םיירבעה םידודגה תמקה
תמקה תא וננכת דחיו גרבנטור סחנפ םע שגפנ םש ,הילטיאל יקסניטוב'ז אצי 1915 לירפאב
דועב ,םיבדנתמ סויג ךרוצל תירבה-תוצראל גרבנטור אצי םיבר םינויד רחאל .םיירבעה םידודגה
תודגנתהב לקתנ אוה ןודנולב .םידודגה תמקהל עקרקה תא רישכהל ידכ הילגנאל עסנ יקסניטוב'ז
םיינויצ םיגיהנמ .םיידוהי םיגוח דצמ ןהו יטירבה המחלמה דרשמ דצמ ןה םידודגה ןויערל הלודג
הינמרג לש הנוחצינב םיענכושמ ויהו רחאמ תינכתה ןמ ודי ךושמל יקסניטוב'ז לע עיפשהל וסינ
הקומע הריתסב דמוע דודגה לעפמ" היפל הטלחה לביק ףא ינויצה לעופה דעווה בשומ .המחלמב
לעופה דעווה שרוד ךכ םושמ .וילא תוכייש םוש ןיא תינויצה תורדתסהלשו תינויצה הלועפה ירקיעל
יצמאמב ךישמהו שאונ רמא אל יקסניטוב'ז 4 ."הז לעפמב ךומתי אלו ...ףתתשי אל ינויצ םושש
ןמ היה ןמצייו םייח ר"ד .םידוהיה וירבח ברקב ןהו םייטירבה תונוטלשה לצא ןה הרבסהה
.םיירבעה םידודגה תמקהל וקבאמב יקסניטוב'זל ועייסש םידדובה

דחאל הגולפכ ופרוצו "תודרפה יגהנ דודג" ידירשמ םילייחה 120 ןודנולל ועיגה 1916 ףרוחב
דיתעש ירבעה דודגה לש ןיערגה התיה ,יקסניטוב'ז סייגתה הילא ,וז הגולפ .םיילגנאה םינוילטבה
ןותיעב םסרופ 1917 טסוגואבו ירפ ףוסבל ואשנ ויכמותו יקסניטוב'ז לש ויצמאמ .דסוויהל היה
דודגה רבד תויה םע .ןוסרטפ לנולוק לש ודוקיפב "ירבע דודג" תמקה רבד ימשרה ינודנולה
.תימשרה תונויצה יגוח םעטמ ותמקהל תודגנתהה הקספ הדבועל

ןודנול תובוחרב ,"ךלמה יעלק לש 38-ה ןוילטב"ל בסוה ומשש ,דודגה דעצ 1918 ראורבפב 2 -ב
יטירבה אבצה לש הפקתמב קלח תחקל קיפסה דודגה .לארשי-ץרא תיזחל אצי םויה תרחמלו
.יחרזמה ןדריה רבע תאו ץראה ןופצ תא שובכל הרטמב הנש התוא רבמטפסב החתפנש

םג .דודגל םיבדנתמ סויג ידיל איבהל ידכ תירבה-תוצראל 1915 ביבאב גרבנטור סחנפ אצי רוכזכ
ןמ ושרוגש ,ןוירוג-ןב דודו יבצ-ןב קחצי םהיניב ,םיינויצ םיגיהנמ דצמ ןויערל תודגנתהב לקתנ אוה
תונוטלשה תא סיעכהל הלולע םידודגה תמקהש התיה תירקיעה םתנעט .םיכרותה ידי-לע ץראה
.לארשי-ץראב ידוהיה בושייה לש ולוסיח ידכ דע םייכרותה

,(1917 לירפאב 6) המחלמל תירבה-תוצרא תסינכ םע לח םידודגל תובדנתהה תבוטל הנפמ
קר אלו םתעד תא וניש יבצ-ןבו ןוירוג-ןב .םיינויצה תודסומה לש םתודגנתה תרסהל איבהש
הנתינש רחאל .םידודגה תורושל םמצעב וסייגתה ףא אלא ,הרבסהה תולועפל ופרטצהש
םשו הילגנאל םיבדנתמה ואצי ,"יאקירמאה" דודגה תמקהל הינטירב תלשממ לש התמכסה
עיגהל וקיפסה הז דודגמ תוגולפ יתש .םירצמל אציש "ךלמה יעלק לש 39 -ה ןוילטבה" םקוה
.ןדריה רבע לע הכרעמב 38 -ה דודגל ףרטצהלו לארשי-ץרא תיזחל

שוביכ רחאל םילארשיצרא םיבדנתממ בכרוה ,"ךלמה יעלק לש 40 -ה ןוילטבה" ,ישילשה דודגה
דודגה רבעוה ,ותמקה םע דימו ,1918 ינויב ןתינ דודגה תמקהל רושיאה .ץראה לש ימורדה הקלח
.ןדריה רבעבו ץראה ןופצב ולהנתהש תוברקב ףתתשהל קיפסה אל םלוא םינומיא ךרוצל םירצמל
.םיירבעה םידודגה ינש רתיל ףרוצו לארשי-ץראל "40 -ה דודגה" רבעוה הנש התוא רבמצדב

ופתתשה םה .שיא 5,000 דחי ונמש ,םיירבעה םידודגה תשולש ץראב ונח תוברקה םויס רחאל
הריבגה תיאבצ תוליעפ רדעה .םייובשה תונחמ לעו ושבכנש תומוקמה לע הרימש ידיקפתב
המ הלאשב חוכיווה שדוח בושייב םיבחר םיגוחבו ,ררחתשהל ןוצרה תא םידודגה ילייח ברקב
וילייחש "יאקירמאה דודגה" ברקב דוחייב שגרוה ןויפרה .היינבה למע וא יאבצה תורישה :ףידע
סחיי םהל ,םידודגה קוריפ תא עונמל ידכ בחר הרבסה עסמב חתפ יקסניטוב'ז .התיבה בושל וצר
;אוושל הז לכ םלוא .םייברע םיערופ ינפמ ץראב ידוהיה בושייה לע ןגהל לכויש חוככ הבר תובישח
ידירש וקיפסה דוע ,רוכזכ .דבלב שיא 400 ןוילטבהמ ורתונ 1921 ביבאבו ולדלדיהו וכלה תורושה
הז השעמו ביבא-לת רוזאב םייברע םיערופ תפידהב רוזעל ,ןילוגרמ לנולוקה לש ודוקיפב ,דודגה
.1921 יאמב תיפוס וקרופ םידודגה .םייטירבה תונוטלשה ידיב םלוסיח תא שיחה


"הדוהיל ןושארה ביצנה"
ויונימ .1920 ילויב 1 -ב המחלמ תיינאב הצרא עיגה ,ןושארה ןוילעה ביצנה ,לאומס טרברה
תלשממ לש התוקבדכ שרפתה ,רבעשל הלשממ רבחו יטירב יאנידמ היהש ,ידוהיה לאומס לש
יכ ןייצו תדחוימ הפסאב םאנ ואוב רחאל רצק ןמז םנמאו ."רופלב תרהצה" תמשגהב הינטירב
-ץראב לארשי םעל ידוהיה ימואלה תיבה לש ונוניכ תא חיטבהל" המכסהה תומצעמ לש ןתנווכ
תסנכה-תיבב ללפתהל ידוהיה ביצנה אב ,ומחנ תבש ,באב העשת םוצ רחאלש תבשב ."לארשי
ומחנ" הרטפהה תא ארקו הרותל הלע ,םילשוריב הקיתעה ריעבש "אישנה הדוהי 'ר תברוח"
תובזכאהש אלא .תולודג תווקת וב הלת ידוהיה בושייהו הבר תובהלתהב לבקתנ אוה ."ימע ומחנ
.אובל ורחיא אל

ללגב ועבנ תויוצרפתהה יכ העבקש הריקח תדעו התנמתנ 1921 תנש לש תוערפה רחאל
הרוה תוחורה תא עיגרהל ידכ ."תידוהיה היילעה" תינמנ םהיניבו "םיילכלכו םייטילופ םימרוג"
ךכ-רחאו (הנשב 16,000 -ל ןכל םדוק הלבגוהש) היילעה תא ינמז ןפואב קיספהל ןוילעה ביצנה
."ץראה לש הטילקה רשוכ" לש ןורקיעה יפ-לע הליבגהל

-רש ,"לי'צר'צ ןוטסניו לש ןבלה רפסה" חסונ ןודנולב תינויצה הלהנהל רסמנ 1922 ינויב 3 -ב
הלוכ לארשי-ץראש הנווכ ןיא" :רומאל רופלב תרהצה תא שרפמה ,ןמז ותואב יטירבה תובשומה
תא הנתיה אוה ףא ."לארשי-ץרא ךותב דסויי הז ןוגכ תיבש אלא ,ידוהי ימואל תיב תויהל ךופהת
.ילכלכה הטילקה רשוכ לש ןורקיעה יפל תידוהיה היילעה

לע ססובמ היהש ,יטירבה טדנמה חסונ תא םימואלה רבח תצעומ הרשיא 1922 ילויב 24 -ב
,הינטירב תלשממ תשקב יפ-לע ,הצעומה העבק ןכמ רחאל םיישדוח םלוא ,רופלב תרהצה
,הללאדבע ."יחרזמה ןדריה רבע" לע לוחי אל ידוהי ימואל תיב לש ותמקה רבדב טדנמה תארוהש
הלועפה ףותישל הרומתב ,רומאכ ,תאזו , "ןדריה רבע לש רימא" הנמתנ ,זא'גח ךלמ ןייסוח ןב
-ץרא לש החטשמ 77% וערקנ ךכ .םיכרותה דגנ המחלמה ןמזב םיטירבה םע םיברעה לש
חטשמ 23% -ל םצמטצה רופלב תרהצהב חטבוהש "םידוהיל ימואלה תיבה" רוזאו ,לארשי
.ץראה


ר"הצה דוסיי
תא הלביקש ,תינויצה הלהנהל יקסניטוב'ז ףרוצ ,אלכה ןמ ורורחש רחאל הנש ,1921 סרמב
."לארשי-ץראב ידוהיה ןויגלה לש וחותיפו ותרימשל" ץמאמה םע תוהדזה רבדב ותשירד
שורדת הלהנההש ותעצה ומכ ,תינויצה הלהנהב יטסיביטקאה וקה תא גציי יקסניטוב'ז
םישאה אוה .ץראב תירוטדנמה היצרטסינימדא ןמ םיימשיטנא םידיקפ רטפל הלשממהמ
תגלפומ תוניתמב ,תינויצה תורדתסהה לש תינידמה הלועפה שארב דמעש ,ןמצייו 'ח ר"ד תא
18 -בו ,אובל הרחיא אל םיינשה ןיב תיתיזחה תושגנתהה .םילגנאה ינפב ינויצה ןיינעה גוצייב
.ינויצה לעופה דעווה אישנ לא תורטפתה בתכמ יקסניטוב'ז חלש 1923 ראוניב

םיטסיביטקאה ברקב םילג התכה ותורטפתה םלוא ,הגלפמ םושל ךייתשה אל יקסניטוב'ז
דחי וצבקתה הפוריאב םינוש תומוקמב .תיטילופ תונגראתהל םתוא הפחדו תינויצה העונתב
25 -בו ,תינויצה תורדתסהה תוינידמב היזיברל יקסניטוב'ז לש ותדמעב וכמתש םינויצ תוצובק
םינויצה תירב" - השדחה הגלפמה לש הנושארה הדיעווה סירפב המייקתה 1925 לירפאב
תיתגרדהה התכיפה איה תונויצה תרטמ" יכ הטילחה הדיעווה .(ר"הצה תירב) "םיטסינויזיברה
תוסחב ימצע ןוטלש לעב ,ידוהי (הנידמ ,הליהק) תלוונומוקל ,ןדריה רבע ללוכ ,לארשי -ץרא לש
הלשממה תועקרק תריסמו ,תישפוח תינומה היילע ידי-לע גשוי הזה בורה ."עובק ידוהי בור
תורדתסהה לש דרפנ יתלב קלח" היהת השדחה הגלפמהש טלחוה דוע .תידוהי תובשייתהל
5 ."םידוהי אלו םידוהי יגוחב תימצע הלומעתל תוכזה תא המצעל תרמוש לבא ,תימלועה תינויצה

.יקסניטוב'ז לש ויתועד תצפה ךות ,הגלפמה לש ילארשיצראה ףינסה ןגראתהל לחה 1924 תנשב
לש הרפושל ,י"בא-ןב רמתיא לש ודוסימ ימלשורי ימוי ןותיע ,"םויה ראוד" ךפה 1928 תנש ףוסב
ה"י ר"ד תא םיאצומ ונא ןותיעב ופתתשהש םיאנותיעהו םירפוסה ןיב .תיטסינויזיברה העונתה
.םירחאו גרבנירג יבצ ירוא ,ריאמיחא אבא ר"ד ,ןיביי

תוגלפמה ןיבל הניב םידוגינו תועד יקוליח ולגתנ השדחה הגלפמה לש הכרד תליחתב רבכ
-ץראב תידוהי הנידמ תמקה איה תונויצה לש הנכותש סרג יקסניטוב'ז .תויטסילאיצוסה תוינויצה
ךמת םג אוה .תיביטקלס יתלב תינומה היילע םייקל שי ךכ םשלו םיירוטסיהה היתולובגב לארשי
דע תוחדל שי תויתרבחה תויעבה תאש סרג לבא ,לעופה תויוכז לע הרימש ךות ,ישפוח קשמב
.ימואלה סרטניאל םיידמעמה םיסרטניאה תא ףיפכהל שי זא דעו תירבעה הנידמה תמקה רחאל
יכ וסרג םה ;הלעמב תונושארכ תויתרבחה תויעבה תא ואר תויטסילאיצוסה תוינויצה תוגלפמה
לש תיביטקלס היילע עצבל שי ןכ לעו לארשי-ץראב הדובע ייחל לארשי תיב ינומה תא ריבעהל שי
םייחה יכרב לע וכנוחו ,תיאלקח יוצר ,םייפכ תדובעל תונפל וטילחה םתיילע ינפל רבכש םיצולח
תונויצה" ,תיטסילאיצוס-תינויצה העונתה לש ינחורה הגיהנמ ,ןוסלנצכ לרב יפל .םייפותישה
תנשב הניווב םייקתהש ינויצה סרגנוקב 6 ."ללכ םייקתת אלש וא ,תיטסילאיצוס תויהל החרכומ
:ותפקשה לש התוהמ תא ריבסה וימואנמ דחאבו "םעל דמעממ" המססב ןוירוג-ןב אצי 1925

...הרופ הדובעל םיטיזרפ ,םירקע ,םישולת ,םידוהי ינומה תרבעה איה תונויצה
תיצמת יהוז .ץראב םידבועל ךופהל םיצור ונא...ללכה ןמ אצוי ילב ,ולוכ םעה תא
,םדאה תא םינוב אלא ,םיימואל םילכ קר לארשי-ץראב םינוב ונא ןיא...ונתעונת
7 ...הרבחה


לתוכה ךוסכס
ףילחהש רחאל ,לארשי-ץראב ןוילע ביצנכ רמולפ לש ותוריש תפוקת המייתסנ 1928 תנש ףוסב
לחהש ,ילכלכ רבשמ לשו תינוחטיב תוביצי לש ןמיסב הדמע וז הפוקת .1925 ינויב לאומס תא
ולע 1926 תנשבו םידוהי 33,800 ולע 1925 תנשב .היילעב הטאהל םרגו 1926 תנשב
תנשב קר .ץראהמ ודריש 5,070 תמועל ,דבלב םילוע 2,710 הצרא ועיגה 1927 -ב .13,080
תודגנתה שודיחל המרג וזו היילעה תרבגהל האיבהש תילכלכ תוששואתה ינמיס ורכינ 1928
ביבס קבאמה תא םיברעה ודקימ םעפה 8 .לארשי-ץראב םידוהיל ימואל תיב תמקהל םיברעה
.יברעמה לתוכה תייעב

אצמנ לתוכה םנמא .םינשב תואמ ךשמב וכשמנ יברעמה לתוכל םידוהיה תוכז ביבס תועד יקוליח
םש-לע ,"קארוב-לא" ארקנ אוה .םימלסומל שודק אוה םג לבא ,ףירש-לא םרח-לא ימוחתל ץוחמ
רשק םימשל ותולע ינפל ,תימלסומה תרוסמה יפ-לע .םימשל דמחומ הלע ובג לעש ידגאה סוסה
עקר לע םיברעל םידוהי ןיב םיכוסכס וצרפ םעפ ידמ .יברעמה לתוכבש ךוכב סוסה תא דמחומ
תיינב ןכו םילספס ,השודק ישימשת םוקמל איבהלו לתוכה תטמס תא ףצרל םידוהיה תונויסינ
וגהנש ,םיינמותועה תונוטלשה ינפב םיאבומ ויה םיכוסכסה .םירבגל םישנ ןיב דירפהל הציחמ
םידוהיהו ןיע םיברעה ומילעה ,ףקווה ירמושל םימולשת תועצמאב םלוא .םיברעה תבוטל קוספל
9 .השודק ישימשתו םילספס םוקמל איבהל וכישמה

לתוכה תבחרב ללפתהל םידוהי תואמ וסנכתה (1928 רבמטפסב 23) ט"פרת םירופיכה םוי לילב
לש הרפה הציחמה תמקהב ואר םיברעה .םירבגל םישנה ןיב הציחמ עבק שמשהו ,יברעמה
תרחמל .הציחמה תא ריסהל םידוהיהמ שרד ,שטורתיק ,םילשורי זוחמ לשומ ןגסו ווק-סוטסה
םוי לש ומויסל דע הרזגה תא תוחדל לשומה ןגסמ ושקבו םיללפתמה לש תחלשמ האב רקובב
תא ריסהל ול הרוהו לתוכה תבחר לא הרטשמ ןיצק חלש שטורתיק ;ליעוה אלל םלוא .םירופיכה
וחתפש ,םיברעה םיגיהנמה תא הדדוע םידוהיה לש םייתדה תושגרב העיגפה .חוכב הציחמה
ידכ ,םעפה םג ,השמיש (ונתא הלשממה) "אנעמ הלוד-א" המססה .םידוהיה דגנ התסה ירבדב
.םייברעה םינומהה תא בהלשל

ינטנופס ןפואב .ידוהיה בושייב תובחר תורדש ברקב הבר הסיסתל ומרג לתוכה דיל םיעוריאה
לע םידוהיה לש םתוכז רבדב םיזורכ ואיצוהו םע-תופסא וכרעש "לתוכה ןעמל םידעו" ומקוה
ללפתהל םידוהיה תוכז תרימשל תשגרנ האירקב ואצי תוצופתבו ץראב םיבר .םשדקמ דירש
םהיתועיבת שארב לתוכה ןיינע תא ולעה ר"תיב רעונה תעונתו םיטסינויזיברה .לתוכה דיל
.בושח ימואל ןורקיע ךכב וארו תויטילופה

תוחורה תא עיגרהל התסינש ,תינויצה הגהנהה תכרב תא הלביק אל תירוביצה תוררועתהה
תונברה לש הקירטסיהה" ןמ חור תרומ וליג תיטסילאיצוסה תונויצה יגוח .המלסהמ הששחב
תעונתב םירבודה ישארמ ,טסיצילבופ ,ןוסניליב השמ תושעל לידגה ."רודלפמורט תירב לשו
לתוכה לש וכרע בר" םנמא יכ בתכש ,"רבד" ןותיעה תכרעמ רבחו תילארשיצראה םילעופה
:םירחא םיכרע םיספות םעה תייחתב יזכרמה םוקמה תא יכ חיכשהל ונל רוסא לבא - יברעמה
."המדא ,הדובע ,היילע

רתויב עירכמהו בושחה ערואמה וניא לתוכה ערואמ" יכ ןוירוג-ןב רמא ימואלה-דעווה תבישיב
םע םולש יסחי תריציו היילעה תלדגהב ירקיעה ץמאמה תא זכרל שרדו "ןורחאה ןמזב הרקש
.םיברעה

ובו ,"ןבל רפס" 1928 רבמצדב 17 -ב תיטירבה הלשממה המסרפ תוחורה תא עיגרהל ידכ
.וז הבחר לע םיברעה לש םתולעב תאו לתוכה תבחרב ללפתהל םידוהיה תויוכז תא הרשיא
הנשה-שארב לתוכה דיל רפושב העיקתה תא הלשממה הרסא ,ןיינעה לש יפוס רוריבל דע
רוסאש ,םימואלה רבח תצעומ םעטמ תדחוימ הדעו הקספ 1930 ץיקב .םירופיכה םוי יאצומבו
הנשה-שארב רפושב עוקתל םגו תונחלוש םש ביצהל ,לתוכה דיל הבישי תומוקמ עובקל םידוהיל
10 .טדנמה תלשממ תונקתב םג ללכנ רפושב העיקתה רוסיא .םירופיכה םוי יאצומבו

תקולחמהש המגמב ,לתוכה דיל תויצקבורפב וכישמהו הלשממה לע םצחל תא וריבגה םיברעה
.םידוהיה תליפתל תוערפה ולחה הנוילעה תימלסומה הצעומה תמזויב .םויה רדסמ דרת אל
ףסונב .םידוהיה תליפת תעב אקווד וינימאמל ארק (לתוכל ךומסה) עלסה תפיכ לש ןיזאומה
.םוקמה יבשותל רבעמ ךרד שמישש ,לתוכה תבחרב חתפ םיברעה וחתפ תאזל

ןוילעה ביצנל ,קוק ברה ,לארשי-ץראל ישארה ברה בתכ ,לתוכה דיל העיקתה רוסיא לע הבוגתב
:אבה בתכמה תא

[13.10.1929] ץ"רת ירשתב 'ט ,םילשורי ה"ב
לארשי-ץראל תישארה תונברה
ונימיב הרהמב ןנוכתו הנבת םילשורי שדוקה ריע הפ

לארשי-ץראל ןוילע דקפמו ןוילעה ביצנה ותלעמ דוה דובכ
ודוה םורי רולסנא'צ ןהו'ג ריס

,דואמ םמורמה וננודא
עידוה ימואלה דעווה תלהנה שאר בשויש ,ודובכ תרדהל עידוהל הזב םידבכתמ וננה
רדסהש ,אנד םירופיכה םוי לש הליפתהל עגונב ;ותלעמ דוה םשב הדוקפ רותב ונל
םיברעה לש ץחלה ינפמ וז הנשבש ;רפוש תעיקתב תמייתסמ איהש אוה הלש יתדה
.לתוכה די-לע ונתליפתב רפושב עוקתל ענמנ
הריזגה לע ותלעמ דוה ינפל הזב תוחמל ונמצעל השודק הבוחו חרכה םיאור ונא
תעגופ ,הליפתהו םוצה רמג םע רפושה תעיקת תא תרסואה הדוקפה...השדחה
תליפת רמג םע רפושה תעיקת לש הלועפה .רודל רודמ ונמעב שדוקמה יתד גהנמב
העיגפ ןכ-לע איה הז גהנמב העיגפה .םויה תשודק תא םתוחה יתד למס איה הליענ
לארשיב םדא לכו ,םתומלשבו הזה שודקה םויה לש םיגהנמהו תוליפתה ירדס לכב
שפוחב העיגפו םייתדה ויתושגרל השק ןובלע וזכ הריזגב תוארל אלש ול רשפא יא
וניבא דבלמ תאזה ץראב ןעשיהל ימ לע ונל ןיאש הרכהה ...ולש ןופצמהו תדה
- המ אהיו םישדח םיעגפו םיעוזעז ץראה יבשות תאמ עונמל ןוצרה ,םימשבש
לש שמשל המיאתמ הדוקפ ונתנ .הבילעמה הריזגה תא לבקל ונתוא םיאיבמ
ותלעמ דוה ינפל הזב עיבהל ונמצעל הבוח םיאור ונא הז םע לבא ,יברעמה לתוכה
םייתדה וניתושגרב העיגפה לע הקומעה ונתורמרמתה תאו תצרמנה ונתאחמ תא
.וז הריזג ןיידע םילבקמ ונא ןיא ךכ ךותמש ףקות לכב הזב זירכהלו
אל ולוכ לארשי םעו ץראב ידוהיה בושייה ,לארשי-ץרא ידוהיל תישארה תונברה
.תויתדה םהיתורוסמבו םהיתושגרב תוללעתה םע םלועל ומילשי
ותלעמ דוה אנ חלסי .ותלעמ דוהל עידוהל ונמצעל הבוח וניאר הלאה םירבדה תא
.דואמ םיארונה ונבבל יבואכמ ךותמ םיצרפתמ םה רשא ונירבד לע
.ותעמשמל םירסה םילענ דואמ דובכ ישגרב םימתוח וננהו

11 ריאמ בקעי :אישנה         .קוק ןהכה קחצי ברה :אישנה

הנקתב ואר םיטסינויזיברה .םידוהיה תושגרב תושק עגפ ,יברעמה לתוכה דיל העיקתה רוסיא
תנקת .הקיתשב וילע רובעל ןיאש יטילופ םידקתו תימואל העיגפ םג אלא תיתד הרזג קר אל וז
לתוכה דיל העמשנ םירופיכה םוי יאצומ לכבו ,ל"צאהו ר"תיב ירבח ידיב הרפוה הלשממה
.(45 'מע ,"לתוכה תגולפ" - ןלהל האר) תיתרוסמה רפושה תעיקת

ושעש םידוהי דגנ תויולכנתהב ולחהו ןויפר לש תוא יטירבה לשממה תוגהנתהב ואר םיברעה
תחא רחאל .שחרתמל םישידא וראשנש םיטירב םירטוש תוחכונב תאזו לתוכה לא םכרד
האצותכ .תונוטלשה ידי-לע תינמז הרסאנ לתוכה דיל הליפתהש העומש הצופנ תויולכנתהה
תרחמל .תוישארה םירעה שולשב האחמ תופסא ט"פרת באב העשת ברעב וכרענ העומשה ןמ
ושע שיא תואמ שולשמ הלעמלו יתבר הנגפה םילשוריב הכרענ ,1929 טסוגואב 15 -ב ,םויה
לתוכה ןמ .םואלה לגד ףנוהו םימואנ ואשנ םש ,יברעמה לתוכה לא םכש רעש ךרד םכרד תא
הלהנהה ןכשמ ,זוי ןולמ דיל ובכעתה םכרדבו ופי רעש ךרד השדחה ריעל םיניגפמה ודעצ
הנגפהה תא .םואלה ילגד תפנהו "הווקתה" תרישב ןויצ רכיכב הרזפתה הנגפהה .תינויצה
."לתוכה ןעמל םידעווה"ו םיר"תיבה ונגרא

םילשורימ םיתסומ םיברע םייפלאכ תופתתשהב דגנ-תנגפה םיברעה וכרע םויה תרחמל
-יתבב ,םידגסמב התסהה ימואנ ורבג היתובקעב םלוא ,םולשב הרבע הנגפהה .התביבסמו
.תובוחרבו הפקה

םירענ לש הצובק הקחיש ,טסוגואב 17 -ה ,םיירהצה-רחא תבשב ,תיברעה הנגפהה תרחמל
םירענה דחא טעב קחשמה ךלהמב .םירעש-האמ תנוכשל ךומס "יבכמ" שרגמב לגרודכ םידוהי
רבעל שחש ,ומש יחרזמ םהרבא ,םירענה דחא .יברעל תכיישה תוינבגע תקלחב תחנש ,רודכב
יחיש ןיב בכוש והואצמו ושפחל וירבח ואצי ,רוזחל ששובשמו ,רודכה תא איבהל ידכ הניגה
יחרזמ םהרבא תמ םימי רפסמ רובעכ .ינומלא יברע ידיב רקדנש רחאל םד תתוש תוינבגעה
.יתלשממה םילוחה-תיבב ויעצפמ:תורעה
.36 'מע ,רופלב תרהצה תודלות ,רבלג .4
.31 'מע ,תונויצב גוליפה ,ןבא .5
.387 'מע ,לרב ,אריפש .6
.13 'מע ,ג ,דוד תאנק ,תבט .7
.771 'מע ,לארשי-ץרא ךרכ ,תירבעה הידפולקיצנאה .8
.22 'מע ,לודגה יתפומה ,גלפ-לא .9
.1 תפסות ,5 ףיעס ,"יברעמה לתוכה לע ותצעומב ךלמה רבד" .10
.461 'מע ,ןיטשנרוא רודגיבא קחצי ברה תאמ ,לתוכה ןמויב טטוצמ .i1 ,ימואלה דעווה קית ,מ"צא .11            תוכן תולדות ישראל