(1827 רטפנ) החסישפמ םינוב החמש 'ר

דמל .לודג ןשרדו חיכומ היהש ,דיגמה קחצי יבר ויבאל בלסידאווב ה"כקת תנשב דלונ
.טנב יכדרמ יבר ןואגה ובר י"ע דחוימב עפשוהו ,גרופשלקינו ףודסרטמ תובישיב ותוריעצב

ןאכ .תודחא םינש בשי ותיבבו ,ןידנבמ השמ 'ר תב הקבר תא השיאל אשנ הירגנוהמ ובוש םע
תעפשהב .ץינזוקמ לארשי יברלו בוסאסמ בייל השמ יברל עוסנל ליחתהו ,תודיסחל ברקתה
םיצעה רחס לע הנוממ היהו ,ןוסגרב בוד רישעה תיבב תודיקפ תרשמ לבק ץינזוקמ דיגמה
תורצחל ואובב םג םריסה אלש ,םיינרדומ םידגב שבל ףאו ,הפוריא תופשמ המכ דמל .תורעיהו
דמעש רחאל "ךמסומ חקור" ראות לבק ףאו ,תוחקורה עוצקמ תא דמל ןמז רובעכ .םיקידצ
.בובלב םיאפורה תדעו ינפב הניחבב

.רתויב בורקה ודימלתל היהו ,ןילבולמ הזוחל עוסנל ליחתה בולילמ דוד יבר תעפשהב
.םנוב החמש יבר וירחא ךלה ,החסישפב ורצח תא הנבו ןילבולמ שרפ שודקה ידוהיהשכ
ךרדל רודה יקידצמ םיבר לש תודגנתהה רתוי דוע הלדג וימיב .ומוקמ תא שרי ידוהיה רטפנשכ
.תקולחמה הככש ,רודה יקידצ ןקז ,אטפאמ ברה לש ותוברעתהל תודוה ךאו ,החסישפ

ב"שר .בר דובכב וילא וסחייתה םיליכשמה יגוחב ףא .וילא ורהנ םעה תורדש לכמ םיפלא
.(1827) ז"פקת לולא ב"יב רטפנ

בורה לבא ,השמ םהרבא יבר ונבל החסישפל עוסנל וידיסחמ קלח ךישמה ותריטפ רחאל
.קצוקמ לידנמ םחנמ יבר קהבומה ודימלת רחא ךלה עירכמה

יבר ,רימזוקמ לאקזחי יבר ,הקרוומ קחצי יבר :רתיה ןיב ונמנ םינוב החמש 'ר ידימלת םע
ישודח" לעב ,רוגמ רעטלא ריאמ קחצי יבר ,הציבזיאמ ףסוי יכדרמ יבר ,ןימיזדרמ בקעי
אצינליגוממ לאיחי ריאמ יבר ,רדנסכלאמ ךינה ךונח יבר ,בונכשטמ םהרבא יבר ,"ם"ירה
.םירחאו

ריוואניש לאומש יברל "םיפוצ םיתמר"ב דוחייבו ,וידימלת ירפסב ורסמנ ב"שר לש ויתורות
.דועו "החמש תודח" ,קצולפמ השוז רדנסכלא יברל "החמש לוק" ,קסלשאנמ

 תוכן

            היסטוריה             מחשבת ישראל             חסידות