(1905 רטפנ) רוגמ ביל הירא הדוהי 'ר

השראווב דלונ ."ם"ירה ישודיח" לעב לש ודיחי ונב היהש ,רתלא יכדרמ םהרבא יבר לש ונב
ימיב דוע ,לודגה ובס יכרב לע ךנחתנו ויבאמ םתייתנ דלי ונדועב .(1847) ז"רת רייא ח"רע
היה ובס .וידומיל לע דקוש היה םויב תועש הרשע הנומשו האלפומ הדמתהב ןייטצה ותודלי
הרות דמול ידכנ דציכ וארו ואוב" רמואו וגיצמ היה ותיב יאב ינפבו ןנוחמה דכנב ראפתמ
."המשל

ומצעבו בריס אוה לבא ,ט"יה ןב דכנה תא םהילע ךילמהל וידיסח וצר ם"ירה תריטפ רחא
ןוצרל ענכנ רדנסכלאמ ר"ומדאה לש ותוקלתסה רחא .רדנסכלאל ךינה ךונח יברל עסונ היה
רוג רצח העיגה וימיב .הגהנהה תא ומצע לע לביק ,ג"כ ןב היהש ,בייל הירא יברו ,םידיסחה
.תודיסחה ךרד תא םתורוהלו תובברו םיפלא ברקל עדי ,הנובתבו תוחקפב ,םעונ יכרדב .אישל

טפשמה םש לע "תמא תפש" םשב וארקנ וינתחו וינב י"ע וספדנש הרותה לע ורוביחו וישודיח
."דעל ןוכת תמא תפש" ותריטפ ינפל םיטעומ םימי הרופה וטע תחתמ אציש ןורחאה

יכדרמ םהרבא יבר ר"ומדאה ורוכב ונב אלימ ומוקמ תאו ,(1905) ה"סרת טבש 'ה םויב רטפנ
.םילשוריב בשיש ,רוגמ

 תוכן

            היסטוריה             מחשבת ישראל             חסידות