חספ לש יעיבשה יעוריא
ואצי חספ לש יעיבשב .ר"תיב לש יצרא סוניכ ביבא-לתב ךרענ (1933) ג"צרת חספ דעומה לוחב
םויס םע .תונוש טרופס תויורחת םויק םשל "יבכמה" שרגמ לא תורדוסמ תורושב ר"תיב תוגולפ
תארקלש אלא .ביבא-לת תובוחרב תרדוסמ הכולהת תארקל םיר"תיבה ונגראתה ,תויורחתה
ילעופ ןכו תויטסילאיצוסה רעונה תועונת ,םיצוביק ירבח ,םדא ינומה תובוחרל ונמוז הכולהתה
האר) "םידחוימ םידיקפת" עוציב םשל רבכמ אל הז ומקוהש "לעופה תוגולפ" םשארבו ביבא-לת
רשא תא .םיר"תיבל םישחור םהש זובה תא ןיגפהל התיה םיאבה לש תרהצומה הרטמה .(ןלהל
:1933 לירפאב 18 םוימ "ץראה" ןותיע ראתמ ,ןכמ-רחאל עריא

הכולהתב טרופסה שרגממ רוזחל םיר"תיבה ודמעשכ - ברע תונפל
יבנלא בוחר ךרואל ופסאתה ,ואדרונ סכמ לש ורבק לא תרדוסמו תיבמופ
תורמשמ םג ואב םוקמל .בוחרה ירבע ינשמ ופפוטצהש ,םישנא יפלא
םיהובג הרטשמ יניצק תלהנהב םיטירבו םידוהי םירטוש לש םילודג
ר"תיב לש הנושארה הגולפה התארנ ךרעב 5:30 העשב ...ופימו ביבא-לתמ
להקה ןמ קלח לביק םיאבה ינפ תא .םירטושו םירבח תרמשמ הוולמ
ויהי םירורא" ,"רלטיה ינב" ,"זוב" - תואירקב קלחו םייפכ תואיחמב
הפ .קוחרמל עמשנ ןדהש - "םהיחא םחל תא םילזוגה התיבשה יריפמ
.תיטסינויזיברה העונתה תונגב םיזורכו תוספדומ תואקתפ ורזופ םשו
לע תוכהל ידכ בוחרב הלודגה תופיפצה תא ולצינ םייארחא יתלב םישנא
םירישכמב ושמתשה םימחולה ןמ קלח יכ ןייצל שי ...לאמש לעו ןימי
ישאר לע ..."וליצה" תואירק ועמשנ ןומהה ןמ .לזרב ילכב וליפאו םיהכ
.םינבא םג וקרזנ םיר"תיבה

,הכולהתה יפתתשממ 24 יאופר לופיטל םילוחה-תיבל ורבעוה הפוסבש הלודג המוהמ הרצונ
היצקובורפ לכ אלל התשענ םיר"תיבה לע תולפנתההש ןייצל שי .14- 12 ינב תודליו םידלי םבור
.םדצמ

.ןרא-ץיבונורהא ןמלזו זוה בד לש םתושארב ,ביבא-לת ילעופ תצעומ הנגרא הפקתהה תא
.ליעוה אלל לבא ,םממז תא עצבלמ םתוא אינהל הסינ ,תונכהה רבד ןוסלנצכ לרבל עדונשכ
ברקב םג אלא םיטסינויזיברה ברקב קר אל קומע עוזעזל המרג חספב יעיבשה לש הפקתהה
תא תופירחב וניג ,(תורדתסהה לש הנואטיב) "רבד" דבלמ ,תונותיעה לכ .םייטילופה םהיבירי
עיקומו "ימואל ןובלעו קומע רעצ לש שגר" :עיבמה תעד יוליג המסרפ ביבא-לת תייריעו ,השעמה
םוימ "ץראה" ןותיע בתוכ תכרעמ רמאמב ."ונמע חור יפל םניאש תומילאו ףורגא יסומינ" םתוא
:1933 לירפאב 19

היירורעשה לע
וקרז ,הילע ולפנתה ,הב ועגפ םיאנקו ,שיאב העגפ אל הכולהתה [...]
תוברעתה ,םימד-תוכיפש תנכס .םיעוצפו םיכומ - האצותהו םינבא הילע
- היינשה האצותהו ...םידוהי ידימ םידוהי ליצהל ידכ הרטשמה
.הכולהתה ירענל היטאפמיס לש תוררועתה
יאש ,תינטנופס תוצרפתה ןאכ התיה אלש רתויב גיאדמהו ביצעמהו
ונכוה םיזורכו תואקתפ .הל הכיח אל שיאו שארמ התוארל היה רשפא
רבדה והז ."המחלמ"ל םינכומ ויה וליאכ הכולהתה יפקותו שארמ
.רתויב גיאדמה

.הטרח ירבד לכ הפקתהה יעצבמ ועיבה אל ,תואחמהו םייוניגה לכ תורמל

לש םידמל יוקיח םהש הנעטהו םימוחה םידמה ויה ,ר"תיב דגנ לאמשה לש תונעטה רתי ןיב
םוחה עבצהש איה תמאה .ר"תיב לש תויטסישאפה תויטנל תפסונ החכוה ךכל ירהו - םיצאנה
רתויב לוזה דבה היה הזש התיה ךכל הביסהו ,1927 תנשב דוע היבטלב עבקנ ר"תיב ידמל
םידמה עבצ תא קידצהל ךרוצ היה רשאכ ,רתוי רחואמ קר .תולודג תויומכב תונקל היה ןתינש
ןוימדל רשאבו .לארשי-ץרא לש המדאה עבצ והזש רמאנ ,לאמשה לש תופקתההו םיצחלה לומ
םושמ הלגד תא רימת אל תיטסילאיצוסה העונתה" :יקסניטוב'ז רמא ,םיצאנה לש םידמל
רימנ אל ונחנא םג ךכו ,(סרק בלצ םע םודא היה יצאנה לגדה) םודא לגד ומצעל עבק רלטיהש
היה ר"תיב לש ןווגה ,בגא .םימוד םידמ שי תיצאנה העונתלש ררבתהש םושמ ונלש םידמה תא
32 ."םיצאנה לש רוחש-םוחה עבצהמ ירמגל הנוש

תורדתסהה ןיב םיסחיב תורדרדיהה תא רוכזל שי ,חספ לש יעיבשב עריא רשא תא ןיבהל ידכ
:אריפש הטינא ךכ לע תבתוכ .םיטסינויזיברה ןיבל

הכשמנש ןיפנא-ריעזב םיחרזא תמחלמ בושייב הלחה 1932 רבוטקואב
לשב התיבש הצרפ םילשוריב "ןימורפ" תשורחה-תיבב .םימי םייתנשכ
םילעופה ןוגריאב ריכיש תשורחה-תיב לעבמ םילשורי ילעופ תצעומ תעיבת
בריס "ןימורפ" .תורדתסהה תרבח התיה אלש ,תחא תלעופ רטפיו םוקמב
הנפ זא .םילעופה תצעומ ידיב התחדנ ותעצה םלוא ,תוררוב עיצהו הרטפל
,ונעט םיר"תיבה .םיתבושה םילעופה םוקמב דובעל םנימזהו םיר"תיבל
םילעופ קר קיסעי תשורחה-תיבש העיבתהש ,קדצ לש הטעמ אל הדימבו
הריכה אל תורדתסהה ןכש ,םהינפב םוקמה תא רוגסל תנווכמ םינגרואמ
"ןימורפ" הנפשכ ...הדובע ותועצמאב לבקלו דרפנ ןוגריאב ןגראתהל םתוכזב
הנעטב ןכ תושעל ומיכסה ,התיבשה תא רפהל םנימזהו םיר"תיבה לא
ירבח ןיב םיסחיה ויה ךליאו התעמ ...תילכלכ אלו תיטילופ איה התיבשהש
...בושייה לש ומוי רדס לע תיזכרמה הלאשל םיר"תיבה ןיבו תורדתסהה
הצלאנש ,תורדתסהה ןולשיכב רבד לש ופוסב המייתסה "ןימורפ תתיבש"
התטילשש ,ררבתה .םוקמב םיר"תיב לש םתקסעה ךשמה םע םילשהל
...רגית הילע םיארוק אלש ןמז לכ ,הפקת תורדתסהה-תכשיל לש
ןיינעב םיכשוממ םינויד תורדתסהה לש לעופה-דעווב וכרענ 1933 סרמב
תא קלסל שי יכ רמאש ,ןוירוג-ןב ירבדב חתפנ חוכיווה .היחקלבו התיבשה
.תותיבש רפהל לודחל ובייחתי אל םא ,ץראה לכב הדובעה ןמ םיר"תיבה
דחא עירכמ ברקב תורדתסהה לש החוכ לכ תא ליטהל ןכומ היה ןוירוג-ןב
ןוכיסב ךורכ רבדה םא וליפא ,םהב וכמתיש םיקיסעמהו םיר"תיבה דגנ
33 .בושייה לש ומויק

רמא "ןימורפ" תשורח-תיבב ודבעש םיר"תיבה דגנ תומילאב שומישה ןיינעב לעופה דעווב ןוידב
האור ינא יכ ,עפשומ יניא ינא ,רסומ ימעטמ תומילא דגנ הקעצ םימירמש םעפ לכב" :ןוירוג-ןב
34 ."רוסאל רתומה ןיב תולובגה תנחבהל הלודג תוירחא הצוחנ .תידמעמ תועיבצ הזב

,הווקת-חתפב ומכ ,ץראב םינוש תומוקמב םיפסונ םירקמ ויה "ןימורפ" תשורחה-תיב תשרפ רחאל
תויוצרפתהש ךכב ריכה ןוירוג-ןב .התיבשה יריפמ םיר"תיבו תורדתסהה ישנא ושגנתה םהבש
,ןושארה רבדה" :ותעדל םלוא ,תובשייתההו היילעה ךשמה תא ןכסל תולולע םידוהי ןיב תומילא
דגנ הזש דיגי והשימ םא .[תורדתסהל הנווכה] תאזה העונתה םויק והז ,רחא רבד לכל םדוקה
35 ."תאזה העונתה לע ןגאו לוכה דגנ םחלא יכ דיגא ינא ,ןיינבה דגנו היילע

תונויצה תמשגה ןכתית אל היפל ,ןוירוג-ןב לש תידמעמ-תימואלה הסיפתה ןמ העבנ תאז הדמע
אליממ הידעלב יכ - שיה ןוכיס וליפא הקידצמ הילע הנגהה ןכלו ,הקזח םידבוע תורדתסה ילב
:המואמ ןיא

יכ ,בושייה תא סורהנ תורדתסהה תסירה תעבש עדוי ידוהי לכו קינר"תיב לכ
הרימש .תורדתסהה תא סורהל ןתינ םא סורהל אלש רשפא-יא הזה בושייה תא
סרהיי ...רחא רבד לוכלו היילעל םדוק הז .רחא רבד לכל תמדוק תורדתסהה לע
36 .םהידי לע סרהיהל הכירצ תורדתסהה םא בושייה

תויושתכתהב ןמוימ חוכ דימעהל ידכ ,"לעופה תוגולפ" תא ןוירוג-ןב םיקה םימי םתואב
יולימל הגהנהה תושרל דומעל היה "לעופה תוגולפ" דיקפת .םיטסינויזיברו תורדתסהה ןיב
.םיימוי-םוי םיישעמ םידחוימ םידיקפת

לכ םע טרופסה" :ןוירוג-ןב רמא ביבא-לתב "לעופה" טרופסה תדוגא לש יצראה סוניכב
37 ."הדובעה ןגמ" שמשל 'לעופה' לעו ...יעצמא אלא המצעל הרטמ וניא ...ותובישח

15 -ב .תומילאב תונעל שי תומילא לעש ןעטו םיטסינויזיברה לע המחלמ זירכה ןוירוג-ןב
:ותגלפמ לש זכרמה תבישיב ןוירוג-ןב רמא 1933 סרמב

אוה לדבהה .םילעופה דגנ רלטיה דמועש ומכ קוידב ונדגנ םידמוע ונב םימחולה םישנאה [...]
דגנ חוכ דכלנ אל םא ,ןברוח יופצ ונתדובע לכל ...םהיתומיזמ תא עצבל םילוכי םניא ונידגנתמש
לע המחלמב םידמוע ונא ...ונתוא דימשהל ידכ םהלש בורב ושמתשי םה .ונלש םיארלטיהה
38 .תוומו םייח

ביבא-לתב המייקתהש הלודג םע-תרצעבו רלטיהל יקסניטוב'ז תא תוושהל הברה ןוירוג-ןב
(רימידלו) באז תא הניכ ,םיטסינויזיברה ידי-לע הווקת-חתפב הלודג התיבש תרפה דגנ האחמב
."רלטיה רימידלו" :םשב יקסניטוב'ז

19 -ה האמב הפוריאב המקש םילעופה תעונתב הצוענ יטילופ קבאמב תומילאב שומישה ישרוש
."םיבבש םיפע ,םיצע םיבטוח רשאכ" :היה וטומה .ץראב םילעופה תעונת ידי-לע הצמוא רשאו
םשל תורדתסהה ןונגנמ לוצינבו יטסילרטנצ ןוגרא תטישב אצמנ ץראב וז תרוסמל ישעמה יוטיבה
לע ללכה תייפכל ירקיע ץחל יעצמאל הכפה הדובעל תוכזה .םיפוגו םיטרפ לע "ללכה ןוצר" תייפכ
עקרה היה הז .יטילופ יתרבח קבאמב ימיטיגל יעצמאל ילכלכ ץחל בשחנ םימי םתואב .דיחיה
קבאמה ."יחרזמה" ילעופ ןיבל תורדתסהה ןיב 20 -ה תונש תישארב להנתהש ףירחה קבאמל
תורדתסהה ילעופ ידי-לע ונבנש םיתב תסירה ףאו תומולהמ ,תומילא לש תויוצרפתהב הוולמ היה
הרשפ ידיל עיגהל תיללכה תורדתסהה הצלאנ רבד לש ופוסב ."יחרזמה לעופה" לש הרחתמה
םתא קלחתהל ףאו תיאמצעו תדרפנ תורדתסהכ םייקתהל "יחרזמה לעופה" לש םתוכזב ריכהלו
.עובק חתפמ יפל הדובעה תומוקמב

.הנגהה םע ל"צאה דוחיאל םתחנש םכסהה לע תורישי תוכלשה ויה חספ לש יעיבשה יעוריאל
םג שמיש ,חספ לש יעיבשב םיר"תיבה תכולהת לע תיארפה הפקתהה ינגראממ היהש ,זוה בד
ותופתתשה תא שיחכהל זוה בדמ ימוהת שרד זכרמה תבישיב .דחואמה ןוגראה לש זכרמב רבח
ימוהת לש תוצעייתהב .תאז תושעל ףקותב בריס הלה םלוא ,התונגל תוחפל וא הפקתהה ןוגראב
.םכסהה תא לטבל שיש העדב םלוכ ויה ,םיירוביצה םידעווה םע

,ט'צלמ םכסה תא דפרטל ידכ הפקתהה תא וננכת ןרא-ץיבונורהא ןמלזו זוה בד םא עובקל השק
ןוגראה ןיב דוחיאה לש ןושארה ןויסינל ץק םש הפקתהה עוציב יכ קפס לכל לעמ רורב םלוא
.הנגהה ןוגרא ןיבל ימואלה יאבצה

תכולהת לע הפקתהה ינפל רצק ןמז לארשי-ץרא תא בזעש ,ט'צלמ דרולה לש ותמזוי הלשכנ ךכ
.הילגנאל רזחו םיר"תיבה


חקפמה דעווה
.םיה תפש לע ותשא םע לייטש העשב ,בורוזולרא םייח ר"ד ביבא-לתב חצרנ ,1933 ינוי שדוחב
םיטלובה םיגיהנמהמ היהו תידוהיה תונכוסב תינידמה הקלחמה ר"ויכ שמישש ,בורוזולרא חצר
ומשאוה חצרב .םלועבו ץראב ידוהיה בושייה תא המהדתב הכיה ,ץראב םילעופה תעונת לש
,םיאכז רבד לש ופוסב ואציש יפ לע ףאו תיטסינויזיברה הגלפמב םיליעפ ויהש םידוהי השולש
,השרפה לכב ןודל םוקמה ןאכ אל .ללככ םיטסינויזיוורה דגנ העורפ התסהל םתמשאה הלצונ
ינויצה סרגנוקבו הלש תא התשע העורפה התסהה .ל"צאה תוחתפתה לע התעפשהב קפתסנו
הלעו תיטסינויזיוורה הגלפמה לש החוכ דרי ,חצרה רחאל םיישדוחכ גארפב סנכתהש ,18 -ה
םיגוחה .הכופה התיה ל"צאה תוחתפתה לע התסהה תעפשה םלואו ,םילעופה תוגלפמ לש ןחוכ
הנגהה לש תועידיה תוריש תא ףא הסייג תורדתסההש הדבועה תא הפי ןיעב ואר אל םייחרזאה
התלעפהו ,יתגלפמ-יתלב ןוגרא תויהל הרומא התיה הנגהה .חצרב םידושחה דגנ רמוח ףוסיאל
התמקה תורמלש ,הדבועה ןיעל הטלב .הידקפמ תוכמסמ הגרח תיטסינויזיברה הגלפמה דגנ
.םילעופה תוגלפמ ידיב הלוכ הנותנ התיה הנגהב הטילשה ,תיטטירפה הדקפמה לש

תא חקיי רשא ,"חקפמה דעווה" ,ןוילע ירוביצ דסומ םיקהל ףוחד ךרוצ שגרוה ל"צאה תרמצב
ץרפמ האב המזויה .םיישעמ םג אלא םיירסומ םימעטמ קר אל תאזו ותוסח תחת ןוגראה
ידוהי ןבדנו ןקסע ,לכשה לאכימ םע דדוימ היהש ,םילשוריב ןוגראה דעו ר"וי ,(ןגד) דלפנרוק
דבכנ םוכס םרת ףאו ימוהת םע שגפנ לכשה .ר"הצהו יקסניטוב'ז ידידימו הקירפא םורדמ
םהרבא ןוגראה םעטמ ועסנ םשל ,גארפב םייקתהש ינויצה סרגנוקה תא ולצינ םה .ןוגראל
ןמזל טלחוה .(ןגד) דלפנרוק ץרפ ןכו (ימלועה "יבכמ" םעטמ ריצ היהש) בדנ ירוא ,ימוהת
,"יחרזמה" תגלפממ ןילרב ריאמ ברה תא ,ר"הצה גיהנמ יקסניטוב'ז באז תא לכשה לש ורדחל
המקוהש) "תירבעה הנידמה תגלפמ"מ ןמסורג ריאמ תאו םייללכה םינויצה ןמ ןמוינ לאונמע תא
םימי רפסמ .יקסניטוב'ז תא ןימזהל לטוה ימוהת לע .(ר"הצה תירבמ ןמסורג לש ותשירפ רחאל
ותעתפהל .התרטמ תא רפיסו השיגפל ותוא ןימזה ,יקסניטוב'ז םע ימוהת שגפנ הבישיה ינפל
."הבישיב ףתתשהל לכוא אל לבא דואמ רעטצמ ינא" :יקסניטוב'ז הנע הברה

הבישיה דעומב הנניא הלאשהש ריבסה יקסניטוב'ז םלוא ,חונ אל ןמזהש ימוהת בשח הליחת
ריסאו םיירבעה םידודגה דסיימ ,יקסניטוב'זל יכ רוכזל שי .טריפ אל ןתוא ,תורחא תוביס ול ויה יכו
ותמקה תא ןכסל הלולע התיה הבישיב ףתתשהל ובוריסו ןוחטיב יניינעב הבר העפשה התיה ,וכע
.חקפמה דעווה לש

.הבישיל וילא תווליהל ושקיבו יקסניטוב'ז לש ורדחב ימוהת בצייתה הבישיה דעומ ינפל העש

ףתתשהל אל יתטלחה לבא ,ינודא תא בזכאל חרכומ ינא" :יקסניטוב'ז
."הבישיב
אל םא .ונוצרכ ינודא השעי" :(ונושלל רזח רובידהש רחאל) ימוהת
.תלדה רבעל דעוצ לחהו "םש היהא אל ינא םג ,הבישיב ףתתשי

דגנ וא תישיא ודגנ תנווכמ הנניא ותדמעש רמאו רוזחל יקסניטוב'ז ושקיב 39 ימוהת לש ותודע יפל
המרג יקסניטוב'ז לש ותדמע .תורחא תוגלפמ דעוול סינכהל אוה הגשמ ותעדלש אלא ,ןוגראה
לש ודוס שיאו טסינויזיבר היה יכ הנגהה ישאר ותוא ומישאה דחא דצמ ;הבר הבזכא ימוהתל
וליפא ןכומ וניא יקסניטוב'ז ינש דצמו ר"הצה גיהנמ םע תחא הצעב השענ גוליפה יכו יקסניטוב'ז
.ןוגראה יכמותל ומש תא ףרצל

רבכ םש ,רודסבמא ןולמב לכשה לש ורדחל ימוהת םע עיגהו יקסניטוב'ז הצרתנ רבד לש ופוסב
וחיטבהו ורביד םלוכ .דואמ תחלצומ התיה רודסבמא ןולמב הבישיה" .םינמזומה רתי םהל וכיח
ורבע םילותפנ הזיא עדי אל םיחכונה ןיבמ דחא ףאו הפי םואנ םאנ יקסניטוב'ז םג .םתרזע תא
40 ."הבישיל ותוא יתאבה םרטב ילע

באז :תופתתשהב ,ימואלה יאבצה ןוגראה לש "חקפמה דעווה" םקוה ,םיצממ םינויד רחאל
(תידוהיה הנידמה תגלפמ) ןמסורג ריאמ ,(יחרזמה) ןילרב ריאמ ברה ,(ר"הצה) יקסניטוב'ז
ץרפ םג דעוול ףרטצה ,הצרא ותיילע רחאל ,רתוי רחואמ .(םייללכה םינויצה) יקסרפוס עשוהיו
דעווב ותוא גציי ,לארשי-ץראל אובל יקסניטוב'זמ רצבנש רחאמ .(םייללכה םינויצה) ןיטשנרב
םיעובק םידעומ ויה אל) ךרוצל םאתהב סנכתמ היה חקפמה דעווה .ןירוח-ןב והילא חקפמה
דוחיאה תלאש וא הבוגתהו הגלבהה תייעב :ומכ ,םיינורקע םייטילופ םיניינעב קר ןדו (וסוניכל
תבחרנ תירוביצ הצעומ המקוה ןכ .בדנ ירוא זכיר חקפמה דעווה תדובע תא .הנגהה ןוגרא םע
41 .יתגלפמ חתפמ יפל תבכרומ התיהש

עסנ דעווה ירבח לש םהיתוצלמהב .ןוגראה תוחתפתה לע הלודג העפשה התיה חקפמה דעוול
תצובקמ ,ךכו .קשנ תשיכרל ףסכ םרת ףאו ןוגראב ךמתש ירוביצ דעו םש םיקהו השרוול ימוהת
ל"צאה ךפה (הנגהב גוליפה רחאל ןוירוג-ןב ירבדכ) "םייארחא יתלב [םינקתפרה] םיטסירוטנבא"
תוגלפמ לש םיגיהנמ םג אלא (יקסניטוב'ז) תונויצב היציזופואה גיהנמ קר אל וכמת ובש ןוגראל
.ימואלה דעווהו תידוהיה תונכוסה תלהנהב ופתתשה רשא


שכר תולועפ
ויה םייעובש לכ .הצרא תודווזמב ריבעמ היה םתוא ,ןילופב םיחדקא תשיכרב ימוהת קסע הליחת
תשיכרל תיתשתה תחנה רחאל .םיחדקא 10-20 וליכהש תודווזמ שולש-םייתש הצרא תוחלשנ
תומלתשהב תע התוא השעש ,ןרטש םהרבא לא ימוהת הנפ ,הצרא םתרבעהו םיחדקאה
קשנה יחולשמב לפטל ידכ ןילופל עוסנלו וידומיל תא קיספהל ותוא שקיבו ,הילטיאב םידומיל
ולחה ,תושיכרה וברתנ רשאכ .(ימוהת לש ישיאה וריכזמ שמיש אוה ,הצרא ןרטש לש ובוש םע)
ףינס דקפמ ןגס ,גרבנזור השמ רובע הצרא ועיגה רשא רוטיק ידודו תונוכמב קשנה תא ריבעהל
.קשנה תא םכותמ איצומו םתוא קרופ היהש ,ביבא-לת

רסמ ןוגראה לש תועידיה תוריש .ןוגראה רובע קשנ תשיכרב בושח הנפמ לח 1935 ףרוחב
רובע קשנ לש ןעטמ םע תיניפ היינא הפיחל עיגהל תדמוע היפל היצמרופניא הלבקתנש ימוהתל
לש םישרפמ תיינא הפיחל העיגה םנמוא ;הקלחב קר הנוכנ התיה העידיהש ררבתה .םיברעה
דוגינב םלוא ,קשנ םג הללכש תיניפה היישעתה לש הכורעת הילעו "ימואוס" םשב יניפה יצה
רקיבשכו היינאה לע הלע ימוהת .םיברעל דעוימ הזה קשנה היה אל ,ימוהת לביקש העידיל
עלקמ-תתה לש חלצומ יוקיח היהש דנלניפ תרצותמ עלקמ-תת וניע הדצ ,קשנה תקלחמב
תיצחמל עיגהו רלוד 100 היה יניפה ילכה לש וריחמש ימוהתל ררבתה ."ןוספמות" ינקירמאה
ילאדיא קשנכ שמשל לוכי יניפה עלקמ-תתהש הנקסמל עיגה ימוהת .יאקירמאה ילכה ריחממ
.דנלניפב ושכורל םיכרד שפחל לחהו ןוגראל

דימעה סקנפש רחאל .ותרזע תא שקיבו ,יחרזמה קנב להנמ היהש ,סקנפ לא הנפ ימוהת
תרומת הנתינש) רלוד 5,000 -ל ךרע יווש - י"אל תוריל ףלא ךסב האוולה ימוהת לש ותושרל
ידוהי רחוסב שגפ יקניסלהב .דנלניפל אצי אוה ,(םידהוא רפסממ ןגרא ימוהתש בוח תורטש
םכסהב םייתסהש רצק ןתמו-אשמ להנתה םש ,קשנ רוצייל תשורחה-תיב םע ותוא רשיקש
:ותודעב ימוהת ךכ-לע רפסמ .קשנ תשיכרל

ירשפא יתלב רבדה יכ יל ונע הליחת .לארשי-ץראל דעוימ קשנהש םהל יתרמא
לע ןייצל אל םהל יתרמאש רחאל םלוא ,הינטירב םע םהל שיש םכסהה ללגב
יתינק ןויסינ תנמזה רותב .ונל רוכמל ומיכסה םה ,תשורחה-תיב םש תא םילכה
.םירודכ 20,000 -ו םיעלקמ-תת 20
קשנהש בותכ היה ונלביק רשא חולשמה תדועתבו ,ימשר ןפואב התשענ הינקה
תבכרה תנחתב ונידיל ורסמנ קשנה םע םיזגראה .יאחנשב המריפ רובע הנקנ
הליחת םתוא ונחקל ,הלבוהה תונכוסל םתוא רוסמל םוקמב לבא ,יקניסלהב
ונאצוה םש .יקניסלה ירוורפמ דחאב וז הרטמל דחוימב ונרכש רשא ןסחמל
תא ונרגס ,םינבלו לזרב ירבשב םתוא ונאלמש רחאלו םיזגראה ןמ קשנה תא
ונסנכהו ונלש ןסחמל ונרזח ךכ רחא .ןיסל חולשמ םשל םתוא ונלבוהו םיזגראה
-תנוכמ תרזעב .וז הרטמל ונינק רשא םינשי םירוסרפמוק ינש ךותל קשנה תא
קשנה תא ונסנכהש רחאלו רוסרפמוקה לש תיתחתה תא הליחת ונרתה המחלה
רשא תונכוס ידיל ונרסמ םירוסרפמוקה תא .הרזחב תיתחתה תא ונמחלה וכותל
תורוחסה ראש םע דחיב וחלשנ םהו חרזמה דיריל םיגצומה יחולשמ לכ תא הרדס
42 .ביבא-לתב הכורעתה שרגמב דנלניפ ןתיבל

ןמ םיזגראה תא איצוהל שקיבו ,הכורעתה להנמ היהש ,ןוסלדיא לא ימוהת הנפ ,הצרא ובושב
ימוהת .הבר תוריהמב השעיי רבדהש יאנתבו ותמכסה תא ןוסלדיא ןתנ םיסוסיה רחאל .םוקמה
לע םיזגראה תא וסימעה םילבס תרזעבו ,ןוגראה ישנאמ דחא גהנ התוא ,תיאשמ םוקמל איבה
לירפאב םימדה תוערפ ץורפ םע ץראל עיגה קשנה .םיחטבמ םוקמל םתוא וריבעהו תיאשמה
השורדה תומכב קשנ היה אל ידוהיה בושייל .םיברעה תופקתה תא ףודהל ידכ שמישו 1936
ןמ המכ לש ןוחטיבה ידעו םע רשק ורצי ןוגראה ישנא .םינטקה םיבושייב רבדה שגרוה רקיעבו
"םינוטגנישוו" האווסה םשל ונוכשו םיניפ םיעלקמ-תת לש תורכינ תויומכ ונימזה רשא תובשומה
םרובע שוכרל השקבב ןוגראל םה ףא ונפ ,הנגהה ישנאל רבדה עדונ רשאכ ."םישוו" רוציקבו
היה הנגהה ןמו ןוחטיבה ידעוומ ןוגראה הבגש ריחמה .םתשקבל רתענ ימוהתו םיעלקמ-תת
ןמז רובעכ .קשנ לש רתוי תולודג תויומכ ןממל היה רשפא ךכו םיניפל םלושש ריחמה ןמ לופכ
םיבורו םיחדקא ןכו םירודכ 100,000 -ו םיפסונ "םישו" 50 שכרו הפוריאל תינש ימוהת אצי רצק
יללכה תוננוגתהה חוכ תא תרכינ הדימב וריבגהו הצרא םולשב ועיגה םיחולשמה .ןילופב שכרש
.ץראב ידוהיה בושייה לש

העיסנ לכב .קשנ לש תושיכר עצבל ידכ םימעפ שולש ןילופלו דנלניפל ימוהת סט 1936 ףרוח דע
תוימיטפוא רודח היה ימוהת .יקסניטוב'ז םע שגפיהל ידכ סירפל וא ןודנולל עיגהל ימוהת גהנ
:ותודעב תוארל ןתינ התוא

.ונילע דרי "םינוטגנישוו"ל תונמזה לש םשג .הווקת אלמ יתייה הפוריאמ יבושב
תייעב - תולאשה תלאש .םיחולשמה לש ריחמה רודיסב וישכע יולת לוכה
.הנורתפ ףס לע הדמע - קשנה
ינש לש דוחיא םכסה - ונתרטמ לש הבורקה המשגהה תא רבכ יתיאר יחור יניעב
43 .ץראב דחא יאבצ חוכ תמקהו םינוגראה

דעוול ףרטצה יקסניטוב'זש הדבועה .ןוגראה תוליעפ דואמ הבחרתה חקפמה דעווה תמקה םע
ופרטצהו הובזע ,הנגהב וראשנ ןיידעש הלאו ,ל"צאל ףרטצהל ר"תיב ירבחל תוא השמיש חקפמה
"הדובעה תוגולפ" ונתנ הפונתה תא .םינומיאה ובחרוהו תובשומב םישדח םיפינס ומקוה .ןוגראל
.ץראה לכב תורוזפ ויהש ר"תיב לש:תורעה
.51 'מע ,ןימיה ןמ תונורכיז ,באילא ןימינב .32
.396-394 'מע ,לרב ,אריפש הטינא .33
175-141 'מע ,ה ,תונויצה ,"תומילאב שומישה לע י"אפמ ךותב חוכיווה" ,אריפש הטינא .34
.םש .35
.28.3.1933 םוימ לעופה דעווה לוקוטורפ .36
.37 'מע ,ג , דוד תאנק ,תבט יאתבש .37
.םש ,םש .38
8/1/32. -פ ,ז"מ ,יקצולסל ימוהת יבתכמ .39
םש ,םש .40
,"יחרזמ"ה ןמ סקניפ צ"דו ןייטשברפ לישה ר"ד :םינוש םינמזב ,ונמנ תירוביצה הצעומה םע .41
,ןמוינ לאונמע ר"ד ,טרובדלוג בקעי ,סזומ רטלו ר"ד ,תירבעה הנידמה תגלפממ ןייטשניו ךורב    
יגוחו םיללכה םינויצה ןמ ,ןוסקזיא יבצו סנכמ דג ,יצינירק םהרבא ,ןייטשרברפ סרוה ד"וע    
.בושייב "םיחרזא"ה    
.ז"ימ ,ימוהת תודע .42
.8/1/232 - פ ,ז"מ ,ימוהת תודע .43            תוכן תולדות ישראל