(1786 רטפנ) בושטולזמ לכימ לאיחי 'ר

קחצי יבר ,לודגה חיכומה ,קידצה ויבאל (1726) ו"פת תנשב ידורבב דלונ לכימ לאיחי יבר
ידגנתממ הליחת היה קחצי יבר יכ םא .םימסרופמ םיקידצ תחפשמל רצנ היהש ,שטיבוהורדמ
ותוא שמישש לכימ לאיחי יבר ריעצה ונב תא וילא חלשו ,וצירעמל ךכ רחא ךפה ,ט"שעבה
.קהבומה ודימלתל היהו תודחא םינש

ינשרד ןורשכב ןייטצה .שטירזממ דיגמה ידימלתמ לכימ לאיחי יבר היה ט"שעבה תריטפ רחא
בושטולז ,קלאק ,ידורב תוליהקב םירשימ-דיגמכ השע אוה .דיגמו חיכומכ הליהתל אצי ומשו ,בר
.("תמקו" תנש) (1786) ו"מקת לולא ה"כ ק"שב רטפנ הב ,ילופמאיו

.םהירפסב ומשב איבהל םיברמ םילודגה וידימלתו וינב םלוא ,םירפס רביח אל לכימ לאיחי יבר
:וצילמה םהילע ,םינב השמח ול ויה
דגנ םה יכ רמאנ םהילעש ,םלועה לכב וריאהו עטנ רשא תובוט תועיטנ ,םיזרא השמח"
."הרות ישמוח השמח
יברו לעהוואזמ השמ יבר ,ליווידארמ קחצי יבר ,ץינימירקמ יכדרמ יבר ,ילופמאימ ףסוי יבר :םהו
.'זרבזמ יבצ באז
 תוכן

            היסטוריה             מחשבת ישראל             חסידות