(1813 רטפנ) קצולמ המלש 'ר

היה .וירבד לכ תא איבמו איצומה ובר תיב ןמאנ היה .שטירזממ דיגמה לש וידימלת ילודגמ
,םירחא יפמ םשרש המו ומצעב עמשש המ הבורמ תונקיידב ובר ירבד תא קיתעמו םשור
רפסב םסניכ תורחא תוקתעה םע םוושהו ובר תרות ירבד תא קדבש רחאל .םידימלתו םירבח
."בקעיל וירבד דיגמ" םיטוקילה

ימיב .רודה יקידצ יניעב דואמ דבוכמ היהו ,ץירוקבו להאקסב םירשימ-דיגמ שמיש המלש יבר
השמ יברו - בושטולזמ לכימ לאיחי יבר דיגמה לש וידימלת דצמ תקולחמ ודגנ הררועתנ ותונקז
שדוקב םינפלו ינפל שמשמ היהש" ימ דובכ לע םריהזהו ,המלש יבר לע ןגהל אצי בוסאסמ בייל
."שטירזממ דיגמה ברה לצא םישדקה

יבר .להאקסמ רב רכשי ברה ידי לע ,ט"ירת בובלב ותריטפ רחא אצי "המלש תרבד" ורפס
.(1813) ג"עקת טבש 'יב רטפנ המלש

.קמעלאמ שירעב בוד יבר קידצה ונב היה ינחורה ושרוי

 תוכן

            היסטוריה             מחשבת ישראל             חסידות