שנס הנח לש הרכזל הטרדנא
טשפדובב לודגה תסנכה-תיב רצחבש תורבקה-תיבב