ןושארה ןוזסה


םלוא .1944/5 תנשב ל"צאה תא הנגהה הפדרש תופידרל ןתינ (דייצה תנוע) "ןוזס" םשה
דגנ תומילאב הנגהה הטקנ הבש ,הטיש אלא ,ימעפ-דח עוריא היה אל ןוזסה יכ רבתסמ
ישאר תמכסה אלל םילגנאה דגנ וא םיברעה דגנ ולעפ הלאש םעפ לכב ,י"חל וא ל"צאה
.ןגרואמה בושייה

"יבושייה סוניכה" ינפל 1938 ילויב 10-ב י"אפמ ישאר ידי-לע אבוה ל"צאה דגנ לועפל ןויערה
סוניכה תואצות .ץרמנ ןפואב ךכל ודגנתה ןוידב םיפתתשמה בור רומאכש אלא .(ליעל האר)
תא "ןדריה" ןותיע ראת ידכב אלו םיטסינויזיברה דגנ תיזח דכלל י"אפמ לש הנויסינ ןולשיכ ויה
.י"אפמ לע םיימואלה םיגוחה ןוחצינכ יבושייה סוניכה

תמכסה אלל םג םיטסינויזיברהו ל"צאה דגנ לועפל טילחהו ,שאונ רמא אל ןוירוג-ןב םלוא
.םיימואלה תודסומה

םידקפמה בורש רחאמ םלוא ,םיימואלה תודסומל ףופכ הנגהה ןוגרא היה ילמרופ ןפואב םנמא
ימואלה דעווה תמכסה אלל םג םליעפהל ישוק לכ היה אל ,םילעופה תגלפמ ירבח ויה םיריכבה
.תידוהיה תונכוסה וא

השיגפב .ןוילעה ביצנה םע (תרש) קותרש השמו ןוירוג-ןב דוד ושגפנ יבושייה סוניכה תרחמל
רורטה דגנ םתמחלמב טדנמה תלשממ ןיבל תידוהיה תונכוסה ןיב הלועפה ףותיש לע רבוד
:ונמויב תרש בתוכ ךכו .ידוהיה

קושב הצצפה] הפיחב שמא התיהש תוצרפתהה לע םירבדב חתפ ןוירוג-ןב
רוקמ רבדב תועידי םוש תונכוסל ןיא .ארונ רבד הז היהש רמא אוה .[יברעה
םא .תמאה יוליגב ונתלוכי לוככ הלשממל רוזעל דואמ םיצור ונא .הצצפה
ןיא ,הרוצייב הברה תויחמומהו הצצפה לש ךבוסמה הייפוא יפ-לע טופשנ
הנקסמל עיגה ןאכמ .ץראל-ץוחמ האבויש רשפאו ימוקמ רצומ תיארנ איה
.רבדב די התיה םייצאנ םינכוסלש ןכתיי יכ
תורשפאה תא ללוש וניא ודיצמ אוה .הלפאב טול דוע ןיינעהש רמא ביצנה
ידי-לע העצוב תוצרפתההש דואמ ןכתיי ,ינש דצמ .ןוירוג-ןב ריכזהש
םמצע םיברעהש ןיטולחל תעדה לע לבקתמ יתלבכ הארנ .םיטסינויזיבר
אוה .תויביטימירפ ללכ ךרדב ויה םהב ושמתשה םהש תוצצפה .תאז ושע
התושעב רבעב רזעל התיה המכ דעו ןיינעב תונכוסה תדמע המ עדוי
אשונה ןיא .םקנ תולועפ וטקני אלש םידוהיה תא ןסרל ידכ התלוכי לוככ
ןכתיי .הלאכ תוצצפ םירציימ ןכיה אוצמל אוה רקיעה ...םיבר םימואנ שרוד
בטימכ השוע תשלובה .ךכל תוחכוה ןיא םלוא ,ץראל ץוחמ םתוא םיאביימש
הבוט תונכוסה לש ןיעידומה תקלחמש עדוי אוה .תמאה תא תולגל התלוכי
הלשממל רוזעל התורשפאב היהי ילוא .רתוי אל םא הלשממה לש וזמ תוחפ אל
[ל"י - ילש תושגדה] הלאכ רוציי-יזכרמ רותיאב
ררבתה לזמה עורל םלוא ,וכשמיי םהו הז ןוויכב םיצמאמ ונישעש יתרמא
...דואמ השק אוה דיקפתהש
תולועפש ,רמאו [םירטונה לש] שומיחה תייעב לע ביצנה רביד ונדרפנש ינפל
הנגהל םידוהיה תא שמחלו ךישמהל הלשממה לע תוליקמ ןניא לומגתה
שומיחו דחא דצמ םיברע תגירה :ןעטי יברעה רוביצהש ששוח אוה ...תימצע
1 .ינש דצמ םידוהי

ןוידל ,י"אפמ לש תיטילופה הדעווה םע השיגפ תרש לש ותיבב הכרענ 1938 ילויב 31-ה ברעב
ידיב םנשיש םיעצמאב ןהל דגנתהל שי םאה התיה הנודנש הלאשה .תוידוהיה לומגתה תולועפב
2 .הרטשמה םע הלועפ ףתשל םג וא ןגרואמה בושייה

םימי םתואב ךרענש ,"וב המחלמה יכרד לעו יטסינויזיברה ידוהיה רורטה לע" רתוי טרופמ ןוידב
3 .ויתונווכ תא ןוירוג-ןב ףשח ,דחואמה ץוביקה לש ןוחטיב יניינעל םיליעפ סנכ תרגסמב

,םיטסינויזיברב קבאמה םע רורטב המחלמה תא ךרכ רשא ,ןיקנבט קחצי היה םירבודה ןושאר
:םילעופה תעונת יביוא םה ויבגלש

,ידוהי רורט לש ולא תועפותב ונתמחלמ תרוצ לש הלאשה תמייקו [...]
המחלמ ונליבשב איהש ,ללכב םיטסינויזיברב ונתמחלמ תלאשב הרושקה
תוחדל ןיא ...םילעופה תעונת לש המויק םצע לע המחלמ ,םזישאפב
תושעל ונתבוחש םירמוא שי ...םיטסינויזיברב הליעפה המחלמה תא
...םיטסינויזיברה לע יופיח הז - תרחא ,הלשממה םע דחי תאזה המחלמה תא
-תיללכ איהש םהב המחלמ םג ונל שיו ,םיטסינויזיברב םילעופ תמחלמ ונל שי
...םידוהיה לכ םע תושעל ונילע התואש ,ימואל

אוה .תיטסינויזיברה העונתב קבאמה ןיבל רורטב המחלמה ןיב דירפהל שקיב ןוירוג-ןב דוד
דחוימבו רורטב המחלמל ידוהיה בושייה תכימת תא לבקל לכוי אל ,וזכ הדרפה אללש ששח
:ל"צאל תוכייתשהב םידושח לע תשלובל ןישלהל ותינכתב

קלחכ דימעהל רשפא יא םיברעה דגנ יטסינויזיברה רורטה תלאש תא ךא[...]
ינש םע ידוהיה םעה יסחי תא עבוק הז ...םיטסינויזיברב ונתמחלמ תלאשמ
דגנכש רורטה ןיינע ...םילגנאו םיברע ,ונלרוג תא םיעבוקה םיינוציח תוחוכ
קיזמ םיברעה דגנ רורטש הנקסמל אב ידוהי םאו .[ידמעמ אלו] ידוהי ןיינע אוה
םעה לכש יתעדי וליא ףא...םידוהי םילעופכ קר אלו םידוהיל קיזמ הז ירה ונל
הרוי ידוהי רוחב יתיאר וליאש רמוא ,עיבא רשא העדה דגנ אוה ידוהיה
,יברע ןיב ,ילגנא ןיב ,ידוהי ןיב ,רטושל ארוק יתייה ,בוחרב רבועה יברעב
...ידוהי תושעל ךירצ ךכ יתעדל .ותוא רסומו
יהמ .ירסומ לוספ הזב האור יניא ,הלשממה תרזעב קר רורטב םחליהל רשפא
אל - ונמצעל ןיד השענ םא .םיטסירורטה תדמשה - רורטה דגנ המחלמ
...והער תא שיא לכאנו ימינפ רורטל רבדה איבי - הלשממה תרזעב
יל רוסאו לוכי יניא .תוהדזה אוה יופיחה ןכש ,יופיחב המויא הנכס האור ינא
םיטסירורטל ומכ סחי יל שי םידוהיה םיטסירורטלו .חצור םע תוהדזהל
ךירצ היה תיתכלממ הניחבמ ,ףסוי-ןב םע תוהדזהה הרוסא .םיברעה
.וירבחו ףסוי-ןב הדימשמ התיה תידוהי הנידמ התיה וליא .הלתייש
ןכסמה ידוהיה רורטה דגנ הלשממה תרזע הלוספ עודמ ןיבהל לוכי יניא
תושגדה) !הלשממה תרזעב :רמוא ינא ;יברעה רורטה רשאמ רתוי ונתוא
(ל"י :ילש

,"תיבושיי המחלמב" קפתסה אל אוה ;קפסל םוקמ םוש וריתוה אל ןוירוג-ןב לש םירורבה וירבד
,םייטירבה תונוטלשה םע הלועפ ףותיש םג עיגפמב שרד אלא ,ל"צאה דגנ הנגהה תלעפה ונייהד
הדיחי םילשוריב תידוהיה תונכוסה לש תינידמה הקלחמב המקוה הז ךרוצל .תונשלה - ונייהד
תשלובה שאר םע תורישי רושק היה ינלסז .(חוליש) ינלסז ןבואר לש ותושארב תדחוימ תיאשח
ינלסז לביק תומישרה תא .ל"צאל תוכייתשהב םידושח לש תומישר וילא ריבעמ היהו תיטירבה
י"שב המקוה ןמז ותוא .(הנגהה לש תועידיה תוריש) י"שה שארב דמעש ,לאיתלאש דודמ
רמוחה דוביעב ,ל"צאה ישנא לע עדימ ףוסיאב הקסעש ("תידוהיה הקלחמה") תדחוימ הקלחמ
.םיטירבל ותרבעהו

ובצמש דחא טנדוטס היה ל"צאה תורושב יכ רפסמ (הפיח זוחמ דקפמ היהש) ינוערז ןימינב
םולשת ול ועיצהו הנגהה לש תועידיה תורישמ וילא ונפ יכ רפיס טנדוטס ותוא .השק היה ילכלכה
"לופכה ןכוס"ל טנדוטסה תא ךופהל טילחה ינוערז .ל"צאב השענה לע תועידי תריסמ רובע
לש ורואיתו ומש תא תעדל הנגהה השקיב רשאכ .הנגהל תולתשומ תועידי ותועצמאב ריבעהו
ןכוסה תועצמאב ,ינוערז ריבעה ,(תע התואב םייק היה אלש דיקפת) הפיח זוחמב םיעצבמה ןיצק
סנה ומשו תילאגל יתלבה היילעב הצרא עיגהש ,ירטסואה אבצה אצוי :אבה רואיתה תא ,לופכה
ותוא רחא םישופיחב הלחה הרטשמהש דע בר ןמז רבע אל .(ובלמ הדב ינוערזש םש) הבגרבליז
4 .הבגרבליז

םיישדוח רובעכ .לארשי-ץראב יטירבה ןוטלשב דרמה לע ל"צאה זירכה 1944 ראורבפב 1-ב
תוליעפה תקספהל םיכרדב ונד הב ,י"אפמ לש תיטילופה הדעווה לש הבישי רנרב תעבגב הכרענ
:רתיה ןיב ,(ריאמ) ןוסריאמ הדלוג הרמא הבישי התואב .םיטירבה דגנ ל"צאה לש

ילוי] הפיחב הצצפ הקרזנש םויה ותואב תורדתסהה תצעומ המייקתנ םעפ
אל .איהה הצעומב רביד ןוירוג-ןבש תרכוז ינא .םיבר םיברע ועגפנו ,[1938
הלועפ לש תורשפא לכ לסחל רוזעל םיכירצ ונחנאש ןוירוג-ןב לצא קפס לכ היה
.ךכ תבשוח ןיידע ינאו ,וז הצובקל עגונב ירסומ רוצעמ ןיא יל ...אבהל תאזכ
ושעיי אל [םהש ידכ] והשמ תושעל שי םא ,לסחל ךיא לואשל ךירצ אל ןוירוג-ןב
(?וקתשי םהו :ןוירוג-ןב) םירוחב המכ לוסיח ידי-לע םג לסחל שי ,הלאכ םירבד
יתייה ,ונב םג תוצצפ וקרזי אל םיטסינויזיברהש לסחל ךיא זא םג יתלאש אל ינא
...םיטרפ יתלאש אלו הז דעב
ןכלו ,םייטירב םיניצקל קר אל ,ונל ןוסא םיאיבמ םהש ,ער הזש תבשוח ינא
5 .לוכה םהל תושעל רתומ


טרופופר והילא לש ותפיטח
ימחול ינש ואצי ,תיתחתה ריעב יברעה קושב הצצפה הנמטוה ובש םויב ,1938 ילויב 25-ב
דגנ לומגת תלועפ עצבל הרטמב ,הפיחב למרכה-רדה דילש הילצרה תנוכשב בראמל ל"צאה
והועצפו וב ורי ,יברעל והובשחש רחאמו ושארל שוברת שבחש םדא םכרדב הרקנ הנהו .םיברע
הציר ידכ ךות לפנ ,טרופופר והילא ,םהמ דחא םלוא ,הצירב םוקמה ןמ וטלמנ םיינשה .השק
םירבוע .(םוקמה ןמ טלמיהל חילצהש ,ורבחל ודיב היהש חדקאה תא רוסמל קיפסה אוה) עגפנו
,אובחמ םוקמ לא םתינוכמב ריעצה תא וחקל ,םוקמל ועיגהש הנגהה יליעפו ,וילע ולפנתה םיבשו
וכרעש רחאל .יריה ןמ האצותכ רטפנש ידוהי היה ושארל שוברת שבחש שיאה יכ ול ועידוה םש
ושקיב םירקוחה .תיתגלפמה ותוכייתשהל ןכו רקוב ותואב וישעמל ותוא ורקח ,ותיבב שופיח
תשלובל והורסמי - הלועפ םתא ףתשי אל םאש וילע ומייאו וירבחו וידקפמ ויה ימ תעדל
.תיטירבה

ידקפממ דחא רוצעל ל"צאה לש תישארה הדקפמה הטילחה ,טרופופר לש ותפיטח רבד עדונשכ
ףטחנ טסוגואב 1-ב ןכאו .טרופופר והילא לש ורורחשל דע הבורע-ןבכ וב קיזחהלו הנגהה
יכ הנגהל העדוה הרסמנ הפיטחל ךשמהבו ,ריעב הנגהה ידקפממ ,ןויקיק הירכז ביבא-לתב
םיחונ םיאנתב ביבא-לתל ץוחמ תיבב קזחוה ןויקיק .טרופופר והילא רורחשב הנתומ ורורחש
.תימויה תונותיעב ךכ-רחא ומסרופ םיבתכמה ןמ קלח .וירוהל םיבתכמ חולשל השרוה ףאו
תא ררחשל אלא רתונ אל ל"צאלו ,תיטירבה תשלובל טרופופר תא הנגהה הריגסה םייתניב
.ןויקיק

רהוסה-תיבל רבעוה ןכמ רחאלו םילג-תב תרטשמב טרופופר רבע הנושארה הריקחה תא
קושב הלודגה הצצפה תנמטהב הזכרתה הריקחה .קוניצל סנכוה םש ,םילשוריב יזכרמה
:םישק םייוניעב תוולמ ויה תוריקחה .ל"צאב םידקפמ לש תומש תריסמ ןכו הפיחב יברעה
.הפיחל טרופופר רזחוה ,תוריקח לש םימי רחאל .הניש תלילשו הבערה ,תוטיעבו תוכמ
חצרב ומישאהלו טפשמל ודימעהל היה רשפא יא ,תוחכוה לכ טרופופר דגנ ויה אלו רחאמ
.וכע אלכב הנש לש יביטרטסינימדא רצעמל ןודינ אוה .םח קשנ תקזחהבו

תורדרדיהל ומרג םישקה רצעמה יאנתו םייוניעה םלוא ,היילתה דומעמ לצינ טרופופר םנמא
ךישמה אוה .ררחוש םייתנש רובעכו ערזמבו ןיפירצב רצעמה הנחמל חלשנ וכעמ .ותואירב בצמב
,1944 רבוטקואב ,וחלשנש םיריצע 251 ןיב היהו בוש רצענ ,י"חל תורושב תיתרתחמ תוליעפב
רזחוהו ררחוש ,רדרדתה ותואירב בצמ רשאכ ,םייתנש רובעכ .הקירפאבש האירתיראב תולגל
.הפיחב 1947 תנשב רטפנ אוה .הצרא

.הפטח הנגההש ןושארה ל"צאה שיא היה טרופופר והילא

:רתיה ןיב ,בותכ וב זורכ ל"צאה םסרפ ,טרופופר לש הפיטחה רחאל

ךותל בושייה תא סינכהל ,תויצקובורפ לש הרוש ידי-לע ,הסנמ י"אפמ [...]
.םידוהי ןיב םיחרזא תמחלמ לש םויאה ןוסאה
לש די םוש .וז היצקובורפל הנעיי אלו ודי תא ןתיי אל ימואלה הנחמה [...]
שדוק וניצמאמ לכ .היהי רשא היהי ,ידוהי דגנ םמורתת אל ימואל ריעצ
6 [...] םיינוציחה םיביואב המחלמל


טנמרג (וקינ) ןתנ לש ותפיטח
םע .טנמרג וקינ-ןתנ םהיניבו ,םיר"תיב לש הצובק ןיסבש ןיברחמ הצרא התלע 1935 תנשב
ותויהב .םילשוריב לתוכה תגולפל רבעוה הנש רובעכו לילגב סויגה תוגולפל ףרטצה ותיילע
לומגתה תולועפב קלח חקל אוה .םינגס סרוק רבע םילשוריבו ,ל"צאל ףרטצה הניפ-שארב
סנכוה אוה .חדקא ותושרב רשאכ הנגהה ירבח ידי-לע ספתנ ןהמ תחאבו םילשוריב םיברע דגנ
רבדב לאשנ ותריקחב .םילשורי תביבסב םיצוביקה דחאל לבוה אוהו ויניע ורשקנ םש ,תינוכמל
םייתניב .תוומ ןיד-קספ ןתינ ופוסבש טפשמ ודגנ םיוב ,הלועפ ףתיש אל רשאכו וידקפמ תומש
וררחשל הנגהה תדקפמל הרומח הרהזא החלש רשא ,ל"צאה תדקפמל הפיטחה רבד עדונ
טנמרג אבוה ,רצעמ ימי השולש רובעכו ולש תא השע םויאה .הנגה ישנא םג ופטחיי - אלו ,דימ
עדיש ילבמו וסיכב הטורפ ילב ,ררחוש םשו םילשורי תביבסב םייברעה םיבושייה דחאל תינוכמב
.םילשוריל עיגהל חילצה תושפנ תנכסב .אצמנ אוה ןכיה


ימולש והילא חצר .ןורשב תופיטח
תוולמ ויהש תוריקחהו תופיטחה תטישל הנגהה הרזח ,טרופפר לש ותפיטח רחאל םייתנש
.םייוניעב

הנגהה לש קשנ ינסחמ ינש הילצרהב הליג ל"צאה רשאכ ,1939 ץיקב השרפה לש התליחת
םישולש :הללכש םתלוכת תא ומירחהו םינסחמה תא וחתפ ל"צאה ירבח .הבשומה יסדרפב
,ךרעל הנש רובעכ קר ךכ לע ודמע הנגהה ישנא .תשומחתו םינומיר ,םיעלקמ תת ינש ,םיבור
,הילצרה יסדרפב םיידוסי םישופיחב דימ וחתפ םה .םינסחמב תרוקיב וכרע רשאכ ,1940 ץיקב
דקפמ רבעב היהש ,הנגהה לש תועידיה תוריש דקפמ ,(רימע) יקסבודלבז לארשי לש וחוצינב
,םייוניעבו תוכמב ,ויפמ וצליחו ימוקמה ל"צאה יאנסחמ תא ופטח הנגהה ישנא .הילצרהב הנגהה
,ידמ הנטק התיה הילצרהב האצמנש קשנה תומכש ןוויכ 7 .ונוגרא לש םינסחמה לע םיטרפ
,תצמואמ הריקח רחאלו אבס-רפכב ל"צאה לש קשנה ינסחמ לע הנוממה תא הנגהה ישנא ופטח
םיחולשמה ןמ םיבור 79 ,סיק'צוה יעלקמ 2 ומירחהו םינסחמה תא וליג ,םייוניעב איה ףא התוולש
םיחווידב .הילצרהב המרחהה לש הזמ הברהב לודג ףקיהב היה הז קשנ .םירודכ 7,300-ו ןילופמ
םיטרפה תא םיאצומ ונא הריקחה ךלהמ לעו תופיטחל יארחא היהש ,.ה.מ ,הנגהה דקפמ לש
:םיאבה

תתל בריס ,לאומש ,ןבה .תודגנתהב ונלקתנ רסלפ לש סדרפל ונעגיהשכ [...]
ובוריסב דמע רסלפ לאומש ... ונוצר תורמל סדרפל וסנכנ .וסדרפב שפחל ונל
.ה.מ .הרטשמל ותוא רוסמיש ,םדוקמ ותוא ריכהש ,.ה.מ לע םייאל ליחתהו
.ותוא רוקחל ונוליחהו ויניע תא ונרשק ... חוכב ותוא חקלו יחלה לע ול רטס
עודיש המ לכ ונל רפסי אל םאש ול ונעדוהו סדרפה יצע ןיב ףחי ותוא ונלבוה
,בריס בושש ירחא .ותחפשמ ינב תא תוארל בושי אל ,הילצרהב הבינגה לע ול
'תופיט'ה) 'תומידרמ תופיט' ופאל ונשגהו ולש קפודה תא םירבחה דחא קדב
ירחא .(וניוויקש יפכ ,רתויב הבוטה הרוצב עיפשה הזו ףאל שגוהש ףורגא ויה
םירבד המכ ול שיש עידוה רסלפ .וילגר תופכ לע תוקלמ יתש ול ונפסוה הז
םרחוהש קשנה לע רבד ול עודי אל יכו ושוכר תא םיווהמה ץעל תחתמ םייטרפ
2 ,םיילמשח םיצפנ 5 הליכהש הליבחה תא רסלפ איבה ףוסבל .הילצרהב
..םירודכ 25-ו ןטק ילכ ,תוקיר תויקרוט תוצצפ

:לאידגמב ץיבליצנא לש וסדרפ לא הנגהה ישנא וכלה ,רסלפ לש וסדרפמ

ןמטנש קשנה תא ודימ לבקל ונאבש ול ונעדוה ,ץיבליצנא לש ויבא תוחכונב [...]
,תיבה ןמ אצוהש רחאל .הזה ןיינעל ותוכייש תא שיחכה ץיבליצנא .וסדרפב
ותוא וניכה .העידי לכ רוסמל בריסש רחאל ...תיבה לוממש השרוחל אבוה
[םיכרותה לצא הגוהנ התיהש םייוניע תטיש] וילגר תופכ לע תוקלמ 6- 5
ףוסבל ...םילגרה תופכ לע תוקלמ 25- 20 דוע ונפסוה ,ובוריסב דמעש רחאלו
ךוברואש הליג ןכ .בר קשנ ונאצמ םהב ,וסדרפב םיאצמנ םינסחמה יכ הליג אוה
...סדרפב קשנה תא ונימטהש םה ינלופ בקעיו
הלועפ ףתשל בריס אוה .ותשאו סדרפה לעב רקחנ אבס-רפכב ישילש סדרפב
,תיבה ןמ האצוה השיאהש רחאל .ל"צאה לש קשנה ינסחמל רשק לכ שיחכהו
ונישעש יפכ ,בקעה לע תוקלמב הוולמ ,תידוסי הריקח הלחהו לעבה םג אצוה
יוליג ידי-לע .ןייוצמ בצמבו הלודג תומכב קשנ אצמנ ףוסבל ...םימדוקה םירקמב
הזמ הלעמו םיילפכל ל"צאה ןמ חקלנש קשנה לש וכרע עיגמ ,וללה םינסחמה
8 .בנגנש

יכ חינהל שי .ב .טלחהב ליעי חוכב שומישה היה הרקמ לכב .א" :יכ עבקנ ח"ודה לש םוכיסב
בשח ןכלו םימי ךשמב רוצע היהש הדבועה הילצרהב רקחנה לע העיפשה ,חוכב שומישל ףסונב
"... ותוא וריקפה וירבחש

.הילצרהב ל"צאה ישנא תא שינעהל ידכ הרקמה תא לצנל טילחהו ךכב יד רמא אל הנגהה דוקיפ
דקפמ ,ןיקנל בקעי .םוקמב ר"תיב תגולפ לש ףירצב דובאה קשנה תא שפחל ןויסינ השענ הליחת
אלא ,רבד אצמנ אל ףירצבש דבלב וז אל .עירפמ ןיאב שופיחה תא ךורעל םהל חינה ,הגולפה
,הנגהה ינסחממ קשנה םרחוהש העשב .קשנה יוצמ ןכיה ללכ ועדי אל הילצרהב הגולפה ישנאש
לאיזר ןיב גוליפה לש ומוציעב הז היה .הילצרהב ל"צאה דקפמ (בוקאילופ) ינלופ-עובלג בקעי היה
תיברמ יכ התיה החנהה ,("ריאי") ןרטש םהרבא םע דחי ךלה ינלופש ןוויכמו (ןלהל האר) ןרטשו
."ריאי" לש גלפל הרבעוה קשנה

םייתאמכ ולפנתה ,תומדקומה רקובה תועשב ,1940 טסוגואב 18-ב .התפרה אל הנגהה םלוא
וענמו םוקמל םימה תא וקתינ ,הילצרהב ר"תיב תגולפ לע ,םינפורגאבו תולאב םיניוזמ ,הישנאמ
םיר"תיבה לע םרפסמב ולעש) הנגהה ישנא וכה ,החתפתהש הרגתב .הביבסה םע רשק לכ
ימולש והילא יר"תיבהו ועצפנ םיפקתנהמ םיבר .תוצרמנ תוכמ ר"תיב ירבח תא (םינומ תרשע
.לילכ סרהנ ,וב היהש המ לכ לע ,ףירצה .ויעצפמ תמ ,שונא בצמב םילוחה-תיבל להבוהש

."הגארד" היינאב ילאגל יתלב ןפואב (אטיל) הנליוומ הצרא הלע ,21-ה ןב ,(סכייד) ימולש והילא
.הילצרהל רבע רחאו הווקת-חתפבו בקעי-ןורכיזב ר"תיב לש סויגה תוגולפב תריש אוה

אלא וצר אלו קשנ שפחל ואב אל יכ 9 הנגהה תודלות רפסב תודוהל םידיתע ויה הנגהה ישנא
."םישרופה דגנ תויצקנס ליטהל":תורעה
.26.7.1938 ,ינידמ ןמוי ,תרש .1
.31.7.1938 ,ינידמ ןמוי ,תרש .2
.(113 'מע ,הבוגתו הגלבה ,טיבש לצא טטוצמ) 241 'מע ,1939-1923 הנגהב ץוביקה ,רנרב ירוא .3
.147/14 ,ה"תא ,ינוערז ןימינב תודע .4
.1944 סרמב 27 ,י"אפמ לש תיטילופה דעווה תבישי ,(לרב תיב) י"אפמ ןויכרא .5
1/13/4 כ ,ז"מ .6
.55 'מע ,ג ,ה"תס .7
.112/1050 ,ה"תא .8
.474 'מע ,ג ,ה"תס .9            תוכן תולדות ישראל