רבעמה תפוקת


,יולה לאימחרי ,רודירמ בקעי :ויה הירבחו יוניש אלל הדקפמה הראשנ לאיזר דוד לש ותומ רחאל
שמיש ,הרובחבש קיתווה היהש ,ןהכ םיסינ .לגס השמו ןירפלה לאילמג ,ןייטשניבור בד ,ןהכ םיסנ
,ןמטלא ר"ד ןיבל ןוגראה ןיב רשקה שיא היה ףאו 1 ןוגראה יניינע זכרמ םינושארה םישדוחב
ראותה תא לבקל בריסו םוקמ אלממ ראשנ רודירמ בקעי 2 .תיטסינויזיברה הגלפמה גיהנמ
רודירמו העבצה הכרענ ,ל"צאל דקפמ תריחב לע דמע לגסש רחאל םלוא ,"ישארה דקפמה"
םמוקמבו הדקפמה תא ןירפלהו לגס ובזע העבצהה תובקעב 3 .ןוגראה שארב דומעל רחבנ
תומ רחאל יכ ותודעב ןעוט ןמטלא ר"ד .(יקסבולוב'זריו) רודירמ והילאו לאיזר רתסא ופרוצ
בקעי לש ויונימב ריכה אל אוה .ל"צאה דקפמ תא תונמל תוכמסה לעבכ ומצע האר יקסניטוב'ז
4 .טלחומ קתנ היה םיינשה ןיבו רודירמ

הצרא הלע 1932 תנשב .תיסורה תורסיקהמ קלח זא ,ןילופב 1913 תנשב דלונ רודירמ בקעי
,ןיינבב תונמדזמ תודובעמ סנרפתה אוה .ל"צאל ףרטצה ןכמ רחאל הנשו ילאגל יתלב ןפואב
-חתפב ןוגראב ליעפ היה .ןג-תמרב "סיסע" םירומישל תשורחה-תיבבו הווקת-חתפ יסדרפב
ירהבש בוכירדנאב ךרענש םיניצקה סרוקב ףתתשה .ףינסה דקפמ הנמתנ ןמז רובעכו הווקת
ידכ השרווב רודירמ ראשנ סרוקה םויס םע .ינלופה אבצהמ םיניצק תכרדהב (ןילופ) םיטפרקה
הבאב הקספנ וז תוליעפ םלוא ,הצרא ותחילשו ינלופה אבצהמ לבקתנש קשנה תזיראב קוסעל
זוחמ דקפמ הנמתנ ,ריאי לש גוליפה רחאלו הצרא רזח רודירמ .ןילופל ינמרגה אבצה תשילפ םע
.לאיזר לש ותדקפמב רבחו ביבא-לת

םוימ הדקפמה תעדוהב םלוא ,לאיזר לש ותוינידמב רודירמ ךישמה ל"צאה דקפמכ וכרד תליחתב
:יטירבה אבצל סויגה תלאשב הייטסל םידע ונא ,1941 רבוטקואב 26

םישנא רפסמ וררגנ הירחאש ,יטירבה אבצל סויגה ןעמל תרבגומה הלומעתה חכונ
,[תיטסינויזיברה העונתל הנווכה] ונתדמע תא םג םיאטבמכ תועטב םבשחל רשפאש
ןעמל םחלייש ,ולגד לע ירבע אבצ תמקה לע זרכוי אל דוע לכ יכ הדקפמה הזב העידומ
.םירז תואבצל סויגל ודי תא ןוגראה ןתיי אל ,תוירבע המחלמ תורטמ
דוע לכ אבצל סייגתהל ןוגראה ישנא לכ לע לחה רוסיאה תא הריכזמו הבש הדקפמה
תירב ןבכ לארשי-םעב הרכהל [יקסניטוב'ז] ןוילעה ונדקפמ לש ותשירד הלבקתנ אל
.תיחכונה המחלמב
לש םתרזעבו ומצע תוחוכב ויתורטמ תא עצבל וישנא תא רשוכה תעשב ארקי ןוגראה
.ותירב ינב תויהל וצריש הלא לכ
ירבע חוכ קר יכ ,ןוגראה תורושל סויגל םהיצמאמ תא ריבגהל םישרדנ ןוגראה ישנא
5 .תירבעה הנידמה תאו לארשי-תוכלמ תא םיקי קזחו יאמצע

םיטירבה םע הלועפה ףותיש תקספה לש םינושארה םינצינל םידע ונא וזה הדקפמה תעדוהב
.תיאמצע תוליעפל תונכהו

ךשמה תא רשפאל ידכ המרתה תולועפב ליחתהל טלחוהו ער לוכב היה ןוגראה לש יפסכה בצמה
השקבב בושייה ירישע לא הינפב ולחה ,םיקנבמ דושה תונויסינ לש תונולשיכה רחאל .תוליעפה
- םורתל בריס רנקנד םיקסעה שיא רשאכו הווקת-חתפב היה וז תוליעפל דקומה .המורתל
הגלפמה יליעפ ברקב םירצעמב הביגהש ,הרטשמל הינפ התיה .הדחפה תצצפ ותיב דיל החנוה
וזו הייריעה תא סניכ ,ריפס ףסוי ,זאד ריעה שאר .ריעה תצעומל הינפ ןכו ,תיטסינויזיברה
הרחיא אל ןוגראה תבוגת ."םימייאמהו םיפסכה-יטחוס דגנ המרוח דע המחלמ זירכהל" הטילחה
העשב הרק רבדה .זע ץפנ לוקמ הוקת-חתפ הדרחוה 'ג םויל רוא" 1941 טסוגואב 6-בו אובל
.ריפס רמ הוקת-חתפ תייריע שאר לש ותיב לא הצצפ וקרז םינומלאש ררבתנ .תוצח רחא שולש
רעבל" הטילחהו ריעה תצעומ הסנוכ בוש םויה תרחמל 6 ."םיטיהרה וקוזינו תיבה תושמש וצפונ
."בושייב תללותשמה הערה חורה תא

תצעומב ךרענש ןוידהמ אבה חווידה תא םיאצומ ונא 1941 טסוגואב 12 םוימ "ץראה" ןותיעב
:ריעה


הוקת-חתפב תומילאה ישעמל ץק םשוי

דגנ םיצרמנ םיעצמא ימואלה דעווהמו הלשממהמ תעבות הוקת-חתפ תצעומ
...םימייאמהו םיפסכה יטחוס
ךישמהל ,ריפס רמ ידי תא תקזחמו תומילאה ישעממ תעתרנ הניא הצעומה .א
.וקספויש דע םדגנ תולועפב    
7 ...ריפס רמל ומרגנש םיירמוחה םיקזנה לכ תא הסכת הייריעה .ב

י"שמל עיגהש עדימ יפלש ,הינמורמ שדח הלוע ,דלפנדייו שובייפ םיקסעה שיא לא ונפ ביבא-לתב
2-ב ףטחנ ,ןוגראל םורתל בריסש רחאל .דבכנ ףסכ םוכס היכרות ךרד הצרא ריבעהל ודיב הלע
ידיב חלשש רחאל ,תועש רפסמ רובעכ ררחוש אוה .ריעל ץוחמ לא רבעוהו 1941 רבמצדב
.י"אל 500 םדיל רוסמל ודידיל הארוה ויפטוח

ףיסוה ,חקור לארשי ,ריעה שארו םיפסכה תטיחס ישעמ תא התניג ביבא-לת תייריע תצעומ
."רבדה תוציחנ תא תרחא הרוצב ריבסהל לוכי ףסכל ךרצנה" :יכ רמאו

הז ךמסמב .בושייה תבוגתלו ןוגראה תולועפל תוסחייתה הנשי יאמב 28 םוימ תשלובה ךמסמב
דימת טקנ ,הנגהה רובע םיפסכ ףוסיאל ןוגרא אוהש ,"בושייה רפוכ" :האבה הרעהה םג העיפומ
8 .םימויאו תודחפה לש תוינידמב

ישעמל םייבמופ םייוניג ויה אל ןכלו םיימואלה תודסומה םשב לעפ "בושייה רפוכ"ש אלא
תודסומה תורמ תא ומצע לע לביק אלש ינלדב ןוגראכ לעפ ל"צאה דועב ,ויליעפ לש תומילאה
.םיימואלה

:םיברב םסרופש זורכב ביגה ל"צאה


בושייה לא

תונוטלשה ינפב ונישלה םירכיאה תודחאתה חוכ-אבו תוירבע תוצעומ ישאר 3
.קשנ תיינקל ףסכ טחוס לארשי-ץראב ימואלה יאבצה ןוגראה יכ םייטירבה
.ירבע יאבצ ףוג דגנ םיעצמאב טוקנל תונוטלשה תאמ ושרד םתעברא
וכעו ופי ,םרכ-לוטב אלכה-יתבל וכלשוה וז תישיאו תיללכ תונישלממ האצותכ
...עשפמ םיפח םיימואל םידוהי 40-כ
ךרדב חופיק-תונש לש לווע ןקתל בושייה יגיהנמו תוצעומה ישאר ידיב היה
ןודזב .[בושייה-רפוכ יפסכ תקולחב ל"צאה ףותיש יאל הנווכה] דובכהו םולשה
.תבשק ןזוא אלל וראשנ ויתוינפ לכו ןוגראה תועיבתמ ומלעתה
הבוח אוה האור ךא ,וילע ופכש המחלמה תא לבקמ אוהש עידומ ןוגראה
:ןורחאה עגרב ריהזהלו תורתהל ומצעל
.רבדה םעה שפנב יכ ,ועתרה
:ירבעה בושיילו
;ונדיקפת תא אלמל ונל ורשפא
9 .קשנ ונל ובה

ליעפיש ידכ ןמטלא ר"ד לא יטירבה טדנמה תלשממ ריכזמו ריפס ףסוי ונפ ירוביצה ןוידה תובקעב
הנכומ התיה אל הלשממה .םיפסכ תמרתה םוחתב ןוגראה תולועפ תקספהל ותעפשה תא
.התוברעתה תא שרוד וניאש ידוהי ימינפ ןיינע םיחרזא תורצחב תוצצופתמ תוצצפב תוארל
םלוא ,יוחיד אלל ץחלה יעצמא תלעפה תא קיספהל שרדו ןוגראה תדקפמ לא הנפ ןכא ןמטלא
הגלפמה דוע לכו ,המישנל ריוואכ ןוגראל שורד ףסכהש הנעטב ותשירדל התנענ אל הדקפמה
םיסחיה תלאש הררועתנ בוש .הררב לכ ןוגראל ןיא ,םייביטנרטלא םייפסכ תורוקמ תאצומ אל
.התופירח לכב תיטילופה העונתה ןיבל יתרתחמה ןוגראה ןיב

ןמטלא ר"דה םעו ללכב הגלפמה םע לאיזר לש םיסחיב הינומרה הררש ןרטש לש גוליפה רחאל
םיקודהה םירשקל תוסחייתה םיאצומ ונא 1941 יאמב 20 םוימ תשלובה תדקפמ ךמסמבו ,טרפב
אוה יכו לאיזר דוד לש בורקה ורבח אוה ןמטלא יכ החטיבב רמול ןתינ" :ןמטלאל לאיזר ןיב ויהש
לש דרפנ יתלב קלח אוה ןוגראה םויכש חוטב ינא ...ל"צאה תדקפמב השענה תא בטיה עדוי
10 "...יאמצע ןוגרא תויהל קספו תיטסינויזיברה הגלפמה

ןיא ,הלשממה דגנ עגרכ לועפל ןוגראה לש ותעדב ןיאש רחאמ יכ רמאנ ךמסמ ותוא ךשמהב
.ל"צאה דגנ םייביטרטסינימדא םידעצב וז העשב טוקנל יוצר הז

בקעי וליאו ,ןוגראה דקפמ ותויהל ףסונב ,ר"תיב ביצנ דיקפת תא םג אלימ לאיזר יכ ןייצל שי
ןושמש שמיש הז דיקפתב) ר"תיב ביצנכ ןהיכ אל ,הדקפמה ןמ ויונימ תא לביקש ,רודירמ
.שדח בצמ רצונו הגלפמה תורמ תא לבקל הדקפמה הבריס לאיזר לש ותומ רחאל .(ןמ'צינוי
לש ינידמה דרשמה להנמ שמישש ,(באילא) יקצובול ןימינב בתוכ תאזה תוחתפתהה לע
:ןמז ותואב ח"צה

,ר"תיב ןוטלש ישנאו ץראב תיטסינויזיברה הגלפמה תגהנה ירבח ,ונחתפ תאז חכונ [...]
םבורבש םידקפמה לא הרישי היינפ ידי-לע ל"צאה תדקפמ תא עינכהל ןתרטמש תולועפב
תרגסמב אלו ,תיר"תיבו תיטסינויזיבר תרגסמב םהילא ונינפ .ר"תיב ישנא םג ויה עירכמה
,רוזאה לש ל"צאה ידקפמ תא ביבא-לתב באז תדוצמב ונסניכ םירקמה דחאב .תיל"צא
,תחא תורמל קר רוסל םהילע ךליאו התעמש םהל יתעדוה ינאו ,ר"תיב תוצלוחב ועיפוהש
תמאותמ תויהל הכירצ םהילע תלטומה תרחא הדוקפ לכש םהל יתרבסה .ר"תיב תורמ
,תאז ולביק םירבחהו םידקפמה בור .דואמ בר חתמל איבה תויוכמסה קבאמ .העונתה םע
ונכרע ,ר"תיב ישנא ,ל"צאה ידקפמ לש המוד סוניכ .ודגנתהש םג ויה ;ןוצרב םלוכ אל לבא
םיברל רורב יד היה ופוסבש בקונ חוכיו םירבחה םע יתלהינ ךורא ברע :םילשוריב םג
11 .טילפו דירש ראשיי אל ל"צאה לש "תואמצע"הו "תונוביר"המש םיחכונהמ

- רוצ ללהו רברא 'מ ,באילא 'ב - "ינוטלש ןוירסימוק" ר"תיב ןוטלש הנימ 1941 רבמצדב 15-ב
םושל ךייתשהל לארשי-ץראב ר"תיב ישנא לע תרסואה "ב"שת/א רפסמ הדוקפ" תא איצוהש
תייצי אלש ימו" .תימואלה םידבועה תורדתסהלו ח"צהל ץוחמ ,ר"תיב תדוקפל ןותנ וניאש ףוג
12 ."ר"תיב תורושמ אצוי ,רתסב וא יולגב ,וז הדוקפל

.ףסונ גוליפל לודג ששח היהו רבשמ דע ועיגה תיטסינויזיברה הגלפמה ןיבל ל"צאה ןיב םיסחיה
עונלוק דיל רביש תיבב) יקצובול לש ותיב דיל הצצופתה דחא רקובבש ךכ ידיל םירבדה ועיגה
הרטשמה .עגפנ אל שיא םלוא ,הרידב םיקזנל המרגש הדחפה תצצפ (םילשוריב "ןוירוא"
םירטושה .הלועפ ףתשל בריס יקצובול םלוא ,עוריאה תא רוקחל התצרו םוקמל העיגה תיטירבה
,זוחמה דקפמ לש תימוקמ המזי וז התיה יכ ררבתה 13 .םוקמה תא ובזעו וכייח םיטירבה
תובקעב .ןוגראה דגנ יקצובול לש תוליעפהמ ותאחמ תא וז ךרדב עיבהל הצרש ,ןירפלה לאילמג
.זוחמה דקפמ ילאמ ןושרג הנתמנ ומוקמבו ודיקפתמ רטפתהל ןירפלה ץלאנ הרקמה

לע תולצנתה העיבה רשא רודירמ בקעי םעטמ תחלשמ יקצובול לא העיגה םימי רפסמ רובעכ
רוצ ללה לש ותיבב השיגפ הכרענ (1941 רבמצד) ברעב וב .ןורתפ שפחל השקיבו תירקתה
העברא ןב ףוג םיקהל טלחוה ןויד רחאלו (הינתנ דילש ןיקמויט-תמרמ "סויגה תוגולפ" ישארמ)
שדחה ףוגב .(חוקיפ תדעו ןיעמ) ןוירסימוק ארקייש ,ל"צאהמ םיינשו ר"תיבמ םיינש ,םישנא
(היקבולסוכ'צב ר"תיב ביצנ הצרא ותיילע ינפל היהש) רזלג-רזעלג והילאו ח"צה תא יקצובול גציי
.(הינתנו ןורשה רוזא דקפמ) ןייטשניבור בדו רודירמ בקעי וגציי ל"צאה תא .ר"תיב תא גציי
תרבעה םע ,1943 רבמצד ףוסל דע תיטילופה העונתל ל"צאה ןיב םאתמ ףוגכ הלעפ הדעווה
הגלפמה תורמ תחת לעפ אלו יולת יתלב ףוג ל"צאה היה רודירמ ירבדל .ןיגב םחנמל דוקיפה
,(ןוירסימוקה) "העבראה תדעו" דיקפת .דבלב הדקפמה תעד לע ויה ויתוטלחה לכ .תיטסינויזברה
14 .אל ותו םיפוגה ינש ןיב תורבדיה היהתש ידכ הגלפמה םע רשק יעצמא היה ,רודירמ יפל
ישנאש - ר"תיב יגיצנ ,ילו רזעלגל - השגרה ונל התיה םעפ ידמ םנמא" :באילא ךכ לע ריעמ
15."לעפ אלו טעמכ ל"צאהו יסחי טקש לש הפוקת וז התיה לבא ,לוכה ונל םירפסמ םניא ל"צאה

ןיב רבשמל הרישיה הליעה התיהש ,תיפסכה היעבל ןורתפ םג אצמנ ,ןוירסימוקה תמקה םע
תיזח סמ" םשב הגלפמלו ל"צאל ףתושמ יפסכ לעפמ םקוה :תיטסינויזיברה הגלפמל ל"צאה
ןמרה דמע יפסכה ןוגראה שארב .תומילאב שומיש אלל םיפסכ ףוסיאב קסע רשא ,"לארשי
.(תירבה-תוצראל חרבו הדיגבב םשאוה םימיל) ולהנמ ץיבליח בקעיו ,ץראב ר"הצה ישארמ ,לגס

תידוהיה הקלחמה שאר) גנילטק דרא'ציר שקיב ,ןוגראה לש תויפסכה תולועפה תובקעב
רודירמל רסמ ריבעה ךכ םשל .לאיזר תומ רחאל ל"צאה לש וביט לע בורקמ דומעל (תשלובב
אללו קשנ אלל עיגי גנילטקש ויה השיגפל רודירמ לש ויאנת .םיינשה ןיב השיגפל השקב ובו
ותעתפהל .שגפמה םוקמל והוליבויו ויניע תא ורשקי ןוגראה ישנאש שארמ םיכסיש ןכו םיוולמ
תורדשל גנילטק עיגה 1942 ראוני תולילמ דחאב .םיאנתה לכל גנילטק םיכסה רודירמ לש
אוה .םינפ לוערו םיטומש הילושש תעבגמ שובח ,קשנ אללו םיוולמ אלל ,ביבא-לתב דלישטור
ורזוע ,ףודנוי בקעי בשי ודצלו יריאמ המלש בשי הגהה דיל רשאכ ,ל"צאה לש תינוכמל סנכוה
רוחס רוחס םכרד תא ושעו תוכסמב םהינפ תא וריתסה םיינשה .רודירמ בקעי לש בוטה ורבחו
ןקתוה רדחבו רנכ ר"ד לש ותיבל סנכוה גנילטק .הווקת-חתפ הכאוב ,המלהליוו היידוהי ךרד
ופתתשה השיגפב .רודירמ לש וינפ תא תוארל לכוי אלש ךכ גנילטק תא רוונסש קזח רוקרז
ףינס דקפמו הדקפמ רבח שמישש (ימע-בל) יול המלש םהיניב ,םיהובג םידקפמ רפסמ םג
המחלמה בקע קשנ-תתיבשב ןוגראה ךישממ התע תעל יכ גנילטקל ריבסה רודירמ .הווקת-חתפ
יכ ןעטו "ןבלה רפסה" תוינידממ הברה ותבזכא תא רודירמ עיבה תאז םע .תיצאנה הינמרגב
רשאב .ץראב תניוזמ תושגנתהמ סונמ היהי אל ,תיטירבה הלשממה תוינידמב יוניש לוחי אל םא
.ןוגראה לש ימויק ךרוצ אלא תוינידמ יוניש תאזב תוארל ןיא ,הנורחאל ועצובש תויפסכה תולועפל
תא קיספהל רודירמ תא ריהזהו תיטירבה הלשממה תוינידמ תא עבוק אוה ןיא יכ הנע גנילטק
16 .תויפסכה תולועפב הרושקה תומילאה


יטירבה אבצה ינסחממ קשנ תמרחה
תונוריטה תא םמייס רחאלו ,ץראב וראשוה יטירבה אבצל וסייגתהש םידוהיה םיריעצה בור
ל"צאה ירבחו םיר"תיב םג ויה םירמושה ןיב .קשנ ינסחמו אבצ תונחמ לע םירמוש ושמיש
תונחמב הרימשה ירדס לע ,ןוגראה םעטמ תומרחהה לע יארחאה ,ינבל םחוריל וחווידש
.יטירב קשנב ןוגראה ינסחמ תרשעהל ועייס ךכב .קשנה ינסחמבו אבצה

יתוכלמה ריוואה-ליח לש תשומחת ןסחמב 1942 תישארב התשענ הנושארה שכרה תלועפ
ןושארה הפועתה הדש היהש) הלמר לש יאבצה הפועתה הדשל ףנוסמ היהש ,ןענל הלמר ןיב
תבכרומ רמשמה תדיחי התיה ובש הלילב .(הנושארה םלועה תמחלמ תפוקתמ דוע ,ץראב
ורזג םירוחבה .ינבל לש ודוקיפב הדיחי הילעו תיאשמ םוקמל הברקתה ,ל"צאו ר"תיב ישנאמ
יסדרפמ דחאל רבעוה ללשה .ןסחמה ןמ ואצוהש םיזגרא 42 וריבעה הצרפה ךרדו ליתה רדג תא
תורשרש םיליכמ םה יכ ררבתה .הבזכאה התיה הבר ,םיזגראה וחתפנ רשאכו הווקת-חתפ
םיסוטמה שומישב ויהש (שטניא 0.300 לש רטוקב) גנינוארב היירי תונוכמל ומיאתהש םירודכ
הבורה שומישב ויהש (שטניא 0.303) יטרדנטסה רטוקהמ םינוש ויה הלא םירודכ .םייאבצה
ןוגראה רשאכ ,וז תשומחתב שומיש השענ ,תואמצעה תמחלמב ,םינש שש רובעכ קר .ילגנאה
תנשב ןיעה-שארב יטירבה ריוואה-ליח סיסבב ומרחוהש) גנינוארב היירי תונוכמ הנושארל ליעפה
.(1945

ןיב ךרדה םא לע ,ןורטל דיל םקוהש אבצה ןסחמב הנש רובעכ העצוב היינשה שכרה תלועפ
,יאשידק לאיחי ןוגראל ריבעה הרימשה ירדסו ןסחמה תודוא עדימה תא .םילשוריל ביבא-לת
ישנא ןסחמה לע הרימשל ובצוה ובש ,תולילה דחאב .ןסחמה תרימש לע הדקפוה ותדיחיש
(םחורי) ןתיא לש ודוקיפב שיא 14 תב הדיחי הילעו תיאשמ ןסחמה תברקל העיגה ,ל"צא
לכש ,תובית האמכ ואצוה ןסחמה ןמו ישוק אלל חצופ תלדה לע יולת היהש לוענמה .ינבל
הלתנ ןסחמה תלד לעו תיאשמה לא ורבעוה תוביתה .ץפנ רמוח ג"ק 30-כ הליכה תחא
יסדרפמ דחאל ישוק אלל הכרד תא התשע תיאשמה .היהשכ האריי לכהש ידכ ,שדח לוענמ
הנש רובעכ ןוגראה תא שמיש ץפנה רמוח .ןוגראה ןסחמל ללשה רבעוה םש ,הווקת-חתפ
.לארשי-ץראב יטירבה ןוטלשב דרמה לש תונושארה תולועפב יצחו

םעפה .(קרוש לחנ) רארס-ידאווב אבצה הנחממ 1943 ביבאב הכרענ תישילש שכר תלועפ
ץפנה רמוח .ןוגראה ינסחמל ורבעוהש םילימרת אלל םיזגפו םישקומ תיאשמה לע וסמעוה
תודסומ לע ןוגראה תופקתהב וב שמתשהל היהי רשפאש ידכ ,םישקומהו םיזגפה ןמ אצוה
.םייתלשממ

הינתנ ףינסמ ןוגראה ירבח 1943 ףוסב וצרפ ,יטירבה אבצה תונחממ שכרה תולועפל ףסונב
הבושח תפסות ךכב התיה .ץפנ רמוח לש תונוט יתש םשמ ואיצוהו ןיקסיד ןלבקה לש וינסחמל
17 .ןוגראה תושרב זא היהש ץפנה רמוח יאלמל


םינלופה םיניצקה םע רשקה
םע ןכו תינלופה הלשממה םע םיקודה םירשק היינשה םלועה-תמחלמ ינפל ל"צאל ויה ,רוכזכ
ינלופה אבצהו םיריכב םינלופ םיניצק תכרדהב םינומיא ןילופב ורבע ל"צאה ידקפמ .ינלופה אבצה
הז קשנ ראשנ רעצה הברמל .השרווב ל"צאה ינסחמל רבעוהש בר קשנ ןוגראה תושרל דימעה
.ןילופל הינמרג תשילפ םע ןילופב

-ץראל ועיגה םקלחו םצרא תא בוזעל םיבר םיניצק וחילצה ,םינמרגה ידיב ןילופ שוביכ רחאל
הרהמ דע .הצרא וכרד תא אצמ ("סרדנא אבצ" םשב עודיה) תישפוחה ןילופ אבצ םג .לארשי
הפשב בטיה וטלש םקלחש ,ל"צאב םיריכב םידקפמ ןיבל םינלופה םיניצקה ןיב רשק רצונ
וחמש םה ,יטירבה אבצה תרגסמב הקוסעת לכ התיה אל םינלופה םיניצקלש רחאמ .תינלופה
דחוימ סרוק היה .תונוש תומרב התשענ הכרדהה .ןוגראה ידי-לע ונגרואש םיסרוקב ךירדהל
סרוקב .הנימינב דיל ינוש רצבמב ךרענש ("םירדנוגה סרוק") ןוגראב ריכבה דוקיפה תופתתשהב
דילי (יקסבולוב'זריו) רודירמ והילאשכ ,תינלופב וצרהש ינלופה אבצה ןמ םילנולוק ינש וכירדה הז
"םינגס"ל םיסרוקב םג םינלופ םיניצק ופתתשה תאזל ףסונב .תירבעל םירבדה תא םגרתמ ,ןילופ
ומרת םינלופה םיניצקה .םינוש תועוצקמב םידקפמל תומלתשה תואצרה ונתנ ןכו (תותיכ ידקפמ)
תודיחי לש הנבמב ןכו הדש ינומיאב ,הלירג תמחלמ לש הקיטקטב םירושקה םידומילב תובר
ודמל ובו יונב חטשב המחלמ תוטיש םינלופה םיניצקה ודמיל םיסרוקה דחאב .רתוי תולודג
ל"צאה ימחולש הטיש - שיבכב העונתה תריצעל יעצמאכ שא ימוסחמב שומישה תא םיכינחה
.םיטירבב םתמחלמב הב שמתשהל וברה

תא הווילו יקסדוסליפ םע םחלש ,יצירבאפ לרנגה םע רודירמ בקעי חפיט םידחוימ םירשק
ירחא) ןילופ לש הרורחש רחאל .תואמצעל רבעמה תפוקתל דעו הדוסימ תינלופה תרתחמה
תרתחמ תמחלמב החמתה אוה .הנגהה רשל יצירבאפ הנמתנ ,(הנושארה םלועה-תמחלמ
עיגמ היה רודירמ .ותא םיעגמב רודירמ הליגש ברה ןיינעה ןאכמו ,רידס אבצל רבעמב ןכו
תמחלמב םירושקה םינוש םיאשונב יצירבאפ יפמ הרות דומלל ידכ ,עובשב םיימעפ םילשוריל
,יטרואית ןפואב ,לגרתל ידכ ריעל ץוחמ לא םיאצוי ויה םה .רתוי תולודג תודיחי תמקהב ןכו הלירג
.םינוש םילדגמ תודיחיב שומיש ךות םידעי שוביכ

יתלבה היילעב קסעש ,וקנרפ ןבואר .ץראה תולובגל ץוחמ םג ויה םינלופל ל"צאה ןיב םירשק
ותריקחבו תיטירבה תשלובה ידיב רצענ ובוש םע .1940 ראורבפב הצרא רזח ,הינמורב תילאגל
תאצוהב ותרזע תא שקיבו טשרקובב ינלופה יאבצה חפסנה ותא רשקתה הינמורב יכ רפיס
.(הינמרג ידיב ןילופ שוביכ רחאל הז היה) תירבה תונב תטילשבש תוצראל םינלופ םילייחו םיניצק
תוניפסב הירוסל םריבעהלו םידוהי םיטילפכ םתוא םושרל ,התיה םינלופה תרבעהל תינכתה
אבצל ופרטציו תיתימאה םתוהז תא ולגי הירוסל ועיגישמ .ילאגל יתלב ןפואב םילוע וריבעהש
לכש יאנתב ותשקבב לפטל ןכומ אוה יכ ינלופה יאבצה חפסנל בישה וקנרפ .תישפוחה ןילופ
רהנב חרקה ובש דעומ ,סרמב 15-ה דע תוכחל שיש עידוה ןכו םינלופה לע ולוחי תואצוהה
תשלובה ךמסמ יפ-לע .לעופה לא וז תינכת האצי אל רבד לש ופוסב םלוא ,רישפמ הבונדה
רחאל ."היראקס" תילאגל יתלבה היינאה ןוגראב ברועמ היהו הינמורל וקנרפ רזח ,תיטירבה
18 .ינלופה יאבצה חפסנה םע וירשק תא ךישמה אלו יטירבה אבצל סייגתה ןכמ


תישפוחה תפרצ םע םכסהה
תפרצ אבצל ףרטצה תינמרגה השילפה םעו ,סירפב תידוהיה תונכוסה גיצנ היה רשיפ סירומ
ינמרגה אבצה רשאכ ,1942 תנשב .ןיעידומ ןיצקכ לעפו לוג-הד לרנגה לש ותושארב תישפוחה
לודג ששח היה ,םירצמ ירעשל דע עיגהו הקירפא ןופצב םדקתה למור לרנגה לש ותושארב
הנגההש תידוהיה תונכוסל עיצהו הצרא רשיפ עיגה םימי םתואב .לארשי-ץראל ףא שולפיש
השילפ היהתש הרקמב) תיצאנ-יטנא תרתחמ הירוסב םייקל תנמ לע תדחוימ הדיחי םיקת
ויהש רחאמ ,תישפוחה תפרצ אבצ םע רישי רשק רוציל ובריס הנגהה ישאר .(רוזאל תינמרג
.הזכ רשק הפי ןיעב וארי אל םייטירבה תונוטלשהש ששח היהו יטירבה אבצה םע םירושק
תפרצ אבצ םע םירשק תריציל בויחב הנענ רשא ,רודירמ בקעי םע םג םירבדב אב רשיפ
,םיטירבה םע הלועפ ףותיש רשאמ חונ רתוי הברה ונל היה הזכ הלועפ ףותיש" .תישפוחה
םיטירבה יכ רוכזל שי 19 .רודירמ ירבד ,"ןמזה לכ םהב ונדשח ונאו הווש דצכ ונב וריכה אלש
אלו לארשי-ץראל םידוהי לש םתסינכ תא וענמו ,"ןבלה רפסה" תוינידמב םימי םתואב וטקנ
םכסה םתחנ רשיפ לש ותועצמאב .וז תוינידמ רפהל וסינש ל"צאה ישנא תא רוצעל וססיה
תוינכת יפ-לע ,םלגד תחת ל"צאה תודיחי ולעפי ויפל ,תישפוחה תפרצ אבצ ןיבל ל"צאה ןיב
ורסמיי אל וישנא תומשו םייאמצע קשנ ינסחמ ויהי ל"צאל .ןוגראה יחמומ ידיב ודבועיש
לע) ןונבלבו הירוסב םתלועפ תא ונממיו קשנ ל"צאל וקפסי םדצמ םיתפרצה .םיתפרצל
ינפל) רקצירפ לארשי םג ופתתשה םיתפרצה םע םיעגמב .(חפסנב האר - םכסהה יטרפ
,ןייטשטור לש ותריקח רחאל ןוגראב תוליעפל רזח ,רוכזכש) ימוהת םהרבאו (ןוגראהמ קלוסש
.((ליעל האר

להונ דרשמה .סרותלפ תועיסנ דרשמ םוקמב חתפנ ,תוריבב ל"צאה תוליעפ תא תווסהל ידכ
.סרותלפ דרשמב דבע םש ,הפיחמ ךכ םשל חלשנש ,ןוגראה שיא ,ןייטשנל קירא ידי-לע

ופרוק .ימלשוריה ףינסה ידקפממ ,ופרוק םייח רפסמ ,תוריבל וחלשנש ל"צאה תוילוחמ תחא לע
.תיניעדומ תוליעפבו הלבחב החמתהו ןוגראה לש תובר תולועפב ןכל םדוק ףתתשה

ןויסינ ילעב םישנא םישפחמ יכ יל ועידוהו ילא ונפ 1942 ביבא לש םימיה דחאב
רבכ תוצראה יתשב .ןונבלבו הירוסב ןיעידומ ידיקפתל םיבוקיעבו תוצירפב יתרתחמ
ישנאו םיינמרג םילגרמ ןהב וראשנ ןיידע לבא ,תישפוחה תפרצ תוחוכ זא וטלש
תא יתעבהש רחאל .םהישעמ רחא תוקחתהלו םתולגל ךרוצ היהש ,ישיו אבצ
םע ןונבל לובג לא יתאצי .תוחילשה יטרפ תא ימוהת םהרבא יל ריבסה ,יתמכסה
הצריפ ךרד ונרבע לובגה תא .רקצירפ לארשיו (םיוב) ןליא דוד ,עצבמל םירבח ינש
יברע חירבמ ונל ןיתמה לובגה לש ינשה דצב .יברע חירבמ תרזעב "ןופצה רדג"ב
תוריבב .תוריב ןוויכל ונאצי ותרזעבו ,וניתודווזמ תא ונסמעה וילע ,רומח ומעו ינש
רשא יתפרצ לנולוק ינפב ונתוא גיצהש ,רשיפ סירומ לא רשקה שיא ונתוא איבה
.ונתוא ךרדת
תוילוסנוק המכל תיאשח הרידח לש תויורשפא ןנכתלו קודבל היה ירקיעה ונדיקפת
ןכ .םודאה בלצה ידרשמל הרידח ףאו םינמרגל ןיעידומ תוריש ןתמב תודושחה
םישנ יתש לש ןתריד התיה םהיניב ,םייטרפ םיתבל הרידח לש תויורשפא וקדבנ
ישנאמ יתפרצ ןיצק יד-לע םייתשה וחקלנ םיברעה דחאב .תודושח תויתפרצ
רמוחו םיבתכמ ונמרחהו הרידה לא ונרדח ונחנאו ,ריעל ץוחמ לא יוליבל תורישה
תא ןקורל וניווטצנ ,םיבנג לש הליגר הצירפ וז התיהש םשור רוציל ידכ .ספדומ
דרשמל ונאבה ,קשל סנכוהש ,רמוחה לכ תא .ונישע ךכו ךרעה יצפח לוכמ הרידה
ונל רפיס םימי רפסמ רובעכ .הלועפה תחלצהמ חור תרוק עיבה לנולוקהו רשקה
תויתפרצה םישנה יתש תרידל ץרפש יברעה ספתנ יכ בר קופיסב יתפרצה לנולוקה
...רסאמל ןודינו טפשמל אבוה אוה .ןהמ בנג רשא לכ תא ריזחה ףאו
םיטירבהש םושמ הצרא רוזחל ונילעש ונל רמאנ ןונבלב ונתוהשל םיישדוח רחאל
םיטירבה םע ךסכתסהל םינינועמ םניא םיתפרצהו ,םוקמב ונתואצמיה רבד תא וליג
20 .הז ןיינעב


ןוגראב היצזינגרואר
ךלהמב יתמרד יוניש לח ליבקמב .הפוריאב םידוהיה תאוש לע תועידיה וברתה 1942 ףרוחב
הביסנפואה הלחהו הקירפא ןופצב ינמרגה אבצה תא סיבהל וחילצה תירבה תואבצ - המחלמה
דגנ הלועפמ סונמ היהי אלש טלחוה ,ל"צאה תדקפמב וכרענש םינוידב .תיסורה תיזחב הלודגה
םייוניש עוציבב ךרוצ היה םדקומ בלשכ .םלועה-תמחלמ םויס ינפל דוע יטירבה טדנמה ןוטלש
רודירמ להינש תוברה תוחישה תובקעב .םישדחה המיחלה יאנתל ומיאתהל ידכ ןוגראה הנבמב
יצח ,תיאבצ תרגסמ - תחאה ;תודרפנ תורגסמ יתש םיקהל טלחוה ,יצירבאפ ינלופה לרנגה םע
תרגסמה .ךרוצה תעשב רתוי בחר סויגל תיתשתה תא הווהתו םידודגמ תבכרומ היהתש ,היולג
ועצבי רשא ,םיצימאו םיריעצ םימחולמ בכרות ,"םימודאה" םשב הארקנ ,רתוי הנטקה ,תרחאה
.תוזעונ תרתחמ תולועפ

לכ .דחוימ םש ןתינ דודג לכלו תירוזא הקולח סיסב לע ונגרוא ,12-ל עיגה םרפסמש ,םידודגה
םילשוריב ךרענ 1942 ףוסב .םיפסונ םימחול תטילקל תרגסמ הוויהו םימחול 100-כ הנמ דודג
םיכומנ םידקפמ םגו תוזוחמה ידקפמ ,הטמה יניצק תופתתשהב ,םידודגה ידקפמ לש יצרא רדסמ
ישובל םהשכ וב ודמע םידקפמהו ("ןומראה") רציפש רפסה-תיבב ךרענ רדסמה .םיפינסב רתוי
לוורשה לעו ,םילוחכ םיטרסב םירוטע םהינש ,ןבל קקפ עבוכו תויפתכ תלעב הנבל הצלוח :םידמ
21 .םילוחכ הגרד ינמיס

שי .היצריפסנוקה יקוחב השק העיגפ הוויה ,םויה רואל םיפתתשמ בר רדסמ םויקש קפס ןיא
,םייסיסבה תוידוסה יקוח לש הטוב הכ הרפהל הדי הנתנ ל"צאה תדקפמש ךכ-לע אלפתהל
.תרתחמ תעונת לכ םיבייחמה

ידכו ,ינדפק ןפואב ורחבנ םה .תיברימ תוידוס לע ורמש ,200 לע הלע אל םרפסמש ,"םימודאה"
.ןוגראב תוליעפ לכמ שורפל טילחה יכ וירבחל רמול םהמ דחא לכ שרדנ תויאשחה תא ריבגהל
ורישכהש םידחוימ םיסרוק ורבעו - הדיחיב םישנא העבש דע - תונטק תודיחיב ולעפ "םימודאה"
,רתוי תרחואמ הפוקתב המצע החיכוה תויאשחה לע הרימשה .תודחוימ תרתחמ תולועפל םתוא
תפוקתב ל"צאה לש יעצבמה דוקיפה ןיערג תא וויה "םימודאה" .ןוגראה ירבחמ םיבר ורסאנ הבש
ןכו (םיעצבמ יניצק ,תונוש תופוקתב ,ושמיש םהינש) ןילגאפ יחימעו ינבל ןתיא :םהיניבו דרמה
תולועפ ידקפמכ ונייטצהש ,דועו סילע אגרש ,ןהכ םימחר ,ןייטשנייו עשוהי ,ןונד דוד ,ןמבולג הדוהי
ימחולל "םימודאה" וכפה ,1944 ראורבפב ,דרמה תזרכה רחאל .ץראב יטירבה ןוטלשה דגנ
תבכרומ התיהש ,(ינכפמ הלומעת ליח) ם"תחה התיה תפסונ הביטח .(ברקה ליח) ק"חה
"םידודגה" תביטח .ק"חל םתופרטצה תארקל םמצע ורישכהו הלומעתב וקסעש םינוריטמ
.תטלחומ היצריפסנוק לע רומשל ווטצנ ןוגראה ירבח לכו ,דרמה תזרכה רחאל הלטוב

ותעפוהב ךישמהש ,"תורח" תרתחמה ןותיע לש ןושארה ןויליגה רואל אצי 1942 סרמב 10-ב
יטנאה המינה תשגרומ םינושארה תונויליגב רבכ .לארשי תנידמ םוק םע ל"צאה קוריפ דע
תכרעמב .1944 ראורבפב דרמה תזרכה דעומ ברקש לככ הרבגתהו הכלהש ,תיתלשממ
דלפנזור םולש יאנותיעה ןכו ,ישארה רמאמה תא בתכש ,(באילא) יקצובול ןימינב ופתתשה
קסע ןכו תועידיה תקלחממ עיגהש רמוחה תא זכירש דלוג השמו ,הלומעתה וק תא עבקש
לארשי ףרוצ ןיגב לש ודוקיפ ןמזבו ,ןטוי דודב דלוג ףלחוה רתוי רחואמ .סופדל ןותיעה תאבהב
ןותיע לש םירדחה דחאב ולהנתה ,דואמ תורצק ויהש ,תכרעמה תובישי .תכרעמל ןייטשפא
,ביבא-לתב יחרזמ בוחרב "ם"במר" םשב ןטק סופד-תיבב ספדוה "תורח" ."ףיקשמה"
.שדוק תדובע תרתחמה ירבד תספדהב וארש ,וינבו רוינס-ןב תולעבב

,יולה לאימחרי :תא התנמ איהו תיצראה הדקפמה בכרה הנוש ,היצזינגרוארה תובקעב
.רודירמ והילאו דיבר והילא ,ןיקנל והילא ,(ימע-בל) יול המלש:תורעה
.168 'מע ,דרמבו קבאמב ,ימע-בל .1
.ז"ימ ,ןמטלא ר"ד תודע .2
.ז"ימ ,רודירמ בקעי תודע .3
.ז"ימ ,ןמטלא ר"ד תודע .4
.18 'מע ,ב ,יספלא .5
.1941 טסוגואב 6 ,ץראה .6
.1941 טסוגואב 12 ,םש .7
.47/61 ה"תא ,A.I.G, C.I.D תשלובה ךמסמ .8
.121 'מע ,ב ,יספלא .9
.47/61 ,ה"תא .10
.151 'מע ,ןימיה ןמ תונורכיז ,באילא .11
.256 'מע ,ג ,בינ .12
.152 'מע ,ןימיה ןמ תונורכיז ,באילא .13
.ימע-בל המלש לע ןויאר ןכו ז"ימ ,רודירמ בקעי תודע .14
.153 'מע ,ןימיה ןמ תונורכיז ,באילא .15
.165 'מע ,הריזג ץראבו תרתחמ יביתנב ,יריאמ ןכו ,ז"ימ ,רודירמ בקעי תודע .16
.32 'מע ,דמעמה ,ינבל .17
.47/107 ןכו ,47/ישיא/7 ה"תא ,PS/9182 ,תיטירבה תשלובה ךמסמ .18
.ז"ימ ,רודירמ בקעי תודע .19
.ופרוק םע רבחמה ןויאר ןכו ,ז"מ ,ופרוק תודע .20
.258 'מע ,ג ,בינ ןכו 36 'מע ,דמעמה ,ינבל .21            תוכן תולדות ישראל