(1848 רטפנ) יקראוומ קחצי 'ר

םיקידצ תורצחב רקבמ היה וירוענ ימימ .שילאק ןועמש יבר ויבאל (1779) ט"לקת תנשב דלונ
םנוב החמש יברו בוללמ דוד יבר ,ןילבולמ הזוחה :םיקהבומה ויתובר תא שמיש דחוימבו
םיבר םימחרב םהב גהנש ,םידיסח יפלא וילא ורהנ ,יקראווב ונכשמ תא םיקהשמ ,החסישפמ
.לארשי לע בוט ץילמכ םסרופמ .הזע הבהאבו

:םכותבו םש-יעודי םינברו םילודג םיקידצ רשע העבראו האמ ונל םיעודי םיברה וידימלת ןיבמ
םה וינב ינש .אצירגמ לבייפ אגרש יברו ןימיזדארמ הירא בקעי יבר ,בוקירטסמ לשיפ יבר
.בונישמאמ דוד בקעי יברו יקראווב ומוקמ תא אלימש ,("יעצמא"ה) לידנמ םחנמ יבר ם"ירומדאה

לש םירבד םיאב ינשה וקלחבו ,"קחצי להא" רפסב םיסנוכמ ,וילע םירופיסהמ קלחו ,ויתורות
.םהילעו וינב ינש

.(1848) ח"רת ןסינ ב"כ םויב רטפנ קחצי יבר

 תוכן

            היסטוריה             מחשבת ישראל             חסידות