(1778 רטפנ) ץיברוה הקלמש לאומש 'ר

יבר ויחא םע דחי לדג .(1726) ו"פת תנשב דלונ .בוקטרושטמ שריה יבצ ברה לש ורוכב ונב
הרות תונקל םיחאה ואצי םתורחב ימיב .ותקדצב עדונו הרותב לודג ,ויבא תיבב סחנפ
שטירזמל ועסנ קסילאקמ םהרבא יברו ילופינהמ אשוז יבר לש םתעפשהבו ,אטיל תובישיב
.רב בוד יבר דיגמב וקבדו

.תודיסחבו הרותב םידימלת תואמל הרומ ךפהו ,עוואנישו לאוושטירב מ"רו ברכ שמישש רחאל
,"םיתעה תורוק" לעב ,שטבירט םהרבא יבר לש ותודעכו ,גרופשלקינב ברכ ג"לקת תנשב לבקתנ
.הנידמה-ברכ םג לבקתנ ה"לקת תנשב .זע םשור םשל ואוב השע

.רוביצה תודגנתה ודגנ וררועו ,םבר לש תודיסחה ךרד תא ולבס אל םידגנתמה גרופשלקינ ישנא
תקולחמה הככש תידיסחה הדגאה יפל .תואיל אלל ט"שעבה תרותל ףיטהו עתרנ אל הקלמש יבר
.ךכ םשל דחוימב גרופשלקינל אבש ,קסנ'זילמ ךלמילא יבר לש ותוברעתהל תודוה ךא

יכדרמ יברכ ,םיקידצו םינואג םכותב ,םיבר םידימלת דימעהו הלודג הבישי םיקה לאומש יבר
.םירחאו ץינ'זוקמ לארשי יבר ,בונמירמ לידנמ יבר ,ןילבולמ הזוחה ,ףילקמ קיזייא יבר ,טענב
.ודי ךותמ ודי הזז אל הנש 13 ךשמבש ,בוססמ בייל השמ יבר בשחנ קהבומה ודימלתכ

;(ב"כרת בובל) "לאומש ירבד"ב וספדנ וישודיחו ויתושרדמ
;(ט"כרת בובל) "הריזנ"ב רזעה-ןבא לע םישודח
.(ה"סרת בוקרטויפ) "בוטה ןמש"ב ויתורמאו וירבדמ םיטוקל

םשב הנוכמה ,יולה עשוהי יבצ יבר ןואגה ,דיחי ןב ריאשה .(1778) ח"לקת רייא ח"רב רטפנ
.(ט"כרת בובל) "ש"בירה ישודח"ו (ט"כרת בובל) "השמ תכימס" לעב ,ףירח ה'לעשוהי יבר

 תוכן

            היסטוריה             מחשבת ישראל             חסידות