(1800 רטפנ) ילופינאהמ השוז 'ר

יבושחמ היה שטירזממ דיגמב ויחאכ קבדש רחאל .קסנ'זלמ ךלמילא יבר לש ריעצה ויחא
:וילע רמא "אינת"ה לעב .םיקידצה וירבח תצרעהל הכזו וידימלת
."אלפל ותארי התייה האריה לכיהב םגש דע ךכ לכ האליע האריב התייה ותדובע"

זכרמב והודימעהש ,םירופיס תורשע וילע ורפוס םידיסחה ןיבו ,האלפומה ותוקבדב םסרפתנ
.תימינפה תובהלתהה שיאכ העונתה

עיפשהל ךירצה" קידצה לש ותובישח תא טילבה ,תודיסחב ורומכ םג והארש ,ויחא ךלמילא יברכ
קידצה ךרע לש השגדהה תורמל םלוא ,"לארשי תיב ןומה לכ לע םימש תארי לש שדוק עפש
אל וב וארש ,םהיפלאב וירחא ורהנש ,םעה ינומהל ברוקמו תוירבה ןיב ברועמ היה ,ותלודגו
.ליצמו ןגמ םג אלא קידצו הרומ קר

,השרוו) "בהז תרונמ" רפסב דחי ורבוח-וסנוכו ורוד ינבו וידימלת ירפסב םירוזפ ותרות ירבד
הלחמ רחא רטפנו ךלמילא יבר ויחא רחא הנש הרשע שמח םימי ךיראה השוז יבר .(ב"סרת
.ילופינאהב (1800) ס"קת טבש 'ב םויב תכשוממ

םחנמ יבצ יברו הארטסוא-ינראשט לש הבר םהרבא לארשי יבר תא ,םיקידצ םינב ינש ריאשה
.ילופינאהב ומוקמ אלממ ,לידנמ

 תוכן

            היסטוריה             מחשבת ישראל             חסידות