יברעה דרמה תליחת
(1936) ו"צרת תוערפו


הרבג ,ןוטלשל רלטיה תיילע רחאל הלודג הצואת הלביקש ,הינמרגב םזיצאנה תוקזחתה םע
-ץראב ידוהיה בושייה לפכוה ,1931 תנשמ לחה םינש שמחבו ,הפוריא זכרמ תוצראמ היילעה
.(1936 רבמצדב 31-ב םידוהי 384,000-ל ,1931 רבמבונב 18-ב םידוהי 174,610-מ) לארשי
םהל היהש ירפסמה בורה תא דבאל וששח רשא ,םיברעה יניעב םינינצל התיה וזה תוחתפתהה
.םידוהיל תועקרקה תריכמ תא רוסאלו היילעה תא קיספהל טדנמה תונוטלשמ ושרד םה .ץראב
.ץראב יטירבה ןוטלשה דגנ ןהו םידוהיה דגנ ןה רורט תפקתמב וחתפ ,ונענ אלשמ

עוגפל הרטמ ןהל ומשש ,תויטנטילמ תויברע תוצובק ןגראתהל ולחה םירשעה תונשב דוע
,םאסק-לא ןיד-א זע לש ותושארב התיה תומסרופמה תוצובקה תחא .דחאכ םיטירבבו םידוהיב
,םיתפרצה דגנ םיוולעה דרמב ותופתתשה תמשאב תוומל 1922-ב ןודינש רחאלו הירוסב דלונש
תיאשחה הדוגאה תא דסיי רתוי רחואמ ."םימלסומה םיריעצה תדוגא"ל ףרטצהו הפיחל חרב
תולועפ לש הרוש וז הדוגא ירבח ועציב םישולשה תונש תליחתב .םימאסקה םשב העדונש
האצי 1935 רבמבונ תליחתב .לזרבה תליסמב ולביחו תודש ופרש ,םידוהי וחצר :תומילא
םייעובש רובעכ .דלפנזור השמ ידוהיה הרטשמה למס תא וגרה םכרדבו ןורמושה ירהל הצובקה
ושרדו הייפונכה ישנא תא ופיקה םיניוזמ םירטוש 50 .םהיתובקע לע תולעל הרטשמה החילצה
יפוליחמו זע ברק לחה .ףוסה דע םחליהל ןכומ אוהש עידוהו בריס םאסק-לא םלוא ,ענכיהל םהמ
תבר תיטילופ הנגפהל הכפה ותייולה .וישנאמ השולש דוע םע דחי םאסק-לא גרהנ תויריה
ןיד-א זע לש ותומ ךפה הרהמ דע .לגרל היילעל דקומ ךפה ,'חייש-א דלבב ,ורביקו םיפתתשמ
1 .ענכיהל אלו הכרעמב תומל ןכומש יברעה םחולה לש ולמסל םאסק-לא

טלחוה סנכב .ריעב םיימואלה םיליעפה תופתתשהב סנכ םכשב ךרענ 1936 לירפאב 19-ב
דעווה" אוה - תימואל הדעו תמקה לע וב זרכוה ןכו הלשממה דגנ תיללכ התיבשל אורקל
ןימא 'גאח ,םילשורי לש יתפומה לש ותושארב ןכמ רחאל םימי רפסמ םקש "ןוילעה יברעה
דע םיסמ םלשל אלו התיבשב ךישמהל םיניתשלפל ארק ןוילעה יברעה דעווה .ינייסוח לא
רוסיא ,תידוהיה היילעה תקספה :הל ושגוהש תועיבתה שולש תא הלשממה אלמת רשא
.םייאמצע לשממ תודסומ תמקהו םידוהיל תועקרק תרבעה

ןכל םדוק הנש הלעש םיעבש ןב ןקז םהמ דחא ,םרכ-לוט דיל םידוהי ינש וחצרנ לירפאב 15-ב
60-כו םיגורה 9 .ופיב םידוהי לע בהלושמ יברע ןומה לפנתה ,םימי העברא רובעכ .יקינולסמ
.ופיב תוערפה לש ןושארה םויה אוה ,1936 לירפאב 19-ה לש םימדה ריצק היה םיעוצפ
ושדחתה םויה תרחמל םלוא ,ונכ לע רדסה רזחוה וליאכ היה הארנו הברעתה הרטשמה
,םינמיתה םרכ) תוכומסה תוידוהיה תונוכשה לא ,םידוהימ הנקורתהש ,ופימ ורבע ןה .תומוהמה
.שאב הלע ולכ רוזאהו הכאלמ-יתבו תויונח ,םיתב ותיצה םיברעה .(םיכומסה תובוחרהו היישנמ
תונוכשמו ופימ ביבא-לתל ומרז םיטילפ םיפלא תעבשכו םידוהי 16 וגרהנ תוערפה ימי ינשב
.רפסה

ועגפ הליחת .שדוחל שדוחמ רבגו ץראה יבחר לכב טשפתה ,ופיב לחהש םידוהיה דגנ רורטה
רחאל .וברחנ תורעיו ורקענ ירפ יצע ,שאב ולע האובת תודש לש םימנוד תואמ :שוכרב םיברעה
םינבא תמיגרב הליחת - תינוריע-ןיבה תידוהיה הרובחתה לע הפקתהה האב שוכרב העיגפה
שיבכ ,ידוהיה בושייל רתויב םיינויחה םישיבכה ינש .בראמה ןמ תויריו תוצצפ תקירזב ןכמ-רחאלו
.תידוהיה הרובחתל םינכוסמ ויה ןכ-לעו םייברע םירפכ ךרד ורבע ,םילשורי-ופי שיבכו הפיח-ופי
תודוקנ דועב ,הלופעו ןינ'ג ,םרכ-לוט ךרד רבעו םכש ירה ןיב תע התוא לתפתה הפיחל שיבכה
התיה הלא םישיבכב העיסנה .לטסקה הלעמבו איגה רעשב ויה םילשוריל שיבכה לש הפרותה
.רבגו ךלה תונברקה רפסמו תושפנ תנכס תניחבב

.םירשעה תונש לש תוערפה תא ריכזהש ,ישיאה רורטה שדחתה הרובחתה לע הפקתהל ףסונב
שא התרונ 1936 יאמבו תוומל ורקדנ םילשוריב הקיתעה ריעה תואטמיסב םמותל וכלהש םידוהי
.ועצפנ םיברו םידוהי 3 וגרהנ תויריה ןמ .השדחה ריעב "ןוסידא" עונלוקה-תיבמ אציש להקה לע
אל ,וחצרנ שדוחב 13-ב .םוי-םוי לש השעמ היה םידוהי חצרו ואישל רורטה עיגה טסוגוא שדוחב
הפיח דיל העסנש תינוכמ הפקתוה תרחמל .וידלי תשולשו בא ,תפצב הרטשמה תנחתמ קחרה
ביבא-לתב לצרה בוחר רבעל שא התרונ שדוחב 16-ב .וחצרנ םידוהיה היעסונ תעברא לכו
2 .ועצפנ הרשעו גרהנ ידוהי דלי .םילשוריל ופימ העסנש תבכרמ

םיזכרמ ינש .יטירבה טדנמה תלשממ דגנ םג יברעה קשנה הנפוה ,םידוהי לע תופקתהל ליבקמב
"תויפונכ" םידוהיה ידיב וארקנש) םיברעה םימחולה .ןורבח רוזאו םכש רוזא :יברעה דרמל ויה
תושרוחבו תורעיב הסחמ ואצמ (דושבו םהיתונברק סנואב ,הנחבה אלל חצרב וקסעש םוש לע
תורייש ףיקתהל וגהנ םיברעה .ןורבח תוביבסב הדוהי רבדמ לש תורעמבו ןינ'ג-םכש תביבסב
לש תוינוכמ לע תופקתהל ףסונב תאזו ,ןורמושה ךרד הפיחל םילשורימ ענש יטירבה אבצה לש
ודדשו הרטשמ תונחת ופיקתה ,לזרבה תליסמב םיברעה ולביח ןכ .ץראה יכרדב וענש םידוהי
.םקשנ תא

קאריעו הירוסמ חוכ - םיאבה ןיב .תונכשה תוצראה ןמ תיברע תרובגת םג העיגה ןמז ותוא
.יכרותה אבצב ןיצק שמישו הירוסב רשא ילופירטב דלונ י'גקואק .י'גקואק-לא יזואפ לש ודוקיפב
םש ,קאריעל טלמנו וינפב אלש תוומל ןודינ ,1925 תנשב ירוסה דרמה תלהנהב ףתתשה אוה
םשמו םכש דיל םירהב ותדקפמ תא םיקה הצרא עיגה רשאכ .יאבצה רפסה-תיבב הצרמ היה
,הירוסמו קאריעמ ועיגהש םימחולל ףסונב .תיאבצ תנוכתמב םיברעה םימחולה תא ןגראל לחה
לע תופקתה ויה תונושארה ויתולועפ .םייאבצ םינומיא םתוא ריבעהו םיימוקמ םיריעצ סייג
ךפה אוהו םיברעה יניעב ונרק תא ולעה ויתוחלצה .ןורמושב וענש יטירבה אבצה לש תוריישה
.ריעל סנכיהל וזעה אל הלשממה ישנאו האלמ התיה םכשב ותטילש .ימואל רוביג תויהל

ויה 1936 טסוגוא שדוחב) לדגו ךלה ץראב םילייחה רפסמו הילגנאמ תרובגת ואיבה םיטירבה
אבצ תא רגמלו העונתה יריצ תא חותפל ותעדב שוחנ היה אבצה .(םילייח 7,000-כ רבכ ץראב
ברקב .םילשוריל הפיחמ הענש הלודג תיאבצ הרייש םכש תוביבסב הפקתוה רבמטפסב .י'גקואק
םיברעה לש הסונמ הלחה ברע תונפל .םיסוטמו תומגרמ םיטירבה וליעפה םויה לכ ךשמנש
ישנא םע עגמ שפיחו הביסנפואב חתפ אבצה .םיבר םיעוצפו םיגורה 60 ברקה הדשב וריאשהש
.תודבכ תודבא ולבס םיברעהו הנוילעה לע יטירבה אבצה די התיה וחתפתהש תוברקב .י'גקואק
דע םלוא .ולסחל הרטמב םידדצה לכמ י'גקואק הנחמ תא אבצה רתיכ ,1936 רבוטקואב 22-ב
תתיבש לע זירכהל שקיבו תיטירבה טדנמה תלשממ לצא ןוילעה יברעה דעווה ברעתה הרהמ
,םיברעה תא סייפל םיכרד רחא השפחב ,הלשממה .ץראה תא בוזעל י'גקואקל רשפאלו קשנ
.ץראה ןמ טלמיהל ול רשפאלו י'גקואק לש והנחמ לעמ רוצמה תא ריסהל אבצל התרוה

םיברעה םילעופהו ,םידוהיל םתרצות תא רוכמל םיחאלפה וקספ התיבשה ישדוח תשש ךשמב
רחאמ םידוהיה תא תרשלמ ענמנ ופי למנ .תידוהי תולעבב ויהש םיסדרפבו ןיינבב דובעל וקיספה
שדחה בצמל תיסחי רהמ לגתסה ידוהיה קשמה .תושפנ תנכס תניחבב התיה רוזאב םתוחכונו
;םיברעה ידי-לע זא דע וקפוסש תוקריו בלח ירצומ רוציי תא ולידגה םייאלקחה םיבושייה .רצונש
ףילחה ידוהיה לעופה .ופי למנל ףילחת הוויהו ,למנל ןמזה ךשמב ךפהש ,חזמ הנבנ ביבא-לתב
ףונמ הכפה תיברעה התיבשה יכ רמול ןתינ םוכיסב .תויאלקח תודובעבו ןיינבב יברעה לעופה תא
.ידוהיה קשמה חותיפל

ךותמ ,340 ועצפנו םידוהי 80 ץראה יבחרב וגרהנ תוערפה לש םינושארה םישדוחה תששב
.םידוהי 348,000 הנמש בושיי

לש ותושארב הריקחה תדעו לש האובל ךרדה תא ללס תיללכה תיברעה התיבשה לש המויס
.ליפ דרולה


ליפ דרולה תדעו
הינטירב תלשממ תטלחה לע טנמלרפל ,רוג-יבסמרוא ,תובשומה רש עידוה 1936 ילויב 29-ב
.תונורתפ לע הלשממה ינפל ץילמתו לארשי-ץרא תייעב תא רוקחתש ,תיתוכלמ הדעוו תונמל
היה ראשה ןיבו תודחא תולשממב רש שמישש ,ליפ טרבור םאיליו דרולה דמע הדעווה שארב
שדוחב הצרא העיגה הדעווה .(1931) םתוחה רמוש דרול ןכו (1924- 1922) ודוה יניינעל רש
לש תטלחומה התקספה תא ושרד םיברעה .םידוהיהו םיברעה יגיהנממ תויודע התבגו רבמבונ
תא וויהש םיברעה לש ןוטלש - ונייהד ,"ימצע ןוטלש"ל הלכ ץראה תריסמו תידוהיה היילעה
תונכוסהש ןמצייו עיצה ,הדעווה יונימ ינפל רצק ןמז ןודנולב ומייקתהש םינוידב .ץראב בורה
םיברעה תא סייפת ךכבו תחא הנש לש הפוקתל היילעה תקספהל התמזוימ םיכסת תידוהיה
ינפב ותולעהל אל ןמצייווב ריצפהו ןויערה ןמ עזעוז ןוירוג-ןב .תיטירבה הלשממה תאו
אישנ) ןמצייו םייח ר"ד ונמנ הדעווה ינפב ועיפוהש תידוהיה תונכוסה ישאר ןיב 3.םיטירבה
דודו (תידוהיה תונכוסה לש תינידמה הקלחמה שאר) קותרש השמ ,(תינויצה תורדתסהה
םעה יפלכ הינטירב לש היתוחטבה יולימ תא עבת ןוירוג-ןב .(תונכוסה שאר -בשוי) ןוירוג-ןב
הנידמ לש התמקה לע ,ותעדל ףידע אוהש ,לארשי-ץראב ימואלה-תיבה לש ותמקהו ידוהיה
לע םינש ךשמב ותוא חגנל וברה ויביריו הבר ההימת וררוע ןוירוג-ןב לש הלא וירבד .תידוהי
.ליפ תדעוול רמאש םירבדה
תאזו ,לארשי-ץראמ הבוש רחאל ,1937 ראורבפב 11-ב ןודנולב הדעווה ינפב עיפוה יקסניטוב'ז
הדעוול ריבסה יקסניטוב'ז .ץראל ותסינכ תא 1929 תנשב הלשממה הרסא ,רוכזכש םושמ
.תידוהי הנידמל לארשי-ץרא תכיפה - איהו הרורב הנווכ התיה רופלב תרהצהל יכ תוכיראב
.ץראב ןוחטיבהו טקשה לע רומשתש תידוהי תיאבצ הדיחי לש התמקה תא עבתו רזח םג אוה
תא המסרפ 1937 ילויב 7-בו היתוריקח תא ליפ תדעו הכישמה תויודעה תעימש רחאל
הנידמ לש הנוניכ התיה רופלב תרהצה תרטמ יכ העבק הדעווה .הלש טרופמה ןובשחו-ןידה
םאש ,ןאכמ .וז הרטמ םישגהל תורשפא ןיא םיברעה תודגנתה ללגב םלוא ,לארשי-ץראב תידוהי
קלוחת לארשי-ץראש הדעווה הצילממ ןכל .ץראב טקש יאל רבדה איבי ,םייקה טדנמה ךשמיי
תיברע הנידמו ,לילגהו ףוחה רוזא ינפ-לע ערתשתש ,תידוהי הנידמ :תוינוביר תונידמ יתשל
תנמ-לעו ,תונידמה יתשל ףסונב .לארשי-ץרא חטשמ 85% לולכתו ןדריה רבע םע דחואתש
תא םג לולכיש) יתבר םילשורי רוזא לע יטירבה טדנמה ךשמיי ,םישודקה תומוקמה לע רומשל
תריכמ רוסאלו היילעה תא ליבגהל הדעווה הצילממ םייניבה בלשב .ופיל רודזורפ םע ,(םחל-תיב
.םידוהיל תועקרק

תידוהי הנידמ לש התמקה דגנכ ועירתהו ליפ תדעו לש היתונקסמ תא וחד ללככ םיברעה
,ינייסוח-לא ןימא 'גאח ,יתפומה דמע םידגנתמה שארב .ולכ יברעה םלועה תא ןכסל הלולעה
יברעה קלחה היה רומא ןהיפל ,הדעווה תונקסמב ךמת הללאדבע רימאה ןדריה רבע טילש דועב
.ותכלממל חפתסהל תיברעמה לארשי-ץרא לש

תובהלתהב ךמת ןמצייו .םלועבו ץראב ידוהיה בושייב רעוס חוכיו הררוע הקולחה תינכת
4 ."םיברעה םע הנבה ידיל עיגהל תישממ תורשפא תידוהי הנידמ תמקהב יתיאר" :הקולחב
ןטק קלחב וליפא ,תידוהי הנידמ לש התמקה היה רקיעה ,הקולחב אוה ףא ךמתש ,ןוירוג-ןב יניעב
ןתינ ןמזה ךשמבש הווקת ךות ,הפוריאמ ואוביש םידוהי ינומה טולקל לכותש ,לארשי-ץרא לש
בלשב תידוהי הנידמ לש התמקה תא ןוסלנצכ לרב ללש ,םתמועל .היתולובג תא ביחרהל היהי
5-ב הדיל ילוא הנה" ,רמא ,"1937-ב תידוהי הנידמ" .תונויצהו בושייה תוחתפתה לש הז
."יחרזמ"ה לש הגיהנמ ןילרב ריאמ ברה ןכו ןיקשיסואו ןיקנבט םג ויה םיללושה ןיב 5 ."םישדוח
לש החוכ תא הפייו ליפ תדעו תוצלמהב ןד ,1937 טסוגואב 6-ב ךיריצב סנכתהש ינויצה סרגנוקה
דסייל תיטירבה הלשממה תעצה לש םיוסמה ןכותה רוריב םשל ןתמו-אשמ להנל" הלהנהה
ףקע ,ץראה תקולחל ליפ תדעו תטלחהב ךמת רומאכש ,ןוירוג-ןב ."לארשי-ץראב תירבע הנידמ
.תורחא תוגלפממו ותגלפממ םיבר םיריצ לש םתודגנתה תא ךכב

תואישנ תרהצהבו ,לארשי-ץרא לש התקולחל הפירח תודגנתה העיבה תיטסינויזיברה הגלפמה
:ראשה ןיב ,רמאנ 1937 יאממ ח"צה

:םיאבה םיקומינה לע תססובמ הקולחה תינכתל תידוהיה תודגנתהה [...]

תאצוה .לארשי-ץרא לש החטש לכל םיסחייתמ טדנמהו רופלב תרהצה .א
טדנמה תרפה הנה ידוהיה ימואלה תיבה רוזאמ לארשי-ץרא לש קלח    
.ימואלניבה קוחהו    
קופיסל ןתינ וניא ...םיעווגה וינוילימל טלקמב ידוהיה םעה ךרוצ .ב
.הלכ לארשי-ץרא לע טשפתמ וניאש לבגומ רוזאב    
ידוהי רוזאב לארשי-ץראב בשייתהל ולכויש םידוהי לש ןטקה רפסמה .ג
תא רשפאל וחוכו ולדוג תניחבמ קיפסמ יתלב ותוא השעי לבגומ    
6 ...תדרפנ תיתוברתו תיטילופ ,תילכלכ הביטחכ דימתמה ומויק    

,ותעד לע ףקותב דמע אוה 7."ארבנ אלו היה אל" :םילימב ליפ תדעו ח"וד לע ביגה יקסניטוב'ז
.ןדריה תודג יתש לע ערתשתש תידוהי הנידמ לש התמקהל ףיטהו רזחו ,םשגות אל הקולחהש:תורעה
.42 'מע ,לודגה יתפומה ,גלפ-לא .1
.631 'מע ,ב ,ה"תס .2
.141 'מע ,ג ,דוד תאנק ,תבט יאתבש .3
.377 'מע ,שעמו הסמ ,ןמצייו םייח .4
.209 'מע ,ג ,דוד תאנק ,תבט יאתבש .5
.475 'מע ,תויטילופה תודועתה רצוא ,היבחרמ .6
.ןעגיולפעג טשינ דנוא ןעגיוטשעג טשינ :שידיאב יוטיבב שמתשה אוה .7            תוכן תולדות ישראל