(1866 רטפנ) קסמודארמ ןהכה המלש 'ר

בר היה .בושטניפמ המלש יבר לש ונתח ןהכה יבצ דוד יבר ויבא .העדונ םינבר תחפשמל ןב
.הרות-תומוקמל ותוא חלשו ,רשכומה ונב לש ינרותה וכוניחל גאד באה .יוואצשאלווב

ת"וש לעב בוקרטויפמ םהרבא יברו ,הנטוק לש הבר ,ןרהא השמ יבר :ויה םיקהבומה ויתובר
לע םירוגש ויה םיבר הלבק-ירפסו ,רתסנה תרות םג דמל וירוענ ימימ דוע ."םהרבא תירב"
םלוא ,הטפאמ ריאמ יבר היה תודיסחב ובר .יוליעכ וינפל ומש ךלה תודיסחל ספתנשכ .ויפ
יבר ,ץישודארמ רעב יבר ,בוקירטסמ ילשיפ יבר :ןוגכ ,םירחא םיקידצ לש םליצב םג ףפותסה
.םירחאו רימזוקמ לאקזחי

,ולש הרותה ירבד .בושח ידיסח זכרמ זא הכפהש ,קסמודארב ברכ לבקתנ ד"צקת תנשב
,םיטושפה םינומהל ברקתה אל המלש יבר .םיפלא תובבל וכשמ םיאנה וינוגינו ורובד תרוצ
,הלוגס ידיחי ,הלעמ ישנאל ושפנו ויניע תא אשנ אוה .םיימשג םיכרצ םשל וילא ואבש
לע חוכיווה תא תובהלתהב לביקו ,םימיה תוערואמל רע היה .תודיסחה תרותב םיקמעתמה
תנשב ,ןויצל ןושארה ,רשילאק שריה יבצ יבר י"ע ררועתנש ,הזה ןמזב תונברוקה שודיח
.ט"פקת

.םידעומהו הרותה לע ,"המלש תראפת" םיקלח ינש ןב לודג רפס רביח

יבצ יבר ,בייל הירא יבר ,םימסרופמ םיקידצ ,םינב השלש ריאשהו ,ו"כרת רדא ט"כב רטפנ
דוד םייח יבר אפורה הבושתה לעב םג היה םיברה וידימלת ןיב .רכשי םהרבא יברו ריאמ
תנשמ ולצב ףפותסה ,סוקראמ ןורהא 'ר ףוסוליפה ,תודיסחה רפוס ףא .בוקרטויפמ דראהנרב
.(1866) ו"כרת ותריטפ תנש דע ב"כרת

 תוכן

            היסטוריה             מחשבת ישראל             חסידות