(1877 רטפנ) ןימיזדארמ הירא בקעי 'ר

םימש ארי רחוסו תיב-לעב ,המלש 'ר ויבאל (1795) ב"נקת תנשב דלונ ןמרטוג הירא בקעי יבר
לע בשיו ,לאוועש -םירמ השיא אשנ ,תונורשכה-בר ,ריעצ ונדועב .השראוו די לעש אקראווב
תונבר תא לביק ונתוח תולדלדיה לשב ובצמ ערוהשמ .וידומילב דימתהו ריבגה ונתוח ןחלוש
רחסמב קוסעל הצלאנ תינברה ותשא .ינועו קחד ייח יח המועזה ותרוכשממו ,לאוועשטיר
.הסנרפה תמלשהל

קהבומה ודימלתל ךפהו החסישפל הנפ ותריטפ רחא ,דיגמה לש ובוהאו ץינזוק ידיסחמ היה
.ןימיזדארב ברכ לבקתנ "ם"ירה ישודיח" לעב לש ותצלמה יפ לע .םנוב החמש יבר לש

,ןיניטפאגמ ריאמ לאיחי יבר ם"ירומדאה וידימלת ןיב .ורואל וכלה םיפלאו רתסנבו הלגנב לודג היה
רזעלא יבר ,"לארשי חמשי" לעב ,רדנסכלאמ קחצי לארשי לאימחרי יבר ,וועזישטמ ךורב יבר
.םירחא םילודגו בושטאכוס לש הבר ,ןהכה

.הרותה תוישרפ רדס לע "ב"יבא ירוכיב" רפסה קר ספדנ ,די-בתכב ריאשהש םיברה וירוביחמ

.המלש יבר ונב אלימ ומוקמ תאו (1877) ז"לרת זומת ח"יב רטפנ

 תוכן

            היסטוריה             מחשבת ישראל             חסידות