ךלמ תב תדיבאב השעמ

תוישעמ ירופיס
בלסרבמ ןמחנ יבר

גרבנזיא הדוהי :רידהה


היהו ,דואמ ויניעב הבושח התייה תבה התואו .תחא תבו םינב השש ול ויהש ,דחא ךלמב השעמ
השענו ,םוי הזיאב דחיב המע דעוותמ היה תחא םעפ .דואמ המע עשעתשמ היהו רתויב הבבחמ
.(ןעמענ ךיד לאז רעטוג טינ רעד) ךתוא חקיי בוט אלהש :רובד ויפמ קרזנו ,הילע זגורב

הנא השקבל ךלהו ,דואמ רעטצמ היבא היהו .איה ןכיה ועדי אל רקבבו ,הרדחל הכלה הלילב
סוסו תרשמ ול ונתיש שקיבו ,דואמ רעטצמ ךלמהש הארש תמחמ ,תוכלמל ינשה דמע .הנאו
.האצמש דע דואמ הברמ ןמז דואמ השקבמ היהו .השקבל ךלהו ,תואצוה לע תועמוהאצמש דע השקב ךיא רפסמ התע
ךלוה היהו .דואמ בר ןמז השקבמ היהו ,םירעיבו תודשבו תוירבדמבו בר ןמז הנאו הנא ךלוה היה
רבדמב בר ןמז ךכ-לכ ךלוה ינאש רשאב :ומצע בשיימ היהו ,דצה ןמ דחא ליבש הארו ,רבדמב
האר ךכ-רחא .בר ןמז ךלוה היהו ;בושי םוקמל אובא ילוא ,הזה ליבשב ךלא ,האצמל לוכי יניאו
.תוליחה םע דואמ רדוסמו ןקותמו האנ היה רצבמהו ,וביבס םש םידמוע ויה תוליח המכו ,רצבמ
.הסנאו ךלא :ומצע בשיימ היהו סנכיהל והוחיני אל ןפ ,תוליחה ינפמ ארייתמ היהו

ילב רדחל רדחמ ךלוה היהו .ללכ והובכע אלו ,ותוא םיחינמ ויהו ,רצבמל ךלהו ,סוסה ריאשה
םיררושמ המכו ,םש תוליח המכו ,הרטעב ךלמה םש בשויש הארו ,דחא ןיטלפל אבו ,בוכיע
.דואמ הפיו האנ םש היהו .וינפל םילכב

דמעו ,םיבוט םילכאמו םינדעמ םש הארו .וישעמ המ ללכ והולאש אל םהמ דחא אלו ,ךלמה אל
איבהל וכלהו ,הכלמה איבהל הווצ ךלמהש הארו .םש השעי המ תוארל תיוזב בכשו ךלהו ,לכאו
רשאב ,דואמ םיררושמו םירמזמ ויה םיררושמהו ,הלודג החמשו לודג שער םש היהו .התוא
תוכלמל ינשהו ,ךלמה תב התייה איהו .ולצא הובישוהו ,אסכ הל ודימעהו ,הכלמה תא ואיבהש
.הריכהו האר

םשל הכלהו האסיכמ הדמעו .ותוא הריכהו ,תיוזב בכושש דחא התארו הכלמה הציצה ךכ-רחא
:ותוא הלאשו וב העגנו
?יתוא ריכמ התאה -
.הדבאנש ךלמה תב איה תא ;ךתוא ריכמ ינא ,ןה :הל בישה
?ןאכל תאב ךיא :התוא לאש
.בוט אל אוה ,הזה םוקמה ,ןאכו ,אוהה רובדה ויפמ קרזנ ךלמה יבאש רשאב :הבישהו
.םינש המכ השקבמ אוהשו ,דואמ רעטצמ היבאש ,הל רפיסו
?ךתוא איצוהל לוכי ינא ךיא :התוא לאש
הנשה לכו ,תחא הנש םש בשתו ,םוקמ רחבתשכ םא יכ ,יתוא איצוהל ךל רשפא -יא :ול הרמא
איצוהל הפצמו שקבמו עגעגתמ קר היהת ,יאנפ ךל היהיש ןמז לכבו ,יתוא איצוהל ירחא עגעגתת
.תעל תעמ ןשית אלו הנעתת הנשהמ ןורחאה םויבו ,הנעתתו ,יתוא

האור היהו .םשל ךלהו דמעו ,ןשי היה אלו הנעתמ היה ,ןורחאה םויב ,הנשה ףוסבו .ןכ השעו ךלה
.לכאו דמעו ,דואמ ויניעל הוואתמ היהו ,דואמ םיאנ םיחופת םילדג וילעו ,ןליא

אלו ,ותוא ריעמ תרשמה היהו .דואמ הבורמ ןמז ןשי היהו ,הנש ופטחו לפנ ,חופתה לכאש ףכת
,השעמה תרשמה ול רפסו ?םלועב ינא ןכיה :תרשמל לאשו ותנשמ ץיקה ךכ-רחא .ללכ רוענ היה
.תוריפהמ סנרפתמ יתייה ינאו ,םינש המכ הז ,דואמ הבורמ ןמז ןשי התא :ול רמאו

.דואמ תרעטצמ התייהו ,התוא אצמו םשל ךלהו ,דואמ ומצע רעצמ היה
אלש םנמא .תדבא דחא םוי ליבשבו ,ןאכמ יתוא איצומ תייה ,םויה ותואב תאב ולא :ול הרמא
.דואמ ערה רציה רבגתמ זא ,ןורחאה םויב טרפב ,דואמ השק רבד אוה לוכאל

,ןשית אלש קר ,לוכאל יאשר היהת ןורחאה םויבו ,הנש ןכ-םג בשתו ,םוקמ ךל רוחבל בושת ןכב
.הנישה אוה רקיעה יכ ,ןשית אלש ידכ ןיי התשת אלו

לאשו .ןיי לש חירהו ,םודא הארמהו ,םרוז ןיעמ הארו ,םשל ךלוה היה ןורחאה םויב .ןכ השעו ךלה
ךלהו ?ןיי לש חירהו תימומדא הארמהו ,םימ וב היהיש יוארו ,ןיעמ הזש תיארה :תרשמה תא
.הנש םיעבש דע ,םינש המכ דימ ןשיו לפנו ,ןיעמהמ םעטו

ןמ אבחתה תרשמהו .םהירחא םיעסונו םהל םיכיישה םיצפחה םע תובר תוליח םיכלוה ויה
הבשיו הדריו ,ולצא הדמעו .ךלמה תב הבשי םשו ,בצ-תולגעו הבכרמ העסנ ךכ-רחא .תוליחה
.רעננ אלו ,דואמ ותוא תרענמ התייהו ותוא הריכהו ,ולצא

םינש המכו המכ הז ול ויהש דואמ תולודג תוחרטו תועיגי המכו המכ רשא ,וילע לובקל הליחתה
יכ ,הז לע דואמ הכוב התייהו ,ודבא - ינאיצוהל לוכי היהש םויה ותוא ליבשבו ,יתוא איצוהל ידכ
.תאצל הלוכי יניאו ,ןאכ ינא ןמז הברה ךכ-לכש ,ילעו וילע הלודג תונמחר שי

הבשיו התלעו .ולצא החינהו ,תועמדב וילע הבתכו ,השאר לעמ תחפטמ החקל ךכ-רחא
.םשמ העסנו ,התבכרמב
,םש וכלה תובר תוליחש ,השעמה לכ ול רפיס ?םלועב ינא ןכיה :תרשמה תא לאשו ץיקה ךכ-רחא
,הארו ץיצה ךכ ךותב .הילעו וילע תונמחר שיש תקעוצו וילע הכוב התייהשו ,הבכרמ ןאכ התייהשו
.ולצא תחנומ תחפטמהש
?הז ןיאמ :לאש
.תועמדב וילע הבתכ איהש ול בישה

התנלבוק לכ םש בותכש המ ארקו ,תויתואה תוארל ליחתהו ,שמשה דגנכ התוא םירהו החקל
ריאשהו .ינאצמת םש ,תוילגרמ לש רצבמו בהז לש רה שקבישו .רצבמב הנניא תעכשו ,התקעצו
.השקבל ודבל ךלהו ,וחינהו תרשמה תא

לש רצבמו בהז לש רה אצמנ אל בושיב יאדובש ,ותעדב בשייתהו ,השקבל םינש המכ ךלה
המכו המכ תוירבדמב השקבל ךלהו .תוירבדמל ךלא ןכ לעו .םלועה תפמב יקב היה יכ ,תוילגרמ
.םינש

,לודג ןליא שיאה אשנו .ךכ -לכ לודג םדא היהיש ללכ ישונא וניאש ,דואמ לודג םדא האר ךכ-רחא
:ותוא לאש שיאה ותואו .הזכ לודג ןליא אצמנב ןיא בושיבש
?התא ימ -
.םדא ינא :ול רמא
.םדא ןאכב םלועמ יתיאר אלו ,רבדמב ינא ןמז הברה ךכ-לכ :רמאו המת
.תוילגרמ לש רצבמו בהז לש רה שקבמ אוהשו ,השעמה לכ ול רפיס
יאדוב יכ ,תוטש רבדב ותעד תא ואישהש ,ול רמאו ותוא החדו .ללכ אצמנב וניא יאדוב :ול רמא
.ללכ אצמנ וניא
רבד יאדוב יכ רמאו ותוא החד הזו .םוקמ הזיאב אצמנ אוה חרכהב יאדוב יכ ,דואמ תוכבל ליחתה
.שי יאדובש ,רמא תוכלמל ינשהו .וינפל ורמא תוטש

לכ לע הנוממ ינא הנה ,שקעתמ התאש תמחמ ךא ,תוטש איה יתעדל :הנושמה םדאה ול רמא
רהמ םהמ תחא עדת ילוא ,םלועה לכב םיצר םה יכ ,תויחה לכל ארקאו ךנעמל השעא ,תויחה
.רצבמו

.ואר אלש ובישה םלוכו ,םתוא לאשו ,תויחה לכ ,לודג דעו ןטקמ םלוכ תא ארק
ונניא יכ ,אצמת אל יאדוב יכ ,ךירוחאל בוש ,עמשת םא ;ךינפל ורפס תוטשש האר :ול רמא
.םלועב
.יאדוב אצמנב אוה חרכהבש ,רמאו דואמ ריצפה אוהו
םהש תמחמ ,םה םיעדוי ילואו ,תופועה לכ לע הנוממ אוהו ,יחא אצמנ רבדמב הנה :ול רמא
.וילא ךתוא יתחלש ינאש ,ול רמאתו וילא ךל .רצבמו רה ואר ילוא ,הבוגב ריוואב םיחרופ

ותוא לאשו .לודג ןליא ןכ-םג אשנו ,דואמ לודג םדא בוש אצמו ,ושקבל םינש המכו המכ ךלה
.אצמנב וניא יאדוב יכ ,ותוא החד אוה םגו .וילא וחלש ויחאשו ,השעמה לכ ול בישהו ,ןכ-םג
.ןכ-םג וב ריצפה אוהו
.םה םיעדוי ילוא ,םתוא ארקא ;תופועה לכ לע הנוממ ינא הנה :ול רמא

.רצבמו רהמ םיעדוי םניאש ובישהו ,לודג דעו ןטקמ םלוכ תא לאשו ,תופועה לכ ארק
.ונניא יאדוב יכ ,ךירוחאל בוש ,יל עמשת םא ,םלועב ונניא יאדובש האור התא אלה :ול רמא
.םלועב ונשי יאדובש ,רמואו וב ריצפמ אוהו
םיעדוי ילוא ,םלועה לכב םיצר םהו ,תוחורה לכ לע הנוממש ,יחא אצמנ רבדמב ןלהל :ול רמא
.םה

לכ ול בישהו ,ותוא לאשו ,לודג ןליא ןכ-םג אשנו ,לודג םדא אצמו ,שקבל םינש המכו המכ ךלה
.ןכ-םג וב ריצפה אוהו .ןכ-םג ותוא החדו ,השעמה
.םתוא לאשיו תוחורה לכ ואוביש ארקי ונעמלש :(תוכלמל ינשל הזה ישילשה םדאה) ול רמא
.ל"נה רצבמו רהמ םהמ דחא םוש ועדי אלו ,םלוכ תא לאשו ,תוחורה לכ ואבו ,םתוא ארק
.ךל ורפיס תוטשש האור התא אלה :ול רמא
.דחא חור דוע אבש האר ךכ ךותב .יאדוב ונשיש עדוי ינא :רמאו דואמ תוכבל ליחתה
תאב אל המלו ,תוחורה לכ ואוביש ,יתרזג אלה ?אובל תרחאתנ עודמ :הנוממה וילע סעכ
?םהמיע
.תוילגרמ לש רצבמו בהז לש רה לא הכלמ תב תאשל ךירצ יתייהש תמחמ יתבכעתנ :ול בישה
?םש םירקי םהש םירבדה םהמ :חורה תא הנוממה לאשו דואמ חמש
.לודג רקויב םש םה םירבדה לכש ול רמא
,ךל ויה תועיגי המכו ,השקבמ התאש ךכ-לכ לודג ןמז הזש רשאב :תוחורה לע הנוממה רמא
םשמ לבקת הכותל ךדי טישותשכ ,ילכ ךל ןתונ ינא ןכ לע ,ןוממ תמחמ העינמ התע ךל היהי ילואו
.םשל ותוא ךילויש ,חורה לע רזגו .תועמ

וחינה אלש ,תוליח םש םידמוע ויהו ,רעש לא ותוא האיבהו ,םשל ותוא האשנו הרעס חור האב
ריעה התייה .ריעה ךותל סנכנו ,םתוא דחישו ,תועמ חקל ,ילכה לא ודי טישוה .ריעה לא סנכיהל
.האיצוהל המכחו לכש םושל ךירצ יכ ,םש תוהשל ךירצ יכ ,תונוזמ ול רכשו ריבג לא ךלה .האנ

.רפיס אל האיצוהש ךיא
.האיצוה ףוסבו


חזרה לתוכן