(1847 רטפנ) בונמירמ שריה יבצ 'ר

ידוהי ,ץ"כ בייל הדוהי 'ר ויבאל בונראט דילש הבורבמוד הרייעב (1778) ח"לקת תנשב דלונ
ותשיגפ .ותונמוא תא והדמליש ,טייחל והורסמ ויבורקו ,דלי ונדועב וילע ותמ וירוה .טושפו ינע
תכלל טילחה אוהו ,הילושה-רענה לע עירכמ םשור התשע קסרוושפמ השמ יבר םע תירקמה
רענה בשי המ ןמז .בונמירמ לידנמ םחנמ יבר זא בשי הב ,קיטשירפל ךלה רענה .םיקידצ יתבל
בבחתהש הרייעה ינדמל יפמ הרות דמלו ,תויוחילש רכשמ קחודב סנרפתה ,שרדמה תיבב
כ"חאו ,תיבה ירונת קיסמכ הליחת :לידנמ םחנמ יבר תיבב תרשמכ לבקתנ ןמז רובעכ .םהילע
.ותטימ עיצמו קידצה תרשמכ

ושפנ תלודג תא ריכה לידנמ םחנמ יבר .ומע ותרשמ ךלה בונמירל לידנמ םחנמ יבר רבעשכ
לע ורמש םהינש םלוא ,תוגירדמב הלעמ הלעמ הלוע והאר אוה .וילא והברקו ותרשמ לש
תונוכתה לעב תרשמה דוס תא םה ףא ועדי לידנמ םחנמ יבר ידימלתב םילודגה ךא .םדוס
.תובהלתההו שגרה שיא ,תולענה

ותרשמש ,ץישפורמ ילתפנ יבר ודימלתל לידנמ םחנמ יבר עידוה ותריטפ ינפל םידחא םימי
רפסמ םינש בשי הב ץישפורמ ילתפנ יבר רצחל ךלהו ,דובכהמ חרב תרשמה .ומוקמ תא אלמי
לש םברל היהו ,הגהנהה לוע תא ומצע לע לביק ,בונמירל בש זא קר .הדובעה לעו הרותה לע
.םידיסח יפלא

רשי אל הז גהנמ .הקדצ יכרוצל וידיסחב םירישעה לע "שפנ רפוכ" ןיעמ ,הובג סמ ליטהל גהנ
םיאבה ןיב .ויצירעמל ןמזה ךשמב וכפה םה םג לבא ,וילע וקלחש ,היצילג יקידצמ םידחא יניעב
רשא היעשי יבר ,בוקיודמ רזעילא יבר ,באלסורימ ןועמש יבר ,בונידמ ךלמילא יבצ יבר :וילא
םייח יבר וליפאו ,"הכלהב בישמ" ת"וש לעב ליקנרפ באז יבר ,אקנימקמ םולש יבר ,ץישפורמ
השיאל אשנ ודכנ :ןותיח-ירשקב ותא אב ףא אוהו ,ויצירעממ היה ןי'זורמ לארשי יבר םג .זנצמ
.שריה יבצ יבר לש ותב תא

."םימה תוראב"ו "בוט רשבמ" םירפסב וטקול ויתורותמ

.םיפלאל הרומ ותויהב םג ,םעה שיאכ ותוא תוראתמ שריה יבצ יבר לע תוברה תודגאה

.(1847) ז"רת ולסכ ח"רד 'א םויב רטפנ
 תוכן

            היסטוריה             מחשבת ישראל             חסידות