(1825 רטפנ) קסרובשפמ השמ 'ר

.ותושירפו ותשודק לע ועדי אלו םירתסנה םיקידצהמ היה בר ןמז .ם"תס רפוס

יקלח ינש תא ואצמ ויבתכ ןיבשכ ותריטפ רחא םלש יולג ידיל האב רתסנבו הלגנב ותלודג ףא
תאמ תומכסהל הכז הז ורפס .ל"זח ירמאמו תוינשמ לעו הרותה לע "השמ ינפ רוא" ורפס
יבר ,ץינזוקמ לארשי יבר ,בושטידרבמ קחצי יול יבר :םכותב ,רודה ינואגו םיקידצה ילודג
.בובלמ "בקעי תעושי" לעבו ידורבמ תוילגרמ ןמלז םירפא יבר ,הטפאמ לישעה עשוהי

םהיבאש ורסמ ילופינאהמ השוז יבר לש וינב .קסנ'זלמ ךלמילא יבר לש ודימלת היה השמ יבר
ורבח היה .תויתואהמ אצוי בהל היה הביתכה תעשבו השודקב ורפס בתוכ היהש ,וילע דיעה
.ילופינאהמ השוז יבר ידימלתמ ,קסרובשפמ השמ םהרבא יבר קידצה לש ברוקמה

.ןילבולמ הזוחה - וידימלת ןיב .(1825) ה"פקת תבט ב"יב קסרובשפב רטפנ השמ יבר

 תוכן

            היסטוריה             מחשבת ישראל             חסידות