תובוט םינבאמ היהש ךלמ ןבב השעממ

תוישעמ ירופיס
בלסרבמ ןמחנ יבר

גרבנזיא הדוהי :רידההותוכלמ היהת אלש ידכ ,[םיאפור] םירוטקודב קסעו ךלהו ,םינב ול ויה אלש דחא ךלמב השעמ
םידוהיה ויהו .םינב ול ויהיש ורובעב וללפתיש םידוהיה לע רזגו .ול וליעוה אלו ,םירזל תכפהנ
ול ורמאו ,רתסנ קידצ ואצמו ושקבו .םינב ול ויהיש לעפיו ללפתיש ידכ ,קידצ םישפחמו םישקבמ
.ללכ עדוי וניאש הנעו ,םינב ךלמל ויהיש ללפתיש

:בוטב ומע רבדל ךלמה ליחתהו ,ךלמל ותוא ואיבהו ,וירחא הדוקפ ךלמה חלשו ,ךלמל ועידוהו
ללפתתש בוטב ךממ שקבמ ינא ןכ לע ,ינוצרכ םהב תושעל ידיב םה םידוהיהש ,עדוי התא אלה
.ומוקמל ךלהו ,דלו הנש התואב ול היהיש ול חיטבהו .םינב יל ויהיש

הלוכי התייה ,םינש עברא תב התייהשכו ,דואמ ראת-תפי הכלמה תב התייהו ,תב הכלמה הדליו
תונידמה לכמ םיכלמ םיעסונ ויהו .תונושלה לכ תעדוי התייהו ,ריש ילכב רמזלו ,תומכחה לכ
.ךלמל הלודג החמש היהו ,התוארל

םידוהיה לע בוש רזגו .רז שיאל ותוכלמ בסות אלש ידכ ,ןב ול היהיש דואמ ךלמה ףסכנ ךכ-רחא
ושקבו .רטפנ רבכ יכ ,ותוא ואצמ אלו ,קידצה תא םישפחמו םישקבמ ויהו .ןב ול היהיש וללפתיש
.ללכ עדוי וניאש רמאו ,ןב ךלמל ןתיש ול ורמאו ,רתסנ קידצ דוע ואצמו דוע

.ידיב םידוהיה אלה :ןכ-םג ךלמה ול רמאו ,ךלמל ועידוה
?הווצאש המ תושעל לכות :קידצה ול רמא
.ןה :ךלמה רמא
הבוט ןבא לכ יכ ,תובוט םינבא ינימ לכ איבתש ךירצ ינא :םכחה ול רמא
יכ ,תרחא הלוגס ול שי .תובוט םינבאה ינימ לכ וב םיבותכש רפס םיכלמה לצא שי
.ןב יל היהיש ידכ יתוכלמ יצח איצוא ינא :ךלמה רמא

יצח ןתנו ,וכותל םנתנו ןיי סוכ חקלו ,םנחטו םכחה םחקלו ,תובוט םינבא ינימ לכ ול איבהו ךלהו
ויהיו ,תובוט םינבאמ ולוכ היהיש ןב םהל היהיש םהל רמאו .הכלמהל היצחו ,תותשל ךלמל סוכה
.תובוט םינבאה לכ לש תולוגסה לכ וב

.ךלמה לע הלודג החמש השענו ,ןב הדליו ומוקמל ךלהו
לודג םכחו .דואמ ראות-הפי היה םינש עברא ןב ןבה היהשכ .תובוט םינבאמ היה אל דלונה ןבהו
.ותוארל םיכלמ םיעסונ ויהו ,תונושלה לכ עדוי היהו ,תומכחה לכב

ותואש רשאב ,התמחנ היה תאז קר .וב האנקתנו ,ךכ-לכ הבושח הניאש התאר הכלמה תבו
.תובוט םינבאמ וניאש בוט ,תובוט םינבאמ ולוכ היהיש רמא קידצה

התארו ,ועבצא תא ךורכל הכלמה תב התצרו .ועבצא ףקנו ,םיצע ךתחמ ךלמה ןב היה תחא םעפ
םילוכי ויה אלו ,םירוטקוד המכ ואבו ,הלוח המצע התשעו דואמ וב האנקתנו .הבוט ןבא םש
המצע התשע איהש ,תמאה ול התליגו ,ףשכמ םש היהו .םיפשכמל וארקו .האופר הל תושעל
.ערוצמ היהיש םדאל ףושיכ תושעל לכוי םא ותוא הלאשו .הלוח
.ןה :רמא
?אפרתיו ףושיכה לטביש ףשכמ שקבי ילוא :ול הרמא
.דוע ולטבל ולכוי אל ,םימל ףושיכה וכילשי םא :ףשכמה רמא
,תערצ ומטוח לע [ול היהו] ,דואמ ערוצמ ךלמה ןב השענו .םימה לא ףושיכה הכילשהו ,ןכ התשעו
.וליעוה אלו םיפשכמבו םירוטקודב ךלמה קסעו ,ופוג ראש לעו וינפ לעו

םשהל דימת ללפתמ היה קידצהו .ךלמל ותוא ואיבהו ,קידצה ושקבו ,וללפתיש םידוהיה לע רזגו
םשהל ןעוט היהו ,ןכ היה אלו ,תובוט םינבאמ ולוכ ךלמה ןב היהיש חיטבה אוהש רשאב ,ךרבתי
ומכ םייקתנ אל וישכעו ,ךדובכ ליבשב םא יכ יתישע אל ?ידובכ ליבשב תאז יתישע םאה :ךרבתי
.ףושיכ אוהש ול ועידוהו ,ליעוה אלו ללפתמ היהו ,ךלמל קידצה אבו .יתרמאש

,ףושיכ ללגב איה תערצהש ךלמל עידוהו קידצה אבו .םיפשכה לכ ןמ הלעמל הובג היה קידצהו
.םימל ףושיכה השעש ףשכמה וכילשיש םא יכ ךלמה ןבל הנקת ןיאו ,םימל ףושיכה וכילשהשו
.ינב אפרתיש ידכ ,םימל םכילשהל םיפשכמה לכ ךל ןתונ ינא :ךלמה רמא
חנומ ןכיה תעדוי התייה יכ ,םימה ןמ ףושיכה איצוהל םימה לא הצרו ,הכלמה תב הארייתנו
.ףושיכה

ךלמה ןבש םהל רמאו קידצה אבו .םימה לא הלפנ ךלמה תבש לודג שער השענו .םימל הלפנ
םינבאמ השענ אוהש הלגתנו ,ונממ רועה לכ ףלקנו לפנו ,תערצה שבייתנו .אפרתנו ,אפרתי
.תובוט םינבאה לכ לש תולוגסה לכ ול ויהו .ולוכ תובוט


חזרה לתוכן