(1826 רטפנ) קסילרטסמ "ףרש"ה ירוא 'ר

דיגמה תחטבה תובקעב ,טושפו ינע הכאלמ לעב היהש ,ויבא לש ותונקז ימיב בונאיב דלונ
."םלועל ריאמה רוא היהיש" ןב דלתש ,ומאל שטירזממ

תעפשהב ןתומלשל ועיגהב ,הנוילע תוקבדבו המוצע תימינפ תובהלתהב ןייטצה ותוריעצמ רבכ
ארובה תדובעב רקיעה התייהש ,הליפתה ךרד תא דמל הז ובר לצא .ןילראקמ המלש יבר ורומ
.ירוא יבר לצא

בורמ קלתסי אמש ,ותיב ינבמ דרפנ ירוא יבר היה תירחש תלפת לכ ינפלש ,םירפסמ םידיסח
וחבשב וגילפה ןי'זורמ לארשי יברו ןילבולמ הזוחה ףאו ,םיבר םיצירעמו םידימלתל הכז .תוקבד
."ףרש" ראותב והוניכ ןכלו ,תובהלתההו הרעסה ךרד התייה תודיסחב וכרד .םייחב ונדועב

.בוסוקמ לידנמ םחנמ יבר לש וסיגו ט"שעבה דימלת ,דיסח ליפאק יבר לש ונתח היה

."שודק ירמא" רפסב וסנוכ םיאלפומה וישעמ ירופיסו ותרות ירבד

,ושפנכ וילע בוהאה ,קהבומה ודימלת םא יכ ,ומוקמ תא המלש יבר ונב שרי אל ותוקדצ ףא לע
.ןיטרטסמ יבצ הדוהי יבר

.(1826) ו"פקת לולא ג"כ םויב רטפנ ירוא יבר

 תוכן

            היסטוריה             מחשבת ישראל             חסידות