(1869 רטפנ) זלבמ חקור םולש 'ר

."חקור השעמ" לעב ,םדרטשמאמ חקור רזעילא יבר ןואגל ישימח רוד .תמסרופמ החפשמל ןב
ילודגמ ,רעזנאצ םייח יבר לש ודימלת היה רזעילא יבר ויבא .ידורבב (1779) ט"לקת תנשב דלונ
."זיולק ימכח"

.להאקס לש הבר ,רב רכשי יבר ודוד תיבב ךנחתה אוהו םולש יבר םתייתנ םימיל ריעצ ונדועב
קצולמ המלש יבר לצא תודיסחה ךרד תא םג ריכה םש ,הבר הדיקשב הרות דמל ודוד לצא
,ןילבולמ הזוחה תא םולש יבר שמיש רפסמ םינש ,להאקסב זא בשיש ,"המלש תרבד" לעב
-בהואהו ץינזוקמ דיגמה ,קסילרטסמ ףרשה לצא תופוכת םג רקיב אוה ,קהבומה וברל ובשחש
.הבורמ העפשה םהמ לבקו אטפאמ לארשי

דימתמ היהו ,םיפוצר הליל ףלא םולש יבר ןשי אל ,זלבב בשייתהו השיא אשנש רחאל
וילא ורהנ םלוע יווצק לכמו ,שודקו לודגכ םיברב םסרפתנ ומש .רתסנבו הלגנב וידומילב
אקנימקמ דלפנזור םולש יבר :ןוגכ ,םש-יעודי םיקידצו הרותב םילודג םכותבו ,םידימלת
טעמש יבר גבוטולבאזמ דוד יבר ,בונידמ דוד יבר ,בונבוהמ שובייפ יבר ,("אווארמ יולע"ה)
.ידורבמ רגולק המלש יבר ןואגה םג היה וילא םיאבה ןיב .םירחא םיברו בלסוראימ

ףסוא םג ליכמה ,"םולש רבוד" רפסב וסנוכ םקלחבו וידימלת ירפסב םירסמנ וירבדמ םיבר
.וילע תודגא

זלב תלשושל ןכשמו היצילג ידיסחמ תובברל זכרמ שמישש ,ראופמ תסנכ תיב םיקה זלבב
.תעדונה

ךינעה ךונח יבר ונתח רחא ךלה וידיסחמ קלח .זלבב ומוקמ תא אלימ עשוהי יבר ישימחה ונב
."חמש בל"ה לעב קסלואמ

.(1869) ט"כרת לולא ז"כב רטפנ םולש יבר
 תוכן

            היסטוריה             מחשבת ישראל             חסידות