(1805 רטפנ) ץיברוה יולה סחנפ 'ר

ךנחתהו (1730) ץ"ת תנשב בוקטרושטב דלונ .ץיברוה הקלמש לאומש יבר לש ריעצה ויחא
.תידיסחה העונתב קבדו שטירזמב דיגמה רצחל עיגה ותא דחי .ויחא םע דחי ברה ויבא תיבב

ב"לקת תנשבש דע ,ץיווחלו אוואקטיוו תוליהקב תונברב סחנפ יבר שמיש םימיל ריעצ ונדועב
ישעמ לשבו ,ותליהק ינב לע דואמ בוהא היה .מ"נע טרופקנרפב הבישי שארו ברכ לבקתנ
.םיירוביצה םייחב ףתתשה סחנפ יבר .תירצונה הייסולכואה לע םג ץרענ היה םיבורמה הקדצה

לש תינמרגל הרותה םוגרת דגנ םיברב שרדו "רסומ תחכות" תרבוח איצוה ב"מקת תנשב
םשור ושעש ,הידוהו הליהת יריש ותנידמ ילשומ דובכל רביח ב"נקת-נ"קת םינשב ,ןוסלדנמ
.תינמרגל ומגרתינו בר

תעבג" ורפס דיעמש יפכ ,תויתוכלה תולאשב וילא ונפ קוחרמו בורקמ .קסופכ םסרופמ היה
.(ח"צקת בובל) "סחנפ
."הנקמה"ו "האלפה" וירפסב יוטיב ידיל תואב המוצעה ותופירחו הרותב ותולדג
.שטירזממ דיגמה ובר תעפשה וב תשגרומו תודיסחה חורב בותכ "תופי םינפ" הרותה לע ושוריפ

שרי טרופקנרפ תונברב ומוקמ תאו (1805) ה"סקת זומת 'ב םויב טרופקנרפב רטפנ סחנפ יבר
."יול הנחמ"ו "הדות ימחל" לעב ,יבצ יבר ונב

 תוכן

            היסטוריה             מחשבת ישראל             חסידות