"בוט םש לעבה יחבש" ךותמ טקל

א"צרת םילשורי תאצוה


:םירופיסה תמישר
תוומה ךאלמו ןסכומה
הלימ תירב
סכודל תוחילש
ט"שעבה לש ונקנק לע תוהתל
תרעוב הייסנכה
דשה לש ושנועו םשג לע הליפת
דלי הייחמ ט"שעבה
רופכ םויב החנמ תליפת
רשוע תרומת רכז ןב
בלכבו גדב תומשנ לוגלג
ריעה לע הניגמ השיאה תלחמ
דממלמ ףסוי 'ר לש ותומ
םירכנ אלב ללפתמ ט"שעבה
תיביר ףסכמ תעבט
סעקרופ דוד 'ר לש ורבק
עקלולה תבינג
הדשב רופיכ םוי
קוחרמל האור ט"שעבה
הווצמ רבה םויב העיבט תנכס
עומשל ךירצש המ דחא לכ עמשי אלש
רוויעה דליה
השיאה תלחמ תא לבקמ רשה
םולח
דלי הייחמ ט"שעבה
'ה תבהא הלוח

.תודיסח ;בוט םש לעב ;ט"שעב :חתפמ תולימ


תוומה ךאלמו ןסכומה
ול רמאו וירחא דקור תוומה ךאלמש האר ט"שעבהו דואמ ולזמ עעורתנש דחא ןסכומ אב םג
הבושת תושעל בטומ ,הזה םלוע יניינק רחא ךליל ךל המו ,הבושתב בושיש םישובכ םירבד
.ויכרד ןקתלו
יוה ט"שעבה רמא אצישכו .ונממ לביק אלו ,תועמ ול ןתיל הצרו ,תועמ הצור ט"שעבהש ודשחו
המל רמאו ,וב רעג ןושרג ר"רהומ ברה וסיגו .ולזמ ליבשב גאודו ,תומי רחמ וא םויהש ,הטוש
םתיאר אלו םימוס םתאש םכל השעא המ ,ול בישהו .לארשי רב לע בוט אל םירבד ויפמ איצוה
.וירחא ךלוה תוומה ךאלמש
ךרד השיא אשיל עסנו ,ותשאמ ןמלא בקעי 'מ ט"שעבה לש וסיג היה תאזה תעבו ,ותיבל עסנו
ןסכומה השעו ,ןסכומה רפכל ךומס דחא רפכב ןל ןולמל ואבשכו .םהל דחא ךרד יכ ,ל"נה ןסכומה
ףוסב בלח לש לכאמ ונתנו ,רשב לוכאל הצר אל בקעי 'מ ברהו ,וליבשב הנוגה הדועס ל"נה
לודג שאר באכב ןסכומה ררועתה הלילבו ,ןשיל וכלה כ"חאו .ןסכומה וב ץצולתהו .ןחלושה
ומע רמאו .יודיוה ומע רמאיש םדא םוש םש היה אלו ,יודיו ומע ורמאיש שקיבו ,הלודג הקעצבו
.הז לע בקעי 'ר המתו ,ןוגינב יודיוה וירחא הנעו ,יודיו בקעי יבר ברה
אוהו וילע החיגשה טעומ ןמזבו .ול חונו ,טעמ אוה ןשי ילוא הרמא יכ ,ונממ ותשא הכלה כ"חאו
.ונחנא םימוס תמאב יכ עידוהל ותיבל ל"נה בקעי 'ר רזחו .תמהלימ תירב
היה ל"ז םהרבא 'מ ברהו ,קדנס היה ליבאנראשטמ מ"רהומש ,ונעמש מ"גבנ ר"ומדא םשמו
.'תי ותלודגמ הדערו דחפ ינפמ ודימ ןיכסה לפנ ,הלודג האריב הלימה תכרב רמא רשאכו .להומ
רשפא ךיאה אלפי יניעב :בישהו ,הביט המ הלודגה האריה לע ותוא מ"רהומ ברה לאש הז ירחאו
.וזכ הלאש לואשלסכודל תוחילש
שממש דע ,םהלש ראסימאקהמ תולודג תושיגנו םירוסיי ריעה ישנאל היה תחא השודק הליהקב
קוחר היהש סכודהל חילש חולשל םא יכ רחא ןפוא םהל ןיאש הצע םהיניב היהו .לובסל ולכי אל
ךר שיא ינשהו םינפ אושנו ןקז דחא ,םיתרפא םישנא ינש ורחבו .תואסרפ םינומש ךרע םהמ
,(הזוחה=) טקארטנאקה ןמז בורק יכ םתעיסנ תא וזרזיש ,'ה ןעמל הליהקה ישנא וריהזהו .םינשב
.ןקתל ולכוי אלש תוועמ היהי דחא םוי וליפא ןמזה ורחאי רשאכו
וללפתהו םשל רקובב 'א םויב הינסכאל ואבו שטירזמ השודק הליהק לע היה םתעיסנ ךרד הנהו
ורפסו ,עוסנל תודעומ םהינפ ןכיהלו םהיקסע המ םהמיע תיבה לעבה רביד ךכו ךכ ןיב .הינסכאב
םגהו .ושעת המ ושדוק יפ לואשל לודגה וניבר לא וכלתש יתצע ,תיבה לעבה רמא .ערואמה לכ
ןקזה תא התיפו ,ותצעל ובל הכשמנ םינשב ךר היהש ינשה הז לכ םע ,טעמ ברסמ היה ןקזה יכ
.ושע ןכו ,ברהל וכליש
ואצמש דע תועש המכ והתשנו ,םינפלו ינפל סונכל םיצורש םע בור םש ואצמ ברהל םתאיבב הנהו
וניליש ברה םשב םהל בישהו ,ברהל יאבגה ךלהו .ברהל סונכל םנוצרש ול ורמאו ,ולש יאבגה תא
דואמ םיצוחנ ויה יכ ,םבוכיע דואמ ןקזה שיאהל השק היהו .הבושת םהל בישי רחמלו ,הלילה הפ
ואב ,הליפתה רחא רחמה םויבו .םש ןולל םיחרכומ ויה הז לכ םע .דואמ רצק ןמזהש ינפמ םכרדל
בישהו ,ברהל תינש םעפ יאבגה ךלה .ןרדסל עיגהש דע הברה ןכ םג ובכעתנו ,ברה תיבל תינש
דואמ םיטרחתמ ויהו .דואמ רבדה םהל השק היהו .הפ דחא הליל דוע וניליש ברה םשב םהל
הבושת םהל האב 'ג םויב ואבשכו .'ג םוי דע בכעתהל םיחרכומ ויה הז לכ םע ,וילא םתכילה לע
דואמ סעכתנ ןקזה שיאהו .המוקע איה רשא ,תרחא ךרדב םא יכ העודיה ךרדב ועסיי אלש ברהמ
םהילע הווצ רשא ךרדב ועסנו ,וירבדל ועמש הז לכ םעו .רבד אל לע התע דע םבוכיע לע ינשה לע
.ברה
,םימשה ןמ םשגה םהילע דריו םיבעב םימשה ורשקתנ ,םבוכיע לע םשפנ רמב םתעיסנב הנהו
רפכל ואבש דע ךכ ועסנו .דואמ לודג רעצ םהל היהו ךרדה ןמ ועת ךכ ךותבו .ףטוש םשג שממ
העריש לרעל םהלש םיסוסה ונתנו .ןולל םש ודמעו ,היהש חורו םשגה ןמ וררקתנ דואמו .דחא
.המכשהב םיסוסה איביש וילע ווצו ,הלילב םתוא
לודג רעצ םהל היהו ,םיסוסה ואיבה אל ןיידעו םתליפת ורמגו ללפתהל ודמעו ומיכשה רחמלו
.עובקה דעומה ורבעיש וארייתנ יכ ,םבוכיעמ דואמ
תיבה לעב תא ושקבו ,קזיהב ואצמנש ינפמ ,רשה רצחל םיסוסה וספתנש רמאו לרעה אב ךכ ןיבו
אל יאדוובש דבלמ יכ ,רשהל ךלי אל יאדוובש תיבה לעבה רמא .םיסוסה שקבל רשהל עסיש
תיבה לעבהל םלשל וצרו .םלועמ וכרד ןכ יכ ,תוירזכא תוכמ ותוא הכי וליפא אלא ,םיסוסה ריזחי
םשפנ רמב םה וחרכוהו ,ונומממ וילע ביבח ופוג יכ ןפוא םושב הצר אלו ,םשל ךליש ותחרט רובע
.רשהל םמצעב ךליל
הארש ןויכו .םהלש סכודה דבע אוהש םהל הארנו ,דחא דבע ואר ,רצחהל ועיגה רשאכ הנהו
ולאשו .סכודה םע םימעפ המכ היה אוה יכ ,העודיה הליהקמ םהש ןכ םג םתוא ריכה םתוא דבעה
.סכודהל ומע וכלהו החמש ואלמתנו .סכודה םע ןאכב ינא יכ בישהו ,ןאכב ךביט המ דבעה תא
,ערואמה לכ ול ורפיסו םיעסונ םה ןכיהל םהמ לאשו .דואמ םתארקל סכודה חמש םתוא הארשכו
ונלש םיסוסה ,וינפל ורמא דוע .םיבתכמ םהל ןתנו .בוט רתויה דצ לע ושקיבש המ לכ ולצא ולעפו
החמשב ועסנו ,םהלש םיסוסה דימו ףכת םהל בישיש רשהל סכודה חלש .רשה לצא וספתנ
.אפיסל אשירמ אוה 'ה רבד יכ םהיניעב וארו .לבגומה ןמז םדוק םימי המכ ואבו ,הלודגט"שעבה לש ונקנק לע תוהתל
,אטיל תנידממ דחא שיא אב תחא םעפ :רעווילוקמ לאיחי 'רמ עמשש יכדרמ 'מ וסיגמ יתעמש
,ט"שעבה לצא לכאו ,ל"נה לאיחי 'ר לצא ןסכאתנו ,ונקנק לע תוהתל ותנידמ ינב ותוא וחלשש
.דואמ ויניעב בטוה ,ט"שעבה לש הליפתה תבש ברעב עמשכו
זגרו ודבע לע קועצל ליחתה ,ותיבל ט"שעבה אבשכו ,ותיבל ט"שעבה רחא ךלה הליפתה רחאלו
ףכת ךלא ,ינודא רמאו ול ןנחתמ דבעהו .ומצע תא קנח דחא סוס יכ ,םיסוסה לא רהמ ךליש וילע
ט"שעבהמ סעכה תא ל"נה חרואה הארשכו סוסה ליצהו דבעה ךלה .ותוכהל הצרו ,וילע זגרו רזחו
טרפבו ,ודבע לע סועכל דחא סוס ויניעב בשחנ היהי וזכ הליפת רחא ,ובלב רמאו ,דואמ המת
.ובלב עבקנ אישוקה תאז ןכ יפ לע ףאו ,ויניעב בטוה ותליפת עמששכ רקובבו .תבשב
.וכרדל ךלהו ל"נה לאיחי 'ר ינפל רבדה הליג ,ותיבל עוסנל הצרשכ תבש רחאו
ידוהיש ךל רפסא ,ינקנק לע תוהתל םהל המ ,רמאו סעכו ,ט"שעבה ינפל םירבדה רפיס לאיחי 'רו
,ותעדב הלעו .שדוק תבש לע בושיל עיגהל לוכי אלו ,שדוק תבש ברעב ול הגנו ,ךרדב ךלה דחא
הז ידוהיהו .וגרהל הצרו ותוכהל ליחתהו דחא ןלזג אבו ,םש תובשל דצל הדשל ךרדה ןמ הנפו
לע דחפו המיא יתלטה ןכ לע .המהבה רבדב םא יכ ופקתל לוכי יתייה אלו ,דואמ םשוגמ היה
.םייחב ותוא וחינהש דע ,םינלזגה לע דחפ רתוי לפנ ,ידבע לע דחפ רתוי יתלטהש המ לכו ,ידבע
.היה ןכו .ריעל הרהמ ותוא ואיביש הארתותרעוב הייסנכה
ותיב היהו .ריעה םש יתחכשו ,ריעב רד היה ץינרוזמ דמלמ ףסוי 'רש עילאפנאמ ריאמ 'רמ יתעמש
.םילילא תדובע תיבל ךומס ותיב הארו וריעל ט"שעבה אב תחא םעפ .םילילא תדובע תיבל ךומס
תיבל ךומס רד התא המ ינפמ לאש ,וינפ ליבקהל ףסוי 'ר אבשכו .קידצ שיא רד הז תיבב ,רמאו
םוקמל יתיב תא לטלטמ יתייה תועמ יל היה וליא ,דואמ ינע שיא ינא ול בישהו ,םילילא תדובע
.רחא
םוקמב רחא תיב בוש תונבל ריעה רש חינה אלו ,םילילא תדובע תיב ףרשנו ,רבדה רחיא אלו
.הזהדשה לש ושנועו םשג לע הליפת
תחא םעפ ויה ,רפכב קניישב ןיידע ט"שעבה בשוי היהשכ ,וניתליהקד ברהמ םגו ,ימחמ יתעמש
התשעו ,דחא דש הל היהש תחא הפשכמ םש התייהו .םימשגה לע ללפתהו .םימשגל םיכירצ
לקלקמ אוהש דשה ותוא הל רמאו ,היפשכ לקלק ותליפתב ט"שעבהו ,םשג דרי אלש םיפשכ
.ףושיכ ול השעא ינא יכ ,ינממ חיניו בוזעיש ךנבל ירמא ,הל הרמאו ומאל הפשכמה האב .היפשכ
איה יכ ,זלה היוגה ןמ בוזע ינב ומא ול הרמאו ,ש"י לש בוח קסע לע המע בירהש ומא הרבס
םעפ תינפשכה האבו .םימשג לע ללפתהו ולש תא השעו ,הל ששוח ינא ןיא ומאל רמא .הפשכמ
.הלש דשה וילע החלש כ"חאו ,ומאל הינש
ךל ףכת ילא אובל תזעה התא ,ט"שעבה ול רמאו ,ויתומא 'דל סונכל לוכי היה אל וילא אבשכו
.השע ןכו ,דחא בואש לש ןטק ןולח ךרד היוגה תא קיזתו
.םלוע דע םשמ זוזל לוכי וניאו ,רעיב אלכה תיבב ותוא ספת ךכ רחאו
,הסיפתב בשוי אוהש ול ץיצהו רעיל ךלהו דמע ,רעי ךרד םישנא םע עסנ ,ט"שעבה םסרפתנשכו
.ל"נה השעמה םהל רפיסו ,ול ולאשו .דואמ קחשודלי היחמ ט"שעבה
זורכ עמשו תחא ריעל אבו ,ךרדב היה ט"שעבהש עקנימאקמ ףסוי 'ר לש ונב חספ 'רמ יתעמש
לש דליהש תמחמ ,זלה הינסכאה לע ותוא לבקל וצר אלו ל"נה תיבל אבו ,ינולפ תיבב ןסכאתיש
.דואמ הלוח היה תיבה לעב
,הלוחה דליה תא וארת אלה ,ןאכב ןסכאתהל רשפא ךיא השיאה הרמאו ,תיבל רפוסה תא חלשו
שקבל ט"שעבהל אציו ,זיעהל לוכי היה אל תיבה לעבהו .ט"שעבה תא הלליקו .לודג רעצב ינאו
ותוא לביקו .דליה היחי ולצא ןסכאתישכ ט"שעבה ול עבשנו .רשפא יאש רבד אוהש רמאו ,ונממ
.ותיבל
.הז תיבב םדא םוש אצמי אלש הויצו .דליה םע בוט אלש הארו ,הווקמל ט"שעבה ךלה ףכתו
,שודיקל ןיי ול ןתיל ותוא ארקיש דע הז תיבב היהי אלש הויצ רפוסהל םגו ,רחא תיבל םלוכ וכלהו
.זלה השעמה היה שדוק תבש ברעב יכ
דע ,הלילה ךותב הברה ההשו ,החנמ תליפת דליה לצא ללפתהו ,דליה םע ידיחי ראשנ אוהו
.רבדה ןכוסמ יכ ,הלוחה לע הליפתב ותוצמאתה לדוג תמחמ ט"שעבה ןכתסי ו"ח ןפ ארי רפוסהש
סנכיהל חרכות יכ ,ףוגל סנכה דליה תמשנל רמואש עמשו ,טאלב חתפה תא חתפו רפוסה ךלהו
.תויח תצק ןיידע וב היהו ,ןיידע יח היהש וא תמ דליה םא עדי אלו .רקשל עבשא אל יכ
םקו ,םילגרו םידי טושיפב ץראה לע בכוש ותוא אצמו ,סנכנו רזח הלק העשבו ,םשמ רפוסה ךלהו
לכ ןשי אלו ,רפוסה םע לכאו .שודיקל ןיי ןת שריה חווצו .דליה ףוגב סונכתש ךל יתרמא אלה רמאו
.ד"מהבל ללפתהל ךלה אוהו ,רפוסל תוגהנהו תואופרה רסמ רקבבו .הלילה
לאשו רפוסה עמשו .הלודג היכב תוכבל הליחתהו ,ונתיאל רזח דליהש ,דליה לש ומא הניבהו
ילש יבר ,הכבת לא הל בישהו .הזכ קידצ יתללקש הכבא אל ךיאו ול הרמא ,הכוב תא המ התוא
.ךל לוחמיו בוט שיא אוה
הילא רפוסה תא חלשו ,ול רפיסו רפוסל לאש ,הכוב איהש כ"ג עמש ,ותליפתמ ט"שעבה אבשכו
ונמע בשי דליהש הל ינא חיטבמו ,הבוט תישילש הדועס השעתו ,הכבת אלש הל רומא רמאו
.ל"נה הדועסה לע ןחלושל
רובע ארונד אסלופ לבקל וילע לביקש ,םילגרו םידי טושיפב ץראה לע ט"שעבה לפנש הזו
.ףוגל סונכיל החרכוה המשנהו ,העובשה
הארנה הזמו .וייח ימי לכ הבוט הסנרפו םינב ול היהישו ,םינש םישישמ רתוי היחיש דליהל לעפו
.םינב לעו הסנרפ לעו היחיש המכ וילע ללפתהל ךרצוה ךכל ,דליהל ץקה ןמז אבשרופכ םויב החנמ תליפת
'ר אדח אתווצב ומע עסנו ,ותיבל עקנימאקמ ט"שעבה עסנ תחא םעפ :ל"נה חספ 'ר יל רפיס דוע
.וירחא ךלוה חמק לש הלגעה םגו ,ומע בשי רפוסהו ,תדחוימ הלגעב עקנימאקמ ךורב
היה םוקמ ותואו ,לודג רוק היהו ףרוחה ימיב היה הזו ,החנמ ללפתנ ינולפ םוקמב ,ט"שעבה רמא
יכ ,זלה םוקמל עיגהל רשפא יא ורמאו ,םפוגב סנכנ רוקהו דואמ וררקתנו .תואסרפ המכ קוחר
.דואמ ררקתנש רמא ולש דבעה םגו .רוקה ונילע רבגתנ ונלוכ ונאו ,ןיידע קוחר םוקמה
לצא וממחו ,רעבתנו ןליאה קלדו ,ועבצאב דחא ןליאב עגנו ,דומעל ט"שעבה הויצו ,רעי ךרד ועסנו
.ינולפ םוקמ דע ועסנ כ"חאו ,םילגרה לעש תילטמה שבייו ליויטשה ףלש ולש דבעה םגו ,שאה
.לכתסי אלש ט"שעבה וב רעגו ,הזה ןליאב היהי המ לכתסמ ךורב 'ר היה הזה םוקמה ןמ םעסנבורשוע תרומת רכז ןב
ןסכאתמ היה ט"שעבהו ,רכז ןב ול היה אל לירעמש 'ר וימחש ,ןהכה קלאפ 'ר ברהמ יתעמש
ןילשבמו ,וניכשל םשמ ורס םישנהו ,זלה תיבב ןסכאתהו וליבשב דחוימ תיב ול היה אלו ,ולצא
.ןאכל ןיאיבמ הדועסה תעבו ,םש
וילא בביסו ,רכז ןב ול היהיש ורובע ללפתיש ושקבל הצר ,ותעיסנ םדוק דחא םוי ,תחא םעפ
ונממ שובו לוכי אלו ,וילא רבדל בביס ןכ םג העיסנה םדוק רחמלו .השובה ינפמ רבדל לוכי אלו
ט"שעבה הל רמאו ודיב והטמ ט"שעבה חקלו ,האבו .ךתשא רחא חלש ,ט"שעבה ול רמא .םואתפ
.הז הטמב תומצע ךל רבשא ינא יכ ,רכז ןב דלתש האור
.קנלישטישט השודק הליהקב ד"בא היהש דוד 'ר ומשו רכז ןב הנשה וזב הדליש ,היה ןכו
ול ןתינו עימק ונממ חקלו ט"שעבהל עסנ ,תב ותשא הדלי םא וליפא ,היה לירעמש 'ר לש וגהנמו
ןב ול דלונשכו .םיבוהז םיפלא 'ג ךרע ול היהו ,רחוס ל"נה תעב היה אוה יכ ,רתוי וא םימודא ינש
ול רמא .ןכ ול רמא ,ןב ךתשא הדלי ול רמא ,זאמ וגהנמכ עימק ונממ חקיל ט"שעבהל עסנ ל"נה
ךליבשב ינא יתררבו ,ןב וא תועמ וא הרירב ךל ונתנ יכ ,תועמ דוע ךל היהי אלש עדת ט"שעבה
.רכז ןב ךל היהיש בוט
הליהקה מ"מל כ"חא לבקתנו .ויתועמ לכ דיספהש דע ,הב דיספה הנקש הרוחסה לכ ,היה ןכו
,בוסאק השודק הליהקד ברה לצא חיכש היהשכ ,ותוא יתרכה רשאכ ינאו .הקווחרעיוו השודק
.ןארואס השודק הליהקד ץ"מ איהה תעב היהבלכבו גדב תומשנ לוגלג
דחא בורק ול היה בוסאקמ ןמחנ 'רש ,וניתליהקד ברהמו יאנלופ השודק הליהקד ברהמ יתעמש
.חיכומ היה ףסוי 'ר ולש ויבאו ,בונדישטמ לדוי 'ר ומשו
.לזרב םע ולש מ"ומ היהו ,ופכ עיגימ קר םירחא לשמ תונהיל הצור היה אלש לדוי 'ר לש וכרדו
.םש תובשל הצור היהו ,תחא (הינסכא=) ינדורל עסנ תחא םעפ
לע .ןיכסה קדב אלש תמחמ לכאי אל רשבו ,יל ןיא םיגד ,ותלעמ םור לכאי המו ,תיבה לעב רמא
םור עסיו ,טחושו םיגד ולצא שי יאדוובו ,עפושמ שיא רד םשו ,ינדור דוע שי ןאכל בורק יתינע ןכ
.עסנו ,וילא ותלעמ
ויה אל םימה יכ ,םימה תמא ךרד תרבוע ךרדה התייה ,זלה ינדורל ךומס םימה תמאל אבשכו
אל םהו .ל"נה םימה תמא לדגתנו ,םיגלשה תרשפה תע וא ,םילודג םימשג ויה תעכו .םיקומע
ךותב עבטו ,ל"נה םימ תמאל םדוק ץרו ,דחא בלכ םדקו .םימה תמא ךרד רובעל וצרו ,וניבה
וגלזו ,זלה דיסחה ימחר ורמכנש דע רמ לוקב קעצו ,םימב דרויו הלוע בלכה היהו ,זלה םימה
ץמאתהל תיבה לעבה ןמ שקיבו ,ל"נה עינדורל רזחו רובעל רשפא אלש הארו .תועמד ויניע
.תבש לע םיגד ויהיש
ינא תיב לעבה רמאו ."טכעה" ןירוקש לודג גד ואיבהו ודצו ,םידייצה תא ריצפהו תיב לעבה ךלהו
.םילכאמ המכ ונממ ול ושעו .הזכ גד יל ןמדזנ אלו ,םינש המכ זלה רפכב רד
:ול רמאו ,םולחב ויבא ול הארנו ,ןחלושה לע םדרנו תורימז רמיזו הדועסב בשוי היה תבש לילבו
היה הזו ,עבטש הז בלכב לגלוגמ היה ייחב ותוא יתפדרש רוסמהו ,הזה גדב לגלוגמ ינאש עדת
,ותוא יתפדרש תמחמ ,הז גדב לגלגתהל יתכרצוה ינאו .ךליצהל ,ינב ךליבשב עבטנש המ ונוקית
.הז גד לכאתש ךיא ינב הארו .בלכה תעיבט לע תועמד ךיניע וגלזש המב יתוא תנקיתו
.איבנה לאומש לוגליג לידוי יברש רמוא היה ךכש ט"שעבה וילא רמא ט"שעבהל אבשכוריעה לע הניגמ השיאה תלחמ
השודק הליהקב ט"שעבה היה תחא םעפ ,ליבאנראשטמ םוחנ 'רמ ועמשש ירבחמ יתעמש
לצא ךומס היה ט"שעבה לש הינסכאו .הלוח התייה ותשאו דחא היגמ לעב היה םשו ,קינלעמח
.הצר אלו ,ותשאל האופר ןתיש ונממ שקבל ט"שעבל היגמ לעבה אבו .ח"פה ןתח ד"בא ברה
.ל"נה ד"בא ברהל רבדה השקוהו ,םיבוט אל םירבד וילא רבידו וילע זגרש אלא דוע אלו
בישהו ,ל"נה השיאה תא תואפרל הצר אל המ ינפמ ט"שעבה תא ברה לאש םלוכ וכלהשכ ברעלו
רעימ םיטסילה ולכישכו .רעיבש םיטסילה ןמ ריעה לע הניגמ התשלוח תמחמו ,תינקדצ איה יכ
הרוששש יתיארש בישהו ,היגמ לעבה לע זגר המ ינפמ ותוא לאשו .התואירבל רזחות אליממ
.ונממ םינידה יתלטב זגורה הזבו ,םיניד וילעדממלמ ףסוי 'ר לש ותומ
דמלמ ףסוי 'ר לע זורכ עמש קינלעמהל ט"שעבה לש ותעיסנ ךרדב תחא םעפ :ונממ יתעמש בוש
אלו ,ותוא אפריש ול םלשל וצרו וריע ישנא ולצא ואב ריעל אבשכו .תומיש ל"נה השודק הליהקמ
.ומעט הליג אלו ואפרל הצר
ךותבו .םש ןיידע היה רוטקודהו .אירבהו ותוא אפירו דחא רוטקוד אב ,םשמ ט"שעבה עסנש רחאו
אפירש רוטקודה לש תואופר י"ע ל"נה ףסוי 'ר אירבהש ול ורפסו ,ל"נה ריעל ט"שעבה רזח ךכ
.ותוא
שרגל תשובחת הזיא ול תושעל רוטקודה תא ףסוי 'ר שקיב ל"נה ט"שעבה לש ותדימע ךותבו
,ושאר תא חושמל תחא החשמ רוטקודה ול ןתנו .וילוח בור תמחמ דואמ וברתנש ,ושארמ םיניכה
.תמו החשמה הזב ושאר תא חשמ
.עמשש זורכה לוק תמחמ ,ותואפרל הצר אלש ומעט ט"שעבה הליג זאםירכנ אלב ללפתמ ט"שעבה
ןמז היהו דחא רפכל ואבו ,ט"שעבה םע ןמחנ יבר עסנ תחא םעפש יתעמש ונתליהקד ברהמו
לש סיכה חקל ןמחנ 'רו ללפתהל רשפא םא הארו תיבל ךל ,יאבגהל ט"שעבה רמאו .החנמה
ארקו ךל ט"שעבה רמאו .םירכנ אלמ תיבה :ט"שעבהל רמא יאבגהו .תיבל ךלהו ןיליפתו תילט
ןיליפתו תילטב ףטועמ ותוא אצמו יאבגה סנכו .החנמ ןמז רחאתנ יכ ,הלגעה לע בשיש ןמחנ 'רל
תילטב ףטועמ אוהש ט"שעבהל רמאו יאבגה אציו .עמש אל אוהו ,אציש יאבגה ול רמאו .ללפתמו
ואבו רצבמה קלדוה ךכ ךותבו .םירכנל הרצ וזיא םורגי יאדוב ט"שעבה רמא .ללפתמו ןיליפתו
.ללפתהל כ"ג ט"שעבה ךלה זא ,יונפ תיבה ראשנו רצבמה ליצהל םילרעה לכ ושרגו םיקירתיביר ףסכמ תעבט
,ודיב לטנו ,תחא תעבט הארו ,ףרוצה ונכשל אב תחא םעפש :ךלמילא 'רמ יתעמש השעמה הזכו
.תיביר ןומממ החקלנ וז תעבטש רמאו ,הקרז ףכתו
.היה ןכש ףרוצה רקחוסעקרופ דוד 'ר לש ורבק
הליהקמ עסנו ,יאנלופ השודק הליהקב ט"שעבה היה תחא םעפ ,וניתליהקד ברהמ יתעמש
דומע ט"שעבה הארו .שדח ריע לש תורבקה תיב לצא אוה ךרדהו שדח ריע לא ל"נה השודק
רבקנש בתכנו ,םש רובק ימ הבצמה לע האריש תרשמה תא חלשו ,דחא רבק לע דמוע לודג שא
היהו .דוד 'ר ומשו ,דחא שיא רבקנ היהי ולצאש ברה רמאו .'ה דבע השמ ארקנה דחא קידצ םש
וילעש רובס אוהש הז רבד עמששכ דואמ להבתנו סערעצ דוד 'ר ארקנה דחא שיא ריעב םלצא
ב"י ךרע ומכו .יתרמאש דודה אוה התא אל ,דחפת לא ,ברה ול רמא .תומי אוהש ט"שעבה זמר
,ןוזח תבש לע ינאלופ השודק הליהקל סעקרופ דוד ברה אב ,ל"ז ט"שעבה תריטפ רחא םינש
תובשיש תושר ונממ לטנו ,ומע םינפ הארתנו ,ל"נה השודק הליהקד ברה ינפל ולש הלגעב דמעו
המתמ דוד 'ר היהו .םש תבשו ךרדל עסנ יכ ,ותיבב ואצמ אלו םשד ברה תיבל אבו .שדח ריע לע
יתאב אל ינאו ותיבב וניא היגמה ברה ,ןאכב השוע ינא המ עדוי יניא רמאו תבשה םוי לכ ומצעב
הרבחל ארקו שלחנ ,באב 'ט היהש ,שדוק תבש יאצומבו .קידצ היה אוהש ,ברה ינפ לבקל םא יכ
ויהשכו .ל"נה השמ 'ר רבק לצא ותוא ורבקו ,'א םויב ומלועל רטפנו ותטימ לע בכשו .האווצ השעו
.תאזה אלפה ריעה לכב רפסיו .םהיניעב אלפל היהו הבצמה לע בתכנש המ ואר ,תורבקה תיבב
רתוי הז רמאש המ ,ט"שעבה ירבדמ רתויב הנקז התייהש יאנלופמ חיכומה לש ומא הרכזנ זא
.אוה 'ה רבד יכ וארו ,דוד 'ר רבקוי רבקה הז לצאש הנש םירשעמעקלולה תבינג
עקלולהש דע דואמ ךורא היה קוביצהו .[תרטקמ=] עקלולה תא ןשיע ךרדבו ,ברה עסנ תחא םעפ
,םיסוס לע םיבכור ליח ישנא ינשו דחא רש םדגנכ אב ,ךכ ועסנ רשאכו .הלגעהמ האצוי התייה
ךל חק ,ותרשמל רמאו ברה דמע העש רחאו .ןכ םג עסנ ברהו .םכרדל ועסנו ונממ עקלולה ולטנו
םהש האר ,םגישהשכו .השע ןכו ,עקלולה םהמ חקיתו ,ליח ישנאה גישהל וילע בוכרתו דחא סוס
.וכרדכ ךלהו עקלולה חקל .םינשיו םהיסוס לע םיבשויהדשב רופיכ םוי
לכ שיאה עסנ רופכ םוי ברע םדוק םוי הנהו ,ט"שעבהל םירופיכה םוי לע דחא עסנ תחא םעפ
ךומס הסרפ 'א רופיכ םוי ברע לש רקובה רואל אבו ,םשל ותעיסנ רהמל ידכב ,הלילה לכו םויה
- הלילה לכ עסנ יכ דואמ עגייתנ סוסהו ,ריעל ךומס אוה הנה ,ושפנב רמא זא .זוביזמ ריעל
המ ובלב רמא ,הנישה וילע הרבג הליפתה רחא .סוסה הערי ךכ ןיבו ללפתהל ןאכב דומעא
היהיש ךיאו תוריהמב עסא ךכ רחא זאו ,ועיגימ חוני סוסה הנה .םיתש תועש ןאכב ןשיא םא ךכב
,ותנשמ רועינשכו .דואמ הנישב םדרנו ,הלגעה לע בכשו .ריעל םויה תוצח םדוק אובא יאדווב
עסיל עגיש תועיגיה לכ ירחא יכ ,דואמ הברה רעטצנו .םירופיכה םוי לש תושמשה ןיב אוהש האר
.ריעל ךומס ,ומצעב הדשה ינפ לע רופיכ םוי םויהל אוה חרכומ ,רופיכ םוי לע ט"שעבהל
ט"שעבהל תוריהמב עסנ רופיכ םוי יאצומבו .םויה לכו הלילה לכ ובל רמב הכבו קעצו ותעישפבו
ותליפתב תולעהל ךירצ היה אוהש היה ןיינעהו .ונממ קוחצ השע ,ט"שעבהל אבשכו ,ושפנ רמב
.ךכל ותוא וחירכה םימשה ןמו .תודשבש םע תליפתקוחרמל האור ט"שעבה
תובר תועונת השעו וידי תא םירה הדועסה עצמאבו ,וישנא םע הדועסב ט"שעבה בשי תחא םעפ
אב העש ומכ .אלפל םיאורה יניעב יהיו .לצנתו ךכו ךכ השע הטוש :רמאו ,רהנב טשש םדא ומכ
הסנא ,ותעדב אב דימו .טושל עדוי וניא אוהו ,רהנב ולש הלגעה םע לפנש ךיא רפיסו דחא שיא
.רהנה ןמ יתאציו יל הליעוהש ה"בו ךכו ךכ דיב תושעל אנ
לגייב לוט .הדשה ינפ לע םילרע המכ תיאר אלה ,הטוש :רמאו קעצ הדועסב תחא םעפ ,ןכ ומכו
היה אלו רהנב לפנש רמאו דחא שיא אב ,העש רחא כ"גו .ךילא ואוביו ,םהיניעל ותוא קורזו ךלש
קרזו לגייב ולצא שיש רכזנו .ותוא ואר אלו לחנב היה אוהו .רהה לע ויה םילרעה יכ ,ונליציש ימ
.'ה תרזעב ותוא וליצהו ואב דימו םילרעל לגייבההווצמ רבה םויב העיבט תנכס
םעפ .ט"שעבה ינפל םימעפ המכ היהו םינב יכושח דחא שיא היה ןשי-ןיטינסאק השודק הליהקב
ותשא הדלישכ ,הוה ןכו .דלתשכ זא העידי ול ןתיש ול הוצו ,רכז ןב ותשא דלתש ול חיטבה תחא
רשבו ט"שעבהל אב רשאכ היהו .הבר החמשב ותשא תדילמ ורשבל ט"שעבהל עסנו רכז ןב
המ ,ויפ תא לאשו .דואמ וידי ולשרתנו הבר היכב תוכבל ליחתהו שוב דע קפאתיו ,וז הרושבב
.ןלציל אנמחר רהנב עבטי הווצמ רב דליה השעיש םויב רשא האור ינא יכ רמאיו ,הכוב ינודא הז
תואקמזופה ינש שבלי םוי ותואב יכ ,תואה ךל הז לבא ,ירמגל ז"ע חכשי יאדווב ט"שעבה רמאו
,םימה ינפ הארי אלש הלועמ הרימשב םויה לכ זא ונרמשת םאו ,הינשה רחא שפחיו תחא לגר לע
םויב הנהו .ןלציל אנמחר רהנב עבטוי יאדווב זא ונממ ןיע םילעת םאו .אניד לטיב אניד תב זא
תסנכה תיבמ אבשכו .ןיידע ןשי היה רענהו תסנכה תיבב ללפתהל שיאה ךלה ,הווצמ רב השענש
,ינממ דבאנ דחא קמזופ רמאיו שקבת המ ,ויבא והלאשיו .תיווזל תיווזמ אבו שפחמ היה רענה
לא םשיו ,הכלה רכזנ השעמ הארשכו .תחא לגר לע תואקמזופה ינש שובל אוה הנהו ויבא אריו
רהנה לא ריעה ישנא לכ וצרו ,דואמ המחה הרידקה םויה ותואבו .םויה הזה דליה תא רומשל ובל
ויבא האר רשאכו .ותיבל והוריזחהו וירחא וצר דימו ףכתו .רהנה לא ץרו דליה םג טמשנו .ץוחרל
.ודעב רגסו דחא רדחב ותוא ןתנ ,ורמושל רשפא יאו רהנה לע ץוחרל דואמ ומצע תא קחוד אוהש
וחיגשה אלו .המחה ינתפזש םינב לע בא םחרכ ,םכתונמחר היא ,יתוא וחינה רמב קעצ םויה לכו
אצי ,רהנה לע םלוכ ריעה ישנא ויהשכ ,החנמה רחא יהיו .תותשל םימ טעמ 'יפא ול ונתנ אלו וילע
אלו עקשנ דימו .ןאכב וניא ילש הז רמאו םימה לע וידיב חפטו ,םיידי יתש םע דחא שאר תומד
ט"שעבה רמאמכ ט"יאל בוטב לדגתנ 'ה תרזעבו .רענה ןשיו ,ותחיתרמ רענה חנ דימו ףכתו הארנ
.ל"זעומשל ךירצש המ דחא לכ עמשי אלש
םוקמ קוחירב בשוי היה אוהו .וינפב רעקנעדארה ןמחנ 'מ ברה לש וחבשב רפסמ היה תחא םעפ
רמאו ברה תא ולאשו .אלפל םעה יניעב היהו עומשל ונזוא תא ןיכרהו ומצע תא בירקה יזא .ונממ
הזו ,עומשל ךירצש המ דחא לכ עמשי אלש הנתמב ול ונתיש י"שהמ שקיב ן"הומ ברה יכ םהל
ינאש רובס היה ,עמשי אל ילוקו תוענ יתפש האר רשאכ ,אוהו .עמוש וניא וחבשב רפסמ ינאש
,הרות ירבד רבדמ ינאשכ ,הזכ תפומהו .בורקמ עומשל ומצע תא ןיכרה ןכל ,הרות ירבדב רבדמ
האר ,וחבשב רפיסש תעב יכ הנווכב הז השע ברהש יתעמש רחא ןפואבו .קוחרמ וליפא עמוש זא
השע ברהו .םלוכ יניעב קוחצל יהיו ,עומשל ומצע תא ןיכרה רשאכ זא ,עמש אל ולוקו תוענ ויתפש
ורמאב ךרטצמה רבד דחא לכ עמשי אלש י"שהמ שקיבש הז ברה יניעב בטוה אלש ינפמ תאז
,ה"ע וניבא םהרבא לצא וניצמש ומכ .ורכש חפקי אל ה"בקה ,וישעמ י"פע הזל יואר אוה םא נ"ממ
המל וישעמ י"פע וניא םאו ןהמ דחא העימשה חוכו ותושרב םירביא 'ה םג ונתינ הלימה רחאש
.תולעמב הלעירוויעה דליה
.ויניעמ אמוס השענ םואתפו אלפומ דחא דיחי ןב ול היהו ,גלפומ רישע דחא שיא היה לובמאטסב
.תואופרמ ושאייתנו ,םולכ וליעוה אל ושעש תולובחתה לכ ירחאו ותוא ואפריש םיאפורהמ ושקבו
דאמו .המילש האופר ונאפרי אוהש ל"נה שיאהל רמא ,ל"נה השודק הליהקב ט"שעבה תויהבו
ךלה אל יכ ,היניעב והזבתו ,ל"נה דיגנה תשא התארשכו .לודג דובכב ותיבל וסינכהו וירבדל חמש
אלה ,ילא ותוא תאבה המל רמאתו הלעב לע סועכתו .םימיו ךרדה לוטלט ינפמ םיבושח םידגבב
ףא הרחיו ,םישודקה תומש לע רבדתו .תומשב הז ליעוי המו םולכ וליעוה אל םיאפורה לכ
והאיבה ,אמוסה דליה אוה ןכיה רמאיו ,םישודקה תומש תלועפ חוכב הנימאה אלש לע ט"שעבה
.םדאה לכ ךרדכ דימו ףכת האריש והאפראו ילא
תויהל לוכי ,הארי עגרה וזבש רמוא אוהו .ותודע קיחרי רקשל הצורה יכ ,החור םעפתנ ורמאב יהיו
,וינפל ארמג איבהל הווצ דימו .רבד הזיא וינזואב שוחליו הלוחה ול ואיבה דימו .וירבד תמאיש
ברה ריבעה דימו ףכתו .תיבה ישנאב הלודג החמש היהו .ץראה לכ ךרדכ ארקו תורקל ול הויצו
ןתיל וצרו היווחתשהבו הדיקב ותוא ושקבו .תיבב הלודג היכב היהו הנושארבכ רזחו ויניע לע ודי
תונהיל ךל רוסא ,םישודקה תומשמ תגלגלש תעשרמה התא ברה בישהו .םוצע ךס תועמ ול
.ךרבתי 'ה שודיק ליבשב קר תועמ ליבשב וא ו"ח ודובכל תושעל יתיצר אל הליחתמ יכ .םהמ
.ךכ םתאמ ךלהו םהמ הנהנ אל התא לבא ,םשה תשודק חוכ לדוג ךיניעב ךתיארההשיאה תלחמ תא לבקמ רשה
הלכי אלש הידי יתש לע ותשא התלח םואתפו םסרופמ ריבג דחא שיא היה אייחלאוו תנידמב
.התאופרמ ושאייתנו ,םולכ וליעוה אלו ,םיאפורה לכ לצא המע ךלהו .ןפוא םושב םתוא םירהל
הלעת ילוא ,ריעל ריעמ המע עוסנל ותעד המיכסהו .התכמל הכורא התלע אלו םיירדקב לאש םגו
עסיו .קוחרמ ט"שעבה עמש תא עמשיו ,ותעיסנב יהיו .םיאפור וא ש"עב י"ע התכמל הכורא
בשתש וילע הווצו .ט"שעבהל וכלה ,ל"נה השודק הליהקל םאובבו זוביזמ השודק הליהקל
הווצו ברהל םימעפ המכ ואב ,ןמזה ךשמ ךותבו .םיבר םימי םש בשתו ,ל"נה השודק הליהקב
ל"נה שיאהל הווצו ,םיסוסה םע הלגעה ןיכהל הווצ תחא םעפ ,םימיה תוברב יהיו .דוע בשיל
ישנאמ דחא רד היה םשו ,רפכ הזיאל ואב ,םתעיסנב יהיו .םהירחא ןכ םג הלוחה ותשא םע עסיש
יניעב דואמ אלפיו .הינסכא ול ןתיי םא ןסכומה תא ברה לאש ,םשל םאובב היהיו .ט"שעבה
יכ ,ברה ול בישהו .ולצא ברה ןסכאתיש הבר היכז ול היה תמאב יכ ,הלאשה תאז לע ןסכומה
ימ היהי םדא םושל חותפל אלש תותלדהו םירעשהו תונולחה ורגסי יזא ,ולצא ןסכאתי רשאכ
חיטבהו .ט"שעב ברה ןאכב יכ בישהל יזא ,דואמ ומצע תא קוחדיש םאבו ,לודג רש וליפא ,היהיש
תדועסל םמצע תא וניכהו .ברה רבדכ ושע דימו ףכתו ימצערקב ולצא ודמעו ,ןכ תושעל ןסכומה
השיאהו .רפס הזיאב דמלו ןחלושה לצא בשי ,ט"שעבה דבלמ םלוכ ונשי הדועסה ירחאו ,ברעה
ואר אל רשא אוהה ימצערקהמ רשה לש ויחא אב םויה ותואב הנהו ,תיבה יתכריב הבשי תינלוחה
,ורכתשנו ותשו ולכאו .םהיניב הלודג החמשה יהתו ,הנש הרשע םיתשמ רתוי הז ויחא תא שיא
הבוט ימצערק הנב עודיה םוקמ לע ךיא ומצע תא ראפתהל רשה ליחתה םירבדה עצמאבו
.םשל עסיש דחא סוס ול ונתיש ותוא חרואה שקיבו .דואמ דע התוא ללהיו ,דואמ דע תרדוהמו
ףכתו .דחא דגבב קר עסנ ,רצבמהמ בורק היה םוקמהש תויהבו ,רחבומו בוט סוס ול ונתנו
דע תועש המכ ותעיסנב בכעתנו ,עצינלעטימ ארקנה גלש םע הרעס חור ליחתה דימ עסנשכ
ברה ןאכבש ינפמ ול חותפל רשפא יאש ול ובישהו ,ול וחתפיש תלדה לע קפדו ימצערקהל אבש
ל"נכ ול ובישהו ,דואמ ררקתנש תויה ,ול חותפל םילודג םינונחתב םימעפ המכ שקיבו .ט"שעבה
דע הנאו הנא ךלה תיבל רשה סנכנ רשאכו .ול וחתפיש ט"שעבה זמר ,ןורחאה םעפבש דע
ליחתה דימו .ברה תא ול וארהו ,ט"שעבה הז אוה ימ לאש ונתיאל בש רשאכו ,טעמ םמחתנש
ורובע רשא ט"שעבה והזיאו הז אוה ימ דוע לאשו םעפב םעפכ דוע ךלהו ,סעכה שא וב רועבל
דע .ברה תא ול וארהו ,תורירקה לדוגמ תומל שממ יתורשפאב היהש דע ,תלדה תא יל וחתפ אל
תא ףינהו ,הרעתמ וברח ףלש ,ברה תא ול וארהשכו ,ירמגל סעכה שא וב הרעב תישילש םעפש
השענ דימו .התשע ןכו ךידי יתש תא יהיבגה תינלוחה השיאהל ברה קעצ דימ .וגרהל ברה לע ודי
ןנחתהו ודי שבייתו .ודי בישהל לוכי אל רשהו ,הנושארבכ התואירבל הידי ורזח ,השיאהל ןיפוליח
.דוע תונשל רשפא יאו ןיפוליחה השענ רבכמ יכ ,ךל ליעוהל לכוא אלש רמאו ,ברהל דואמםולח
.םישנא העברא ולצא םידמוע הארו ט"שעבהל אבש ךיא סעקרופ דוד 'ומ ברה םלח תחא םעפ
שוב היה םגו אוה ימ עדי אל יכ ,ונממ םלענ יעיברהו ל"ז והילא היה ישילשהו ,םריכמ היה םיינש
ךיאה ונממ לאשו ,ל"נה דיגמה ברה לצא היה ,ותוקלתסה רחא תחא םעפ .ט"שעבה תא לואשלמ
תחא םעפ םג .ל"ז אירול קחצי 'מ והז יכ דיגמה רמא ,דוד 'ר ול רפיסשכו .ויתועונתו ותרוצו וראות
דיגמה רמא .ז"ביר ץוצנ אוהש ,דארבמ רוזנאצ םייח 'מ לודגה ברה לע רמאש ט"שעבהמ ועמש
.שממ ז"ביר תרוצ ול התייה יכ הז לע ואלפתת המ ל"נהדלי הייחמ ט"שעבה
ול חיטבהו ,ט"שעבה ינפל דימת ריכזמ היהו ,םינב יכושח דחא שיא היה זוביזמ השודק הליהקב
הדלי ותשא ה"זעבו ,ט"שעבה תא םימעפ המכ חירטה ,םימיב אב רשאכו .םינב ול ויהי יאדוובש
,זגורו שערב ט"שעבהל אב דימו ,הדילה ימי ךותב תמו םימיה וכרא אלו .התונקז תעל רכז ןב ול
םינב יל היה אלש יל היה בוט רתוי אלהו ,דימ ינממ קספויש בזוכ רבד יל ןתיל יתוא הלשת המל
אלו שוב דע ןיתמהו .דליה היחי יאדווב ,םינב ךל היהיש יתרמא אלה ,ט"שעבה בישהו .רקיע לכ
אוהש ירחא ט"שעבה םע דוע רבדל םינפ ול היה אלו ,וב ןיא םייח חור םג .דליה עז אלו םק
לע ומצע תא ןיכי םא ונממ לאשו ,רחא דצמ ומע רבידו ברהל אבו .הנמאנ החטבהב ול חיטבמ
,ךותיח ןכו עודי םדא דבכל ול הווצ קדנסו ,גוהנכ ומצע תא ול ןיכיש ול הווצו .דבכי ימ תאו ,תירבה
.תמה רשב ךתוחכ םד אצי אלו ותוא להמו תסנכה תיבל דליה תא ואיבה .ושע ןכו .הציצמ ומצעלו
ההש ,ומאלו ויבאל הזה דליה תא םייק תובית רמאשכו ,הלימה רחאש תוכרב רמול ברה ליחתהו
.ירמגל דליה יח ה"זעבו ,הרוק ימש דע הלימהמ םד זתינו ,וברק לא דליה שפנ רזחש דע הברה'ה תבהא הלוח
,ט"שעבה חבשב הסכודה ראפתתו .ריעהבש הסכודל םסרופמו לודג רוטקוד הזיא אב תחא םעפ
הז ןיא רמאתו .ןאכל אוביש וירחא החלש רוטקודה רמא .תואופרב יקב םגו אוה לודג םדא יכ
אוביו וירחא חלשתו .אוה לודג םדא יכ ,םירשה ךרדכ הלודג הלגע וירחא חולשל םא יכ ,ודובכ
רמאיו .רבדה תמא ול בישהו ,תואופרב יקב אוהש תמא םא ברהמ רוטקודה לאשיו .םהינפל
ותוא לאשיו .רוטקודה יניעב קוחצל יהיו .ינדמל י"שה רמאיו ,דמל החמומ הזיאמו םוקמ הזיאב
ינאו ,ילש קפודה לע ןיבת ןורסח הזיא יל שי ינא הנה ברה רמאיו ,קפודה לע ןיבמ אוה םא דוע
וניא לבא ,ןורסח הזיא שיש ןיבה ,ברה לש קפודה תא 'עקאדה חקלו .ךלש קפודה ןיחבאו הארא
.ותנבהמ הלעמל והזש המ י"של הבהא תלוח הלוח היה תמאב יכ ,איה המ עדוי
ובנגנה הנממ לאשו הסכודהל וינפ ברה ריזחהו ,ולש קפודב 'עקאדה תא ברה ספת הז ירחא
וחלש ,ברה רמאיו .םה היא תעדוי יניאו ובנגנש םינש המכ הז ,ןה רמאתו ,ולאו ולא םיצפח ךל
וירבדכ האצמו ףכת וחלשו .תומלשב םיצפחה לכ תא ואצמת ותבית וחתפתו ולש הינסכאל
ק"פד תויתוא ד"פק אוה אבאד םירוחא יכ ןיינעהו) זובו הפרחב םשמ רוטקודה עסנו ,םישודקה
.(ז"תבו ק"הזב ש"מכ םיאטחה לכ לע קפודב םיריכמ םיקידצה ויה ןכלו


חזרה לתוכן