(1868 רטפנ) זיכשינמ קחצי 'ר

הכזו אלפ שיאכ הארנ וירוענ ימיב רבכ .זיכשינמ יכדרמ יבר קידצה לש ומוקמ אלממו ונב
'ה תא דובעל ול היה לק ותורחש ימיבש ,ומצע לע רפיס ותריטפ ינפל הנשכ .םיבר תצרעהל
ותליפת חבשבו ,תוקבדה ךרדב התייה ותדובע .רתוי םימלש ויה זא ויתוחוכ יכ ,תומלש רתיב
.שדוקב ויתוכילה תא ראתל הברמ תידיסחה הדגאהש םשכ ,םידיסחה ברקב רפסל םיברמ
תא עומשלו ותכרב תא לבקל וילא ורהנ םידיסח יפלאו ,הנש םינומשכ ,םימי ךיראהל הכז
.ותרות ירבד

תנשב רואל אציש ,"קחצי תודלות" ורפסב סנוכ םידעומו םיליהת ,הרותה לע וירבדמ קלח
ןורכז" רפסב ויבתכממ תצקו וילע םירופיס תורשע םג סניכש ימ ,אדנל קחצי 'ר י"ע ח"כרת
."בוט

.וירחא םינב ריאשה אלו (1868) ח"כרת טבש א"כ םויב רטפנ קחצי 'ר

 תוכן

            היסטוריה             מחשבת ישראל             חסידות