ידוהיה תוכנה-תיבב הרונמו ריוצמ ןולח
טשפדובב תידוהיה הליהקה לש