"ןבלה רפס"ה םוסרפל בושייה תובוגת
הלשממה לש הדיגב תאזב ואר לכה .ידוהיה בושייה ברקב בר םעז ררוע "ןבלה רפס"ה םוסרפ
תודסומה .םיברעה םיערופל ינידמ סרפ ןתמו ידוהיה םעה יפלכ היתויובייחתהב תיטירבה
תורצעל ומרז םינומההו ורגסנ םיעושעשה יתבו תויונחה לכ ;יללכ ןותבש לע וזירכה םיימואלה
הנוכש ,"ןבלה רפס"ה דגנ תובהל יבצוח םימואנ ועמשוה םש ,םירוגס תומלואב וכרענש םע
-לע הכרענש ,בטיה תנגרואמו תרדוסמ הנגפהל םינומהה ואצי ןכמ רחאל ."רוחשה רפסה"
.רדסבו טקשב רזפתה להקהו ימואלה ןונמהה תא ורש הנגפהה םויסב .תונוטלשה ןוישיר יפ
םילודג םיקלח ברקב תורמרמתהו הבזכא ומרג תוקפואמהו תוטקשה תוכולהתהו םעה תורצע
.הלשממה דגנ ברה םעזה תא ןתמל םיימואלה תודסומה לש ןויסינ תאזב הארש ,רוביצה לש
.םיימואלה תודסומה תוארוהל ועמשנ לוכה אל ,ןכאו

ןיינב לש רעשב תוקיפד ועמשנ ,ברעב 10:30 העשב ,"ןבלה רפס"ה םוסרפ םוי ,יאמב 17-ב
"?םש ימ" :םירטונה תלאשל .םייתלשממה היילעה ידרשמ םייוצמ ובש םילשוריב הלשממה
םירטונה ."ונלש תיתרגשה תרוקיבה תא ךורעל ונאבו תשלובה ןמ ונא" :תילגנאב הבושתה האב
,םתוא וררגו םשארב םירטונה תא וכהש ,םישנא העברא וצרפתה ןיינבה לאו רעשה תא וחתפ
רובעכו תוקזח תויוצצופתה שולש םילשוריב ועמשנ העש יצח רובעכ .בוחרה לא ,הרכה ילוטנ
היילעה ידרשמ .ףתרמבו ןיינבה תומוק יתשב הקלד הצרפ תויוצצופתהה ןמ .םייתש דוע ןמז
12 .הנגהה לש (ם"ופה) תודחוימ תולועפל הדיחיה לש הלועפ וז התיה .שאב ולע

םירדוסמ ,םיריעצ תורשע ואצי תוקד המכ רובעכו הרצוצח תעורת העמשנ ,9:15 העשב ,םוי ותוא
ופרטצה הילא ,הכולהתב וחתפ םיריעצה .ביבא-לתב יבנלא בוחר רבעל רקסניפ בוחרמ ,תורושב
הנגפהה ."דר ,דגובה ןמציו" ,"תוומ וא תורח" :תוזרכ ואשנ םיריעצה ןמ קלח .רעונ ינב תואמ
.שיא ףלאל בורק התנמ ,תובשומה רכיכבש הלשממה ידרשמ לא העיגה רשאכו הלדגו הכלה
תעורת לוקלו ,יטירבה לגדה תא ודירוה םש ,גגל ונפ דימו ןיינבה רעש תא וצרפ םיריעצ רפסמ
קורזל ולחהו םייתלשממה היילעה ידרשמל הצרפ תרחא הצובק .ןבל-תלכת לגד ולת הרצוצחה
הטשפתהש ,שא ותיצה ןכמ רחאל .םיבר םיכמסמו ,הביתכ תונוכמ ,םיטיהר ,תונחלוש הצוחה
תושגנתהה .םיניגפמה להק תא רזפל הלחהו םירטוש תגולפ האב םייתניב .היינשה המוקה לכב
13 .םירטושה ןמ המכ םג ועצפנ .יאופר לופיטל םיניגפמה ןמ 25 וקקזנ הפוסבו המילא התיה

.יתפומ רדסב ללכ ךרדב ורבעש האחמ תוכולהת תולודגה םירעה שולשב ומייקתה םויה תרחמל
עתפל .םיניגפמל וכיחש םירטוש לש הצובקב לקתנו ןויצ רכיכב בר להק ברעב ףסאתה םילשוריב
-ןב בוחר ןוויכל גוסנ ברה להקה .תוומ יעצפ עצפנ סנרול יטירבה רטושהו תוירי רפסמ ועמשנ
יטירבה רטושה לע תויריה םג .הנגפהה הרזפתה ךכ-רחאו בוחרה יסנפ תא וכרדב רבש ,הדוהי
14 .הנגהה לש תודחוימ תולועפל הדיחיה ישנא ידיב ורונ

םילשוריב תידוהיה תונכוסה החלשש קרבמ לע רסמנ 1939 יאמב 21 םוימ תשלובה לש חווידב
םע הלועפ ףתשל ךישמת םלוא ,"ןבלה רפס"ל תדגנתמ איה םנמא ויפל ,ןודנולב דרשמל
תושחכהה לכו ,ץראב ידוהיה רוביצה ברקב המהדת ררוע קרבמה .םיניינעה רתי לכב הלשממה
15 .וליעוה אל

:רצונש בצמל התכרעה תא תיטירבה תשלובה העיבה ,"ןבלה רפס"ה םוסרפ ינפל םייעובשכ

םוסרפ רחאל רורט תולועפ עוציבל תובחרנ תונכה ךרוע ל"צאה יכ ונל עדונ םיכמסומ תורוקממ .1
."ןבלה רפס"ה    
:ןרקיעש ,םידקפמה לכל תודוקפ האיצוה ל"צאה תדקפמ יכ ונל עדונ ןכ .2
."ץראב ןתומכ ועדונ אלש רורט תולועפ עצבל שי"    
ילכ לכב תורוחסהו םיעסונה לצא םישופיח וכרעי ,הרטשמה םע ףותישב ,אבצהש םיעיצמ ונא .3
16 .תוינוריע-ןיבה םיכרדב םיענה םיידוהיה בכרה    


לאיזר דוד לש ורסאמ
תינכתה יפ-לע ."ןבלה רפס"ה דגנ םיימואלה תודסומה םעטמ הלודג הנגפה הננכות הפיחב
ורזפתי םהירחאלש םימואנ ועמשוי םש ,הייריעה תיב דיל רצעיהל הכירצ התיה הכולהתה
הבש הכולהת רשאמ רתוי אל תנגרואמהו תרדוסמה הנגפהב האר ינוערז .טקשב םיניגפמה
ךכב הארש ,ינוערזל הרח רבדה 17 .תויעיברב םירדוסמ םהשכ יקאח תשובלתב םיפלא ודעצי
תא ררועל ידכ .תומילאה ןמ דלוס ןגרואמה בושייהש חיכוהל ןוצרו הגלבהה תוינידמ ךשמה
הנגפהה םויב הנעצובת היפל העומש ינוערז ץיפה ,הנגפהב ףתתשהל רומא היהש רעונה
.הפיח זוחמ לכב תובחר תושקנתה תולועפ

רשקתהל והושקיבו גרבנטור סחנפ לא ונפ םהו ריעב הנגהה ישאר לש םהינזואל ועיגה תועומשה
תרבח לש הדסיימ ,גרבנטור .םוי ותואב תושקנתהה תולועפ תא עצבל אלש ושקבלו ינוערז םע
שאר-בשוי שמיש 1929-ב תוערפה רחאל) בושייה ברקב הבר ה'זיטסרפל הכז ,ץראב למשחה
-ןב רודואת לא הנפ ,ימשר ירוביצ דיקפת םושב אשנ אל תע התואש תורמלו ,(ימואלה דעווה
:הנגהה ידקפמ לש םתשקב תא ינוערזל ריבעהל ונממ שקיבו ,הפיחב ר"הצה יליעפמ ,םוחנ
גרבנטור לש ותשקבל הנענ ינוערז ."הלועפה תא לטבל ךממ שקבמ ינא תונבלה ייתורעש םשב"
רדסב הרבע הנגפהה ןכאו ."הלועפה תא לטבל הרואו תונבלה ךיתורעש תא דבכמ ינא" :ורמואב
הב ,למרכה-רה לעש גרבנטור לש ותיבל ינוערז ןמזוה םויה תרחמל .תוערפה לכ אלל יתפומ
םע הנמנ אוה יכ רמא ודצמ גרבנטור .ל"צאה לש היגולואידיאה לע וחראמ ינפב ינוערז הצרה
הבוגת יכרדב ןוידל יקסניטוב'ז םע שגפיהל דמוע אוה יכ רפיס ןכ .הגלבהה תוינידמ ידגנתמ
רפסמ ינוערז .ןוגראה דקפמ םע חחושל ןיינועמ אוה ץראה תא ותאצ ינפלו ,תיטירבה תוינידמל
םתואב דבכנ םוכס) תוריל 100 לש המורת גרבנטור ול ןתנ ןוגראה םע תוהדזה תואל יכ ותודעב
דקפמ םע שגפיהל גרבנטור לש ותשקב לעו גרבנטור םע ותחיש לע לאיזרל חוויד ינוערז .(םימי
,יאמב 19 ,ישיש םויל העבקנש ,גרבנטור םע השיגפה םויק תא בר בויחב האר לאיזר .ןוגראה
לאיזר לא תווליהל ידכ ביבא-לתל הפיחמ עיגה ,ןוגראה לש רשקה ישנאמ ,ןיליא םירפא .הפיחב
לאיזר טילחה ןכ לע ,םיכרדב םימוסחמ םיטירבה וביצה םימי םתואב .העיסנה ירודיס תא ןגראלו
הדשב סוטמל ולע לאיזרו ןיליא .םייטירבה תורמשמב לקתיהמ ענמיהל ךכ ידי-לעו הפיחל סוטל
,וכרדמ הטס סוטמה םלוא .הפיחל הרישי הסיטל (בוד הדש םויה) ביבא-לת דילש ןטקה הפועתה
,הנתמהה םלואל וסנכוהו סוטמה ןמ ודרי םיעסונה לכ .םייניב תיינחל דול הפועתה הדשב תחנו
תא ורצעו םיטירב םירטוש ועיפוה ,תוקד המכ רובעכ .ההזמ הדועת גיצהל ,לבוקמכ ,ושקבתנ םש
.םילשוריב יזכרמה רהוסה-תיבל רבעוהש ,לאיזר

ומש תא עדיש ילבמ לאיזר תא גצייל ןוגראה ידי-לע שקבתנ גניק רשא ימלשוריה ןידה ךרוע
.דול הפועתה הדשב ידוהי רצענ עודמ לאשו ריכהש םיניצקה דחא לא ןפלט גניק .ודמעמו
.תיזכרמה תשלובה תשירד יפל השענ רצעמה יכ התיה הבושתה

.וחוקל םע שגפיהל שקיבו ,תשלובה שאר ,סליי'ג לא גניק הנפ תרחמל

?ומשב לועפל הארוה ךל ןתנ ימ ?ךתוא חלש ימ :סליי'ג
ידיקפת תא אלמל ילע .תועידי קפס ינניאו תשלובה תורישב דבוע ינניא :גניק
.ריצעה תא גציילו ןיד-ךרועכ         

.לאיזר םע שגפיהל גניקל רשפאל הארוה ןתנו הצרתה סליי'ג

ומצע תא גיצה גניק .לאיזר םג םשל סנכוה רצק ןמז רובעכו רהוסה-תיב ירדחמ דחאל סנכוה גניק
:האבה החישה םהיניב החתפתה ךכ-רחאו

?התא ימ :גניק
םירבד .לארשי-ץראב ימואלה יאבצה ןוגראה דקפמ לאיזר דוד ינא :ריצעה
.ירצעמ רחאל דימ סליי'גל יתרמא הלא           
ומכ םילטב םירבד רבדל קיספהל ךממ שרוד יננה :(הבושתהמ םהדנ) גניק
18 .רבדת אל ללכבש ךממ שרוד ינא ,ןכ-לע רתי .ינזואב תעמשהש הלא        

םע ותשיגפ ינפל ךא ;וירבחמ ותוא דדובל ידכ קוניצל סנכוה אוה ורצעמ םוימ יכ גניקל רפיס לאיזר
.ןידה-ךרוע לש יופצה ואוב לע העדוה ובו קתפ וידיב היה רבכ גניק
.סליי'ג לש ודרשמב םעפה ,לאיזרל גניק ןיב תפסונ השיגפ המייקתה םימי רפסמ רובעכ

?התא ימ :(לאיזר לא הנופ) סליי'ג
.לארשי-ץראב ימואלה יאבצה ןוגראה דקפמ ינא :לאיזר
.הלתית התאו יאבצ ןיד-תיב ינפב ךדימעהל ינא לוכי וזכ הרהצה רובע :סליי'ג
אל התא .תאז השעת אל התאש יל רורב םלוא .בטיה יל עודי הז לכ ,ןכ :לאיזר
תורעשמ הרעשב עוגנל זעת םאש ינפמ תאזו ,יאבצ טפשמל ינדימעת           
,ךחיטבמ ינאו .ישנא ידי-לע וגרהיתו וריית ךירזוע לכו התא ,ישאר           
.ךישנאמ הרטמל עולקל םיביטימ ישנאש           

,לאיזר רבעוה ורצעמ רחאל םיישדוחכ .וכע אלכל רבעוה םימי רפסמ רובעכו קוניצל רזחוה לאיזר
.ןיפירצב רצעמה הנחמל וכע אלכמ תרתחמה יריצע וירבח םע דחי

שדוח ןונכתהו ,רהוסה-תיבמ ותחרבה תא ןנכתל הדקפמב ולחה וכע אלכב לאיזר תויהב דוע
-חתפ ףינס דקפמ ,רודירמ בקעי היה םזויה .ןיפירצב רצעמה הנחמל ותרבעה םע תאש רתיב
לבקתה רודירמ .ןוגראה לש קשנ יחולשמ תזיראב קסע םש ,ןילופמ בורקמ הז רזחש ,הווקת
לש םישדוח השיש רחאלו ןיפירצל ךומס תונוש תודובעב וקסעש םידוהי םינלבק לצא הדובעל
-תמחלמ הצרפ םייתניבש אלא .תינכתה יטרפ תא ול עידוהו לאיזר ינפל רודירמ בצייתה תונכה
.חורבל ןכומ וניא ורצונש םישדחה םיאנתב יכ רודירמל עידוה לאיזרו היינשה םלועה

.ל"צאה דקפמל יעלק ךונח הנמתנ ,לאיזר לש ורצעמ רחאל

הבשייתהש ותחפשמ םע הצרא הלע 1924-בו אטילב 1910 תנשב דלונ (ץילרטס) יעלק ךונח
רחאלו ,1933 תנשב ר"תיב רבח היה .הנגהה ןוגראל ףרטצה ט"פרת תוערפ רחאל .אבס-רפכב
ימוהת לש ונוגראל ףרטצה ,הנגהה ןמ וירבח םע דחי שרפ (ליעל האר) חספ לש יעיבשה יעוריא
תולועפ ועבתש םיטסיביטקאה םע הנמנ 1936 לש תוערפב .אבס-רפכב ףינסה דקפמ הנמתנו
דקפמ יעלק הנומ ,(1937-ב) הנגהה ןוגראל ימוהת לש ובוש רחאל .םיברעה םיערופה דגנ לומגת
םילשורי זוחמ דקפמ הנמתנ ןכמ רחאל .רקטיב לש ותושארב הדקפמל ףרוצו הפיחב ל"צאה זוחמ
הנימ ,הדקפמה שאר לאיזר דוד רחבנ רשאכו ,(הפיח זוחמ דקפמכ ומוקמב אב ינוערז ןימינב)
רמוח תא ומצעב בתכ ףאו ל"צאה לש רודישה תנחתב ןיירק שמיש רתיה ןיב .ונגסל יעלק תא
ררוגתהל רבעו הדקפמה שאר דיקפת תא יעלק ,רומאכ לביק לאיזר לש ורסאמ רחאל .הרבסהה
ביצנל םג הנמתנ אל יעלק .זוחמה דקפמ שמשל םילשוריל חלשנ ("ןובנ") ןימרק ףסוי .ביבא-לתב
.ר"תיב תוביצנב ודיקפתב ךישמה ןמ'צינוי ןושמשו ,(לאיזר אלימ ותוא דיקפת) ר"תיב

:ל"צאה דקפמל יעלק ךונח לש ויונימ תא יקסניטוב'ז רשיא 1939 יאמב 24-ב

םה םיינש אלה השרפה תדוקנמ םג לבא ;םיכרד-תשרפל ונמע עיגה םעפ דוע
הזיאב .הציבל בוש היינשהו הרה הליבומ הנושארה ךרדה :דחא אלו תוביתנה
הלאשב ועירכי םימרוג לש םצמוצמ רפסמ ?בושייהו םעה ורחבי םיליבשה ינשמ
תא רבכ יעדויב בתוכ ינא .םתא הז ירה רתויב םיקזחה דחא ,םהמ דחאו ;תאזה
הניה תאזה הקתפהו ;[לאיזר לש ורצעמל הנווכה] לומתא דע הרקש המ לכ - לכה
19 .הכרבו ןומא תוא

.הלומעתהו היילעה יניינע תא זכרל ידכ ןילופמ רוזחל ושקבו ןרטש םהרבאל קרבמ חלש יעלק

העבקנ .ותוארל שקבמ גרבנטור יכ ול ועידוה ,ל"צאה דקפמל יעלק לש ויונימ רחאל םימי רפסמ
ליחתהל ןנוכתמ ל"צאה יכ יעלק רפיס הב ,ביבא-לתב גנידיר למשחה תנחתב םיינשה ןיב השיגפ
הלא םישעמ יכ רמא גרבנטור .םיברעה דגנ הבוגת תולועפב ךישמהלו תיטירב-יטנא תוליעפב
גרבנטור ריבעה השיגפה רחאל .םימד תוכיפשמ ענמיהל שי יכ שיגדה םלוא ,םייוצר ול םיארנ
.ל"צאל הדבכנ המורת


הקזוחב ביגמ ל"צאה
25-ב .הפיחב התיה ,לאיזר לש ורסאמ רחאל העצובש ,ל"צאה תולועפל הנושארה תינונסה
-תיבמ אציש יברע להק לע וריו תיתחתה ריעל הבונג תינוכמב ל"צאה ימחול העברא ודרי יאמב
.ועצפנ 5-ו וגרהנ םיברע 3 .עונלוקה

גילזל תכייש התיה תיתחתה ריעב ושמתשה הבש תינוכמהש ררבתה הלועפה רחאל חווידב
רשקתה אוה ,ינוערזל רבדה עדונשכ .תינויצה תורדתסהה אישנ ,ןמציו םייח לש ויחא ,ןמציו
,תינוכמה השטננ ןכיה ול עידוהו ,(ירוד) יקסבורטסוד בקעי ,הפיחב הנגהה דקפמ לא ןופלטב
אישנ תא ךיבהל היה לולעש רבד ,תינוכמה תא אצמת הרטשמהש ינפל הצלחל קיפסיש ידכ
.הפיח תרטשמ תושרב תינוכמה רבכ התיה העש התואבש אלא .תינויצה תורדתסהה

יברעה רפכה שוביכ - יאבצ יפוא תלעב הלועפל ןושארה ןויסינה השענ םימי השולש רובעכ
,(ל"צאה לש תועידיה תוריש) י"שמה רסמש תועידיה יפ-לע רשא ,אבס-רפכמ קוחר אל ,סדע-ריב
הדקפמה תבישיב טלחוה לאיזר לש ורצעמ ינפל דוע יכ רבתסמ .תיברע הייפונכ םוקמב תנכוש
תופקתהל רובעל שיש לאיזר טילחה רבעבכ אלש םלוא .םיברעה דגנ תולועפ לש הרושב חותפל
דע םוקמב קיזחהלו רפכה תא שובכל התיה הרטמה .תויפונכל תוסח םינתונה םייברע םירפכ לע
םא ץראב הרקי רשא תא תונוטלשל שיחמהל לאיזר הצר שוביכה תלועפב .יטירבה אבצה אוב
.תיברע הנידמ הב םיקהל טלחוי

ינשבו םיבורב םידיוצמ ,שיא 25 התנמש הדיחי אבס-רפכ יסדרפמ דחאמ האצי יאמב 28-ב
הדיחי דועב ,םיפגא ינשמ ףקתוה רפכה .יקסבדלומ השמ לש ודוקיפב ,םייניפ םיעלקמ-תת
עוגפל אל"ש רמאנ האיצי םרט ונתנש תוארוהה יפ-לע .רפכל ץוחמ החטבא תשמשמ תישילש
.ינומה עוגיפ אלו שוביכ איה הרטמהש רחאמ ,"םידליו םישנ ,םינקזב

רפכה זכרמ לא שא החתפנ ךשמהב .םיבוזע םיינוציקה םיתבה תא אצמ רפכל סנכנש חוכה
ךומס ןכשש יטירבה אבצה ליעפהש רוקרז ללגב תאזו הגיסנה הלחה הרצק הייהש רחאלו
.ותוברעתהמ ששח היהו רפכל

תיבל םיריעצ רפסמ הליל תוצחב וצרפ העדוהה יפ-לע .הפקתהה לע תונותיעה העידוה תרחמל
ןיבו םישנ 4 ויה םיגורהה ןיבש םסרופ ןכ .םישנא 5 וגרהנ םהידי-לע החתפנש שאבו רתכומה
תוארוה ובו ףעוז בתכמ יקסניטוב'ז חלש ,תונותיעב םוסרפה תובקעב .דחא דלי היה םיעוצפה
:םינקזו םידלי ,םישנב העיגפמ ענמיהל תורורב

םירויהו חדקאב םישנ 4 וגרהנ סדע-ריבב יכ רפסמ (יאמב 22) [ינודנולה] "סמייט"
.םישנב ועלק הנווכב - רומאל :תיבה ךותב אלא ץוחב אל ואצמנ
םיארחאה תא שינעהל - תמא םא .דימ ותוא שיחכהל םכילע ,רבדה רקש םא
.שנועה לע יל עידוהלו
:תיללכ הארוה
.השיא ןכסלמ ירמגל תוריל אל בוט - תוירי
להקהל תוליגר םישנש תומוקמ לע ,תורשפאה רדגב ,רתוול שי - תינומה הלועפ
.םש
רבגל האי אל הלא םימיב יכ ,םהלש רוביצל הארתה תיברעב סיפדהלו רדשל שי
.ךלי ומצעב :המוד םוקמ וא קושל ותשא תא חלשיש

ןוסלדנמ
20 .השיא ןידכ - ןקזו קונית ןיד .ס.פ

,"סקר" יברעה עונלוקה תיבב שקנתהל םילשוריב ןוגראה ישנא ואצי סדע-ריב לע הפקתהה םויב
הנווכה .םילגנאו םיברע וב רקבל וברהו (הכלמה ןויצמולש םויה) ירמ הכיסנה בוחר דרומב ןכשש
.ריעב ידוהיה בושייה םוחתב ברעה תועשב בבותסהלמ םיברעה תא עיתרהל התיה

.(תוילארשי-ץרא תוריל) י"אל 2000 לש רועישב קזנ םרגנ עונלוקלו שיא 18 ועגפנ ץוציפה ןמ

רתיו הפקה-יתב ,עונלוקה-יתב לכ תריגס לע םילשורי לש יאבצה דקפמה זירכה תרחמל
.ריעב םיידוהיה םיעושעשה-יתב

תוינידמ :יכ עבקנ ,הנורחאל קר םסרפתהש ,1939 יאמב 29-ה םוימ תיטירבה תשלובה ךמסמב
רסמנ ןכ .השטננ ,תוערואמה ןמז לכ ךשמב תונדפקב הרמשנש ,תידוהיה תונכוסה לש הגלבהה
21 .םירשעה תונשב וטקנ הב ,'ןיע תחת ןיע' לש תוינידמל הרזח הנגהה יכ ונל

:תורעה
.69 'מע ,ג ,ה"תס .12
.18.5.39 םוימ "ץראה" ןותיע .13
.69 'מע ,ג ,ה"תס .14
.47/84 ה"תא .15
.47/58 ,ה"תאב אצמנ 59/1809/0/8 .16
.74 'מע ,רזכאו בידנו ןואג ,ינוערז .17
.210 'מע ,לאיזר דוד :רואנ לש ורפסב םג עיפומ .ז"מ ,גניק תודע .18
.84 'מע ,א ,יספלא ןכו 15 'סמ קית ,"דכה" .19
.87 'מע ,א ,ל"צאה יכמסמ ,יספלא ןכו ,15 .סמ קית ,דכה .20
.47/84 ה"תאב אצמנ G/S/50/2 .21            תוכן תולדות ישראל