושפנ תוריסמ לע תורסומ תודגא תורשע ,"םימותיהו תונמלאה
.ידיסחה דוקירהו ןוגינה ירצוי לע הנמנו המוצעה ותובהלתהמ םג עדונ אוה

םיצירעמ יפלא ורהנ הילא לודג ידיסח זכרמל הכפה בופאמל רבעשמו הטפאב בשי המ ןמז
בוסוקמ מ"מ יבר "בושטידיזמ ה"צ יבר ,החסישפמ ידוהיה :םילודגה וידימלת םכותבו
.םירחאו

ןב היהש ,הקלמש לאיתוקי יבר ודיחי ונב שרי ומוקמ תא .(1807) ז"סקת טבש 'ד םויב רטפנ
.ויבא תריטפ תעשב עבש

 תוכן

            היסטוריה             מחשבת ישראל             חסידות