ץיבונרשטב ידוהי טנדוטס לש היוול
םימשיטנא םיערופ ידיב גרהנש