דיחי ןבו ברב השעמ

תוישעמ ירופיס
בלסרבמ ןמחנ יבר

גרבנזיא הדוהי :רידהה


בשוי היהו ,ותוא אישהו ותוא לדיגו ,דיחי ןב ול היה ךכ -רחא .םינב ול היה אלש ,דחא ברב השעמ
ול רסחש ומצעב שיגרמ היהש קר ,דימת ללפתמו דמול היהו .םיריבגה לצא ךרדכ דמלו הילעב
ינב םישנא ינש ינפל רפיסו .ותליפתבו ודומילב םעט שיגרמ היה אלו .והמ עדוי וניאו ,ןורסח הזיא
.ןטקה רואמ תניחבל הדי-לע אבש הווצמ השע ןב ותואו .קידצ ותואל עסיש הצע ול ונתנו ,םירוענה

הצור אוה ןכב ,והמ עדוי וניאו ,ותדובעב םעט שיגרמ וניא רשאב ,ויבאל רפיסו דיחי ןבה ותוא ךלה
.קידצ ותואל עוסנל
אל ?ונממ רתוי סחוימו ונממ רתוי ןדמל התא אלה ?וילא עוסנל אב התא ךיא :ויבא ול בישה
.עוסנל ותוא ענמש דע !וז ךרדמ ךלכ ,וילא עוסנל ךל האנ

עוסנל םדוקמכ ותוא וצעיו ,םישנאה םתוא םע בוש ץעייתהו ,ןורסיח שיגרה בושו ,ודומילל רזח
.ותוא ענמו ויבא ותוא הטהו ,ויבאל ךלה בושו .קידצהל
עדי אלו ,ונורסח תואלמל דואמ עגעגתמ היהו ,ול רסחש שיגרמ היה ןבהו .םימעפ המכ היה ןכו
.והמ
,ודבל עוסנל ותוא חינהל הצר אל יכ ,ומע עוסנל ויבא חרכוהש דע ,וב ריצפהו ויבאל דוע אב
.דיחי ןב היהש תמחמ

.שממ וב ןיאש ךל האראו ,ךמע עסאש הארת אלה :ויבא ול רמא
.ועסנו הבכרמה ורסאו
.רוזחנו ,םימשה ןמ וניא - ואל םאו ,םימשה ןמ אוה ,רדסכ גהנתי םא :הסנא הזב :ויבא ול רמא
.ועבט טעמכו הכפהתנ הבכרמהו ,דחא סוס לפנו ,ןטק רשג לא ואבו ועסנ
.ורזחו ,םימשה ןמ העיסנה ןיאו ,רדסכ גהנתמ וניאש האר :ויבא ול רמא

ומע עוסנל חרכוהו ,ויבאב ריצפהו רזחו .עדוי וניאו ול רסחש ןורסיחה האר בושו ,ודומילל ןבה רזח
.תינש
.רדסכ גהנתי םא :הנושארבכ ןויסינה ויבא דימעה ועסנשכ

.םיריצה ינש ורבשנו םיעסונ ויהש ןמדזנ
המכו ?םיריצה ינש ורבתשיש ,עבטה ךרד הז םאה ,עוסנל ונל גהנתמ וניאש האר :ויבא ול רמא
.ורזחו תאזכ ןמדזנ אלו ,תאזה הבכרמה םע ועסנ םימעפ

.ותוא ריצפהו ויבאל רזחו .עוסנל ותוא וצעי םישנאהו ,ןורסחה שיגרה בושו ,וכרדל ןבה רזח
סוס לפונש ,עבטה ךרד הז יכ ,הזכ ןויסינ לע דוע דומענ אלש ןבה ול רמאו .דוע ומע עוסנל חרכוהו
.דואמ שגרומ רבד הזיא היהיש אל םא .םיריצה םירבשנש וא ,םימעפל

םהש ול וליג אלו ,םירחוסה ךרדכ ומע רפסל וליחתהו ,רחוס םש ואצמו ,ןולל הינסכאל ואבו ועסנ
,םלועה יקסעמ םירבדמ ויהו ,קידצה ותואל עסונש רמול ומצעב שייבתמ היה ברה יכ ,םשל םיעסונ
,קידצ אצמנ םשש םהל רפיסו ,םיקידצ םיאצמנ ןכיה ,םיקידצמ רפסל ועיגה םירבדה בוביסבש דע
.וילא ועסנש קידצהמ רבדל םה וליחתהו ,םשו ,םשו
.הריבע רבוע היהש ,םש יתייה ינאו ,ונממ וישכע עסונ ינא יכ ,אוה לק אלה ?הז :םהל בישה
.םשמ עסונ אוה אלהו .ומות יפל רפסמ רחוסה הזש המ ,ינב ,תיארה :ונבל רמאו ויבא הנע
.םתיבל ורזחו

.ןבה ותוא רטפנ
.לודג סעכב דמוע היהש ותוא הארו ,ויבאל םולחב אב
?ךכ-לכ סעכב התא המל :ותוא לאש
-רחא .אוה הרקמש רמאו ,ץיקהו .סעכב ינא המ לע ךל דיגי אוהו ,קידצה ותואל עסיש ול בישהו
.םימעפ שלש דע ןכו .אווש םולח ןכ-םג אוהש רמאו ,דוע ול םלח ךכ
.םשל עסנו .אוה רבד אלה :ןיבהו

.ותוא ריכהו ,ונב םע עסנש תעב ,םדוקמ עגפש רחוסה תא ךרדב עגפ
?הינסכאה התואב ךיתיארש אוה התא אלה :ול רמא
.יתוא תיאר יאדוב :ול בישה
.ךתוא עלוב היהא ,הצרת םא :ול רמאו ויפ חתפו
?רבדמ התא המ :ול רמא
ורבשנ ךכ-רחא ,תרזחו רשגה לע סוס לפנ הליחתבו ,ךנב םע תעסנשכ ,התא רוכז :ול בישה
התא וישכע ,ךנב תא ,ותוא יתרטפש רחאמו .לק אוהש ךל יתרמאו ,יב תעגפ ךכ-רחא ,םיריצה
םידעוותמ ויה םאו ,לודגה רואמ תניחב אוה קידצהו ,ןטקה רואמ תניחב היה אוה יכ ,עוסנל יאשר
.עוסנל יאשר התא ,ותוא יתרטפש ןויכו ;חישמ אב היה ,דחי
.רבדל ימ םע ול היה אלו ,םלענ וירבד ךותבו

!ןיחכתשמ אלו ןידבאד לע לבח !לבח !לבח :קעצו קידצה לא ברה עסנ
.ןמא ,בורקב וניחדנ בישי ךרבתי םשהחזרה לתוכן